intTypePromotion=1

Công văn 62/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 62/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 62/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 62/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 62 T C T/N V 4  n g µy  03 th¸ng 01 n¨ m  2002  vÒ   viÖc kh Ê u  trõ thu Õ  G T G T KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  NghÖ   An Tr¶    lêiC«ng    1004/CT  v¨n sè  ngµy  5/12/2001 cña  Côc ThuÕ   tØnh  NghÖ   An  viÖc  vÒ  hoµn thuÕ  GTGT,  Tæng côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  cø  quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm  5.14 môc  IV phÇn  B  Th«ng  t sè  i   122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña    Bé Tµi  chÝnh  híng dÉn   thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña  ChÝnh  phñ  thuÕ    vÒ  gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT)          th×:"C¬  kinh doanh  së    mua     Æt   c¸c m hµng    lµ n«ng s¶n,  l©m  s¶n, thuû    s¶n cha  qua chÕ  biÕn (hµng ho¸ kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT   ë  kh©u  s¶n  xuÊt b¸n      ra),®Êt,®¸, c¸t,         sái,phÕ  liÖu cña    ngêib¸n    kh«ng  ho¸ cã    ®¬n  theo  chÕ     ®é quy  ®Þnh  ph¶ilËp    B¶ng    kª khaihµng    ho¸ mua   vµo (theo  mÉu   04/GTGT  sè  ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     tnµy). B¶ng      kª lµchøng      tõ®Ó tÝnh  thuÕ GTGT  ®Çu  vµo.B¶ng      kª nµy  îcc¨n ®     cø vµo chøng    tõmua  hµng  ghirâ sè îng,gi¸trÞc¸cm Æt   cã      l         hµng mua, ngµy,  th¸ngmua,    ®Þa  chØ  ngêib¸n  ký    vµ  nhËn  cña  b¸n vµ  mua". bªn    bªn  Do  ®ã,    c¸c ®¬n  chÕ  vÞ  biÕn  thuû,h¶is¶n      mua  nguyªn liÖu lµthuû,h¶i           s¶n cha  qua  chÕ  biÕn  cña ngêib¸n    kh«ng  ho¸ ®¬n  hµng  cã    b¸n  theo  chÕ  ®é  quy ®Þnh  (kÓ  ngêib¸n    thu gom)    c¶    lµhé    th× ph¶ilËp    b¶ng     kª thu mua  thuû,  h¶is¶n    cha  qua  chÕ  biÕn  theo  mÉu   04/GTGT   sè  ban  hµnh  kÌm theo  Th«ng  tsè    122/2000/TT­ BTC   trªn. nªu   C¨n  ®Ó     cø  lËp b¶ng     kª lµchøng   tõmua  hµng  do ngêi thu mua   ghirâ  l       Æt       lËp    sè îng,gi¸trÞ m hµng  mua,  ngµy,th¸ng mua,      ®Þa  chØ  ngêib¸n,ký      nhËn  cña  b¸n  bªn  bªn  vµ  mua.  Trêng    hîp chøng   tõ mua  hµng    sè îng,gi¸trÞ m Æt   ghi râ  l       hµng  mua,  ngµy, th¸ng mua,      ®Þa  chØ  ngêi  b¸n,nhng    kh«ng  ký  cã  nhËn  cña  bªn b¸n th× ngêi lËp    chøng    ph¶i chÞu  tõ     tr¸ch nhiÖm       vÒ tÝnh  chÝnh   x¸c cña  chøng    c¬  tõ vµ  quan  ThuÕ  thùc  hiÖn  tÝnh  khÊu   trõthuÕ  cho ®¬n   vÞ. Trêng  kiÓm       hîp  traph¸thiÖn  chøng   tõ lËp  kh«ng  chÝnh   x¸c,thùc tÕ    kh«ng  ngêib¸n  cã    hµng  ®óng    tªn,®Þa  chØ  ghi ®∙    trong  chøng  vµ  tõ  b¶ng  mua   kª  hµng  th× kh«ng   gi¶iquyÕt  khÊu   trõ thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  hoÆc   cÇu  yªu  ®¬n  ph¶inép  sè  vÞ    ®ñ  thuÕ  GTGT   khÊu  ®∙  trõ®èi víi l         îng hµng    kª khaimua  sè  ho¸ ®∙      vµo    saiquy  ®Þnh  thùc hiÖn  vµ    xö  ph¹ttheo chÕ  quy      ®é  ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2