intTypePromotion=1

Công văn 644/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 644/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 644/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu màn ảnh kỹ thuật số và card ghi dữ liệu hình ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 644/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ  sè 644 T C/T C T  n g µ y 22  th¸ng 01 n¨ m  2002  vÒ   viÖc T h u Õ  n h Ë p  k h È u  m µ n  ¶n h   ü  thuËt sè vµ card  k g hi d÷  liÖu h × n h  ¶ n h KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Bé    Tµi chÝnh nhËn  îc c«ng  ®   v¨n  5698/TCHQ­KTTT   sè  cña  Tæng  côc  H¶i quan    ph¶n ¶nh  víng m ¾c   viÖc      vÒ  x¸c®Þnh  sè,thuÕ  m∙    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  Æt   m hµng m¸y ¶nh  thuËt sè  kü    (digi l ta camera) vµ      card    liÖu  ghi d÷  h×nh ¶nh.Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  12­ 11­ 1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    (cã hiÖu      lùc tõ ngµy  01­ 01­ 1999):danh    môc söa  ®æi, bæ     sung    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt thuÕ nhËp  khÈu   u ®∙i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC  ngµy  12­ 18­ 2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Th«ng   sè  Bé      t  37/1999/TT­ BTC  ngµy  04­ 07­ 1999  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    c¸ch ph©n  i   lo¹  hµng    ho¸ theo Danh môc  BiÓu thuÕ  thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu      thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu; Tham  kh¶o    B¶n    gi¶ithÝch Danh môc hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu cña    héi ®ång Hîp    t¸cH¶i quan  thÕ  i th×  Æt   gií   ; m hµng m¸y  ¶nh  thuËt sè  kü    (digi   tal camera)thuéc nhãm       8525: ­ Trêng    hîp  Tê  cã  khaihµng    nhËp khÈu nép    tõ ngµy  01­ 01­ 1999  ®Õn   hÕt ngµy  01­ 14­ 2002, thuéc m∙  85254000,thuÕ      sè    suÊt thuÕ  nhËp      khÈu u  ®∙i30%     ¬iphÇn    (ba m   tr¨m). ­ Trêng    Tê    hîp cã  khai   hµng nhËp khÈu nép    tõ ngµy  01­ 15­ 2002,thuéc    m∙  85254030,thuÕ  sè    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i30%     ¬iphÇn  u    (ba m   tr¨m). * §èivíi Æt         m hµng card ghid÷        liÖu h×nh  ¶nh dïng cho m¸y ¶nh  thuËt kü    sè, do    c«ng  cña  v¨n  Tæng  côc    H¶i quan kh«ng      cÊu    m« t¶ râ  t¹o,tÝnh chÊt,  ® Æc  ®iÓm   cña  Æt   m hµng nµy nªn  cha    së    ®ñ c¬  ®Ó híng  dÉn  ph©n  i lo¹  hµng    îc chÝnh    vËy    ho¸ ®   x¸c.V×  ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan      göibæ sung  tµiliÖu theo yªu cÇu          trªn. Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  îc biÕt vµ  ®     híng dÉn  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2