intTypePromotion=1

Công văn 5010/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 5010/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5010/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng của các dự án ngành truyền hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5010/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5010/TC H Q­K T T T   T n g µy  9 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   viÖc T h u Õ  gi¸ trÞ    gia t¨ng  c ña c¸c D ù  ¸n n g µ n h  truy Ò n  h × n h   KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  C¨n  C«ng  sè  cø  v¨n  9933  TC/TCT  ngµy 19/10/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    vÒ viÖc  lýthuÕ  xö    GTGT   ®èi      ¸n  víic¸c Dù  ®Çu   t chiÒu s©u ngµnh truyÒn  h×nh  ViÖt Nam;    Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh,  thµnh phè  thùc hiÖn  sau:   nh  1. Kh«ng  thuÕ    thu  GTGT   ®èi    m¸y  víisè  mãc, thiÕtbÞ    nhËp  khÈu (kÓ  c¶    êng    c¸c tr hîp nhËp khÈu  th¸cvµ  uû    tróng thÇu    nhËp khÈu) cung    cÊp cho  c¸c§µitruyÒn      h×nh theo hîp ®ång      nhËp khÈu  tr   ký  ícngµy 25/5/2000. 2. §èivíisè        m¸y  mãc,  thiÕtbÞ    nhËp  khÈu  cung cÊp cho      c¸c §µitruyÒn  h×nh  hîp  cã  ®ång  nhËp  khÈu  tõ ngµy  ký    25/5/2000 ®Õn  nay  cßn ®ang    nî thuÕ GTGT   (bao gåm   c¸cdù    îcphª duyÖt  c¶    ¸n ®     trong n¨m    2001) §µitruyÒn      h×nh  ViÖt Nam     sÏ ph¶i thùc    hiÖn  nép thuÕ  theo quy  ®Þnh  (viÖc nµy    §µi truyÒn  h×nh ViÖt  Nam     sÏ lµm  viÖc  thÓ      cô  víiBé Tµi  chÝnh    ®Ó thu  xÕp  nguån  vèn thùc hiÖn    nép  thuÕ theo quy    ®Þnh). Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2