intTypePromotion=1

Công văn 798/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Công văn 798/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 798/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc giải quyết vướng mắc trong khi triển khai nút giao IC3 (giai đoạn 1) công trình cầu Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 798/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 798 /BXD- GĐ ------------------------ V/v : Giải quyết vướng mắc trong khi triển Hà Nội, ngày08 tháng 5 năm 2009 khai nút giao IC3 (giai đoạn 1) công trình cầu Cần Thơ Kính gửi : Văn phòng Chính phủ Phúc đáp c ông văn s ố 2538 /VPCP-KTN ngày 20/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị cho ý kiến giải quyết vướng mắc để triển khai nút giao IC3 (giai đoạn 1) - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ theo kiến nghị nêu tại công văn số 2269/BGTVT-QLXD ngày 11/4/2009 của Bộ Giao thông Vận tải, B ộ X ây d ự ng có ý ki ế n nh ư sau: 1. Đ ố i v ớ i đ ề xu ấ t v ề vi ệ c coi các kh ố i l ượ ng h ạ ng m ụ c nút giao IC3 đã đi ề u ch ỉ nh là h ạ ng m ụ c b ổ sung vào gói th ầ u s ố 3 c ủ a d ự án: Vi ệ c đi ề u ch ỉ nh đ ố i v ớ i nút giao IC3 ch ỉ là đi ề u ch ỉ nh thi ế t k ế k ỹ thu ậ t, không ph ả i là vi ệ c b ổ s ung h ạ ng m ụ c m ớ i c ủ a gói th ầ u s ố 3. Vi ệ c ràng bu ộ c yêu c ầ u Nhà th ầ u thi công c ủ a gói th ầ u s ố 3 ( CSCEC) l ự a ch ọ n th ầ u ph ụ đ ủ năng l ự c, kinh nghi ệ m là không c ầ n thi ế t vì đi ề u này là trách n hi ệ m ki ể m tra c ủ a ch ủ đ ầ u t ư khi ch ấ p thu ậ n nhà th ầ u ph ụ theo quy đ ị nh t ạ i kho ả n 3 đi ề u 95 L u ậ t Xây d ự ng. 2. V ề vi ệ c l ậ p l ạ i đ ơ n giá đ ố i v ớ i kh ố i l ượ ng ch ư a thi công c ủ a nút giao IC3 (giai đo ạ n 1): Sau khi hoàn thành th ủ t ụ c đi ề u ch ỉ nh thi ế t k ế nút giao IC3, nhà th ầ u CSCEC đã l ậ p thi ế t k ế b ả n v ẽ thi công và thi công nút giao này (giai đo ạ n 1) t ừ tháng 10/2008. B ộ Xây d ự ng đ ề ngh ị c h ủ đ ầ u t ư không l ậ p đ ơ n giá m ớ i đ ố i v ớ i h ạ ng m ụ c nút giao IC3 (giai đo ạ n 1) và ch ỉ đ ượ c phép đ i ề u ch ỉ nh đ ơ n giá theo quy đ ị nh c ủ a h ợ p đ ồ ng và các quy đ ị nh hi ệ n hành. B ộ Xây d ự ng đ ề ngh ị ch ủ đ ầ u t ư c ầ n nghiêm kh ắ c yêu c ầ u Ban qu ả n lý d ự án và nhà th ầ u t hi công CSCEC ki ể m đi ể m nguyên nhân, trách nhi ệ m v ề vi ệ c đ ể ch ậ m ti ế n đ ộ thi công đ ể có bi ệ n p háp th ự c hi ệ n đúng ti ế n đ ộ các h ạ ng m ụ c công vi ệ c theo quy đ ị nh. Tr ườ ng h ợ p nhà th ầ u thi công C SCEC không th ự c hi ệ n các h ạ ng m ụ c công vi ệ c theo đúng ti ế n đ ộ thì ch ủ đ ầ u t ư căn c ứ vào h ợ p đ ồ ng và các quy đ ị nh c ủ a pháp lu ậ t hi ệ n hành đ ể có bi ệ n pháp x ử lý nh ằ m đ ả m b ả o ti ế n đ ộ chung c ủ a d ự án. Đ ề ngh ị Văn phòng Chính ph ủ nghiên c ứ u, t ổ ng h ợ p báo cáo Th ủ t ướ ng Chính ph ủ quy ế t đ ị nh./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ GTVT; Đã ký - Lưu VP, GĐ, KTXD, HĐXD. Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2