Công văn 459/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 459/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 459/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 459/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 459/BXD-KHTC ----------------- V/v: Thực hiện báo cáo công khai QL sử Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2009 dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị Kính gửi: Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 07/2009/TT- BTC ngày 15/1/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mẫu biểu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là các đơn vị) hàng năm thực hiện báo cáo nội dung theo các Mẫu biểu về công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước như sau: 1. Về các Mẫu biểu báo cáo: (gửi kèm văn bản) - Mẫu biểu số 01: về công khai dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch tình hình đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước và kết quả thực hiện; - Mẫu biểu số 02A, 02B: về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước; - Mẫu biểu 03: về công khai việc điều chuyển tài sản, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức đổi khác đối với tài sản nhà nước; - Mẫu biểu 04: về công khai việc quản lý, sử dụng các tài sản được viện trợ, quà biếu, tặng cho; - Mẫu biểu 05B: về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô tại đơn vị; - Mẫu biểu 05B: về báo cáo tình hình quản lý trụ sở làm việc của đơn vị. 2. Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản theo Mẫu biểu số 01, 02A, 02B, 03, 04, 05A, 05B; Mẫu biểu báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Ngoài ra, đối với báo cáo thực hiện quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại đơn vị theo Mẫu 05A thực hiện định kỳ báo cáo vào ngày 30/6 và 30/1 hàng năm. Nội dung công khai của đơn vị theo Mẫu biểu 01, 04 được thực hiện chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày việc mua sắm trang bị tài sản nhà nước hoàn thành và ngày tiếp nhận tài sản từ nguồn viện trợ, biếu tặng cho. Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc công khai quản lý tài sản nhà nước năm 2008 theo các Mẫu biểu nêu trên gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 30/3/2009. Từ năm 2009, các đơn vị thực hiện công khai và gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch tài chính) để được giải đáp kịp thời./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KHTC. (Đã ký) Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản