intTypePromotion=1

Công văn 8282/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
2
download

Công văn 8282/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8282/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chứng từ thanh toán đối với hàng hoá dịch vụ xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8282/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 8282 T C/T C T   g µy  12 th¸ng 8 n¨ m  2003  c n v Ò  viÖc c h ø n g  tõ thanh  to¸n ® èi   h µ n g  h o¸  víi d Þ c h  v ô  xu Êt kh È u KÝnh   göi:­C¸c     Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ  ­UBND       c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng  C¨n  cø  Kho¶n  1  §iÒu  7  NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­  ngµy  CP 29/12/2000  cña ChÝnh  phñ    qui®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ        Gi¸ trÞ gia  t¨ng vµ    NghÞ   ®Þnh  76/2002/N§­   sè  CP ngµy  13/9/2002  cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  söa  æi,    ® bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 nªu trªn;C¨n  §iÓm     cø  1.1 môc  I II Th«ng    82/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  18/9/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    söa ®æi, bæ     sung  mét  sè  néi dung    cña Th«ng   sè  t 122/2000/TT­BTC   ngµy 29/12/2000  híng dÉn    vÒ thuÕ  GTGT;  C«ng v¨n  1186/NHNN­QLNH   sè  ngµy 01/11/2002  cña  Ng©n   hµng  Nhµ     níc;Sau    khi thèng  nhÊt  kiÕn    ý  víiNg©n  hµng  Nhµ     níc,Bé Tµi  chÝnh  híng dÉn  thÓ    cô  vÒ chøng    tõ thanh to¸n ®èi      víihµng  ho¸,dÞch    vô  xuÊtkhÈu  îc¸p dông    ®     thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT     sau: 0% nh  1. ViÖc    thùc hiÖn    thanh    to¸ntiÒn b¸n    hµng    ho¸,dÞch  xuÊt khÈu  vô    qua  ng©n  hµng  gi÷a c¸c c¬  kinh doanh      së    ViÖt Nam       chøc,c¸ nh©n      víic¸c tæ      níc ngoµi lµ viÖc      chuyÓn  tiÒn  ng©n   tõ  hµng  cña  Bªn nhËp  khÈu  sang Ng©n  hµng  cña bªn xuÊt khÈu      ®Ó thanh    to¸ntiÒn  h¸ng    ho¸,dÞch  cho  vô  bªn xuÊt  khÈu  theo    c¸c h×nh  thøc thanh to¸n phï hîp        víihîp ®ång  quy  vµ  ®Þnh  cña  ng©n  hµng. Chøng      tõ thanh to¸n cho    hµng  ho¸,dÞch  xuÊt khÈu      vô    lµ GiÊy  b¸o cã    cña  Ng©n  hµng  xuÊtkhÈu. bªn    Trêng    hîp thanh    to¸nqua    tµikho¶n tiÒn    göiv∙ng laicña      phÝa    nícngoµi  më   i t¹ Ng©n    hµng  ViÖtNam     ë    th× chøng    tõthanh    to¸ncho  hµng    ho¸,dÞch  vô  xuÊt khÈu      lµ GiÊy b¸o  cña  cã  Ng©n  hµng  bªn xuÊt khÈu    (®èi víitr     êng    hîp xuÊt khÈu),trong      sè      ®ã ghi râ  tµikho¶n  tªn chñ    vµ    tµikho¶n  v∙ng    laicña  phÝa    nícngoµi. 2. Trêng    hîp hµng ho¸  b¸n cho  ¬ng  th nh©n   níc ngoµi nhng    giao hµng  cho    së  c¸c c¬  kinh doanh    kh¸c t¹    i ViÖt Nam     theo chØ  ®Þnh cña  ¬ng  th nh©n  níc ngoµi ®Ó       lµm nguyªn liÖu s¶n  xuÊt,gia c«ng      hµng xuÊt khÈu    th× viÖc  thanh to¸n thùc    hiÖn theo  híng dÉn  iTh«ng   sè  t¹  t 90/2002/TT­BTC   ngµy  10/10/2002 cña  TµichÝnh.   Bé    3. Trêng      hîp xuÊt khÈu    hµng    ho¸ (kÓ  gia c«ng  c¶    hµng    ho¸ xuÊt khÈu),     dÞch  cho    chøc,c¸ nh©n    vô  c¸ctæ      nícngoµinhng    viÖc thanh    to¸ngi÷a c¸cc¬      së kinh doanh    ViÖt Nam   phÝa      vµ  nícngoµi® îcthùc hiÖn        b»ng  h×nh thøc    bï trõ gi÷a        gi¸trÞ hµng  ho¸,dÞch  xuÊt khÈu, tiÒn    vô      c«ng    gia c«ng hµng    ho¸ xuÊt khÈu          víigi¸trÞ hµng    ho¸,dÞch  mua   vô  cña phÝa    nícngoµi,th×:chøng      tõ thanh  to¸n thùc    hiÖn theo híng  dÉn  iC«ng  t¹  v¨n  5957  sè  TC/TCT  ngµy  09/6/2003 cña  TµichÝnh.   Bé   
  2. 2 4. Trêng    hîp hµng  ho¸,dÞch  xuÊt khÈu  îc thanh    vô    ®   to¸n cÊn      trõ vµo  kho¶n tiÒn vay      nî níc ngoµi cña  së    c¬  kinh doanh th× chøng    tõ thanh to¸n  gåm:  ­ Chøng      tõ chuyÓn tiÒn vµo    ViÖt Nam     qua  ng©n  hµng  hîp ®ång  vµ    vay  nî(®èivíi       nh÷ng kho¶n  vay    tµichÝnh  thêih¹n díi n¨m). cã        01  ­ Chøng  chuyÓn  tõ  tiÒn vµo ViÖt Nam  qua  ng©n  hµng  GiÊy    vµ  x¸c nhËn ®¨ng  kho¶n  ký  vay cña Ng©n  hµng Nhµ    níc ViÖt Nam     (®èi víinh÷ng      kho¶n vay    n¨m). trªn01    ­ Hîp    ®ång xuÊt khÈu    hµng    ho¸ trong ®ã  ®iÒu    cã  kho¶n thanh      to¸nghi râ lµhµng        ho¸,dÞch  xuÊtkhÈu  îcthanh    vô    ®   to¸ncÊn    trõvµo  kho¶n    nîvay n­ ícngoµi.   ­B¶n      x¸cnhËn  cña  phÝa    nícngoµivÒ    cÊn    trõkho¶n    nîvay. 5.Trêng      hîp hµng    ho¸,dÞch  xuÊtkhÈu        vô    ®Ó tr¶nîvay cña ChÝnh  phñ  th× ph¶icã        x¸cnhËn  cña  Ng©n  hµng Ngo¹ith   ¬ng  l«hµng  vÒ    xuÊtkhÈu  ® ­   ®∙  îc phÝa      níc ngoµi chÊp    nhËn      trõnî hoÆc     x¸c nhËn  chøng    ® îc göi bé  tõ ®∙      cho phÝa    nícngoµi®Ó       trõnî. 6. Trêng  hîp thanh to¸n tiÒn    hµng ho¸, dÞch  xuÊt    vô  khÈu    víidoanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt:ViÖc    thanh to¸n tiÒn    hµng  xuÊt khÈu    gi÷a doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt víidoanh      nghiÖp  ngoµikhu    chÕ  xuÊt ® îcthùc hiÖn        b»ng ngo¹itÖ    tùdo    chuyÓn  ®æi hoÆc   b»ng ®ång  ViÖtNam     th«ng  qua      c¸ctµikho¶n      më t¹i Ng©n  hµng. Chøng      tõ thanh to¸n cho    hµng ho¸,dÞch  xuÊt khÈu      vô    lµ GiÊy  b¸o cã    cña  Ng©n  hµng  xuÊtkhÈu bªn    7. Trêng hîp bªn mua   hoÆc   bªn b¸n  quyÒn  uû  cho bªn thø  lµ tæ  ba    chøc, c¸ nh©n  níc ngoµithùc hiÖn      ë        thanh to¸n tiÒn    hµng    ho¸,dÞch  cho  vô  c¬  kinh doanh  ViÖt Nam   së    ë    (C¬  xuÊt khÈu) th×  së      viÖc  thanh    to¸ntheo uû  quyÒn  ph¶i ® îc quy      ®Þnh   trong hîp ®ång  xuÊt  khÈu  (hoÆc  Phô      lôc hîp ®ång  nÕu    cã);Chøng    tõ thanh    to¸ncho hµng    ho¸,dÞch  xuÊt khÈu  vô    trong  tr êng    hîp nµy    lµGiÊy    cña  b¸o cã  ng©n  hµng  xuÊtkhÈu. bªn    8. Nh÷ng    quy ®Þnh    vÒ chøng    tõ thanh to¸n nªu      trªncòng  îc ¸p  ®   dông  cho viÖc xÐt hoµn  thuÕ nhËp  khÈu (hoÆc  thanh  kho¶n  thuÕ nhËp  khÈu)  ®èi víi     nguyªn vËtliÖu nhËp        khÈu    ®Ó s¶n xuÊts¶n    phÈm  xuÊtkhÈu.   §Ó     t¹o ®iÒu kiÖn  cho    c¸c doanh  nghiÖp  tËp  hîp chøng  thanh    tõ  to¸n theo qui®Þnh, c¬        quan   h¶iquan  cha    ¸p dông  biÖn  ph¸p cìng chÕ      lµm      thñ tôc xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  hµng  ho¸ cña   c¸c doanh  nghiÖp  cßn  thuÕ  nî  nhËp  khÈu  cña  nguyªn vËt liÖu nhËp        khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu ¬ng    t øng  víisè îng hµng    xuÊt khÈu  ícngµy    l   ho¸ ®∙    tr   ban  hµnh  c«ng    v¨n nµy.Thêih¹n      kh«ng  dông  ¸p  biÖn ph¸p  cìng  chÕ   thùc  hiÖn  ®Õn   hÕt  ngµy  31/10/2003.   Trong  kho¶ng    thêigian  nµy  doanh  nghiÖp  ph¶i cã    tr¸ch nhiÖm     xuÊt  tr×nh  ®Çy     s¬    ®ñ hå  xin hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  (hoÆc   thanh  kho¶n  thuÕ  nhËp  khÈu) víic¬      quan    H¶i quan; C¬    quan    H¶i quan  th«ng  b¸o cho  doanh  nghiÖp  ® îc biÕt vµ      ph¶i xö      lý xong  viÖc  xÐt  hoµn  thuÕ  (hoÆc   thanh  kho¶n  thuÕ)   nhËp  khÈu  trong kho¶ng      thêigian nªu    trªn.           víi l«hµng  §èi c¸c nguyªn vËt liÖu       nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    nhng  s¶n  phÈm   kh«ng  xuÊt khÈu    th× ph¶i nép    thuÕ  bÞ  lý vi ph¹m  vµ  xö      theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt hiÖn    hµnh. C¸c    l« hµng nguyªn    vËt liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    tiÕp theo nÕu  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     2, môc  I II phÇn    C
  3. 3 Th«ng   172/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy  22/12/1998 cña  Tµi chÝnh    Bé    (trõkho¶n  nîtiÒn thuÕ  tËp        do  hîp chøng    tõthanh    trªn)vÉn  îc¸p dông    to¸nnªu    ®     thêih¹n  nép thuÕ    th¸ng (tÝnh  lµ 9    trßn vµ    275  ngµy theo lÞch)kÓ       tõ ngµy ®èi  îng t   nép thuÕ nhËn  îcth«ng  ®   b¸o thuÕ  chÝnh  thøc cña  quan    c¬  h¶iquan  sè  vÒ  thuÕ ph¶inép.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,          cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n  ph¶n ¸nh    Tµi chÝnh    vÒ Bé    ®Ó phèi hîp      víiNg©n  hµng Nhµ    níc ViÖt  Nam   nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2