intTypePromotion=1

Công văn số 2209/BTP-PBGDPL

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2
lượt xem
0
download

Công văn số 2209/BTP-PBGDPL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 2209/BTP-PBGDPL thực hiện trong năm 2019 Quyết định 428/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 2209/BTP-PBGDPL

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 2209/BTP­PBGDPL Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2019 V/v thực hiện trong năm 2019 Quyết  định số 428/QĐ­TTg ngày 18/4/2019 của   Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án  “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải  viên ở cơ sở giai đoạn 2019­2022”   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 18/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 428/QĐ­TTg phê duyệt Đề án  “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 ­ 2022”[1] (viết tắt là Đề án).  Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, trong năm 2019, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân  dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: 1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án; 2. Tổ chức giới thiệu, quán triệt Đề án cho công chức tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về  hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn bằng hình thức phù hợp (như tổ chức hội nghị quán  triệt, phát tài liệu, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...); 3. Xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh (từ 03 ­ 05 người/tỉnh) từ nguồn cán bộ, công chức  được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp; cán bộ, công chức  thuộc tổ chức chính trị ­ xã hội cấp tỉnh tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp  luật cấp tỉnh và các luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý có đủ khả năng, kiến thức, phương  pháp để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và hướng dẫn  nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở (danh sách đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh  gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 31/10/2019 để tổng hợp); 4. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đội ngũ tập huấn viên cấp huyện  (từ 04 ­ 08 người/huyện) từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về  hòa giải ở cơ sở của Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị ­ xã hội cấp  huyện tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên  pháp luật và các cá nhân khác có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để tổ chức hướng dẫn  nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; 5. Tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên, vận động,  thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều  tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên  chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở; tiến hành  bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có  hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số  lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; 6. Căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, lựa chọn một số đơn vị cấp xã để thực  hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ sở khi đánh giá xã, phường,  thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
  2. Đối với 08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp chọn làm điểm (theo thông báo  riêng của Bộ Tư pháp), ngoài những đơn vị cấp xã thực hiện chỉ đạo điểm của Bộ Tư pháp, có  thể lựa chọn thêm một số đơn vị cấp xã trên địa bàn để làm điểm chỉ đạo của địa phương; 7. Cân đối nguồn lực, bố trí bổ sung kinh phí cho việc triển khai thực hiện Đề án trong năm  2019; báo cáo kết thực hiện Đề án (lồng ghép trong báo cáo công tác tư pháp năm 2019) gửi về  Bộ Tư pháp. Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện trong năm 2019 Quyết định  số 428/QĐ­TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực  đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019­2022”. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,  vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện  thoại 024.62739471) để cùng phối hợp tháo gỡ./.   KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG ­ Như trên; ­ Bộ trưởng (để báo cáo); ­ Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để phối hợp); ­ Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị ­ xã hội (để  phối hợp); ­ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để  tham mưu thực hiện); ­ Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp (để đăng tải); Phan Chí Hiếu ­ Lưu: VT, Vụ PBGDPL.   [1] Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) Mục Hệ thống  văn bản/Văn bản chỉ đạo điều hành hoặc trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn)  Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2