intTypePromotion=1

Công văn xác định giá tính thuế xúc xích nhập khẩu

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
121
lượt xem
8
download

Công văn xác định giá tính thuế xúc xích nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn xác định giá tính thuế xúc xích nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn xác định giá tính thuế xúc xích nhập khẩu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 5237/TCHQ-KTTT ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2000 vÒ viÖc viÖc X¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ xóc xÝch nhËp khÈu KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè HiÖn nay, mét sè côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè cã víng m¾c trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thÕ mÆt hµng xóc xÝch nhËp khÈu cã gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 481/1999/Q§-TCHQ ngµy 29/12/1999 cña Tæng côc H¶i quan. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thªm nh sau: MÆt hµng: Xóc xÝch gi¸ 3USD/kg quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ 481 nªu trªn lµ møc gi¸ quy ®Þnh cho träng lîng thùc cña xóc xÝch nhËp khÈu, kh«ng tÝnh ®Õn träng lîng bao b× hay c¸c lo¹i dung dÞch b¶o qu¶n. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2