intTypePromotion=1

Công văn 916/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
186
lượt xem
16
download

Công văn 916/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 916/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về Dự án Khu đô thị, sân golf, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 916/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc S : 916 /BXD-PT§T -------------------- V/v: Dù ¸n Khu ®« thÞ, s©n golf, thÓ Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2009 thao v du lÞch sinh th¸i Long Th nh. KÝnh göi : V¨n phßng ChÝnh phñ Bé X©y dùng nhËn ®−îc V¨n b¶n sè 2898/VPCP-KTN ng y 07/5/2009 cña V¨n phßng ChÝnh phñ ®Ò nghÞ cho ý kiÕn trong b¸o c¸o gi¶i tr×nh bæ sung cña dù ¸n Khu ®« thÞ, s©n golf, thÓ thao v du lÞch sinh th¸i Long Th nh. VÒ vÊn ®Ò n y, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh− sau: Trªn c¬ së b¸o c¸o gi¶i tr×nh, ñy ban nh©n d©n tØnh §ång Nai ®· kh¸i qu¸t ®−îc c¨n cø ph¸p lý, sù phï hîp cña dù ¸n víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, c¸c quy ho¹ch ng nh, lÜnh vùc liªn quan trªn ®Þa b n tØnh §ång Nai v sù cÇn thiÕt ®Çu t− cña dù ¸n. Tuy nhiªn, víi diÖn tÝch chiÕm dông ®Êt kho¶ng 870ha, chñ yÕu l ®Êt phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh− ®Êt trång lóa, ®Êt trång c©y l©u n¨m, ®Êt trång rõng s¶n xuÊt, ®Êt nu«i trång thñy s¶n. Do ®ã, ®Ò nghÞ V¨n phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o víi ñy ban nh©n d©n tØnh §ång Nai bæ sung b¶n ®å vÞ trÝ, ph¹m vi ranh giíi cña dù ¸n v cã nghiªn cøu kü l−ìng hiÖu qu¶ cña dù ¸n, sù t¸c ®éng cña dù ¸n ®èi víi vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi, m«i tr−êng, vÊn ®Ò t¸i ®Þnh c−, chñ tr−¬ng vÒ an ninh l−¬ng thùc cña Nh n−íc, ®Ó dù ¸n triÓn khai ®óng víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng vïng tØnh §ång Nai v quy ho¹ch x©y dùng vïng Th nh phè Hå ChÝ Minh. Trªn ®©y l ý kiÕn cña Bé X©y dùng, ®Ò nghÞ V¨n phßng ChÝnh phñ tæng hîp, b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh./. N¬i nhËn : KT. B TRƯ NG - Nh− trªn; TH TRƯ NG - UBND tØnh §ång Nai; §· ký - Bé tr−ëng Bé X©y dùng (®Ó b/c); - lưu VP, PTðT, HðXD Cao L i Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2