intTypePromotion=1

Công văn về việc thuế nhập khẩu cọc thép

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
17
download

Công văn về việc thuế nhập khẩu cọc thép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thuế nhập khẩu cọc thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thuế nhập khẩu cọc thép

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  791/TC H Q­K T T T  n g µy  01 th¸ng  T 3  n¨ m  2000  Ò  viÖc T h u Õ  n h Ë p  k h È u  cäc thÐ p V KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  21/1/2000,Bé      Tµi chÝnh  C«ng  cã  v¨n  342/TC­ sè  TCT  híng dÉn  viÖc    sè  thuÕ  ¸p m∙  vµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  Æt   m hµng "cäc cõ    b»ng  thÐp".   VÒ  vÊn    ®Ò nµy  Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn  thèng nhÊt nh    sau: M Æt   hµng:cäc  b»ng    cõ  thÐp      (cã tªntiÕng  Anh    lµSheetpil   êng  ­   ing) th ® îcsö    dông   ®Ó lµm êng    t trªn®Êt  c¸t, cã    óng    níchoÆc   ngËp    níc,thuéc ch¬ng    73 nhãm  7301,thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn tr¨m). Yªu cÇu    c¸c®¬n  kiÓm    s¬,c¨n cø  vÞ  trahå      hµng    ho¸ thùc nhËp    khÈu  vµ  ®èi chiÕu      víihíng dÉn        trªn®Ó tÝnh thuÕ  theo ®óng    quy ®Þnh. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng      b¸o c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2