intTypePromotion=1

Công văn 5826/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 5826/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5826/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thu phí, lệ phí quá cảnh Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5826/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ  S è  5826/VP C P­K T T H   n g µy  29 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc thu p h Ý,  v lÖ p h Ý  q u¸ c¶n h  Vi Öt N a m KÝnh  göi: ­Bé      TµichÝnh ­Bé    Giao  th«ng  vËn  , t¶i ­Bé  tÕ    Y  ­Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n  ­Tæng    côc    H¶i quan  VÒ     ®Ò nghÞ cña  TµichÝnh  Bé    (C«ng    91  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  th¸ng  16  11 n¨m 2001) vµ    Tæng   côc    H¶i quan  (C«ng  sè  v¨n  8717/TCHQ­KTTT   ngµy  27  th¸ng 8    n¨m 2001),vÒ    viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ   qu¸ c¶nh  ViÖt Nam,    Phã  Thñ  t   íng NguyÔn  TÊn Dòng thay m Æt     Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Giao  Tµi chÝnh  Bé    chñ    tr×phèihîp víic¸c Bé, ngµnh  li             cã  ªnquan  khÈn  tr ¬ng          rµ so¸tl¹c¸cquy  i ®Þnh  hiÖn hµnh  c¸ckho¶n    møc    vÒ    thu vµ  thu phÝ, lÖ    phÝ      ®èi víiph¬ng  tiÖn,hµng        ho¸ nícngoµiqu¸ c¶nh  în ® êng      m   ViÖtNam       ®Ó ®iÒu  chØnh,  ibá  lo¹  nh÷ng  kho¶n  thu cha    phï hîp    víi®iÒu  kiÖn    vµ  níc ta  th«ng  quèc    lÖ  tÕ. ViÖc nµy ph¶i thùc    hiÖn ngay trong th¸ng 12    n¨m  2001.   Ngoµi c¸c kho¶n    quy      thu ®∙  ®Þnh  trªn,kh«ng  îcphÐp      ®   thu thªm bÊt  mét  cø  lo¹ phÝ    i nµo  kh¸c. V¨n  phßng  ChÝnh  phñ    xinth«ng        quan  ªnquan  b¸o ®Ó c¸cc¬  li   biÕt,thùc     hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2