intTypePromotion=1

Công văn 5109/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 5109/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5109/TCT/CS của Tổng cụa Thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5109/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ    è  5109 T C T/ C S  n g µ y 18  S th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  gi¶i ®¸p ch Ý n h  s¸ch thu Õ     KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  BÕn   Tre Tr¶    lêiC«ng    1097/CT­ v¨n sè  LTPP  ngµy  22/11/2001 cña    Côc thuÕ  tØnh  BÕn   háivÒ  Tre    chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    1­      ¦u ®∙ithuÕ ®èi    ¸n  víidù  ®Çu    t thµnh  c¬  s¶n  lËp  së  xuÊt kinh doanh      míi: C¨n  híng  cø  dÉn  i t¹ ®iÓm     1.1,môc  , II phÇn  Th«ng    22/2001/TT­ B  t sè  BTC   ngµy 3/4/2001  cña  Tµi chÝnh: tr Bé      êng  hîp chñ  kinh  hé  doanh ®ang  kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp  nay  dù    cã  ¸n ®Çu    tthµnh    lËp doanh  nghiÖp   tnh©n  víi  ngµnh  nghÒ  chÕ  biÕn hµng  thuû s¶n  ®Çu      vµ  tmíitoµn  nhµ  bé  xëng,m¸y    mãc  thiÕtbÞ  t¹ C«ng    1087/CT­ LTPP    ¸n ®Çu      nªu    i v¨n sè  LT­ th× dù    tthµnh    lËp doanh  nghiÖp  t nh©n  nµy thuéc  ®èi îng  îc u    thuÕ  t ®   ®∙ivÒ  theo diÖn  ¸n dù    ®Çu    tthµnh    së  lËp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      míi. 2­ ¦u®∙ivÒ        tiÒn thuª®Êt:     C¨n  híng  cø  dÉn  i t¹ ®iÓm     1, môc    IV,phÇn    B Th«ng    22/2001/TT­ t sè  BTC  ngµy 3/4/2001 cña  TµichÝnh    Bé    th× viÖc  miÔn  gi¶m  tiÒn thuª®Êt      chØ  thùc hiÖn        ¸n    ®èi víic¸c dù  ®Çu    îcnhµ    t®   níccho thuª®Êt      ®Ó thùc hiÖn    dù  ¸n. Do vËy,tr   êng    së  hîp c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn  ¸n ®Çu        dù    tmë réng, ®Çu      t chiÒu s©u    trªndiÖn  tÝch ®Êt  ® îc Nhµ    ®∙    níc cho thuª tr       íc khi thùc hiÖn  ¸n th× kh«ng    dù      thuéc diÖn    miÔn, gi¶m    tiÒn thuª®Êt      híng dÉn    nªu  trªn. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2