intTypePromotion=1

Công văn 5053/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 5053/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5053/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ nhà, đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5053/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  5053/TCT­N V 4  n g µ y  17 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc lÖ p h Ý  tríc b¹  h µ,  Êt n ® KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   thµnh  phè  N½ng §µ  Tr¶    lêiC«ng v¨n  5534/CV­ sè  CT­T60 ngµy 27/1/2001 cña Côc ThuÕ   thµnh phè  N½ng     §µ  vÒ viÖc    kiÕn    xin ý  vÒ thu  phÝ  íc b¹, Tæng   lÖ  tr     côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc  phÇn    1  3  I Th«ng   28/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy 18/4/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  176/1999/N§­   CP ngµy 21/12/1999  cña  ChÝnh  phñ    phÝ   íc  vÒ lÖ  tr b¹ th×   kh«ng  lÖ  thu  phÝ  íc b¹  tr   ®èi  : víi "Nhµ    t×nh nghÜa, kÓ   ®Êt    c¶  kÌm theo nhµ  ®¨ng  së  ký  h÷u,sö    dông    tªnngêi® îctÆng".     Do vËy,®èi víi       nh÷ng  êng    tr hîp ®¨ng  quyÒn  h÷u  ký  së  nhµ  quyÒn  vµ  sö  dông ®Êt    mµ chñ  h÷u     îng diÖn  së  lµ ®èi t   chÝnh s¸ch,® îcnhµ        níchoÆc     c¸c tæ chøc cÊp, tÆng    ®Êt  chñ  h÷u  th×  së  kh«ng ph¶inép  phÝ  ícb¹ ®èi víi   lÖ  tr         nhµ    tùx©y    trªn®ã.    îcmiÔn  §Ó ®   nép  phÝ  ícb¹ chñ  h÷u  lÖ  tr     së  ph¶icung    cÊp  cho  quan  c¬  ThuÕ     s¬: c¸chå  ­GiÊy      têchøng  minh  nguån  gèc    hîp ph¸p cña    ®Êt  îccÊp,tÆng. ®     ­ GiÊy      tê chuyÓn quyÒn  dông  sö  ®Êt gi÷a 2    bªn  x¸c nhËn  cã    cña c«ng  chøng. §Ò   nghÞ  Côc  ThuÕ   thµnh  phè  N½ng   §µ  nghiªncøu,thùc hiÖn        theo    néi dung  trªn. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2