intTypePromotion=1

Công văn 978/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
322
lượt xem
149
download

Công văn 978/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 978/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 978/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 978/BXD-KTXD ------------------------ V/v: áp dụng định mức dự toán xây dựng Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009 công trình . Kính gửi: Xí nghiệp xây dựng Tiến Thắng Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 15/CV ngày 28/4/2009 của Xí nghiệp xây dựng Tiến Thắng về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối với công tác đắp đất nền đường theo mã hiệu định mức BK.4000 tại Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức dự toán xây dựng cơ bản đã bao gồm việc bóc bỏ lớp cỏ, đất hữu cơ phong hoá trước khi đắp có chiều dày rất mỏng; trường hợp công tác đào đất hữu cơ đã được xác định khối lượng ngay từ ban đầu theo hồ sơ thiết kế và đã được ghi trong hợp đồng ký kết giữa các bên thì khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá quy định trong hợp đồng là cơ sở cho việc thanh toán. Công tác đảm bảo an toàn giao thông là đặc thù của các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông thông suốt. Vì vậy chi phí cho công tác đảm bảo an toàn giao thông được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy định; khoản chi phí này thuộc nội dung chi phí khác của dự toán xây dựng công trình. Trong các tập định mức dự toán đã được ban hành hoặc công bố đã quy định: đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp trong bảng kèm theo của tập định mức, định mức vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đã tính đến hệ số nở rời của đất. Ngoài ra, hệ số chuyển thể tích đất tự nhiên sang đất tơi (hệ số tơi xốp của cát) còn được quy định trong tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam TCVN 4447:1987 (đối với từng loại đất cụ thể phải thí nghiệm kiểm tra lại hệ số tơi xốp của đất tại hiện trường). Tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định : ‘‘Đối với công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình’’. Theo đó, khi áp dụng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp và định mức đắp cát công trình được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng mà không phù hợp với điều kiện của công trình, thì chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình, tính chất cơ lý của từng loại đất, cát để đắp và yêu cầu kỹ thuật của công trình xác định hệ số chuyển đổi, mức hao phí phù hợp để áp dụng cho công trình. Kinh phí lán trại thực hiện theo hướng dẫn của các Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ xây dựng tương ứng với từng thời kỳ (ví dụ như Thông tư số 05/2007/ TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình). Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan; vì vậy, khi điều chỉnh giá sẽ căn cứ vào giá trúng thầu được duyệt, các nội dung, điều kiện quy định trong hợp đồng và hướng dẫn trong Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu; văn bản số 1551/BXD- KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh giá gói thầu và giá trong hợp đồng bổ sung. Căn cứ hướng dẫn trên, Xí nghiệp xây dựng Tiến Thắng tổ chức thực hiện theo quy định./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8. Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2