intTypePromotion=1

Công văn 713/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Công văn 713/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 713/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong hoạt động vận tải quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 713/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 713/TC/TC T   g µy  22 th¸ng 1 n¨ m  2002  n vÒ  viÖc ¸p  ô n g  hi Ö p   Þ n h  tr¸nh ®¸n h   d ® thu Õ  hai lÇn  trong h o¹t ® é n g  v Ë n  t¶i u èc tÕ  q KÝnh      göi:­ Côc  ThuÕ     c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng ­HiÖp          héi®¹ilýhµng  h¶i ­C¸c        ®¹ilýhµng  h¶i Trong    qu¸ tr×nh ¸p dông        c¸c HiÖp ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn      ®èi víi ho¹t®éng    vËn    t¶iquèc  giai®o¹n    tÕ    tõ n¨m 2000  ®Õn  2001  mét  víc cã  sè    m ¾c   ªnquan  li   ®Õn   tôc ¸p  thñ    dông  HiÖp  ®Þnh.        §Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n  trong thùc tÕ        ¸p dông  HiÖp ®Þnh,  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    mét  quy  sè  ®Þnh   t¹m    thñ tôc ¸p dông  thêivÒ        HiÖp ®Þnh  riªngcho    lÜnh vùc    ho¹t®éng  vËn    t¶i quèc  nh  tÕ  sau: 1. Liªnquan      ®Õn  §iÒu  cña    8  c¸cHiÖp  ®Þnh  ho¹t®éng  vÒ    vËn    t¶iquèc  tÕ  îc híng  ®   dÉn  i t¹ §iÓm  3.2 PhÇn     IITh«ng    95/1997/TT/BTC  t sè  ngµy 29  th¸ng 12    n¨m  1997  §iÓm   Th«ng   sè  vµ  5  t 37/2000/TT/BTC ngµy  th¸ng 5  5    n¨m 2000  cña  TµichÝnh,Bé    Bé      TµichÝnh  híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh  “C¸c  quy  ®Þnh   i§iÒu  chØ   dông  t¹  8  ¸p  ®èi    víiphÇn  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  hiÖn  i     ®Þnh     t¹  1% Ên  lµ trªntiÒn    cíc vËn chuyÓn  hµng    ho¸, hµnh  kh¸ch tÝnh    thuÕ      chë  ®èi víitµu  hµnh  kh¸ch,hµng      ho¸ th«ng  êng  th cho  tuyÕn  êng  ® gi÷a c¶ng    biÓn  ViÖt Nam   nícngoµi,hoÆc     vµ      0,4%   trªntæng  sè  tiÒn    cíc vËn  chuyÓn  ®èi    víitµu chë  dÇu  th« xuÊt khÈu    cña  ViÖt Nam     cho  tuyÕn  êng  ® gi÷a c¶ng    biÓn  ViÖt Nam   níc ngoµiquy    vµ      ®Þnh  it¹ Th«ng  t sè  16/1999/TT/BTC  ngµy  th¸ng 2  4    n¨m  1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc  hiÖn  thuÕ    cíc ®èi   víiho¹t®éng    kinh doanh    vËn chuyÓn  hµng   ho¸ b»ng  tµu  biÓn cña    c¸ch∙ng vËn        t¶i ngoµivµo  níc   ViÖtNam     khaith¸cvËn  .     t¶i” 2.Tr×nh            tù,thñ tôc¸p dông  §iÒu  ®èi víi 8        ho¹t®éng  vËn    t¶iquèc  tÕ: Trêng    chøc,c¸nh©n  trócña    hîp tæ      c    nícngoµithùc hiÖn        ho¹t®éng  kinh  doanh vËn  chuyÓn  hµng    ho¸ b»ng    tµu biÓn gi÷a c¶ng    biÓn ViÖt Nam   níc   vµ    ngoµi ® îc hëng      c¸c quy ®Þnh  miÔn  thuÕ  hay gi¶m thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp theo quy    ®Þnh  cña HiÖp ®Þnh  th×: a.§èit      îng ph¶ilµm    ®¬n    quan  göic¬  thuÕ  tØnh,thµnh    phè          n¬i®¹ilýtµu biÓn cña   îng ®ã  ®èi t   ®¨ng  nép ký  thuÕ        îcmiÔn, gi¶m  cíc®Ó xin®     thuÕ theo  quy ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh.   îng cã  §èit   thÓ  quyÒn  uû  cho        ®¹ilýtµu biÓn hay  mét ®èi îng    t ®¹i diÖn  hîp ph¸p thay  Æt   m ®èi îng  t nép  thuÕ    xin miÔn, gi¶m  thuÕ  cho ®èi  îng  t nép  thuÕ    ®ã theo  quy  ®Þnh   iHiÖp  t¹  ®Þnh.    xin Hå s¬    miÔn, gi¶m    thuÕ  theo HiÖp    ®Þnh bao  gåm: i.GiÊy    chøng  nhËn  tródo  quan  c    c¬  thuÕ    níc ngoµi cÊp    trong ®ã       x¸c nhËn   îng li   ®èi t   ªnquan     îng c    cã  lµ®èi t   tróvµ  nghÜa  nép  vô  thuÕ    thu nhËp    t¹i níc ®ã     lµ ®èi îng    (ghirâ    t nép  thuÕ cña n¨m thuÕ nµo) theo quy ®Þnh  cña  HiÖp ®Þnh    víiViÖtNam;  
  2. 2 ii B¶n    . sao  ®ång  hîp  vËn chuyÓn  ®èi îng    do  t xin miÔn, gi¶m    x¸c nhËn  sao  b¶n  y  chÝnh; ii  iB¶n  . sao  ®¨ng  kinh doanh      tróhoÆc   ký    t¹ nícc    i giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  nícc    do    trócÊp; iv.B¶n    gèc chøng    tõ nép thuÕ  i t¹ ViÖt Nam     (bao gåm   tê khai nép  c¶      thuÕ  th«ng  vµ  b¸o thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ) trong tr   êng hîp  nép  ®∙  thuÕ vµ  ph¶ixinhoµn      thuÕ; v.Trêng     îng nép    hîp ®èi t   thuÕ  quyÒn  uû  cho  ®¹ilýtµu biÓn    bªn        th× bªn  ®øng      tªn xin miÔn,  gi¶m thuÕ cho  ®èi  îng  t nép thuÕ trong    ®ã kh«ng  quy  ®Þnh viÖc    thu phÝ  dÞch  hay  vô  tr¸chnhiÖm     êng    båith theo hîp ®ång        th× bªn  ®¹ilýph¶icã        giÊy  quyÒn    cña   îng nép  uû  hîp lÖ  ®èi t   thuÕ theo quy ®Þnh    t¹i kho¶n  cña  3  Th«ng   tnµy; vi.§¬n      xin miÔn, gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   (vi )kho¶n    i , 2.1 PhÇn  Th«ng   95/1997/TT/BTC  V  tsè  ngµy  th¸ng12. 29    GiÊy    tê quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     nµy ph¶ithùc hiÖn      viÖc    hîp ph¸p ho¸ l∙nhsù        theo quy    ®Þnh   t¹ ®iÓm   cña  i 3  C«ng    v¨n nµy. b. C¬    quan  thuÕ  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    hå  xin c¨n cø  s¬    miÔn gi¶m thuÕ  c¸c®iÒu  vµ    kho¶n cña tõng  HiÖp  ®Þnh  thÓ    cô  ®Ó xem     xÐt vµ  quyÕt ®Þnh  trong thêih¹n  ngµy  tõ thêi®iÓm       30  kÓ      nhËn  hå  nªu  i ®ñ  s¬  t¹  ®iÓm   trªn®©y: a    i.§èi víic¸c h∙ng          tµu ®Þnh  tuyÕn, quyÕt    ®Þnh miÔn,  gi¶m    îc ¸p sÏ ®     dông  cho toµn  giai bé    ®o¹n  th¸ngcña  12    n¨m  d¬ng  lÞch ra quyÕt ®Þnh;       ii§èivíi         h∙ng      . c¸c tµu phi®Þnh  tuyÕn,quyÕt    ®Þnh miÔn, gi¶m    cña  mét  Côc ThuÕ  tØnh,thµnh    phè    îc¸p dông  sÏ®     cho  toµn  giai®o¹n  th¸ngcña  bé    12    n¨m  d¬ng  lÞch ra quyÕt ®Þnh      c¸cc¶ng        trªntÊtc¶    biÓn quèc  t¹ ViÖtNam; tÕ   i   c.C¸c  chøc          tæ  ®¹ilýtµu biÓn  îcuû  ®   nhiÖm    thu thuÕ    cícthùc hiÖn    viÖc  thu ®ñ     thuÕ      cíc3% theo  quy ®Þnh  cña Th«ng   16/1999/TT/BTC  chØ  tsè  vµ  thùc hiÖn    viÖc miÔn, gi¶m thuÕ    cíc theo HiÖp ®Þnh    cã  khi®∙  quyÕt  ®Þnh  miÔn  gi¶m cña  quan  c¬  thuÕ  tØnh hoÆc   thµnh  phè quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   trªn i b    ®©y. d. Trêng      hîp ph¶itho¸i       tiÒn thuÕ    tr¶   trùctiÕp tõ Ng©n       s¸ch Nhµ      níc,hå  s¬    îc göi ®Õn   sÏ ®     Tæng  côc  ThuÕ  (Bé    Tµi chÝnh) ®Ó     lµm  tôc tho¸itr¶ thñ        tiÒn thuÕ  theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  i t¹ kho¶n  môc    2  IITh«ng  t 52/TC/TCT  ngµy  th¸ng 8  16    n¨m  1997  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  HiÖp  ®Þnh  tr¸nh ®¸nh    thuÕ    hai lÇn gi÷a  ViÖt Nam   c¸c níc (ví    vµ      i nh÷ng söa  ®æi  ¬ng  t øng  hå  theo quy  vÒ  s¬    ®Þnh    t¹ ®iÓm   trªn®©y). i a    3. ViÖc    hîp ph¸p ho¸    theo  l∙nh sù  ®iÓm   Th«ng    37/2000/TT/BTC  8  t sè  ngµy  th¸ng5  5    n¨m  2000 cña  TµichÝnh  îcthùc hiÖn  sau: Bé    ®     nh  "3.1.Ch÷      ký,con dÊu    trªngiÊy tê,tµiliÖu sau          ®©y cña    quan  c¸cc¬  nhµ  níccña      HiÖp    c¸c nícký  ®Þnh   víiViÖt Nam     ph¶i® îchîp ph¸p                ho¸ l∙nhsù,tøc lµph¶icã      dÊu    hîp ph¸p ho¸ l∙nhsù        cña  quan    c¬  ®¹idiÖn  ngo¹igiao ViÖtNam         ë    nícngoµitheo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   01/1999/TT­   tsè  NG ngµy  th¸ng 6  3    n¨m  1999 cña  Ngo¹igiao: Bé    i.  GiÊy  chøng  nhËn  tródo  quan  c    c¬  thuÕ    nícngoµicÊp;  
  3. 3 iiB¶n    . sao  ®¨ng  kinh doanh  i   tróhoÆc   ký    t¹ nícc      giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  ký  thuÕ  nícc    do    trócÊp. 3.2.C¸c      hîp ®ång  kinh tÕ,hîp ®ång        cung cÊp dÞch      vô,hîp ®ång      ®¹ilý, hîp ®ång  th¸c,hîp  uû    ®ång  vËn  chuyÓn  hµng  ho¸ (theo c¸c quy ®Þnh   i t¹  phÇn  Th«ng   95/1997/TT/BTC  V  t sè  ngµy  th¸ng 12  29    n¨m  1997  cña  Tµi Bé    chÝnh) kh«ng    cÇn  ph¶ihîp ph¸p ho¸ l∙nhsù.           3.3.C¸c    giÊy      tê,tµiliÖu tõ c¸c níc sau          ®©y   ký  ®∙  HiÖp ®Þnh ¬ng     t trît ph¸p víi     ViÖtNam     kh«ng ph¶ihîp ph¸p ho¸ l∙nhsù:           i.  Céng  hoµ  Lan; Ba  iiCéng    . hoµ  SÐc; ii  iCéng  . hoµ  Hung­ ri ga­ ; iv.  Céng  hoµ  Bun­ ri ga­ ; v.Céng    hoµ  d©n  chñ  nh©n  d©n  Lµo; vi.  Céng  hoµ    Liªnbang  Nga" Bé    TµichÝnh  híng dÉn        ®Ó c¸c Côc  ThuÕ   c¸c ®¹ilýhµng    vµ        h¶ibiÕtvµ    thùc hiÖn.C«ng        v¨n nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy    kÓ    ký.Trong    qu¸ tr×nh  thùc hiÖn    nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c®¬n  ph¶n  vÒ  TµichÝnh  vÞ  ¸nh  Bé    ®Ó   xem       xÐt gi¶iquyÕt vµ    híng dÉn      bæ sung kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2