intTypePromotion=1

Công văn 569/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 569/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 569/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về định mức miễn thuế nhập khẩu hàng triển lãm, biếu, tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 569/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh – tæng côc H¶i quan sè 569/TCHQ-KTTT ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ viÖc ®Þnh møc miÔn thuÕ nhËp khÈu hµng triÓn l·m, biÕu, tÆng KÝnh göi: Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Trong qu¸ tr×nh xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc phÐp t¹m nhËp vµo ViÖt Nam ®Ó dù héi chî triÓn l·m nh- ng kh«ng t¸i xuÊt mµ ®îc dïng lµm tÆng phÈm, quµ lu niÖm cho kh¸ch ®Õn th¨m héi chî, triÓn l·m cã gi¸ trÞ thÊp tõ 5USD/1 vËt phÈm trë xuèng vµ tæng gi¸ trÞ l« hµng nhËp khÈu dïng ®Ó biÕu, tÆng kh«ng qu¸ 3.000 USD. Tæng côc H¶i quan thÊy mét sè mÆt hµng cã trÞ gi¸ vît ®Þnh møc xÐt miÔn thuÕ vÉn ®îc c¬ quan H¶i quan ®Þa ph¬ng x¸c nhËn hµng ®· biÕu tÆng ®Ó doanh nghiÖp lµm thñ tôc xin miÔn thuÕ nhËp khÈu. §Ó viÖc xÐt miÔn thuÕ hµng quµ biÕu tÆng trong triÓn l·m ®îc chÝnh x¸c, ®óng quy ®Þnh, tr¸nh kÐo dµi thêi gian thanh kho¶n thuÕ nhËp khÈu, phiÒn hµ doanh nghiÖp , Tæng côc H¶i quan yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ: 1. Khi lµm thñ tôc h¶i quan hµng ho¸ t¹m nhËp - t¸i xuÊt tham dù triÓn l·m, x¸c nhËn danh môc hµng ho¸ ®· biÕu, tÆng lµm c¬ së xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu ph¶i th«ng b¸o cho ngêi khai h¶i quan biÕt râ quy ®Þnh xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ®îc phÐp t¹m nhËp vµo ViÖt Nam ®Ó dù héi chî triÓn l·m nhng kh«ng t¸i xuÊt mµ ®îc dïng lµm tÆng phÈm, quµ lu niÖm cho kh¸ch ®Õn th¨m héi chî, triÓn l·m; vµ ph¶i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ cho hµng ho¸ dïng lµm quµ biÕu, tÆng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu. 2. Khi xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu hµng quµ biÕu tÆng chØ xÐt miÔn thuÕ ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ cã trÞ gi¸ trong ®Þnh møc quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2