intTypePromotion=1

Công văn 597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng phụ tùng xe rờ moóc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 597/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n   S è  5971­T C H Q ­ K T T T   T n g µy  28 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc  p h © n  lo¹im Æ t   µ n g   v   h p h ô  tïng xe  rê m o ã c KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Ngµy 19/12/2001 Tæng  côc thuÕ  Bé    ­  Tµi chÝnh  cã  ®∙  c«ng v¨n sè  12225/TC/TCT  viÖc  vÒ  ph©n  i Æt   lo¹ m hµng phô    rê­ tïngxe  moãc, Tæng    côc  H¶i quan    híng dÉn  sau:   nh  1. M Æt     hµng: Phô    rê­   tïngxe  moãc  îc quy  ®   ®Þnh  i sè  t¹ m∙  8716.90.00,   cã  thuÕ suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i15%   u    (mêil¨m    phÇn  tr¨m). Tuy nhiªn,theo    nguyªn  t¾c  ph©n  i lo¹ BiÓu thuÕ  nhËp khÈu  quy ®Þnh  t¹  iTh«ng   37/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy  7/4/1999 cña  Tµi chÝnh;Tham   Bé      kh¶o  B¶n    gi¶ithÝch    HÖ thèng  ®iÒu  hoµ      m∙  m« t¶ vµ  hµng    ho¸ cña    Tæ chøc   H¶i quan  ThÕ   ith× kh«ng  gií     , ph¶itÊtc¶      nh÷ng  Æt  m hµng    lµphô    rê­ tïngxe  moãc  ®Òu   îcph©n  i ®   lo¹  vµo  sè  m∙  8716.90.00 cña    BiÓu thuÕ, mµ   mét  m Æt     cã  sè  hµng  phô    îc ph©n  i tïng ®   lo¹ vµo    c¸c nhãm/ph©n  nhãm   kh¸c cña    BiÓu thuÕ.   §ã    lµ nh÷ng  Æt   m hµng phô    c«ng  tïng cã  dông tæng  hîp hoÆc   nh÷ng  Æt   m hµng  phô    ® îcquy  tïng®∙    ®Þnh  thÓ  cô  trongBiÓu    thuÕ nhËp  khÈu,th× ph©n      lo¹ vµo      i c¸cnhãm/ph©n  nhãm   thÓ  cô  quy ®Þnh  cho  Æt   m hµng  ®ã. 2. Theo    nguyªn t¾c    ph©n  i lo¹ nªu  trªn,     Æt     c¸c m th× hµng  phô    tïngC«ng  tyC¬    khÝ  giao th«ng  kiÕn    2  nghÞ  îcph©n  i sau: ®   lo¹ nh    ­  Æt   M hµng §Ìn sau (®Ìn hËu),thuéc  sè    m∙  8512.20.90 cã    thuÕ suÊt  thuÕ  nhËp khÈu  ®∙i30%     ¬iphÇn  u    (ba m   tr¨m). ­ M Æt     hµng Van    h¬i,thuéc  sè  m∙  8481.80.90,cã    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn tr¨m). ­ M Æt     hµng  NhÝp,  thuéc m∙  7320.10.10,thuÕ    sè    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  u          ®∙ilµ3% (ba phÇn  tr¨m). ­ C¸c  Æt   m hµng BÇu  th¾ng, B×nh    chøa khÝ nÐn,  m   chñ  M© xe  yÕu  dïng cho xe rê ­ moãc  nhng còng cã thÓ dïng cho xe t¶i thuéc m∙ sè  , 8716.90.00,thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i15%   u    (mêil¨m    phÇn  tr¨m). Tæng côc    H¶i quan th«ng  ®Ó     b¸o  c¸c ®¬n  vµ  vÞ  C«ng    khÝ  tyC¬  Giao  th«ng  biÕtvµ  2    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2