intTypePromotion=1

Công văn 8168/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 8168/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8168/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8168/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 8168 T C/T C T  n g µ y 28 th¸ng  n¨ m  2001  8  v Ò  viÖc c h Ý n h  s¸ch thu Õ  theo tû  lÖ n éi  Þ a  h o¸ ® KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  3040/TCHQ­KTTT  ngµy  23/07/2001 cña Tæng  côc  H¶i quan  viÖc        vÒ  xin¸p dông møc  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu theo    néi tû lÖ    ®Þa    ho¸ theo  s¬  hå  ®¨ng  lÇn  cña  ký  2  C«ng    tys¶n  xuÊt phanh    NISSIN ViÖt  Nam,  TµichÝnh  ý  Bé    cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh    t¹ Th«ng   ªntÞch  120/2000/TTLT­ i tli   sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy  25/12/2000 vÒ  viÖc bæ  sung, söa  ®æi  Th«ng  t li  tÞch sè    ªn 176/1998/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ   ngµy 25/12/1998 cña  ªnBé   li   Tµi  chÝnh    ­ C«ng nghiÖp   ­Tæng  côc    H¶i quan,th×:   §Ó   îc¸p dông  ®     thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa   ho¸ trong   n¨m, c¸c doanh      nghiÖp  s¶n  xuÊt,l¾p      r¸ps¶n  phÈm  phô    tïngph¶inép    cho  c¬  quan    H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôcnhËp  khÈu  b¶n    x¸cnhËn  cña  C«ng  Bé  nghiÖp  vÒ  ®iÒu  kiÖn  thuËt,n¨ng    kü    lùc c«ng  nghÖ   s¶n  xuÊt vµ    néi ®Þa       tû lÖ    ho¸ cña  s¶n phÈm,  phô    tïng cña  doanh  nghiÖp  (®èi víic¸c s¶n        phÈm, phô    tïng ®¨ng  thùc  ký  hiÖn    néi ®Þa   ho¸  trong  n¨m  ®Çu   tiªn)vµ  s¬    hå  ®¨ng  theo  ký  quy  ®Þnh   i§iÓm   t¹  7.1, Môc   Th«ng   li     V,  t ªntÞch  120/2000/TTLT­ sè  BTC­ BCN­TCHQ   nªu  trªn.Hå  ®¨ng  chØ    s¬  ký  thùc hiÖn    cung  cÊp mét lÇn    víic¬  quan    H¶i quan. C¨n  tû lÖ      cø    néi®Þa       ho¸ x¸c ®Þnh  cña  C«ng  Bé  nghiÖp,c¬    quan  H¶i  quan    x¸c ®Þnh   tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸  vµ  thùc hiÖn    trong vßng    mét  n¨m (tÝnh theo n¨m        tµichÝnh). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan  îc biÕt vµ  ®     chØ  ®¹o  thùc hiÖn    thèng nhÊt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2