intTypePromotion=1

Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung việc xét miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 880/TC H Q/ K T T T   c n g µy  11 th¸ng 02 n¨ m  1999  Ò  viÖc h íng d É n   æ   u n g   V b s viÖc x Ðt mi Ô n  thu Õ  h µ n g  q u µ  bi Õ u, t Æ n g KÝnh    göi:C¸c  Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè  Ngµy  20­ 1999  Tæng  côc H¶i quan  ®∙ cã  C«ng  v¨n sè  392­ 01­ TCHQ/KTTT  viÖc  vÒ  híng dÉn    miÔn  thuÕ nhËp khÈu  thuÕ        vµ  gi¸trÞgiat¨ng  ®èi víi     hµng quµ  biÕu,tÆng. §Ó       tr¸nhg©y    phiÒn      hµ, ¸ch t¾c  thñ tôc xÐt  vÒ      miÔn  thuÕ,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn    thªm  sau: nh  1.§iÓm   ­C«ng        3   v¨n sè:392­TCHQ/KTTT  îcsöa  ®   ®æi  sau: nh  ViÖc    gi¶iquyÕt  miÔn  thuÕ  ®èi      víil« hµng quµ biÕu, tÆng  trÞ gi¸   cã      kh«ng      vîtqu¸ 100 USD   theo  quy  ®Þnh  i   t¹  b¶n  v¨n nµy kh«ng  cÇn ph¶icã      c¸c hå  nh  s¬  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   ­ môc      4    II­ PhÇn      D ­ Th«ng    172/1998/TT­ t sè  BTC   ®iÓm   vµ  (20.b) ­    môc     Th«ng   sè  II ­  t 89/1998/TT­ BTC  cña      Bé Tµi chÝnh. VÒ  thÈm  quyÒn     gi¶iquyÕt  miÔn  thuÕ giao cho  Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè  quyÒn  uû  cho Trëng    H¶i quan cöa khÈu hoÆc  cÊp ­ t ¬ng  ¬ng    ® x¸cnhËn miÔn  thuÕ      trªntêkhai. Tê  khai® îc®ãng      dÊu  "Hµng  miÔn  thuÕ". C¸c quy ®Þnh  kh¸c cã li  quan thùc hiÖn theo ®óng  Th«ng t ªn  sè  172/1998/TT­BTC   ngµy  12­ 22­ 1998  Th«ng   89/1998/TT­ vµ  tsè  BTC   ngµy  27­ 6­1998 cña  TµichÝnh  c¸cv¨n b¶n  Bé    vµ      hiÖn  hµnh  li   cã  ªnquan. 2. Néi    dung híng dÉn xÐt miÔn thuÕ  i t¹ C«ng v¨n  392­ sè  TCHQ/KTTT  nªu    t¹ v¨n b¶n  trªnvµ  i     nµy  îc¸p dông  ®     chung cho    c¸cl«hµng  tÊtc¶      quµ  biÕu,   tÆng xuÊtnhËp    khÈu qua    c¸ccöa khÈu (hµng kh«ng,bu    ®iÖn v.v. ) .. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2