intTypePromotion=1

Công văn về việc chuyển lỗ của công ty bị sáp nhập

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
114
lượt xem
7
download

Công văn về việc chuyển lỗ của công ty bị sáp nhập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc chuyển lỗ của công ty bị sáp nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc chuyển lỗ của công ty bị sáp nhập

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  æ n g  c ô c T h u Õ  ­  é   µi c h Ý n h   è  387 T C T/ N V 6   T BT S n g µ y  21 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c C h u y Ó n  lç  v c ñ a  « n g  ty b Þ  s¸t n h Ë p C   KÝnh  öi: ôc  Õ  µnh  è  å   Ý   g  C thu Th ph H Ch Minh Tr¶  êic«ng  l  v¨n  è  s 9532/CT­   µy  NV ng 13/11/2002  ña  ôc  Õ   Ò   c C thu v viÖc  chuyÓn  çcña  l  C«ng    Þ    Ëp,Tæng  ôc  Õ  ã    Õn    tyb s¸tnh   c thu c ý ki nh sau:   T¹i Ó m  3, M ôc  IV, Ph Çn  C  Th«ng  t è  99/1998/TT­  §i  s BTC  ngµy  14/7/1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  c BT  h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 30/1998/N§­ CP   µy  ng 13/5/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh    Ðtthihµnh  Ët thuÕ    ®Þ chiti     Lu   thu nhËp  doanh nghiÖp  quy  nh: "§èivíi êng  îp s¸p nhËp, chiat¸ch,gi¶ithÓ, ®Þ      tr h             ph¸ s¶n,.   êigian nép    .th   .   b¸o    Õt    Õ  µ sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  c¸o quy to¸nthu l   45    t  cã  Õt  nh  nhËp, hîp  Êt,chia t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n  ña  ¬  quy ®Þ s¸p    nh           c c quan  cã  Èm  Òn... th quy " T¹i®iÓ m   §iÒu    c  108  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  è  s 13/1999/QH10  quy  nh:   ®Þ   "Sau    ¨ng  ý  khi® k kinh doanh,c«ng    Ën    Ëp  îchëng    Òn  µ      tynh s¸p nh ®   c¸c quy v lîÝch  îp ph¸p,chÞu    i h    tr¸chnhiÖm   Ò       v c¸c kho¶n  î cha  n  thanh to¸n,hîp ®ång     lao®éng  µ    Üa  ô  µis¶n    v c¸cngh v t   kh¸ccña    c«ng    Þ    Ëp". tyb s¸p nh Theo    c¸cquy  nh    × c«ng    Þ    Ëp  ®Þ trªnth   tyb s¸p nh ph¶i® îcquyÕt to¸n®Ó         x¸c ®Þnh      c¸c kho¶n ph¶inép    NSNN   µ  v ph¶inép  ãc    ùc hiÖn    Ëp,   tr khith   s¸p nh   n Õu  a  ép  ×  ch n th c«ng    Ën    Ëp  ã  tynh s¸p nh c tr¸chnhiÖ m   ép    n thay.Trêng  îp   h  qua  Õt      nh  Õt  quy to¸nx¸c ®Þ k qu¶  kinh doanh  çth× kh«ng  îch¹ch to¸nsè  ç   l    ®      l  ®ã   µo  Õt  v k qu¶  kinh doanh  ña    c c«ng    Ën    Ëp. tynh s¸p nh Tæng  ôc  Õ    êi   ôc  Õ  Õtvµ  ùc hiÖn. c thu tr¶l   C thu bi   th   ®Ó
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2