intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn xác định giá tính thuế xúc xích nhập khẩu

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

131
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn xác định giá tính thuế xúc xích nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn xác định giá tính thuế xúc xích nhập khẩu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 5237/TCHQ-KTTT ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ viÖc viÖc X¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ xóc xÝch nhËp khÈu KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè HiÖn nay, mét sè côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè cã víng m¾c trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thÕ mÆt hµng xóc xÝch nhËp khÈu cã gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 481/1999/Q§-TCHQ ngµy 29/12/1999 cña Tæng côc H¶i quan. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thªm nh sau: MÆt hµng: Xóc xÝch gi¸ 3USD/kg quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ 481 nªu trªn lµ møc gi¸ quy ®Þnh cho träng lîng thùc cña xóc xÝch nhËp khÈu, kh«ng tÝnh ®Õn träng lîng bao b× hay c¸c lo¹i dung dÞch b¶o qu¶n. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2