intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế nhà thầu

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
149
lượt xem
17
download

Công văn về việc thuế nhà thầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế nhà thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế nhà thầu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  S è  4424 T C T/N V 5   n g µy  5 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   viÖc thu Õ  n h µ  thÇ u KÝnh     göi: Côc  ­ thuÕ  thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh ­Liªndanh      VinciCGP/Pilecon   (LÇu    51­ Vâ  5,sè  53  V¨n  TÇn, Q3,  Hå    TP  ChÝ  Minh)  Tr¶ lêi  v¨n th  ®Ò  ngµy 04/10/2001 cña Liªn danh x©y dùng Vinci   CGP/Pilecon (Do    «ng  Herve Abt,Gi¸m    ®èc  ¸n      dù  ký) vÒ viÖc chøng    tõ x¸c  nhËn  hoµn  ®∙  thµnh nghÜa  thuÕ,Tæng  vô    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  híng dÉn  t¹ PhÇn  C, Th«ng  t sè  169/1998/TT­ i   BTC  ngµy  22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    th×  êng  Liªn danh  tr hîp    VinciCGP/Pilecon,lµ       Nhµ  thÇu  x©y  dùng  c«ng  tr×nh  Nhµ  m¸y    níc 300.000  m3/ngµy  i t¹  Thñ §øc,   kh«ng  thùc hiÖn    chÕ    to¸nViÖt Nam   mçi    ®é kÕ      th×  khithùc hiÖn    thanh    to¸n tiÒn cho  Liªn danh    theo  hîp  ®ång,  C«ng    ty cÊp   níc Lyonaise ViÖt Nam         (lµ Bªn ViÖt Nam   hîp ®ång)        ký    tù kª khaithuÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   theo mÉu   sè 03NT­TCT   ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   nµy  u  ghi ®óng    t (l ý    tªn cña    Liªn danh  néidung  vµ    thanh  to¸n)vµ    thùc hiÖn    nép  thuÕ  kª khaivµo  sè  ®∙      ng©n  s¸ch nhµ    thuÕ  níc.Sè  GTGT   nép  ®∙  thay  cho  Nhµ  thÇu    thuÕ  lµ sè  GTGT   ®Çu  vµo  cña  C«ng    tycÊp   nícLyonaise ViÖt Nam   ® îckhÊu        vµ    trõtheo  híng   dÉn    t¹ §iÓm     i 2,Môc  , II PhÇn  Th«ng   169/1998/TT­ C,  tsè  BTC. C¬ quan thuÕ ®Þa  ph¬ng  tr¸chnhiÖm    cã    x¸cnhËn  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép    vµ  thuÕ  nép  sè  ®∙  theo tõng lÇn thanh to¸n gi÷a    C«ng    ty cÊp    níc Lyonaise   ViÖt Nam   Liªn danh    vµ    còng  x¸c nhËn    thuÕ  nh    vÒ sè  ph¶inép, sè      thuÕ  ®∙  nép cña toµn  hîp ®ång    bé    khiC«ng    tycÊp    nícLyonaiseViÖt Nam       thùc hiÖn    viÖc quyÕt to¸n thuÕ    sau    khi kÕt thóc hîp ®ång  theo híng  dÉn  iMôc   I t¹  II   , PhÇn    C Th«ng   169/1998/TT­ tsè  BTC. C¸c    x¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    thuÕ  vÒ sè  ph¶i nép, sè      thuÕ  nép  trªnvµ    ®∙  nªu    x¸cnhËn  cña  quan  c¬  Kho    b¹c Nhµ    sè  nícvÒ  thuÕ  ®∙  nép (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu  cña  C«ng    ty cÊp    níc Lyonaise ViÖt Nam,        lµ Bªn  thùc hiÖn    viÖc nép  thuÕ)      lµ tµiliÖu ®Ó       Liªndanh  xuÊt tr×nh khilµm            thñ tôc chuyÓn  tiÒn ®∙  sè    thùc hiÖn    nép  thuÕ nµy      ra nícngoµi. Tæng  côc ThuÕ           tr¶lêi®Ó Liªn danh x©y dùng VinciCGP/Pilecon ® îc       biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2