intTypePromotion=1

Công văn 4876/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 4876/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4876/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về hướng dẫn việc thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được trợ giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4876/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 4876 T C T/N V 7   g µy  30 th¸ng 11  m  2001 v Ò   n n¨ viÖc thu Õ   T G T   èi víi Æ t  h µ n g  ® îc trî G ®  m  gi¸ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Cao  B»ng  Tr¶    lêiC«ng v¨n  31  sè  CT/NVT  ngµy  13/11/2001 cña Côc thuÕ tØnh  Cao  B»ng  chÝnh  vÒ  s¸ch thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng(GTGT)      Æt   ®èi víim hµng  îc ®   trî     Tæng  gi¸, côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  §iÓm  2.26 ­ MôcII  ­ phÇn  B  ­ Th«ng t  sè 122/2000/TT­BTC  ngµy  29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  møc  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       lµ 5% ®èi  :“S¶n  víi  phÈm  trång  trät  ,ch¨n nu«i,nu«i trång      thuû s¶n cha qua chÕ  biÕn hoÆc  chØ  qua  chÕ  s¬  lµm s¹ch,íp ®«ng, ph¬isÊy          kh«  c¸c lo¹  vµ    i con  gièng,c©y    gièng,h¹tgièng,trõ c¸c s¶n            phÈm   c¸c tæ  do    chøc, c¸ nh©n      s¶n  xuÊttrùctiÕp b¸n ra kh«ng            chÞu thuÕ  GTGT...” . C¨n  quy  cø  ®Þnh    trªn®©y,  C«ng    ty gièng c©y trång n«ng    l©m nghiÖp  Cao B»ng  kinh doanh  Æt     m hµng ng«  gièng  ¸p dông  th×    møc  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT     lµ5%.  Trêng    hîp UBND  tØnh  Cao  B»ng  trî hç   100%  hoÆc  50%  gièng  ng« cho    ®ãi,hé  c¸c hé    nghÌo   trªn®Þa   bµn  tØnh  giao  vµ  cho C«ng    ty thùc  hiÖn cung  cÊp  i tí nh©n    d©n  th×    C«ng    coinh  ty b¸n hµng cho tØnh. C¨n    cø  vµo    l   gi¸vµ îng hµng  thùc tÕ    xuÊt kho,C«ng            tylËp ho¸ ®¬n GTGT       l ghirâ sè ­ îng,gi¸b¸n      theo  quyÕt  ®Þnh  cña UBND   tØnh,gi¸thanh    ¸p dông      to¸nvµ    møc   thuÕ suÊtthuÕ    GTGT       lµ5% theo ®óng    quy  ®Þnh. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh Cao B»ng biÕt vµ    híng  dÉn  ®¬n  thùc hiÖn. vÞ     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2