intTypePromotion=1

Công văn về việc tái xuất khung gầm ôtô có gắn động cơ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
13
download

Công văn về việc tái xuất khung gầm ôtô có gắn động cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tái xuất khung gầm ôtô có gắn động cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tái xuất khung gầm ôtô có gắn động cơ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 2015/T M­X N K  n g µy  14 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò  viÖc  t¸i u Êt k h u n g  g Ç m  « t«   x cã g ¾ n  ® é n g  c¬ KÝnh    göi:Thñ íng ChÝnh  t   phñ Bé Th¬ng    nhËn  îc v¨n  m¹i cã  ®   b¶n  3209/UBT  sè  ngµy  01/8/2001 cña  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh §ång Nai    ®Ò nghÞ  cho C«ng    ty §«ng Nam   îc t¸  ®   i xuÊt 112  khung    bé  gÇm   t« cã  «    g¾n   ®éng  kh«ng    c¬  ®ñ ®iÒu  kiÖn   u  ®Ó l hµnh    tån kho    tõ n¨m 1997    ®Ó ®æi    lÊy khung gÇm   g¾n   cã  ®éng  ®∙  c¬  qua  sö dông cña  t¶i träng t¶i   tÊn      khung  xe    cã      08  trëlªnvµ  tõ gÇm   buýt. xe  VÒ   viÖc  nµy  Th¬ng          sau: Bé  m¹ixinb¸o c¸o nh  Theo  QuyÕt  ®Þnh  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  04/4/2001  th× khung  gÇm   g¾n   cã  ®éng  cña  t« ®∙  c¬  «    qua  dông  sö  thuéc  danh  môc  hµng  cÊm   nhËp khÈu. Tuy    nhiªn,®Ó     gióp cho    doanh nghiÖp    gi¶i phãng  hµng  kho  håi vèn  tån  thu    kinh doanh, lo¹  sè      i bá  khung  gÇm   nhËp  ®∙  khÈu  nhng  kh«ng  cßn    ®ñ ®iÒu  kiÖn u  l hµnh, Bé    Th¬ng   m¹i tr×nh Thñ íng t   ChÝnh  phñ  xem       xÐt ®Ò nghÞ  cña  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh  §ång    viÖc  Nai vÒ  xin® îct¸ xuÊt112  khung        i   bé  gÇm   g¾n  cã  ®éng  ®∙  c¬  nhËp  khÈu hiÖn ®ang  tån kho    æi      ®Ó ® lÊy khung gÇm   g¾n   cã  ®éng  ®∙  c¬  qua  dông  sö  cña  t¶i xe    tõ 08    tÊn      khung  trë lªn vµ  gÇm   buýt,phôc  nhu  xe    vô  cÇu  s¶n xuÊt vµ      tiªu dïng. KÝnh  tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  xem    cho  kiÕn  xÐt vµ  ý  chØ  ®¹o.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2