intTypePromotion=1

Công văn 4837-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Công văn 4837-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4837-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 99/2000/TT-BTC đối với thiết bị đồng bộ, toàn bộ nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4837-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 4837 T C/T C T   g µy  28 th¸ng 05  m  2001  c n n¨ v Ò  viÖc ¸p d ô n g   h « n g  t sè 99/2000/TT­B T C  ® èi    T víi thiÕt b Þ  ® å n g  bé  toµn b é   h Ë p  kh È u n KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan ­C«ng      tyXNK   thiÕtbÞ    toµn  vµ  thuËtTechnoimport bé  kü    Bé    TµichÝnh  nhËn  îcC«ng    ®   v¨n cña C«ng    tyXNK   thiÕtbÞ    toµn  vµ  bé  kü  thuËtTechnoimportkiÕn      nghÞ  mét  quy  sè  ®Þnh cña Th«ng   99/2000/ tsè  TT­BTC  ngµy  12/10/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn nguyªn t¾c ph©n  i lo¹  hµng      ho¸ lµ thiÕtbÞ    ®ång   bé, thiÕtbÞ    toµn  theo  bé  BiÓu thuÕ nhËp  khÈu;  vÒ vÊn    ®Ò nµy  TµichÝnh  ý  Bé    cã  kiÕn  sau: nh  Danh  môc  BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  hiÖn hµnh  îc x©y  ®   dùng    së  trªnc¬  Danh  môc HS.  Theo  Danh  môc  nµy  hµng    îcph©n  th×  ho¸ ®   thµnh    c¸c nhãm,  ph©n  nhãm  hµng  dùa vµo  cÊu    Æc   t¹o,® ®iÓm,  tÝnh chÊt cña    hµng  ho¸    trõ mét  Ýt  Æt   sè  m hµng  îcph©n  i ®   lo¹ theo    c«ng  dông.Víic¸ch ph©n  i trªn       lo¹ nªu    tuykhoa    häc nhng cha        phïhîp víi ®iÒu  kiÖn qu¶n    lýcña ViÖt Nam   Æc     ® biÖt  lµtrong c¸ctr       êng   hîp nhËp  khÈu  hµng      ho¸ lµthiÕtbÞ    ®ång   bé,thiÕtbÞ    toµn  bé. V×    vËy, t¹      ic¸c Th«ng   sè  TC/TCT  t 51  ngµy  13/7/1998,sè    37/1999/TT­ BTC   ngµy 7/4/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  nguyªn  t¾c ph©n  ilo¹ hµng  ho¸ theo biÓu      thuÕ xuÊtkhÈu    BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu,c¸chµng        ho¸ nµy  îc¸p ®     dông  nguyªn  t¾c ph©n  ilo¹ theo m¸y  chÝnh  nÕu  ®¸p øng    c¸c thñ    s¬  tôc hå  quy  ®Þnh. Quy  ®Þnh        trªntuy t¹o®iÒu  kiÖn  thuËn    lî cho    i qu¸ tr×nh ph©n  i   lo¹  tÝnh  thuÕ nhng    trªnthùc tÕ    còng  ph¸tsinh nhiÒu      víng  ¾c   ®∙  m nh  g©y  khã  kh¨n  cho    êng    c¸c tr hîp kh«ng  nhu  cã  cÇu  nhËp  toµn  hÖ   bé  thèng  thiÕtbÞ  mét    do  sè  phËn  bé  trong níccã      thÓ  s¶n xuÊt ® îchoÆc   thÓ              cã  c¶it¹ol¹ tõ thiÕtbÞ  i   cò,nÕu    kh«ng  îcxö          ®   lýphïhîp sÏkh«ng  khuyÕn  khÝch  s¶n xuÊt hµng    trong  níc,l∙ng phÝ      ngo¹itÖ. Quy      ®Þnh  nµy  còng  kh«ng  phï hîp    víinguyªn  t¾c  ph©n  i lo¹ chung  cña Danh  môc HS,  Æc   ® biÖt lµ trong ®iÒu        kiÖn ViÖt Nam     ®∙ tham    gia c«ng      sϸp dông  ícHS vµ      Danh  môc  BiÓu  thuÕ chung        víic¸c níc ASEAN     tõ1/1/2002. §Ó         th¸ogìc¸cvíng m ¾c       ph¸tsinh,®¶m     b¶o        phïhîp víinguyªn t¾c    ph©n  lo¹  ichung,ngµy    12/10/2000,Bé      Tµi chÝnh  ban  ®∙  hµnh Th«ng   99/2000/ tsè  TT­BTC   híng dÉn  thÓ  cô  viÖc thùc hiÖn      ®Ó thay thÕ        c¸c néi dung  híng ®∙    dÉn  vÊn    vÒ  ®Ò nµy    t¹ Th«ng   37/1999/TT­ i tsè  BTC  ngµy  7/4/1999. C¨n  vµo    cø  néidung híng dÉn  i t¹ Th«ng   99/2000/TT­ tsè  BTC,    c¸c víng  m ¾c   C«ng    sÏ® îcxö    sau: tynªu      lýnh  1. ThiÕt bÞ      phô  kiÖn, phô  ,   trî phô      tïng (kÓ  phô    c¶  tïng thay thÕ) cña  thiÕtbÞ    ®ång  hoÆc   bé  toµn  nÕu  bé  thuéc c¸c ch¬ng                84, 85, 86, 88, 89, 90  cña BiÓu  thuÕ nhËp khÈu  hiÖn hµnh  ®¸p øng  ®Çy  c¸c ®iÒu  ®ñ    kiÖn  thñ vÒ    tôc hå  quy    s¬  ®Þnh nªu  i t¹ Th«ng   99/2000/TT­   tsè  BTC     th× còng  îc¸p dông  ®     nguyªn t¾c    ph©n  i lo¹ theo m¸y      chÝnh    ®Ó tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu.
  2. 2 2. Mét    tËp    hîp m¸y mãc  thiÕtbÞ    nÕu  ®¸p øng    c¸c quy ®Þnh  i t¹  Th«ng  t 99/2000/TT­ BTC  th×  îc ¸p  ®   dông  nguyªn t¾c ph©n  ilo¹ theo m¸y chÝnh    ®Ó tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  kh«ng  vµ  ph¶i lµm    thñ      tôc x¸c nhËn  cña  quan  c¬  cã  thÈm  quyÒn  viÖc  hîp m¸y  vÒ  tËp    mãc  lµthiÕtbÞ  ®ã      ®ång  ®Ó   bé  lµm    c¨n cø  x¸c®Þnh    thuÕ  nhËp  khÈu. 3. VÒ     thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng:®Ó       x¸c ®Þnh  m¸y  mãc, thiÕtbÞ    nhËp  khÈu  kh«ng  thuéc  ®èi îng  t chÞu  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng bao    gåm   i lo¹ thiÕtbÞ    ®ång  bé, toµn  hay    bé  ®¬n    lÎngoµiviÖc    xem  xÐt  m¸y  mãc, thiÕtbÞ    ph¶ilµ   ®ã cã      lo¹  itrong níccha      s¶n xuÊt ® îccßn      ph¶icã    ®iÒu  kiÖn    lµ ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu  trùc tiÕp    (hoÆc  th«ng qua  hîp ®ång  th¸c)®Ó       uû    t¹o tµis¶n  ®Þnh   cè  cña  doanh  nghiÖp. Bé    Tµi chÝnh  th«ng  ®Ó   b¸o  Tæng côc    H¶i quan,C«ng      tyXNK   thiÕtbÞ    toµn  vµ  thuËtTechnoimportbiÕtvµ  bé  kü        thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2