intTypePromotion=1

Công văn 4793/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
73
lượt xem
3
download

Công văn 4793/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4793/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế ngoài quốc doanh năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4793/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 4793tct/nv6  n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  viÖc q u ¶ n  lý thu Õ  n q d  n¨ m  2003 v KÝnh   göi:Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng N¨m  2002, thùc hiÖn      chØ   ®¹o cña Tæng   côc thuÕ, c¸c ®Þa       ph¬ng ®∙  tÝch cùc  iÓn khaic¸c biÖn  tr       ph¸p nghiÖp    vô, khaith¸cmäi      nguån    thu,phÊn  ®Êu  thùc hiÖn    kÕt  ®Ó cã  qu¶  cao nhÊt nhiÖm   ® îc giao: theo  liÖu  vô      sè  tæng  hîp,íc thu        tõ ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh  doanh C«ng  ¬ng  th nghiÖp  vµ  dÞch  NQD   níc ®¹t xÊp  103%   dù    vô  c¶      xØ  so  to¸nph¸p  lÖnh,®¹t 100%       chØ   tiªuphÊn    ®Êu   t¨ng gÇn  vµ    14%   víisè  so    thùc thu    n¨m  2001. Cã    kho¶ng  53  ®Þa  ph¬ng  hoµn  thµnh  to¸n ph¸p  dù    lÖnh, 40    ®Þa   ph¬ng  hoµn thµnh chØ   tiªuphÊn    ®Êu,  nhiÒu  ®Þa  ph¬ng  sè  cã  thu  n¨m 2002  t¨ng cao  víin¨m     so    2001... Tuy nhiªn,víikÕt      qu¶  nh    thu  trªnvÉn  cha    víitèc ®é     ëng  phï hîp      t¨ng tr kinh tÕ    cña  khu vùc kinh tÕ    NQD,  tiÒm  n¨ng  vÉn cßn  cã  vµ  thÓ  khaith¸cthu      ®Ó     møc   ®¹t ë  cao h¬n. T×nh    tr¹ngthÊtthu      thuÕ    gi¶m  víicïng  tuy cã  so    kú  nhng  vÉn cßn t×nh tr¹ng qu¶n      lýkh«ng  hÕt  kinh doanh, doanh  tÝnh  hé      thu  thuÕ  kh«ng    s¸tthùc tÕ,d©y  nî®äng      da    thuÕ cßn nhiÒu.. . §Ó   kh¾c  phôc nh÷ng      tån t¹ trong qu¶n      i   lýthu thuÕ  lÜnh  ë  vùc NQD  cña  n¨m 2002  nh»m  thùc hiÖn        tètc¸c biÖn  ph¸p nghiÖp    vô,quy tr×nh nghiÖp    vô  ®Èy  m¹nh  chèng thÊt thu,ph©n  i     lo¹ ®èi îng  t kinh  doanh, qu¶n      lý tËp trung  vµo   îng lµ doanh  ®èi t     nghiÖp,hé      kª khai®Ó     khaith¸cnguån          thu s¸tthùc tÕ    ®ã    lµyÕu    tè quy ®Þnh  ®Õn  viÖc  hoµn  thµnh  hoµn  vµ  thµnh    vîtmøc  to¸n dù    n¨m 2003. Tæng  côc thuÕ yªu cÇu    c¸c Côc thuÕ tËp trung chØ  ®¹o    c¸c Chi côc  thuÕ, c¸c phßng      qu¶n    NQD   lýthu  thùc hiÖn    nghiªm    ®ång  mét  tóc vµ  bé  sè  gi¶i  ph¸p sau:   1.VÒ     thuÕ  m«n   bµi: 1.1.Rµ    a    so¸t® hÕt     îng cã  c¸c ®èi t   s¶n  xuÊt kinh doanh      vµo  diÖn  qu¶n  lýthu thuÕ      m«n bµi N¨m   2002, thùc    hiÖn  ChØ   thÞ  01TCT/CT/NV6  sè  ngµy  23/4/2002  cña  Tæng   côc  ëng  tr Tæng   côc  thuÕ   vÒ t¨ng cêng    qu¶n    lýthu  thuÕ  ®èi      víiho¹t ®éng  s¶n  xuÊtkinh doanh      C«ng  ¬ng  th nghiÖp  dÞch  NQD,    vµ  vô  c¸c®Þa  ph­ ¬ng  thùc  ®∙  hiÖn  so¸t,n¾m   i rµ    l¹ ®èi  îng  s¶n  t cã  xuÊt kinh    doanh  a  ® vµo  diÖn  qu¶n   lý thu  thuÕ, sè  qu¶n      hé  lý thu  t¨ng lªnso    cã      víin¨m  2001, nhng    vÉn  cßn  thÊt thu,nhÊt    lÜnh      lµ ë  vùc  vËn     t¶it nh©n,  cho  hé  thuª nhµ, x©y      dùng  t nh©n,  kinh doanh  hé    s¸ng  , s¶n  tèi hé  xuÊt ë      c¸c lµng  nghÒ,  kinh hé    doanh  thêi vô, v∙ng  ,c¸c  kinh      lai  hé  doanh  nóp  bãng  c¸c HTX,  c¸c doanh  nghiÖp..   .Do ®ã,  tõng  Chi  côc  thuÕ, tõng    ®éi thuÕ  c¨n  vµo  hé  cø  sè  kinh   doanh  qua  ®iÒu   trathùc tÕ  ®iÒu      vµ  trathèng      kª,®èi chiÕu    hé  qu¶n  víisè  ®∙  lýph¶itiÕp    so¸t,     tôc rµ   n¾m       hé  l¹ tÊtc¶  kinh doanh,trong ®ã  i       chó  hé  ý  kinh   doanh  vËn  ,t¶i x©y  dùng, kinh doanh      v∙ng lai cho    ,  thuªnhµ, kinh doanh        s¸ng  tèi .cha  . . qu¶n      a  lý®Ó ® vµo  diÖn  qu¶n  lý.
  2. 2 C¨n  vµo  liÖu ®iÒu    cø  sè    trathèng    trªnc¬  rµ    kª vµ    së  so¸t®èi îng kinh t     doanh,Côc    thuÕ  giao chØ        tiªuthu thuÕ m«n    bµin¨m 2003  cho tõng    Chi côc,   Chi côc    thuÕ  giao chØ    thÓ    tiªucô  cho tõng ®éi thuÕ          ®Ó Chi côc  ®éi thuÕ  vµ    tæ chøc thùc hiÖn.   Khi giao    chØ     tiªuthuÕ m«n     bµi n¨m 2003 ph¶i Ên    ®Þnh     kiÕn  ®Ó dù  giao sè  ghithu m«n      hé    hé      bµi,tûlÖ  kinh doanh    theo tõng  i   lo¹ bËc    m«n    bµivµ  sè thuÕ  m«n     bµi ph¶ithu  n¨m,    c¶  ®¶m   b¶o chØ     thuÕ  tiªuthu  m«n     bµi n¨m  2003  tõng  ë  ®¬n  qu¶n        vÞ  lýthu tèithiÓu ph¶ivîtdù    t¨ng cao      to¸nvµ    h¬n so  víithùc thu      n¨m  2002  tõng  ë  khu vùc ®èi îng  t theo  møc  m«n       bµi míi,kh«ng  ®Ó       thuÕ  thÊtthu vÒ  m«n bµi. 1.2. Ngay    trong th¸ng  n¨m  12  2002  c¸c phßng  qu¶n   lý doanh nghiÖp  NQD,    ®éi  c¸c tæ  thuÕ  ph¶i tiÕn    hµnh  lËp  thuÕ  bé  m«n     bµi n¨m  2003, phèi     hîp víi     UBND,   Héi ®ång   tvÊn    chøc  thuªtæ  ®iÒu    tran¾m    îng,x¸c ®Þnh  ®èi t     thu nhËn  thùc tÕ    cña  tõng ®èi îng  t s¶n  xuÊt kinh doanh      lµm  cø  kiÕn  c¨n  dù  xÕp  bËc  m«n     bµi.KÕt  qu¶  so¸t®èi îng  ®iÒu    rµ    t vµ  tra thu thËp, xÕp    bËc  m«n     bµi ph¶i bao    qu¸thÕt    ®èi  îng  t kinh doanh  ®¶m   b¶o    ®¹t chØ     îc tiªu®   giao.Tæ     chøc  duyÖt      bé, ph¸thµnh  th«ng b¸o    tí ®èi îng nép  i t   thuÕ xong  íc tr   ngµy  31/12/2002   ®Ó kÞp   thu thuÕ  m«n    bµingay    tõ ®Çu  n¨m, phÊn    ®Êu  íc tr   tÕtnguyªn ®¸n        thu thuÕ  m«n        bµi®¹ttèithiÓu  80%   víi to¸nc¶  so    dù    n¨m, hÕt    quý   Ihoµn  thµnh  xong  chØ      tiªuthu thuÕ  m«n    n¨m. bµic¶  2.VÒ     qu¶n    lýthuÕ  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN: 2.1. §èi víic¸c        doanh  nghiÖp: Nh÷ng    n¨m  gÇn   ®©y  thùc hiÖn  LuËt   doanh  nghiÖp    l     th× sè îng c¸cdoanh  nghiÖp  NQD     t¨ngnhanh  sè îng tæng  vÒ  l   sè vèn ®¨ng  gÊp  ký  nhiÒu  lÇn  víitr   so    íc®©y   tèc ®é     iÓn cao      cã    ph¸ttr   t¹otû träng thu    ngµy  cµng    líntrong sè  NQD.    thu  Tuy  nhiªn,®©y     còng    lµ lÜnh vùc  thÊtthu rÊtlín,         t×nh tr¹nggian lËn thuÕ        diÔn      ra kh¸ phæ  biÕn.N¨m     2003  yªu  cÇu    c¸c ®Þa  ph¬ng  tËp trung qu¶n      lý c¸c doanh  nghiÖp  nh»m     t¹o chuyÓn  biÕn    c¨n b¶n trong lÜnh    vùc  nµy.Tæng    côc  thuÕ    chøc    sÏtæ  héith¶o  chuyªn   ®Ò  bµn    vÒ biÖn  ph¸p  qu¶n    lýDoanh  nghiÖp  NQD       ®Ó c¸c ®Þa  ph¬ng   trao ®æi, häc    nhau  cïng    háilÉn  vµ  t×m    gi¶iph¸p  sao cho  qu¶n    lýchèng  thÊtthu    tètnhÊt.Trícm ¾t  trungnh÷ng        tËp    viÖc sau ®©y: ­Yªu    cÇu  mäi doanh  nghiÖp  ®Òu  ph¶ithùc hiÖn      nghiªm chØnh  chÕ    ®é kÕ  to¸n,chÕ       ®é lËp ho¸ ®¬n, chøng    tõ theo quy ®Þnh.  lýnghiªm  Xö    kh¾c  nh÷ng  doanh nghiÖp    viph¹m  nh»m  môc ®Ých      trènlËu thuÕ. Trªn c¬  ®∙    së  qu¶n      lýthu thuÕ nhiÒu  n¨m, Côc    thuÕ, Chi côc      thuÕ  ph¶i   ph©n  i lo¹ doanh  nghiÖp,x¸c ®Þnh  thÓ      cô  nhng  doanh nghiÖp  cha thùc hiÖn    ®óng  chÕ    to¸n,ho¸ ®¬n  ®é kÕ      chøng      biÖn  tõ ®Ó cã  ph¸p    bíc ®Çu      sÏ tvÊn  hç    chøc  trî tæ  , tËp huÊn    ®Ó cho  doanh nghiÖp  n¾m  ch¾c  chÝnh  s¸ch,chÕ    ®é  to¸n,sau  xiÕtchÆt  kÕ    ®ã    trong qu¶n    lýnghiªm      êng        lý,xö    tóc c¸c tr hîp vi ph¹m. ­Qu¶n      lýchÆt    chÏdoanh      thu,chiphÝ  s¶n  xuÊtkinh doanh:     +    VÒ qu¶n    lýdoanh      thu:®Ó qu¶n    îc doanh  ph¶iqu¶n    lý®   thu    lýchÆt  chÏhµng      ho¸ nguyªn vËt liÖu mua         vµo dïng cho  s¶n  xuÊt kinh doanh.C¨n        cø  vµo    tµiliÖu  khai doanh  kª    thu b¸n      hµng  ra, gi¸trÞ  ho¸ vËt   mua   t vµo    ®èi chiÕu      víitån kho  ®Þnh  vµ  møc     tiªuhao      ®Ó x¸c ®Þnh  chÝnh    l   x¸c sè îng s¶n  phÈm           tiªuthô.§èi víinh÷ng  doanh  nghiÖp  c¸c cöa  cã    hµng  b¸n    lÎhµng    ho¸ nÕu  qua  kiÓm      trakª khaithÊy    doanh    lÎ   thu b¸n    khaithÊp    kª   th× ph¶i®iÒu      tra ®Ó   ®Þnh  Ên  thªm doanh      thu tiªuthô.
  3. 3 +    VÒ qu¶n      lý chi phÝ: nguyªn t¾c    lµ chØ  nh÷ng    chi phÝ  ho¸  cã  ®¬n  chøng    lÖ,cã  tõ hîp    h¹ch    to¸n vµ  thùc tÕ  ªnquan  to¸n kÕ    cã    li   ®Õn  s¶n xuÊt  kinh doanh    îcchÊp    míi®   nhËn  tÝnh  vµo    chiphÝ      khix¸c ®Þnh    thu thËp  chÞu  thuÕ,do    ®ã: §èivíi       phÝ  chi khÊu hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  chØ  chÊp  nhËn  cho tÝnh vµo  chiphÝ    khÊu hao nh÷ng    tµis¶n  ®Þnh  ho¸ ®¬n  cè  cã    chøng      vµ  tõ hîp lÖ  thùc   tÕ dïng vµo s¶n xuÊt,nh÷ng      tµis¶n  ®Þnh  cè  kh«ng  ho¸ ®¬n  cã    chøng    tõ hîp  lÖ, kh«ng    dïng vµo s¶n xuÊt kinh    doanh th× kh«ng  îc chÊp  ®   thuËn. §èi víi       nh÷ng    tµis¶n võa  dông  sö  vµo SXKD   võa  dông  sö  vµo    c¸c môc  ®Ých kh¸c   ph¶iph©n      bæ chØ  tÝnh phÇn phôc  s¶n  vô  xuÊtkinh doanh      vµo    chiphÝ. +        §èivíi phÝ  mua   chi vÒ  hµng       ho¸ vËt t nguyªn vËt liÖu,chiphÝ          tiÒn l  ­ ¬ng: Ph¶i ®èi      chiÕu    chiphÝ  thùc tÕ        víic¸c ®Þnh  møc     tiªuhao      hîp vËt t vµ    ®ång    lao ®éng. Trêng  ®Þnh    hîp  møc      doanh  vËt t do  nghiÖp  hoÆc     chiphÝ  tiÒn ¬ng  l cao h¬n ®Þnh   møc   c¬  do  quan  thÈm   cã  quyÒn  ban  hµnh  ph¶i  kiÓm       tra x¸c ®Þnh  nguyªn  nh©n  thÓ, kh«ng  cô    chÊp nhËn  nh÷ng    chi phÝ  kh«ng      hîp lý,kh«ng  ªnquan  li   ®Õn  s¶n  xuÊt kinh doanh  doanh          vµ  thu tiªuthô  trongkú.   +      §èivíinh÷ng    chiphÝ kh¸c ph¶icã        ho¸ ®¬n  chøng        tõ hîp lÖ,ph¶iphôc    vô  cho  s¶n  xuÊtkinhdoanh    îcchÊp      míi®   nhËn. ­ Qua    kiÓm       trakª khaithuÕ    GTGT   hµng th¸ng,tr   êng    hîp doanh  nghiÖp  nhiÒu  th¸ngli       ªntôc®Òu     kª khaiGTGT     ©m,  ph¶ix¸c®Þnh        râ nguyªn nh©n    cã  biÖn  ph¸p  chøc  tæ  kiÓm    i   trat¹ c¸c doanh    nghiÖp      ®Ó x¸c ®Þnh  s¸nh    so  víisè  liÖu kª khaivµ  lýkÞp              xö    thêic¸csaiph¹m. ­ Thóc  ®Èy   doanh  nghiÖp  thùc  hiÖn  nghiªm  tóc chÕ     khai nép  ®é kª    thuÕ, tr   ¾t    íc m trong th¸ng 1  th¸ng 2      vµ    n¨m  2003  yªu cÇu doanh  nghiÖp    kª khaivµ    nép  b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n thuÕ    n¨m  2002, qua    kiÓm     s¬  trahå  b¸o  c¸o  quyÕt  to¸n thuÕ    cña    c¸c doanh  nghiÖp  nÕu  ph¸thiÖn  ph¸tsinh thu    cã      thªm  ph¶i ph¸thµnh      th«ng  b¸o yªu cÇu  doanh  nghiÖp  nép ngay vµo  ng©n s¸ch.   §«n ®èc   c¸c doanh  nghiÖp  nép    tê khaithuÕ    TNDN   n¨m 2003  theo ®óng    thêi gian quy  ®Þnh,    vµo    c¨n cø  néidung    kª khai,®èi    chiÕu    víikÕt  qu¶ s¶n xuÊt   kinh doanh  thùc hiÖn    vµ    nghÜa  thuÕ  vô  n¨m  2002  nÕu doanh  nghiÖp    kª khai  doanh  thu, thu    nhËp  chÞu  thuÕ  thÊp  h¬n  n¨m  2002  ph¶i yªu    cÇu doanh  nghiÖp  xuÊttr×nh vµ        kª khail¹cho        i phïhîp. 2.2.§èivíi kinh doanh          hé    c¸thÓ  nép  thuÕ  theo kª khai:     VÒ  nguyªn t¾c, biÖn    ph¸p qu¶n    lý thu thuÕ ®èi    kinh  víihé  doanh    c¸ thÓ,thùc hiÖn      chÕ  kÕ    nép  ®é  to¸nvµ  thuÕ  theo    kª khaithùc hiÖn  ®èi víi     nh      doanh nghiÖp.Tæng    côc thuÕ u  thªm  l ý  mét  ®iÓm   sè  sau: ­ Theo quy ®Þnh,  kinh  hé  doanh  thÓ  c¸  thùc hiÖn ®óng chÕ       ®é kÕ to¸n,chÕ  lËp ho¸ ®¬n    ®é      chøng    tõ nÕu  ®¬n    cã  xinnép thuÕ GTGT   theo ph­ ¬ng ph¸p khÊu    îc c¬  trõ ®   quan  thuÕ  kiÓm       tra,x¸c nhËn    îc chÊp  sÏ ®   nhËn  cho nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng    ph¸p khÊu    trõ. Côc  thuÕ ph¶ichØ    ®¹o      c¸c chicôc  thuÕ qu¶n    lýchÆt      chÏ c¸c ®èi  îng t   nµy        tõkhixÐt duyÖt bé    ®Õn     qu¸ tr×nh kª khai,      nép  thuÕ,nÕu      ph¸thiÖn  vi cã    ph¹m    th× ph¶ixö    ra quyÕt ®Þnh    lývµ      ®×nh  chØ ngay. ­ Mçi    kinh doanh    khihé    nép  thuÕ GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõph¸t sinh sè    thuÕ  GTGT   ©m, hay    kª khaidoanh      thu kinh doanh    gi¶m nhiÒu  víi so    th¸ng tr     íchoÆc   víic¸c hé  so      kinh doanh    cïng ngµnh    nghÒ, cïng quy      m« kinh 
  4. 4 doanh ph¶i kiÓm       tra ngay      ®Ó x¸c ®Þnh  nguyªn nh©n, nÕu   khai kh«ng  kª    ®óng ph¶ixö        ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  Ên  vµ  ®Þnh  ngay  thuÕ  sè  ph¶inép.   ­ Thêng    xuyªn kiÓm     tra viÖc h¹ch  to¸n kÕ     to¸n,lËp    ho¸ ®¬n  chøng    tõ cña c¸c  kinh  hé  doanh, ph¸t hiÖn  xö        vµ  lý ngay  nh÷ng  vi ph¹m.      hé    §èi víi nh÷ng  viph¹m  hé    dÉn ®Õn   kÕt  qu¶    kª khaidoanh      thu,thuÕ  thÊp h¬n  víi so    c¸ché    kinh doanh    cïng ngµnh    nghÒ, cïng quy      m« kinh doanh    ngoµixö        ph¹tvi ph¹m ph¶iÊn    ®Þnh  thuÕ  ph¶inép      tèithiÓu  b»ng  kinh doanh  hé    cïng ngµnh  nghÒ,  cïng quy        m« ®Ó thóc ®Èy  kinh doanh    hé    chÊp  hµnh chÕ  kÕ  ®é  to¸n,   chÕ  ho¸ ®¬n  ®é    chøng      tõtèth¬n. ­ Ngµy 18/10/2002 Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh ®∙ cã QuyÕt ®Þnh  sè  131/2002/Q§­ BTC  bæ  sung  QuyÕt  ®Þnh  sè  169/2000/Q§­ BTC  ngµy  25/10/2000    vÒ chÕ       ®é kÕ to¸n hé    kinh doanh. Yªu      cÇu  Côc thuÕ  chøc  tæ  phæ  biÕn cho  kinh doanh  hé    biÕt ®Ó     thùc hiÖn. §ång    kÕ      thêicã  ho¹ch    ®Ó cung  cÊp      sæ kÕ to¸n phôc  kÞp    vô  thêi cho  kinh    hé  doanh, ®¶m     b¶o    tõ 1/1/2003 thùc hiÖn      thèng  nhÊt trong c¶      níc. ­ N¨m     2003, Tæng    côc thuÕ kh«ng  giao thªm    chØ    hé  tiªuvÒ  thùc hiÖn    sæ  s¸ch kÕ        së  hé    to¸nmµ trªnc¬  sè  hiÖn  ®ang  thùc hiÖn      sæ s¸ch kÕ      to¸nvµ  nh÷ng  ph¸tsinh míi yªu  hé        cÇu Côc  thuÕ  chØ ®¹o      c¸c Chi côc thuÕ duy    tr× vµ n©ng  cao  chÊt l      îng ghichÐp   sæ s¸ch kÕ    to¸n,lËp      ho¸ ®¬n  chøng    tõ cña  c¸c hé. Hµng      th¸ng ®éi thuÕ      ph¶ib¸o      c¸o ®¸nh    gi¸chÊt l   kª khaith«ng   îng hé      qua  c«ng    t¸ckiÓm    êng  trath xuyªn vÒ      ghichÐp    sæ s¸ch kÕ    to¸n,lËp  c¸o    b¸o  ho¸ ®¬n, vÒ      thùc hiÖn      kª khaithuÕ  ph¶n      cã  ¸nh trung thùc kh«ng,kÕt        qu¶  sè  thuÕ    t¨nghay  gi¶m    biÖn  ®Ó cã  ph¸p qu¶n        lýtèth¬n. 2.3.§èivíi kinh doanh        hé    nép  thuÕ  kho¸n æn     ®Þnh: ­ C¨n  vµo    cø  kÕt qu¶ ph©n  i lo¹ m«n     bµi n¨m  2003, tõng      Chi côc thuÕ,   ®éi thuÕ    ph¶ix¸c ®Þnh      nh÷ng  thuéc diÖn    hé    æn ®Þnh  thuÕ  th¸ng,c¶  6    n¨m  ®Ó  ngay    tõth¸ng12    n¨m  2002 ph¶i®iÒu        tra, ®Þnh    x¸c l¹doanh    i thu,møc    thu thuÕ  cña tõng    chøc  hé, tæ  niªm yÕt c«ng  khailÊy ý      kiÕn  UBND,    Héi ®ång  t vÊn  thuÕ    x∙ phêng  nh÷ng  vµ  ngêi kinh    doanh   x∙ phêng  nh÷ng  vµ  ngêi kinh     doanh. Sau    chøc    ®ã tæ  lËp    bé, duyÖt  vµ  bé  ph¸thµnh   th«ng  b¸o cho ngêi   kinh doanh    biÕt.Yªu    cÇu  doanh    thu,møc   thuÕ      míi x¸c ®Þnh  ph¶i®¶m     b¶o  ®¹tvµ      vîtmøc    t¨ngchung  thuÕ  vÒ  NQD  n¨m  2003  víi so   n¨m  2002. §Ó   thóc ®Èy  c¸c Chi côc  thuÕ, ®éi thuÕ thùc  hiÖn  nghiªm  tóc viÖc  ®iÒu      tra, ®Þnh    x¸c l¹ doanh        i thu ®Ó khiCôc  thuÕ giao chØ      qu¶n    tiªut¨ngvÒ  lý hé,    chØ       tiªuvÒ t¨ng doanh    thu, møc     thuÕ cho  tõng Chi  côc. Tæ     chøc  duyÖt  chÆt    bé  chÏ ®óng  quy tr×nh ®¶m     b¶o møc     t¨ng theo chØ    giao tiªu®∙    vµ c«ng  b»ng      víi ®Þa  c¸c ph¬ng kh¸c. ­ ChØ     ®¹o      c¸c Chi côc thuÕ, ®éi    thuÕ tËp trung thu døt ®iÓm   thuÕ        sè  GTGT,  thuÕ  TNDN     ph¸tsinh trong th¸ng1        nép vµo  ng©n s¸ch ®Ò     phßng sau  tÕtnguyªn ®¸n  kinh doanh        hé    sÏnghØ nhiÒu,nî®äng      kÐo    dµi.§ång    thêisau  tÕtph¶itæ      chøc  kiÓm    trachÆt      cã  chÏc¸c hé  ®¬n   xinnghØ  kinh doanh,chØ      xÐt miÔn    gi¶m  thuÕ  cho    thùc tÕ  nghØ   c¸c hé    cã  kinh doanh.C¸c  cã      hé  ®¬n  xinnghØ    nhng thùc tÕ    vÉn  kinhdoanh  îcxö      ®   lýkÞp    thêitheo quy    ®Þnh. ­ Hé     kinh  doanh    c¸ thÓ nép thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p  kho¸n    æn ®Þnh    lµ nh÷ng  kinh doanh  hé    nhá chñ yÕu  b¸n    lÎlÆt vÆt, gi¸trÞ thÊp        nªn ngêi mua    kh«ng  ®ßi    ho¸ ®¬n, do  c¸cChi côc  háivÒ      ®ã      thuÕ  chÕ  h¹n  cÊp    ho¸ ®¬n  cho  nh÷ng  ®èi îng  t nµy. Trêng    hîp  kinh doanh  yªu  hé    cã  cÇu  mua  ho¸ ®¬n  nªn  gi¶ithÝch    chuyÓn    ®Ó hä  sang  thùc hiÖn    sæ s¸ch    kÕ to¸n vµ    nép  thuÕ    kª
  5. 5 khaihoÆc       khicÇn ®Õn   quan  c¬  thuÕ    îc cÊp  ®Ó ®   ho¸ ®¬n    lÎtheo thñ    tôc quy ®Þnh.  thuÕ  Sè  nép theo    ho¸ ®¬n    lÎkh«ng  îc khÊu    ®   trõvµo  thuÕ  sè  ®∙  æn   ®Þnh. 2.4.TríctÕtnguyªn ®¸n          t×nh h×nh  tr thÞ  êng    sÏdiÔn  biÕn hÕt  søc phøc  t¹p,c¸c hé      kinh doanh      gia t¨ng,Côc    thuÕ ph¶ichØ    ®¹o    Chi côc  thuÕ, c¸c ®éi       thuÕ  b¸m    s¸tthùc tÕ, ph¸thiÖn  ® a        vµ  ngay  nh÷ng  kinh doanh  hé    tranh thñ     dÞp    tÕt vµo diÖn qu¶n    thêivô    thuÕ  lýhé    ®Ó thu  m«n     bµi,thuÕ  th¸ng,g¾n     c«ng    t¸cqu¶n    lýthuÕ    víic«ng    t¸cchèng bu«n    lËu,gian  lËn  ¬ng    th m¹i,kinh   doanh  hµng      gi¶,ph¸thiÖn  xö    vµ  lýnghiªm    êng      c¸ctr hîp viph¹m. 3. ChÊn    chØnh  i l¹ c«ng      t¸cqu¶n      lýho¸ ®¬n  chøng    tõ:Nh÷ng  n¨m qua,   do qu¶n    dông    lýsö  ho¸ ®¬n chøng    tõ kh«ng chÆt      së  chÏ,c¸c c¬  kinh doanh    ®∙    lî dông  i mua  b¸n    ho¸ ®¬n    ®Ó khaithuÕ    khèng, hîp    thøc      ho¸ chiphÝ, ®Ó     róttiÒn    ng©n s¸ch.. Yªu  .   cÇu Côc  thuÕ  tËp trung chØ  ®¹o  êng  th xuyªn  vµ  t¨ng cêng    kiÓm       a  tra ®Ó ® c«ng    t¸cnµy  vµo nÒn  nÕp.  CÇn  tËp trung thùc  hiÖn  ngay mét  viÖc  sè  sau: ­Thùc    hiÖn nghiªm      tócc¸cquy  ®Þnh  b¸n hãa  vÒ    ®¬n, qu¶n      lýhãa  ®¬n.  Phèi hîp chÆt        chÏgi÷a bé    phËn  ho¸ ®¬n  bé  b¸n    vµ  phËn  qu¶n      îng sö  lý®èi t   dông    ho¸ ®¬n nh»m     ph¸thiÖn  xö    vµ  lýkÞp      êng      thêic¸ctr hîp viph¹m. ­ T¨ng    cêng  kiÓm      tra,x¸c minh   ho¸ ®¬n  ® a  vµ  chØ    tiªunµy  vµo    thi®ua  hµng  th¸ng,quý    n¨m. Côc    thuÕ  a  ® vµo  ho¹ch  kÕ  c«ng    t¸cn¨m   néidung  nµy  vµ giao nhiÖm   ®èi víi     vô      phßng  c¸c qu¶n        lý,c¸c Chi côc  thuÕ, ®©y       lµnhiÖm   vô xuyªn  suèt nh»m     thùc hiÖn  hiÖu    cã  qu¶ LuËt thuÕ    GTGT.  §Æc   biÖt ®èi     víi   kÕ    dông      hé  to¸nsö  c¸c ho¸ ®¬n  ph¶i® îclËp      phiÕu    x¸c minh  100%   ho¸ sè    ®¬n   îng sö  ®èi t   dông  hµng  th¸ng.H íng lµtÊtc¶          nh÷ng    ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  bªn  b¸n  bªn  vµ  mua  ®Òu   cïng  ë  ®Þa  ph¬ng  ®Òu   ph¶ix¸c minh      ®èi  chiÕu  ngay  trong  th¸ng.§èi víinh÷ng        ho¸  ®¬n   ªnquan  li   ®Õn   ®Þa   ph¬ng  kh¸c th×      lËp phiÕu   ®Ò nghÞ  Côc  thuÕ  b¹n    x¸c minh. Theo    chØ  ®¹o  cña Tæng   côc th×  viÖc  x¸c  minh  ®èi chiÕu  ho¸  ®¬n     lµ nhiÖm   cña  vô  toµn  ngµnh, Côc    thuÕ  ®Þa  ph¬ng  tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn      tètnhÊt víi      thêigian ng¾n    nhÊt.V×    thÕ  Côc  thuÕ  nhËn  îc phiÕu  ®   chuyÓn    x¸c minh   ho¸ ®¬n  ph¶itæ    chøc    x¸c minh  vµ      tr¶lêi kÞp thêi.  NÕu  qua   x¸cminh  viph¹m  cã    ph¶ikÕt        hîp x¸c®Þnh    râ ®èi  t    îng viph¹m    lý®óng  ®Ó xö    ngêi,®óng    hµnh  . vi. . ­ §èivíi       nh÷ng doanh  nghiÖp  nghØ  t¹m  kinh doanh    hoÆc   kinh doanh  bá    ph¶i tæ    chøc  kiÓm     tra t×nh h×nh  dông  sö  ho¸ ®¬n  chøng  ®Ó   tõ  thu    håi nh÷ng    ho¸ ®¬n cha  dông. sö  Trêng  doanh  hîp  nghiÖp  trèn,nÕu  bá    kiÓm     trathùc hiÖn  dông      sö  ho¸ ®¬n thÊy cßn      tån ho¸ ®¬n cha  dông  sö  nhng kh«ng  khaib¸o  nép  quan    vµ  c¬  thuÕ ph¶i th«ng    b¸o ngay cho    c¸c Côc thuÕ kh¸c biÕt,®ång        thêith«ng b¸o  c«ng khai®Ó       c¸cdoanh  nghiÖp  nh©n  vµ  d©n biÕttr¸nhbÞ        lîdông. i ­Mäi  êng        tr hîp viph¹m  khaib¸o sö  vÒ      dông    ho¸ ®¬n, qu¶n    sö    lývµ  dông  ho¸ ®¬n  quan  c¬  thuÕ  ph¶ixö      lýhµnh      viviph¹m  t¹m  vµ  ®×nh chØ   viÖc sö  dông  ho¸ ®¬n  cña  së  c¬  kinh  doanh. Sau      khi doanh nghiÖp  thùc  ®∙  hiÖn  quyÕt  ®Þnh  lývµ  c¸c biÖn  xö    cã    ph¸p chÊn chØnh    míitiÕp    tôc b¸n    ho¸ ®¬n  cho doanh  nghiÖp. 4.TiÕp  thùc    tôc  hiÖn    c¶ic¸ch  qu¶n    lýhµnh  chÝnh  thuÕ: ­ VÒ     ph©n  cÊp  qu¶n    lýdoanh nghiÖp ngoµiquèc    doanh: tiÕp      tôc xem   xÐt ph©n  cÊp c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc    doanh cho c¸c Chi côc  thuÕ 
  6. 6 qu¶n    lý,®èi    víidoanh nghiÖp  ph©n  ®∙  cÊp nhng nay  quy    cã  m« ph¸ttr     iÓn, kinh doanh  Æt       ® chinh¸nh  nhiÒu  ë  ®Þa  ph¬ng kh¸c nhau  li     cã  ªnquan ®Õn   hoµn  thuÕ    trung qu¶n      th× tËp    lýt¹ Côc  i thuÕ. H íng ph©n  cÊp  doanh  nghiÖp   vÒ Chi  côc thuÕ  qu¶n        lý lµ:c¸c doanh  nghiÖp    míi thµnh lËp    kinh  tõ hé  doanh    c¸ thÓ, c¸c doanh      nghiÖp  chØ   kinh  doanh  mét    vµi ngµnh  nghÒ   trong  cïng  mét  ®Þa   ph¬ng  (®Þa  ph¬ng  cÊp  huyÖn), c¸c HTX,        c¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  ªnquan  li   ®Õn  XNK,    c¸c doanh  nghiÖp  quy    cã  m« vèn  thÊp,c¸cdoanh      nghiÖp  kinh doanh  ¬ng      th m¹idÞch  vô  trong    néi ®Þa   îc ph©n  ®   cÊp  hÕt  cho  Chi  côc qu¶n    lý.Côc  thuÕ  chØ   tËp  trung qu¶n      lýnh÷ng  doanh  nghiÖp  ho¹t®éng  cã    xuÊt nhËp    khÈu, hoÆc     kinh  doanh  nhiÒu  ngµnh nghÒ,  nhiÒu    cã  chinh¸nh  c¸c ®Þa   ë    ph¬ng  kh¸c,th   êng  xuyªn ph¸tsinh hoµn        thuÕ. §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  kinh doanh    nhiÒu  ngµnh  nghÒ  trong ®ã  c¸c®iÓm     cã    kinh doanh      ¨n uèng,kh¸ch s¹n,vò  êng,t¾m           tr   h¬i m¸t xa..    .kh«ng  cïng ®Þa   ®iÓm     víiTrô  chÝnh  së  th× ph©n  cÊp  cho    chicôc  thuÕ    ®iÓm   n¬icã  kinh doanh      ¨n uèng,kh¸ch s¹n,vò  êng,t¾m             tr   h¬i,m¸t xa.. . qu¶n    thuÕ  lýthu  GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   ®èi      víic¸c ®iÓm  kinh doanh      ®ã cßn  phßng  NQD   Côc thuÕ  chØ  qu¶n      lýthu thuÕ      ®èi víidoanh  nghiÖp    trô n¬icã    së chÝnh. ­ Bè      trÝ ph©n  c«ng  il¹ c¸n  qu¶n      bé  lý,chÊm   døt t×nh tr¹ng ph©n    chia  theo  nhãm   tæ  phô  tr¸chvµ    chÞu  tr¸chnhiÖm     toµn  theo  bé  ®Þa  bµn. T¨ng    c­ êng    lµm  c¸n bé  c«ng    t¸ckiÓm      trakª khai, kiÓm    traquyÕt   to¸nthuÕ, kiÓm      tra hoµn  thuÕ, x¸c minh      ®èi  chiÕu  ho¸ ®¬n   chøng    tõ.ë nh÷ng  phßng  qu¶n    lý doanh  nghiÖp NQD   ph¶idµnh    h¼n kho¶ng  40%     lµm  c¸n bé  nhiÖm  chuyªn vô    kiÓm     traquyÕt    to¸n thuÕ, kiÓm       trahoµn  thuÕ, x¸c minh      ®èi chiÕu    ho¸ ®¬n  vµ thùc hiÖn      c¸cviÖc  kiÓm    trakh¸ctheo nhiÖm  cña      vô  phßng  Côc  vµ  thuÕ. C¸c Chi côc thuÕ còng ph¶is¾p    xÕp  i l¹ ®éi    ngò  bé, t¨ng cêng    c¸n      c¸n bé cho  phËn  bé  thanh    tracña    Chi côc    phËn  ®Ó bé  nµy  søc  ®ñ  ®¶m  nhiÖm   toµn  viÖc  bé  kiÓm    traquyÕt to¸nvµ      kiÓm    trahoµn  thuÕ      t¹ Chi côc. i ­ Më     réng  c«ng khaid©n    chñ  trong qu¶n      lýthuÕ: mçi  phËn    bé  qu¶n    lý thuÕ  theo chøc n¨ng  îc ph©n  ®   c«ng  ®Òu  ph¶i niªm    yÕt c«ng  khai c¸c quy      ®Þnh  thñ    s¬, thêih¹n    vÒ  tôc,hå      gi¶iquyÕt  c«ng viÖc.Mçi      khi®èi  îng  t nép  thuÕ  yªu  cã  cÇu cung cÊp  dÞch  c¬  vô  quan  thuÕ  ®Òu  ph¶i tr¶lêi®èi  îng       t   nép thuÕ    êng  râ,tr hîp    tõ chèi ph¶i nªu  nguyªn      râ  nh©n  híng    vµ  gi¶iquyÕt  tiÕp theo ®Ó       §TNT    yªn t©m. ­ Më     réng  thùc hiÖn  nhiÖm     uû  cho UBND  phêng      x∙thu mét  lo¹  sè  i thuÕ  vµ phÝ. §èivíi       mét  ®Þa  sè  ph¬ng  n¨m  2002  tr   ®∙  iÓnkhaithÝ    ®iÓm   cÇn  ®¸nh  gi¸,tæng    kÕt    rótkinh nghiÖm     iÓn khaimë     ®Ó tr     réng    trªntoµn tØnh, thµnh    phè. Nh÷ng    ®Þa  ph¬ng  cha  iÓn khai Côc  tr     thuÕ phèi hîp    tµichÝnh    víiSë    nghiªn cøu    x©y  dùng    tr×nh  ®Ò ¸n  UBND  tØnh, thµnh    phè    ®Ó tr×nh  Tµi Bé    chÝnh  quyÕt ®Þnh    cho  iÓnkhaithÝ  tr     ®iÓm. 5. N©ng     cao  thøc  ý  tr¸ch nhiÖm     cña  quan  c¬  thuÕ  c¸n  thuÕ  vµ  bé  qu¶n    c¬  s¶n  lýc¸c  së  xuÊt kinh doanh  c«ng  th¬ng  nghiÖp  NQD: ­ N¨m  2003 tiÕp tôc thùc hiÖn ChØ  thÞ sè 01TCT/CT/NV6  ngµy  23/04/2002  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ    vÒ viÖc  t¨ng cêng    qu¶n    lý thu ®èi víi së        c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh      C«ng  ¬ng  th nghiÖp  NQD.  Yªu cÇu Côc  thuÕ  c¸c tØnh  thµnh phè  c¨n  tiªuchuÈn  cø    quy  ®Þnh   trong ChØ  thÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ    thÓ    ®Ó cô  ho¸ thµnh    tiªuchuÈn      ®èi víitõng  lo¹  ic«ng  viÖc: qu¶n      lý doanh  nghiÖp, qu¶n    c¸ thÓ    lý hé    nép  thuÕ theo    kª
  7. 7 khai,qu¶n    c¸ thÓ    lýhé    nép thuÕ kho¸n æn     ®Þnh,  qu¶n    chØ,  lýÊn  thanh    tra kiÓm  .lµm  së    tra.   . c¬  ®Ó ®¸nh   gi¸b×nh      quý,n¨m. xÐt c¸n bé    TiªuchuÈn    b¾t  buéc        qu¶n    ®èi víi bé  c¸n lýdoanh  nghiÖp    qu¶n    c¸n bé  lý hé kinh doanh  thÓ  c¸  ph¶i qu¶n    îc 100%   hå  cã    lý ®   sè  s¬  ®Þa   ®iÓm   kinh  doanh  ®Þnh.  cè  Mäi  êng    sù  tr hîp cã  thay ®æi    (nghØ  kinh doanh, di chuyÓn        ®Þa ®iÓm...)  ®Òu   ph¶iph¶n    b¸o c¸o kÞp    ¸nh vµ      thêi. ­ X©y    dùng  phßng,tæ, ®éi qu¶n          lýthuÕ  giái    thuÕ  , bé  c¸n g¬ng mÉu     víi ý  thøc tr¸chnhiÖm      cao hoµn thµnh  xuÊts¾c    nhiÖm  ®ã    vô  lµtr¸chnhiÖm    cña  ®ång  chÝ Côc  ëng  ban    tr vµ  l∙nh®¹o  Côc  thuÕ. Côc    thuÕ cÇn  ph¶it¨ngcêng      cho c«ng    t¸cthanh    tra,kiÓm    tratrong qu¶n      lýthuÕ  ®«i víi ®i      kiÓm      tranéibé  ngµnh      ®Ó ph¸thiÖn  ng¨n chÆn   vµ    kÞp      thêic¸cbiÓu  hiÖn    lîdông  i quyÒn h¹n  g©y khã  kh¨n cho  së  c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh; xö          lýnghiªm  kh¾c  nh÷ng c¸n  bé thuÕ tho¸i     biÕn  ho¸ chÊt ®ång      thêikhen  ëng  th biÓu d¬ng  kÞp    thêinh÷ng  ®¬n      vÞ,c¸nh©n  thµnh  cã  tÝch trongc«ng      t¸cnh»m   x©y dùng  ®¬n    vÞ,ngµnh  v÷ng m¹nh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2