intTypePromotion=1

Công văn 577/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 577/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 577/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 577/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h   S è  577 T C/T C T  n g µ y   c 17 th¸ng 01 n¨ m  2002 v Ò  viÖc h íng d É n  p h © n   lo¹i µ n g   o¸   h h KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan    ­C¸c    quan      Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  ChÝnh phñ               ban           ­ Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  Ngµy  18/12/2001  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  ban  Bé    ®∙  hµnh  QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC  söa ®æi,bæ     sung    møc  tªnvµ  thuÕ suÊtcña    mét  nhãm   sè  m Æt   hµng  trong BiÓu    thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i.     u    t¹o®iÒu  §Ó kiÖn thuËn  i lî  cho viÖc    kª khai,ph©n  i   Æt     lo¹  m c¸c hµng  îcm∙    ®   ho¸,s¾p  xÕp    sè,söa  l¹ m∙    i ®æi    i tªn t¹ QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC,  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  viÖc  thùc hiÖn  sau:   nh  I/  §èi víi  c¸c m Æ t  h µ n g  t¹i h ô  lôc I:  P T¹iPhô      söa    lôc I cã  ®æi    bæ sung    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt thuÕ nhËp  khÈu  ®∙icña  u    mét  m Æt   sè  hµng, trong ®ã   s¾p      cã  xÕp    sè  söa    l¹ m∙  vµ  i tªn cho  Æt   m hµng  "ph«ithÐp" thuéc môc        "Riªng"nhãm     7207.Theo    QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­ BTC   ngµy 18/12/2001  th×  Æt   m hµng phoi thÐp  îc ph©n    ®   thµnh  lo¹ : 02  i ­Ph«idÑt          sè      chitiÕtt¹ c¸cm∙  7207.12.10,7207.20.11,7207.20.91. i     ­ Ph«i lo¹    ikh¸c (vÝ      dô: ph«i vu«ng      cì nhá, ph«i vu«ng          cì lín,ph«i lo¹    i kh¸c..       i   sè  .chitiÕtt¹ c¸c m∙  7207.11.00,7207.12.90,7207.19.00,7207.20.19, )           7207.20.99. II/§èi   c¸c m Æ t  h µ n g    P h ô  lôc II:   víi t¹i T¹iPhô      söa  æi, bæ     lôc IIcã  ®   sung    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙icña  u    mét  m Æt   sè  hµng trong ®ã   s¾p    cã  xÕp  i sè, söa  l¹ m∙      ®æi,  bæ   sung    tªncho mét  nhãm,  Æt   sè  m hµng,cô    thÓ: 1. Söa    ®æi    Æt   tªnm hµng:"s÷a  t¸chb¬" t¹ tªnnhãm     ®∙      i     0403  thµnh  "s¶n  phÈm   cßn    l¹sau      ra kháikem   i khilÊy b¬      s÷a". 2.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng "phomat t    ¬i(kÓ  pho      c¶  m¸ttõv¸ng s÷a),cha      lªnmen",m∙  0406.10.10vµ  Æt       sè    m hµng  "s÷a ®«ng    dïng lµm    pho m¸t", sè   m∙  0406.10.20.Theo    QuyÕt ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "pho   ¬i(kÓ  pho      m¸t t   c¶  m¸t tõ v¸ng  s÷a,cha      lªnmen)  s÷a  vµ  ®«ng  dïng  lµm pho    m¸t"thuéc m∙  0406.10.00.   sè  3. Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng "bétx¬ng",m∙  0506.90.10.Theo      sè    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  18/12/2001,m Æt     hµng    "bétx¬ng" thuéc m∙      sè  0506.90.00.
  2. 2 4. Bá        Æt     chi tiÕttªn m hµng: "hçn    hîp    irau",m∙  0712.90.10. c¸c lo¹    sè    Theo  QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng "hçn  hîp c¸clo¹ rau"thuéc m∙  0712.90.00.     i      sè  5.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng    "vá qu¶  vá    phª", sè  vµ  h¹tcµ   m∙  0901.90.10.   Theo QuyÕt ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001, m Æt     hµng    "vá qu¶  vá    phª"thuéc m∙  0901.90.00. vµ  h¹tcµ      sè  6. Bá          Æt     chi tiÕttªn c¸c m hµng: "h¹trau:su        hµo, b¾p       c¶i,sóp    l¬,cµ  chua"thuéc c¸cm∙  1209.91.10,1209.91.20,1209.91.30,1209.91.40.Theo        sè          QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,c¸c m Æt       hµng    h¹trau  kÓ    trªnthuéc m∙  1209.91.00.   sè  7. Bá        Æt     chitiÕttªn m hµng: "sen    l¾c  c¸nh  vµ  kiÕn      ®á tinhchÕ kh¸c",   m∙  1301.10.10.Theo  sè    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,   m Æt   hµng "sen  l¾c  c¸nh kiÕn  tinhchÕ  vµ    ®á    kh¸c"thuéc m∙  1301.10.00.     sè  8. Bá        Æt     chi tiÕttªn m hµng: "cãichÎ",m∙  1401.90.10.Theo        sè    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng    "cãichÎ"thuéc    m∙  sè  1401.90.00. 9. Bá        Æt     chitiÕttªn m hµng: "dÇu    sè    cä",m∙  1511.10.10.Theo    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "dÇu    cä" thuéc m∙  sè  1511.10.00. 10. Chi      Æt   tiÕt tªn m hµng: kÑo      dîc phÈm   (kÑo ho) vµo  ph©n  nhãm   1704.90, m∙  1704.90.10  m Æt     sè  vµ  hµng  viªn thuèc    ngËm   hoÆc     ho  viªn ngËm  chøa  dîc phÈm   mïi th¬m   cã    ®iÒu trÞ  viªm häng vµo  ph©n   nhãm   3004.90,m∙  3004.90.54,Tiªu chuÈn      sè      dÓ ph©n  biÖt 02  Æt     m hµng nµy nh  sau: ­ KÑo   thuéc  sè  ho  m∙  1704.90.10 lµ c¸c chР       phÈm   d¹ng  ë  kÑo  hoÆc   kÑo  chèng  lo¹  ho  i chñ  yÕu lµm b»ng  êng    ® (cã hoÆc  kh«ng chøa    c¸c chÊt ¨n     ® îcnh    gelat ,     in tinhbéthoÆc     t¸cnh©n  mïith¬m    bét)vµ    cã    (bao gåm     c¸ch¬ng  liÖu mang      dîctÝnh  cån  nh  benzil ctinhdÇu      i    , b¹c hµ, dÇu bach ®µn  nhùa  vµ  th¬m).Ngoµi h¬ng      liÖu,kh«ng    chøa    ho¹tchÊt mang      dîc tÝnh  c«ng  cã  dông  phßng  hoÆc  ch÷a  bÖnh. ­ Viªnthuèc ngËm   thuéc m∙  3004.90.54lµc¸cviªnthuèc ngËm         ho    sè            cã  chøa    ho¹tchÊt mang      dîctÝnh,ngoµira trong thµnh          phÇn  thÓ  thªm  cã  cã  h­ ¬ng  liÖu,sö    dông    víimôc ®Ých    ®Ó phßng  hoÆc  ch÷a bÖnh. 11. Söa  æi    Æt     ® tªn m hµng: "lo¹ chØ     i   ®Þnh  dïng cho  bÖnh nh©n  cÇn  nu«i¨n    qua  èng th«ng" thuéc nhãm       1901 thµnh        tªnmíilµ "s¶n phÈm  dinh d­   ìng  häc".Theo  y    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng  "s¶n phÈm  dinh dìng y häc" thuéc c¸c m∙  sè 1901.10.21 hoÆc   1901.10.92 hoÆc     1901.90.13 hoÆc     1901.90.31 hoÆc     1901.90.51 hoÆc     m∙  sè 2106.90.40.Tiªu chuÈn        ®Ó ph©n  biÖt s¶n    phÈm   dinh dìng  häc  y  thuéc   nhãm  1901  2106  sau: vµ  nh  ­S¶n    phÈm   dinh dìng y      häc thuéc nhãm     1901:lµs¶n      phÈm   chÕ  biÕn    tõ bét,bét th«,tinhbét,tõ chiÕtsuÊt cña                    h¹tngò  cèc  n¶y  m   ®∙  mÇ (malt) hoÆc   tõs¶n    phÈm  thuéc c¸cnhãm       0401®Õn  0404. ­ S¶n    phÈm   dinh dìng  häc  y  thuéc nhãm  2106: lµ c¸c s¶n        phÈm  kh«ng  ® îc chÕ     biÕn                tõ bét,bét th«,tinh bét,tõ chiÕt suÊt cña        h¹tngò cèc  n¶y  ®∙  mÇ m   (malt)  hoÆc     tõs¶n phÈm  thuéc c¸cnhãm         tõ0401  ®Õn  0404.
  3. 3 12. Söa  æi    Æt     ® tªnm hµng: "báng    ng«" t¹      i nhãm   tªn 1904 thµnh "næ    tõ m¶nh ng«". 13. Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"qu¶,h¹t"  sè      ,m∙  2006.00.10.Theo    QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001, m Æt     hµng "qu¶, h¹t® îc b¶o        qu¶n  b»ng  êng" thuéc m∙  2006.00.00. ®     sè  14. Bá          Æt     chitiÕttªnc¸c m hµng:"men    bia", sè   m∙  2102.10.10 vµ    "mem   r  m∙  sè 2102.10.20. îu",  Theo  QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­BTC  ngµy  18/12/2001,c¸cm Æt       hµng "men    bia,men îu"thuéc m∙  2102.10.90. r     sè  15.Söa  æi    s¾p    ® tªnvµ  xÕp    sè  l¹m∙  cho  Æt   i m hµng:"m×    chÝnh",m∙    sè  2103.90.10thµnh:   ­Muèi natri       cña  axÝtglutamic, sè     m∙  2922.42.20 ­Muèi kh¸ccña        axÝtglutamic, sè     m∙  2922.42.90 16. Söa  æi    s¾p    ® tªn vµ  xÕp  i sè  l¹ m∙  cho  Æt     m hµng: "condensate vµ      c¸c chÕ  phÈm  t¬ng  tù",  sè 2710.00.70 thµnh "condensate",  sè   m∙  m∙ 2709.00.20. 17. Söa  æi      ® tªncho  Æt   m hµng: "dÇu    madut",m∙  2710.00.30 thµnh    sè    "dÇu  nhiªn liÖu kh¸c". Theo  QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001,m Æt     hµng  "dÇu nhiªnliÖu kh¸c"thuéc m∙  2710.19.29.         sè  18. Söa  æi      ® tªns¾p  xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng:"dÇu    chÕ biÕn,dÇu    ng¾t m¹ch  ®iÖn" thuéc nhãm  3403  thµnh        tªn míi lµ "dÇu biÕn thÕ  dÇu  vµ  cho  phËn  bé  ng¾t m¹ch  ®iÖn". Theo    QuyÕt ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "dÇu  biÕn thÕ  dÇu  vµ  cho  phËn  bé  ng¾t m¹ch  ®iÖn" ® îcph©n        lo¹ vµo  nhãm   i 02  2710  3824.Trong  vµ    ®ã: ­ DÇu  biÕn thÕ  vµ  dÇu  cho bé  phËn  ng¾t m¹ch  ®iÖn  (m∙ sè  2710.19.26):   i   lo¹ dÇu  tûträng dÇu    lµ   cã      má hoÆc   dÇu    îctõkho¸ng chÊt thu ®         chøa bitum chiÕm     tõ 70%       ® îcæn   trëlªn,®∙    ®Þnh  tinhchÕ  Æc   vµ    ® biÖtvíi     c¸cphô      giachèng  xy    diter i rybuty paracresol «  ho¸ nh  ta   l . ­ DÇu  biÕn thÕ  vµ  dÇu  cho bé  phËn  ng¾t m¹ch  ®iÖn  (m∙ sè  3824.71.10):lµ nh÷ng  idÇu   chøa      lo¹  cã  diethylether,mµ       chÊt nµy chiÕm  70%   hoÆc  h¬n träng l      îng lµdÇu    c¸clo¹ thay thÕ  má vµ      i   kh¸cmµ     diethyl   ether   lµthµnh    phÇn chÝnh. 19. D îcphÈm       thuéc nhãm     3004      Æt   lµc¸c m hµng dïng  cho phßng  bÖnh  hoÆc   ch÷a  bÖnh  ® îc®ãng    ®∙    gãitheo  liÒu l    îng (kÓ  c¸c s¶n  c¶    phÈm   thuéc  lo¹  idïng    ®Ó truyÒn  qua    da) hoÆc   díi ë    d¹ng nhÊt ®Þnh    hoÆc  ®ãng      gãi®Ó b¸n lÎ Tªn  Æt      . m hµng    dîcphÈm   îcchitiÕtt¹ nhãm   ®       i   3004        lµtªndîcphÈm   îc ®   nªu  thÓ    biÖtdîccña    dô:m Æt   cô  tªnvµ      nã.VÝ    hµng  thuèc ampici l    l ithuéc m∙  n   sè 3004.10.13. M∙  3004.10.13  dông    sè  ¸p  cho  Æt   m hµng  t©n    tªn dîc cã    ampici i  c¸c biÖt dîc cña  lnvµ        ampici i    ln (nh t©n    dîc unasyn,ë    d¹ng    ®Ó uèng:   chøa  sultamici i lµ mét este ®«i trong ®ã  ampici l n  chÊt kho¸ng ln l i vµ   betalactarmase    lµsulbactam  îcg¾n    ®   víinhau  qua  nhãm  methyl. .  .). 20.S¾p     xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng:"Primaquine"tõm∙  3004.20.60       sè    sang  sè  m∙  3004.90.62. 21. Söa  ® æi tªn Æt  hµng: "dichrofenac",  m  m∙ sè 3004.90.53 thµnh  "dic fenac". lo
  4. 4 22. Söa  ® æi tªn m Æt  hµng: "metamizole",  m∙ sè 3004.90.51 thµnh  "dipyrone". 23. Söa     ®æi    tªn,s¾p  xÕp  im∙  cho  Æt   l¹  sè  m hµng: "thuèc  môn    trÞ  trøng c¸ d¹ng      kem  (vÝ  o  5, 10)"m∙  3004.90.97 thµnh        dô  xy      sè    tªnmíilµ"kem  trÞmôn    trøng c¸", sè      m∙  3304.99.20. 24.Söa  æi      ® tªn,s¾p  xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng:"thuèc trÞ nÊm         d¹ng  dÇu    géi ®Çu  (vÝ    dô: nizolra  lshampoo)",m∙  3004.90.97 thµnh          sè    tªn míi lµ "dÇu    géi®Çu     trÞnÊm",m∙  3305.10.10.   sè  25. Bá        Æt     chi tiÕttªn m hµng: "chÊt tuyÓn      næi  (quÆng)    trîgióp cho  c«ng nghiÖp khaith¸cmá"  i     t¹ môc    "Riªng",  nhãm  3402.Theo    QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "chÊt tuyÓn    næi quÆng     trî gióp cho  c«ng  nghiÖp  khai th¸c má"  thuéc m∙  sè  3402.11.00 hoÆc   3402.12.00 hoÆc  3402.13.00 hoÆc  3402.19.00 hoÆc  3402.20.10 hoÆc   3402.90.10tuú theo cÊu          t¹o, tÝnh chÊt,® Æc     ®iÓm. 26.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"xim¨ng      chÞu    v÷a  löa vµ  chÞu löa", sè   m∙  3816.00.10.Theo    QuyÕt ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng    "xim¨ng  chÞu    v÷a  löavµ  chÞu    löa"thuéc m∙  3816.00.00.   sè  27. Söa  æi    Æt     ® tªn m hµng: "hçn  ho¸    hîp  chÊt ®Ó     s¶n xuÊt ®å     uèng",   m∙  3824.90.20thµnh        sè    tªnmíilµ"hçn hîp c¸cchÊtho¸ häc,lo¹ sö                dông  i trong  chÕ  biÕn  thùc phÈm".   28.Söa  æi    Æt     ® tªnm hµng "d¹ng bét"cña      nhùa    ure,nhùa  thioure,nhùa    melamin thuéc    sè  c¸c m∙  3909.10.10,3909.20.10    thµnh "hîp chÊt      ®Ó ®óc  (mouldingcompound).   29.Söa  æi      ® tªns¾p  xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng:"bÊc    thÊm  dïng trong     x©y  dùng" thuéc  sè    m∙  3920.20.10 thµnh          tªnmíi lµ:"vËtliÖu kh«ng      dÖt  îc ®   gia  bªn  cè  trong b»ng nhùa h×nh lµn sãng  dông  sö  lµm  bÊc  thÊm", m∙    sè  5909.00.20. 30. S¾p   xÕp   im∙  cho  Æt   l¹  sè  m hµng: "mµng    BOPP"  ph©n  tõ  nhãm   3920.90, (m∙  3920.99.10) sang      iph©n     sè    chi tiÕt t¹  nhãm  3920.20 (m∙ sè  3920.20.10). 31.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"mµng  gia cè    ®∙    hoÆc   kÕt        hîp víivËt liÖu  kh¸c    ®Ó ®ùng  s÷a    tiÖttrïng"thuéc    môc  "Riªng" nhãm     3921. Theo    QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng  "mµng  gia  ®∙  cè  hoÆc  kÕt hîp víi  vËt liÖu kh¸c ®Ó  ®ùng  s÷a tiÖt  trïng" thuéc m∙  sè  3921.11.00 hoÆc  3921.12.00 hoÆc  3921.13.00 hoÆc  3921.14.00 hoÆc   3921.19.00 hoÆc     3921.90.00 tuú    theo cÊu    t¹o,tÝnh  chÊt,® Æc     ®iÓm   cña  tõng lo¹ mµng      i nhùa. 32.Söa  æi      ® tªncho  Æt   m hµng:"vßit¾m       hoa sen" t¹ tªnnhãm     i     3922  vµ  t¹ tªnph©n      i nhãm   3922.10 thµnh    "bån t¾m   ®øng  dông    sö  vßisen". 33. Söa  æi      ® tªncho  Æt   m hµng:"bé  bÖt"thuéc ph©n    xÝ      nhãm   3922.20  thµnh "bÖ  n¾p  bÖt". vµ  xÝ  34. Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng: "phô    kiÖn  vÖ  sø  sinh"thuéc môc      "Riªng"   nhãm   3922.M Æt     hµng  phô  kiÖn  vÖ  sø  sinh® îcchiathµnh  lo¹ :       02  i ­BÖ   n¾p  bÖt    vµ  xÝ  thuéc m∙    3922.20.10vµ  sè    m∙  3922.20.90 ­Phô    kiÖn  cña  b×nh      xèinícthuéc m∙  3922.90.20   sè 
  5. 5 35. S¾p     xÕp  i sè  l¹ m∙  cho  Æt     m hµng: "vá    hép b¨ng    ®Ó lµm  b¨ng    ghi h×nh, ghi tiÕng" tõ        nhãm   8523  sang nhãm  3923. Gép   Æt     m hµng "vá hép  b¨ng    ®Ó lµm  b¨ng    ghih×nh,ghitiÕng"vµo        cïng víi sè     m∙  cña  Æt   m hµng "hép  ®ùng  phim ®iÖn  ¶nh",m∙  3923.10.10 vµ    sè    ®æi   tªn cña    Æt   c¸c m hµng sau  khigép    thµnh  "hép  dông  sö  cho  phim  ®iÖn ¶nh,b¨ng,®Üa".     36. Söa  æi      ® tªn,s¾p xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng: "bao    dÖt" thuéc    m∙  sè 3923.21.10vµ  sè    m∙  3923.29.10thµnh          tªnmíilµbao  tói   vµ    ®ùng  ®Ó hµng  "b»ng    sîidÖt  d¹ng    t d¶ivµ ¬ng    sè  tù",m∙  6305.33.20. 37. S¾p     xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng: "vá    èng  kem  ®¸nh r¨ng"tõ ph©n      nhãm  3923.90 (m∙  3923.90.10) sang      inhãm   sè    chi tiÕt t¹  3923.30 (m∙ sè  3923.30.10). 38 Söa  æi    s¾p  ® tªn vµ  xÕp  i sè  l¹ m∙  cho  Æt     m hµng: "vßivµ      ®Çu   cña  b×nh    xÞt b»ng nhùa      ®Çu   (trõvßi vµ  cña b×nh    xÞt dÇu th¬m, b×nh      xÞt níc hoa  m∙  961610)"thuéc  ë  sè    môc "Riªng"nhãm     3923  thµnh        tªn míi lµ "®Çu  b×nh    g¾n  xÞtcã  vßi", sè   m∙  8424.89.10. 39. Söa  æi    s¾p    ® tªnvµ  xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng:"tÊm íi   l  ®an  b»ng  nhùa" thuéc  sè    m∙  3926.90.40 thµnh          tªnmíi lµ "tÊm íi®an  l  b»ng plast   icche  cho  c©y  trång", sè    m∙  5803.90.10. 40. Bá        Æt     chi tiÕttªn m hµng: "giÊy cèt ®Ó         lµm giÊy dÇu" thuéc  môc  "Riªng" nhãm  4805. Theo QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­ BTC, m Æt  hµng  "giÊy    cèt lµm giÊy dÇu" thuéc  sè  m∙  4805.10.00  hoÆc  4805.21.00  hoÆc   4805.22.00 hoÆc  4805.23.00 hoÆc  4805.29.00 hoÆc  4805.60.00 hoÆc   4805.70.00hoÆc     4805.80.00tuú theo tÝnh        chÊt,cÊu      t¹ocña tõng lo¹ giÊy.   i   41.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"giÊycã      kh¶  n¨ng  thÊu khÝ" vµ  Æt     m hµng  "giÊy t¹o v©n          trªn v¶i gi¶ da" thuéc môc  "Riªng" nhãm     4811. Theo    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001,m Æt     hµng  "giÊy cã    kh¶  n¨ng  thÊu khÝ","giÊyt¹ov©n                trªnv¶igi¶da" thuéc m∙  4811.90.90.   sè  42. Bá        Æt     chi tiÕttªn m hµng: "catalgue b¶o       tµng,catalogue      th viÖn,   catalogue  ithiÖu  gií  s¸ch míi" thuéc  4901.99.20. Theo    m∙    QuyÕt  ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt  hµng  "catalgue b¶o  tµng,   catalogue thviÖn,catalogue giíthiÖu s¸ch míi"thuéc m∙  4901.99.90.           i         sè  43.     tiÕt tªn m Æt   Bá chi     hµng:  "¸o gi¸p chèng    ®¹n" thuéc c¸c  sè  m∙  6114.30.10, 6114.90.10. Theo  QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001,m Æt     hµng      "¸ogi¸pchèng  ®¹n" thuéc m∙  6114.30.90 hoÆc       sè    m∙  sè  6114.90.90tuú theo chÊtliÖu v¶i.           44. Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng: "quÇn    hµnh  trô"thuéc c¸c m∙    ¸o du  vò        sè  6114.30.10,  6114.90.10, 6211.33.10,  6211.39.10. Theo  QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng "quÇn  du  ¸o  hµnh  trô" vò    thuéc  sè  m∙  6114.30.90 hoÆc     6211.33.90 hoÆc     6211.39.90 tuú    theo chÊt  liÖu v¶i.   45. Bá        Æt     chi tiÕttªn m hµng: "cã    phñ    lípmµng   máng  bªn trong b»ng  polyme  etylen(PE) hoÆc         hîp chÊt cña  ty­   c¸c­   e­ len vµ  bua  ®ê­r«"cña  hy­   bao  vµ tói b»ng vËt liÖu dÖt kh¸c,  m∙ sè 6305.90.10.  Theo QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC   ngµy  18/12/2001,m Æt     hµng "bao  tóib»ng      vµ    vËt liÖu dÖt  kh¸c  phñ    cã  lípmµng  máng   bªn trong b»ng polyme  etylen (PE)    hoÆc     hîp chÊt cña ª­ len vµ c¸c­ ty­ bua hy­ ®ê­ r«" thuéc m∙  sè 6305.90.11 hoÆc  
  6. 6 6305.90.19 hoÆc     6305.90.81 hoÆc     6305.90.89 hoÆc     6305.90.90 tuú    theo  chÊtliÖu cña      bao. 46. Bá        Æt     chi tiÕttªn m hµng: "giÇy      thîlÆn",m∙  6405.90.10.Theo    sè    QuyÕt ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng "giÇy    thî lÆn"  thuéc m∙  9506.29.00.   sè  47. S¾p     xÕp  i sè  l¹ m∙  cho  Æt     m hµng: "g¹ch chÞu    Mg"  m Æt       löa Cr­ vµ  hµng "g¹chchÞu      löa cao  nh«m",m∙  8113.00.10vµ  sè    sè    m∙  8113.00.20sang    c¸c  sè  m∙  6902.10.00  hoÆc  6902.20.00 hoÆc   6902.90.00  tuú theo thµnh  phÇn    ho¸ häc  tÝnh  vµ  chÊtvËtlýcña       tõng lo¹ g¹ch chÞu    i     löa. 48. Söa  æi    Æt     ® tªnm hµng: "cã  Æt     m c¾t ngang h×nh trßn,® êng    kÝnh  kh«ng  qu¸ 100mm, dïng trong x©y    dùng",m∙  7213.10.10 thµnh          sè    tªn míi lµ "cã m Æt     c¾t  ngang  h×nh  trßn,® êng    kÝnh kh«ng    qu¸ 50mm2". 49. Söa  æi    Æt     ® tªnm hµng: "cã  Æt     m c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt (kÓ    c¶  h×nh vu«ng) chiÒu    réng  Æt   m c¾t kh«ng    qu¸ 20mm,  dïng trong x©y    dùng    ", m∙  7213.10.20 thµnh      sè    tªn míi "cã  Æt   m c¾t ngang h×nh  ch÷ nhËt (kÓ c¶  h×nh vu«ng)chiÒu    réng  Æt   m c¾t kh«ng    qu¸ 20mm". 50. M∙    ho¸  cho  Æt   m hµng: "lo¹    i dïng    ®Ó s¶n  xuÊt que hµn"  cña s¾t,  thÐp kh«ng  hîp kim  d¹ng  ë  que  thanh  vµ  xo¾n   kh«ng  ®Òu   îc c¸n  ®   nãng,  thuéc môc  "Riªng", nhãm  7213. Theo QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­ BTC   ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng  "s¾t,thÐp    kh«ng  kim  d¹ng  hîp  ë  que  thanh  vµ  xo¾n   îc c¸n  ®   nãng  dïng    ®Ó s¶n  xuÊt que  hµn"  thuéc  sè  m∙  7213.91.10   hoÆc   sè  m∙  7213.99.10tuú theo tõng chñng  i         lo¹ . 51.          Æt   Bá chi tiÕt tªn m hµng:  "thÐp giã",m∙  7224.10.10. Theo    sè    QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001, m Æt     hµng "thÐp    giã" thuéc m∙  7224.10.00.   sè  52. Söa  æi    Æt     ® tªn m hµng: "®êng    èng dÉn thuû ®iÖn cao    sè  ¸p",m∙  7305.31.11 hoÆc   sè  m∙  7305.31.91  hoÆc   sè  m∙  7305.39.10  hoÆc   sè  m∙  7305.90.10thµnh          tªnmíilµ"®êng èng dÉn cao ¸p". 53. Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng: "lo¹ hµn      i xo¾n"  cña    i c¸c lo¹ èng, èng    dÉn  kh¸cb»ng    s¾t hoÆc   thÐp  m Æt   cã  c¾t  h×nh  trßn,® êng    kÝnh  Æt   m c¾t ngoµi  trªn406,4mm,  sè    m∙  7305.19.10 hoÆc   sè    m∙  7305.39.20.Theo    QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­ BTC  ngµy 18/12/2001, m Æt     hµng  "c¸c lo¹    ièng,  èng  dÉn  b»ng  s¾t hoÆc   thÐp  m Æt   cã  c¾t  h×nh  trßn,® êng    kÝnh  Æt   m c¾t ngoµitrªn     406,4mm  lo¹  ® îc hµn  xo¾n"  thuéc m∙  sè  7305.19.00 hoÆc  m∙  sè  i 7305.39.90. 54.M∙      ho¸ cho  Æt   m hµng:"lo¹ ®Ó       i s¶n  xuÊt tanh        lèp xe" cña s¶n  phÈm   b»ng s¾t hoÆc  thÐp kh¸c thuéc môc  "Riªng" ph©n     nhãm   7326.20. Theo    QuyÕt ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng  "s¶n phÈm   b»ng  s¾t hoÆc   thÐp kh¸c®Ó     s¶n  xuÊttanh lèpxe"thuéc m∙  7326.20.10.           sè  55.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"l¸     thiÕc", sè   m∙  8005.00.10 vµ  Æt     m hµng  "bét vµ    v¶y  thiÕc",m∙  8005.00.20.Theo    sè    QuyÕt ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng    "l¸thiÕc","bétvµ      v¶y thiÕc"thuéc  sè    m∙  8005.00.00. 56. Bá  chi tiÕt tªn m Æt  hµng: "kÐt an  toµn vµ kÐt s¾t",  sè   m∙ 8303.00.10.Theo    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "kÐtan    toµn  kÐt s¾t"thuéc m∙  8303.00.00. vµ        sè 
  7. 7 57.  ho¸  M∙  cho  Æt   m hµng: "lo¹    ithiÕt kÕ     chuyªn  dïng trong  tÕ, dîc y      phÈm"  cña      tñ,tñ ng¨n,quÇy    hµng  chøc  cã  n¨ng lµm l¹nh hoÆc     lµm ®«ng  l¹nh;c¸c lo¹        i dïng  chøc  ®å cã  n¨ng  lµm    l¹nh hoÆc  ®«ng    ¬ng    l¹nh t tù,thuéc  môc  "Riªng"ph©n    nhãm  8418.50.Theo    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  18/12/2001, c¸c m Æt  hµng  nµy  thuéc m∙  sè  8418.50.11 hoÆc   8418.50.21tuú theo dung        tÝch  dông. sö  58. M∙      ho¸ cho  Æt   m hµng: "Buång    l¹nh"thuéc    môc "Riªng"ph©n    nhãm   8418.50. Theo    QuyÕt ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy 18/12/2001, m Æt     hµng "buång l¹nh"thuéc m∙  8418.50.22.     sè  59. Bá  chi tiÕt tªn m Æt  hµng: "m¸y n¹p ga cho ®å  uèng",  m∙ sè  8422.30.10.Theo    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "m¸y ®¹p  cho  uèng" thuéc m∙  8422.30.00.   ga  ®å      sè  60. M∙    ho¸  cho  Æt   m hµng: "thiÕtbÞ      phun  thuèc    trõ s©u ®iÒu khiÓn  b»ng tay" thuéc    môc  "Riªng" ph©n     nhãm  8424.81. Theo    QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "thiÕtbÞ    phun  thuèc trõs©u      ®iÒu khiÓn b»ng    tay"thuéc m∙  8424.81.10.   sè  61.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"lo¹ dïng      i trong c«ng    nghiÖp" cña    m¸y sÊy  c«ng suÊtmçi lÇn      sÊy  kh«ng    qu¸ 10kg    v¶ikh« thuéc môc    "Riªng"ph©n    nhãm   8451.21. Theo    QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng m¸y  sÊy gåm   lo¹ theo c«ng  02  i     suÊtcña    m¸y (kh«ng ph©n  biÖtdïng cho      c«ng nghiÖp  hay kh«ng  dïng trong c«ng    nghiÖp),trong ®ã:  i c«ng      lo¹  cã  suÊt   mçi lÇn sÊy kh«ng    kg    qu¸ 10  v¶ikh«,m∙  8451.21.00 vµ  i c«ng    sè    lo¹  cã  suÊt   mçi lÇn    sÊy    trªn10kg    v¶ikh«,m∙  8451.29.00.   sè  62. M∙    ho¸  cho  Æt   m hµng: "m¸y    tiÖn kim  i chiÒu  lo¹ cã  cao tÇm  kh«ng  qu¸ 300mm"    thuéc môc    "Riªng"nhãm     8458. Theo    QuyÕt ®Þnh  137/2001/ sè  Q§­BTC   ngµy 18/12/2001, m Æt     hµng "m¸y tiÖn kim  icã  lo¹  chiÒu  cao  t©m  ®Õn  300mm"  thuéc c¸cm∙  8458.19.10,8458.99.10.     sè    63.S¾p     xÕp    sè  l¹ m∙  cho    Æt   i c¸cm hµng:"m¸y in"cña        m¸y  lýd÷  xö    liÖu  tù ®éng   ph©n  nhãm   tõ  8471.80 sang ph©n   nhãm  8471.60. Theo    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng "m¸y    in cña m¸y xö  lý d÷    liÖu  ®éng"  tù  thuéc c¸c  sè  m∙  8471.60.10  hoÆc  8471.60.20  hoÆc   8471.60.30hoÆc     8471.60.40tuú theo tõng lo¹ m¸y          i   in. 64. S¾p     xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng: "b¹cbiªn,b¹c trôc,b¹c ¾c               piston,   tõ  sè  m∙  8708.99.00  (theo híng dÉn  ic«ng  t¹  v¨n  1322  sè  TCT/NV3  ngµy  18/4/2001 cña    Tæng  côc thuÕ   TµichÝnh) sang  sè  ­Bé      m∙  8483.30.10. 65. S¾p     xÕp  i sè  l¹ m∙  cho  Æt     m hµng:   l gi÷ ®iÖn      Bé u    tõ ph©n nhãm   850450,m∙  8504.50.10sang    sè    ph©n nhãm   8504.40,m∙  8504.40.11.   sè  66.Söa  æi      ® tªnnhãm   hµng  8506  "pin"thµnh          bé    tªnmíilµ"pinvµ  pin". 67. Bá        Æt     chitiÕttªn m hµng: "lo¹ dïng    i   trong m¹ng    ®iÖn tho¹i  "cña  bé  ®iÖn  tho¹ih÷u    tuyÕn  bé  cã  tay  cÇm  kh«ng  d©y,  sè  m∙  8517.11.10.Theo    QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng "bé  ®iÖn  tho¹i  h÷u tuyÕn  bé    cã  tay cÇm  kh«ng d©y  dïng trong m¹ng    ®iÖn tho¹i "thuéc  m∙  8517.11.00. sè  68.  Söa  æi    ho¸  ® tªn,m∙  cho  Æt   m hµng "lo¹  ichuyªn dïng cña nhãm   8519" thuéc môc      "Riªng"nhãm     8519  thµnh          tªnmíilµ"lo¹ thiÕtkÕ  Æc   i   ® biÖt  sö dông trong ®iÖn  ¶nh, ph¸t thanh, truyÒn        h×nh". Theo    QuyÕt  ®Þnh  sè 
  8. 8 137/2001/Q§­ BTC  ngµy 18/12/2001, m Æt     hµng  i "lo¹ thiÕtkÕ   Æc     ® biÖt sö    dông trong ®iÖn    ¶nh,ph¸tthanh,truyÒn        h×nh" thuéc m∙  8519.40.10hoÆc       sè    8519.93.10hoÆc     8519.99.10tuú theo tõng lo¹ m¸y.         i   69. Söa  æi    ho¸  ® tªn,m∙  cho  Æt   m hµng  "lo¹  ichuyªn  dïng  cña ph©n  nhãm  852032,852039, 852090" thuéc môc          "Riªng"nhãm     8520  thµnh      tªnmíi lµ"lo¹ thiÕtkÕ  Æc       i   ® biÖtsö    dông  trong ®iÖn    ¶nh,ph¸tthanh,truyÒn        h×nh".  Theo  QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng    "lo¹i thiÕtkÕ  Æc     ® biÖt sö    dông  trong ®iÖn    ¶nh, ph¸tthanh,truyÒn        h×nh" thuéc     m∙  8520.32.10 hoÆc   sè    8530.33.10 hoÆc     8520.39.10 hoÆc     8520.90.10 tuú     theo tõng lo¹ m¸y.     i   70. Söa  æi    ho¸  Æt     ® tªn,m∙  m hµng  i "lo¹ chuyªn  dïng cña nhãm  8521"  thuéc môc    "riªng"nhãm     8521 thµnh          tªnmíilµ"lo¹ thiÕtkÕ  Æc   i   ® biÖtsö    dông  trong ®iÖn  ¶nh, ph¸t thanh, truyÒn  h×nh". Theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng  i "lo¹ thiÕtkÕ   Æc     ® biÖt sö    dông trong ®iÖn    ¶nh,ph¸tthanh,truyÒn        h×nh" thuéc m∙  8521.10.10hoÆc       sè    8521.90.11hoÆc     8521.90.91tuú theo tõng lo¹ m¸y.         i  71.Söa  æi    ho¸ m Æt     ® tªn,m∙    hµng:"dïngcho      thiÕtbÞ    chuyªn dông" cña      phô    c¸c bé  tïngvµ    phËn  thuéc nhãm     8522,môc    "Riªng"nhãm     8522  thµnh    tªn míi lµ "lo¹      i thiÕtbÞ  Æc     ® biÖt sö    dông  trong  ®iÖn  ¶nh, ph¸tthanh, truyÒn        h×nh".Theo    QuyÕt ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy 18/12/2001,m Æt     hµng  "phô    c¸cbé  tïngvµ    phËn  i lo¹ thiÕtkÕ  Æc       ® biÖtsö    dông  trong ®iÖn    ¶nh,ph¸t     thanh,truyÒn    h×nh",thuéc m∙  8522.10.10hoÆc       sè    8522.90.10. 72. Chi      Æt     tiÕttªn m hµng: b¨ng    DIGITAL" (b¨ng  thuËt sè) t¹  kü      i ph©n  nhãm   8523.12,m∙  8523.12.30vµ    sè    ph©n  nhãm   8523.13,m∙  8523.13.30.   sè  73.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"s¸chdíi      d¹ng CD­RO M,  b¨ng,®Üa"    thuéc  môc  "Riªng" nhãm  8524. Theo QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng "s¸ch    díid¹ng CD­RO M,  b¨ng, ®Üa",    thuéc  sè  m∙  8524.51.10hoÆc     8524.52.10hoÆc     8524.53.10. 74.Bá        m∙      chitiÕttªnvµ  ho¸ cho  Æt   m hµng:"camera    chuyªn dïng"thuéc      môc  "Riªng" nhãm  8525. Theo QuyÕt ®Þnh  sè 137/2001/Q§­ BTC  ngµy  18/12/2001, Æt  hµng "camera chuyªn   m dïng" thuéc    ph©n  nhãm  8525.30  "camera  tuyÕn  v«  truyÒn h×nh",m∙  8525.30.10hoÆc     sè    8525.30.90. 75.          Æt   Bá chi tiÕt tªn m hµng:  inh kiÖn    "l   rêi cña  sè  m∙  8535.30.10,   8535.30.90"cña  phËn    bé  ng¾t  m¹ch c¸ch ®iÖn  bé  vµ  phËn  ng¾t m¹ch    t¾t më   kh¸c,thuéc môc      "Riªng"nhãm     8535.Theo    QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001,m Æt     hµng  phËn  "bé  ng¾t m¹ch  c¸ch ®iÖn  bé    vµ  phËn  ng¾t  m¹ch      t¾t më kh¸c"thuéc  sè    m∙  8535.30.10 hoÆc     8535.30.90 tuú    theo  ®iÖn    dông. ¸p sö  ViÖc ph©n  i   lo¹ linhkiÖn    rêicña  sè  m∙  8535.30.10,8535.30.90 ® îcthùc         hiÖn theo híng dÉn  i t¹ c«ng  sè  v¨n  11052  TC/TCT ngµy 19/11/2001 cña Bé  TµichÝnh  thÓ  sau:   cô  nh  ­Trêng      hîp nhËp  khÈu      c¸cchitiÕt,    linhkiÖn    rêi,®ång  (nhËp  bé  ®Çy    ®ñ c¸cchitiÕtrêicña          mét s¶n  phÈm)  thuéc m∙  8535.30.90;hoÆc     sè    ­ Trêng  nhËp    hîp  khÈu      c¸c chitiÕt,    linhkiÖn    rêikh«ng  ®ång  (nhËp  bé  kh«ng  ®Çy             ®ñ c¸c chi tiÕtrêicña  mét s¶n  phÈm) th× ph©n  itheo  lo¹  tõng  nhãm/ph©n  nhãm/m∙  vµ  sè  møc   thuÕ  quy ®Þnh cho  tõng    chitiÕt,    linhkiÖn  theo nguyªn t¾c      ph©n    lo¹ cña  i BiÓu  thuÕ.
  9. 9 76.Bá        Æt     chitiÕttªnm hµng:"l     inhkiÖn    rêicña ph©n nhãm   8536.20.00"   cña  phËn  bé  ng¾t m¹ch    tù®éng, thuéc môc      "Riªng"nhãm     8536.Theo    QuyÕt  ®Þnh  sè 137/2001/Q§­BTC  ngµy 18/12/2001, Æt  hµng "bé phËn  ng¾t   m m¹ch    tù®éng"  thuéc m∙  8536.20.00.   sè  ViÖc ph©n  lo¹ vµ tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  linh i  kiÖn rêi  cña m∙  sè  8536.20.00 ® îc thùc      hiÖn theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ trong tr   êng  hîp    c¸c doanh  nghiÖp ®¸p  øng    c¸c ®iÒu  kiÖn  nªu  iTh«ng   sè  ®∙  t¹  t 176/1998/TTLT­ BTC­ BCN­TCHQ   ngµy  25/12/1998 vµ    Th«ng   120/2000/TTLT­ tsè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy 22/12/2000  cña  ªnBé    li   Tµi chÝnh  Bé  ­  C«ng  nghiÖp    ­ Tæng  côc    H¶i quan.  77. Söa  æi    ho¸ cho  Æt     ® tªn,m∙    m hµng: "mµn    h×nh d¹ng ph¼ng  hoÆc   trô kü    thuËt cao"    thuéc  môc   "Riªng" ph©n     nhãm  8540.11 thµnh        tªn míi lµ "mµn  h×nh d¹ng ph¼ng  hoÆc   d¹ng  trô".  Theo QuyÕt ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001, m Æt     hµng  "mµn  h×nh d¹ng ph¼ng  hoÆc  d¹ng    trô" thuéc m∙  8540.11.10.   sè  H íng dÉn nµy thay thÕ      c¸c híng dÉn  i   t¹  c«ng  sè  c¸c v¨n  1322  TCT/NV3  ngµy 18/04/2001  cña Tæng  côc thuÕ    TµichÝnh  viÖc  ­ Bé    vÒ  ph©n  i lo¹ hµng  ho¸ cho  Æt     m hµng    b¹c biªn,     trôc,   piston,c«ng    1322  b¹c   ¾c  b¹c   v¨n sè  TC/TCT  ngµy  20/02/2001 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ cho  Æt   m hµng  kÑo  vµ  îc thùc  ho  ®   hiÖn theo hiÖu      lùc thihµnh quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu 2  QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001 cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh. Bé    TµichÝnh  th«ng      b¸o ®Ó Tæng  côc    H¶i quan,c¸cBé, c¬        quan  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng th«ng b¸o cho ®èi îng  t nép  thuÕ  c¬  vµ  quan  thuÕ  thu  biÕt   thèng nhÊt viÖc    ph©n  i   Æt   lo¹  m c¸c hµng  îc m∙    ®   ho¸,s¾p  xÕp    sè,söa  l¹ m∙    i ®æi    iQuyÕt  tªn t¹  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 18/12/2001  cña  Tµi Bé    chÝnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2