intTypePromotion=1

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
5
download

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 13532  M/ X N K  n g µy  21 th¸ng  T 12 n¨ m  1996 v Ò   viÖc  gia h¹n xu Êt n h Ë p  k h È u  1996 cña c¸c X N  ® Ç u  t n íc n g o µi KÝnh   göi: ­Tæng       côc  H¶i  quan. ­H¶i    quan  tØnh, thµnh    phè... . .. ­Phßng    qu¶n    lýxuÊt  nhËp  khÈu  . . t¹i . . §Ó   ®¶m   b¶o    ho¹t®éng xuÊt nhËp    khÈu cña    nghiÖp  vèn  c¸cxÝ  cã  ®Çu   t níc ngoµi ® îc li     Th¬ng            ªntôc,Bé  m¹i ®ång  gia h¹n  ý    viÖc xuÊt nhËp    khÈu  ®Õn   31/3/1997  ®èi    víinh÷ng c«ng  v¨n    ¬ng    ghi thêih¹n  Bé th m¹i ®∙      ®Õn   31/12/1996. * ViÖc xuÊt nhËp    khÈu s¶n phÈm   nhËp  vµ  khÈu nguyªn phô liÖu,phô    tïngthay thÕ,vËt ttiªuhao             vÉn thùc hiÖn  ®∙    c¸cc«ng    Th¬ng    nh  ghië    v¨n Bé  m¹i®∙    duyÖt. * ViÖc    nhËp khÈu     vËttx©y  dùng  b¶n,m¸y  c¬    mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn  vËn  chuyÓn  thuéc vèn  ®Çu    h×nh  t thµnh  nghiÖp: Tríc m ¾t   xÝ      thùc hiÖn  thuÕ  nhËp khÈu  theo quy ®Þnh  cña §iÒu  luËt®Çu    47    t söa  æi  îc Quèc  ® ®   héith«ng    qua ngµy 12/11/1996.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2