intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

106
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giống vịt Triết Giang có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được nhập vào Việt Nam bằng con đường tiểu ngạch và được phát triển qua hàng chục năm nay, nhưng được nhập chính thức vào Việt nam năm 2005 thông qua Trung tâm chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Đây là giống vịt hướng trứng, vịt có lông màu cánh sẻ nhạt, một số ít có màu trắng, có tuổi đẻ rất sớm 90-120 ngày, năng suất trứng khoảng 250 - 270 quả/mái/năm, khối lượng trứng 55 - 65g....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của con lai giữa vịt Cỏ và vịt Triết Giang

  1. NGUY N C TR NG – c i m ngo i hình và kh năng s n xu t c a con lai gi a v t c ... C I M NGO I HÌNH VÀ KH NĂNG S N XU T C A CON LAI GI A V T C VÀ V T TRI T GIANG Nguy n c Tr ng1, Nguy n Văn Duy1, Hoàng Văn Ti u1, Vương Th Lan Anh1, ng Th Vui1, Nguy n Th Thúy Nghĩa1, ng Th Quyên1, Vũ Hoàng Trung3 và Hoàng Văn Trư ng1 1 Vi n Chăn nuôi, 2Tr m khuy n nông Phú Xuyên Tác gi liên h : Nguy n c Tr ng - Trung tâm Nghiên c u V t i Xuyên - Phú Xuyên - Hà N i. Mobile: 0913288746; E.mail: trongnd59@gmail.com ABSTRACT Performance of four crossbreds between Co duck and Trietgiang ducks An experiment aimed to compare the performance of four crossbreds between Co duck and Trietgiang ducks including Trietgiang male and Co female (TxC), Co male x Trietgiang female (CxT), Trietgiang male and TC female (TxTC) and Trietgiang male and CT female (TxCT) was conducted. It was shown that: the age at first laying of crossbreds ranged from 18 to 19 weeks, and was earlier than Co duck, and that egg production of TTC,TC crossbreds was 282.68 and 280.65 eggs per female for 52 weeks of laying, respectively. Average feed consumtion was 2.101 kg and 2.041 kg per 10 eggs for TTC, TC crossbreds, respectively. Egg weight of TTC,TC crossbreds ranged from 67.83 to 69.59 gram, respectively. Egg weight of TTC, TC crossbreds was heavier than Trietgiang eggs. Key words: crossbreds, laying, egg, production, egg weight. TV N Gi ng v t Tri t Giang có ngu n g c t Trung Qu c ã ư c nh p vào Vi t Nam b ng con ư ng ti u ng ch và ư c phát tri n qua hàng ch c năm nay, nhưng ư c nh p chính th c vào Vi t nam năm 2005 thông qua Trung tâm chuy n giao Ti n b K thu t Nông Lâm nghi p H i Ninh, t nh Qu ng Ninh. ây là gi ng v t hư ng tr ng, v t có lông màu cánh s nh t, m t s ít có màu tr ng, có tu i r t s m 90-120 ngày, năng su t tr ng kho ng 250 - 270 qu /mái/năm, kh i lư ng tr ng 55 - 65g. V t C màu cánh s là gi ng v t n i c a Vi t Nam, ã ư c ch n l c t i Trung tâm Nghiên c u V t i Xuyên qua nhi u th h . V t có tu i là 137 - 145 ngày, năng su t tr ng t 250 - 260 qu /mái/năm, tr ng có kh i lư ng là 60 - 67g. nâng cao năng su t tr ng, rút ng n tu i c a v t C và nâng cao s c ch ng ch u b nh, nâng cao kh i lư ng tr ng c a v t Tri t Giang, chúng tôi ti n hành th c hi n tài: “Nghiên c u c i m ngo i hình và kh năng s n xu t c a con lai gi a v t C và v t Tri t Giang” v i m c tiêu t o ư c nhóm v t hư ng tr ng cho năng su t tr ng cao, s c kháng t t, tu i s m hơn v t C , kh i lư ng tr ng l n hơn tr ng v t Tri t Giang áp ng ư c nhu c u c a ngư i chăn nuôi. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U V t li u nghiên c u Con lai gi a v t C và v t Tri t Giang. ♂ Tri t Giang (T) x ♀ C (C) ♂ C (C) x ♀Tri t Giang (T) ♂ Tri t Giang x ♀ TC ♂ Tri t Giang x ♀ CT TTC TCT 1
  2. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 33. Tháng 12/2011 Th i gian, a i m nghiên c u Th i gian nghiên c u: t tháng 12/2007 - 9/2010 a i m nghiên c u: Trung tâm Nghiên c u V t i Xuyên - Phú Xuyên - Hà N i, Tr i An Nhơn Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Chăn nuôi mi n Trung. N i dung nghiên c u Nghiên c u v m t s c i m ngo i hình và kh năng s n xu t c a con lai gi a v t C và v t Tri t Giang. Phương pháp nghiên c u Phương pháp b trí thí nghi m M i thí nghi m g m 190 con 1 ngày tu i (160 mái + 30 c), h u b g m 148 con (130 mái + 18 c), sinh s n g m 130 con (115 mái + 15 c), m i thí nghi m ư c l p l i 3 l n (l n 1: 53 mái + 10 c, l n 2: 53 mái + 10 c, l n 3: 54 mái + 10 c). Ch tiêu theo dõi c i m ngo i hình c a con lai, t l nuôi s ng, kh i lư ng cơ th các tu n tu i, m t s ch tiêu v sinh s n, ch t lư ng tr ng, p n Phương pháp xác nh các ch tiêu. Xác nh c i m ngo i hình : b ng cách quan sát màu lông, màu m và màu chân c a v t m i n và v t trư ng thành. Quan sát dáng ng, u, c c a v t trư ng thành. Kh i lư ng c a v t cân th i i m sau khi v t n , khô lông, sau ó c 4 tu n cân v t m t l n cho n khi v t 5%, cân v t vào bu i sáng trư c khi cho v t ăn, b ng cân i n t , vào ngày c nh các tu n theo dõi. Xác nh các ch tiêu v t l , năng su t tr ng, tiêu t n th c ăn: ư c theo dõi và ghi chép hàng ngày. Xác nh các ch tiêu v ch t lư ng tr ng : kh o sát tr ng, cân, o và tính toán, ơn v Haugh ư c o b ng d ng c o ơn v Haugh c a Úc. Phương pháp chăm sóc nuôi dư ng và qu n lý àn gi ng V t thí nghi m ư c nuôi theo t ng ô, chăm sóc trong cùng i u ki n, th c hi n theo quy trình chăn nuôi và phòng b nh c a Trung tâm Nghiên c u v t i Xuyên. B ng 1. Nhu c u dinh dư ng trong th c ăn Giai o n nuôi v t T l Protein thô (%) Năng lư ng trao i (kcal/kg th c ăn) V t con: 1 - 8 tu n tu i 20 2890 V t h u b : v t Tri t Giang, con lai là 9 14 - 15 2890 - 16 tu n tu i, v t C là 9 - 19 tu n tu i Vt : 52 tu n 17 2700 Phương pháp x lý s li u X lý s li u theo phương pháp phân tích phương sai s d ng ph n m m Minitab 15. 2
  3. NGUY N C TR NG – c i m ngo i hình và kh năng s n xu t c a con lai gi a v t c ... K T QU VÀ TH O LU N c i m ngo i hình Khi ti n hành quan sát các v t lai CT, TC, TTC, TCT 1 ngày tu i và trư ng thành, v t lai có m ts c i m ngo i hình ư c trình bày t i B ng 2. K t qu nghiên c u c a Nguy n th Minh (2007), màu lông c a v t Tri t Giang và con lai c a chúng (TG x C cánh s ) là n nh c giai o n v t con và giai o n trư ng thành. i v i v t C thu n có màu cánh s còn g i là màu con cà cu ng, c ng n, v t Tri t Giang thì có màu cánh s r t nh t, mình thon, u nh , c r t dài. Còn i v i con lai có màu lông trung gian gi a v t C và v t Tri t Giang. v t mái khi trư ng thành có con màu tr ng tuy n v i s lư ng r t ít (1-2%). B ng 2. c i m ngo i hình c a v t lai Vtm in V t trư ng thành Màu lông Vàng nh t, có Con mái có màu cánh s nh t hơn v t C và m hơn v t ph t en u, Tri t Giang, có 1- 2% tr ng truy n. Con tr ng có lông u uôi xám ho c xanh en, c có khoang tr ng, ph n thân có màu nâu xen l n lông tr ng, ph n uôi có lông màu xanh en có 2 - 3 lông móc r t cong. u, c - u nh , c thon nh và dài Thân hình - R t thon nh , dáng ng l n hơn góc 450 so v i m t t M và Màu vàng nh t; Vàng và vàng nh t có con hơi xám chân có con hơi xám; xám en T l nuôi s ng c a v t các tu n tu i Qua theo dõi trên àn v t lai, v t i ch ng t m t ngày tu i n 20 tu n tu i, k t qu t l nuôi s ng ư c trình bày B ng 3 và th 1. B ng 3. T l nuôi s ng c a v t thí nghi m các tu n tu i (n = 190) Tu n tu i CT TC TTC TCT TG C 1- 4 97,90 98,42 98,95 99,47 96,84 99,47 5-8 100,0 98,93 99,47 98,41 99,46 99,47 9 - 12 98,92 99,46 99,47 98,39 98,91 100,0 13 - 16 100,0 99,46 98,93 100,0 99,45 100,0 17 - 20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TB 0 - 8 97,90 97,37 98,42 97,89 96,32 98,95 TB 0 - 20 96,84 96,32 96,84 96,32 94,74 98,95 Qua k t qu B ng 3, t l nuôi s ng c a v t lai CT và TC trung bình giai o n 0 - 8 tu n tu i t tương ng 97,90% và 97,37%, v t lai TTC và TCT có t l nuôi s ng tương ng 97,89% và 98,42% trong khi ó v t Tri t Giang thu n có t l nuôi s ng trung bình t 96,32% và v t 3
  4. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 33. Tháng 12/2011 C thu n t 98,95%. Trung bình t l nuôi s ng giai o n 0 - 20 tu n tu i cao nh t v t C t 98,95%, ti p n là t l nuôi s ng v t CT và TTC t 96,32%, ti p n là v t TC và TCT có t l nuôi s ng t 96,32% và th p nh t v t Tri t Giang 94,74%. Theo Doãn Văn Xuân (2004) con lai gi a v t C và v t CV 2000 có t l nuôi s ng t cao t 95,83 - 100,0%. K t qu trên cho th y v t lai có s c s ng cao hơn so v i v t Tri t Giang thu n. V t C là gi ng v t n i c a Vi t Nam nên có s c s ng cao nh t do thích nghi v i i u ki n khí h u. Kh i lư ng cơ th v t lai qua các tu n tu i. V t thí nghi m ư c cân m i tu n m t l n vào ngày c nh trong tu n, k t qu kh i lư ng cơ th ư c trình bày B ng 4. Qua k t qu B ng 4 cho th y kh i lư ng cơ th 8 tu n tu i c a v t thí nghi m cao nh t v t C t 1077,5g; l n th hai là kh i lư ng c a v t lai CT; kh i lư ng c a v t lai TCT l n th ba 920,38g; ti p n là kh i lư ng c a v t TC t 900,77g; v t TTC có kh i lư ng là 844,35g và th p nh t là kh i lư ng cơ th c a v t Tri t Giang t 821,58g, s sai khác v kh i lư ng gi a các lô thí nghi m v i P < 0,05. Kh i lư ng vào c a v t thí nghi m cao nh t v t C t 1263,38g; v t CT có kh i lư ng là 1195,28g; v t TCT là 1189,32g; v t TC là 1169,37g; v t TTC t 1096,75g và th p nh t v t Tri t Giang là 1084,74g có s sai khác v kh i lư ng cơ th vào v i P < 0,05. B ng 4. Kh i lư ng c a v t lai qua các tu n tu i (n = 30) Tu n tu i TSTK TC CT TTC TCT TG C a b a a c Mean 42,90 40,06 42,03 42,70 27,11 42,61a 1 NT SD 2,62 2,36 1,60 2,09 1,02 2,98 Mean 519,32b 527,09b 504,37c 511,59bc 429,21d 599,33a 4 SD 21,29 20,03 17,65 20,98 22,11 24,53 bc b c b c Mean 900,77 923,82 844,35 920,38 821,58 1077,56a 8 SD 54,95 54,51 49,82 54,30 56,44 57,91 Mean 1051,18a 1112,67a 1018,67b 1039,75ab 940,17c 1085,62a 12 SD 36,79 28,93 33,62 30,15 35,50 52,67 b ab c b d Mean 1157,55 1190,31 1081,33 1184,67 997,92 1205,85a 16 SD 47,46 46,42 40,01 50,94 42,01 55,62 Mean 1169,37b 1195,28b 1096,75c 1189,32b 1084,74c 1263,38a Vào SD 45,61 44,23 40,58 49,95 40,75 67,22 Ghi chú: TSTK : Tham s th ng kê. NT: ngày tu i.Các giá tr mang các ch cái khác nhau trên cùng m t hàng thì sai khác nhau có ý nghĩa th ng kê v i P
  5. NGUY N C TR NG – c i m ngo i hình và kh năng s n xu t c a con lai gi a v t c ... 8 tu n tu i và vào tương ng là 1159g, 1345g (Lê Th Phiên, 2006), V t mái CV 2000 có kh i lư ng 8 tu n tu i và vào tương ng là 1168g, 1684g (Doãn văn Xuân, 2006). K t qu B ng 4 còn ch ra r ng kh i lư ng cơ th c a v t lai có c C làm b có kh i lư ng cao hơn so v i v t lai có c Tri t Giang làm b , v t lai có kh i lư ng cơ th n m trung gian gi a kh i lư ng cơ th c a v t C và v t Tri t Giang, kh i lư ng cơ th c a v t thí nghi m có ng u cao th hi n qua l ch chu n SD = 40,58 - 67,22. Kh năng sinh s n c a v t lai K t qu v kh năng tr ng c a v t lai Tri t Giang v i C ư c theo dõi 52 tu n . K t qu thu ư c trình bày B ng 5. V t lai TC, TTC và TCT có tu i tu n tu i 18, còn CT có tu i 19 tu n tu i, ta th y tu i này n m trong kho ng trung bình gi a b và m . V t Tri t Giang có tu i s m nh t 17 tu n tu i và mu n hơn c là v t C có tu i 21 tu n tu i. Con lai gi a v t C và v t Tri t Giang ã gi m ư c tu i mu n v t C và kh c ph c s m v t Tri t Giang. Con lai gi a v t C và Tri t Giang, cũng như v t Tri t Giang có tu i là s m nh t so v i các gi ng v t chuyên tr ng khác, v t C và v t Khaki Campbell có tu i 20 - 22 tu n (Nguy n Th Minh và Lê Th Phiên, 2006), con lai F1 ( c C x mái Khaki Campbell) có tu i là 20 tu n tu i (Tr n Thanh Vân, 1999). B ng 5. M t s ch tiêu sinh s n c a v t thí nghi m Ch tiêu VT TC CT TTC TCT TG C Tu i tu n 18 19 18 18 17 21 T l % 77,46 71,47 77,66 72,09 73,11 69,99 NST/mái/năm qu 280,65 260,62 282,68 262,40 266,54 254,97 TTTA/con/ng g 134,75 135,08 134,52 136,7 122,98 137,46 TTTA/10 tr ng kg 2,04 2,16 2,10 2,15 2,11 2,19 T k t qu b ng trên cho th y t l c a con lai là cao, cao nh t c a con lai TTC ( c Tri t Giang x TC), t t l trung bình 77,66% năng su t tr ng tương ng là 282,68 qu /mái/52 tu n , ti p n là t l c a v t lai TC ( c Tri t Giang x mái C ) 77,46% năng su t tr ng tương ng là 280,65 qu /mái/52 tu n . T l và năng su t tr ng tương ng c a v t lai TCT là 72,09% và 262,40 qu /mái/52 tu n , v t lai CT là 71,47% và 260,62 qu /mái/52 tu n . T l c a v t Tri t Giang t 73,11% v i năng su t tr ng là 266,54 qu /mái/52 tu n và th p nh t v t C t l là 69,99% năng su t tr ng là 254,97 qu /mái/52 tu n . T l bình quân c a v t CV 2000 Layer th h th 3 t t 69,93 - 72,95% tương ng v i năng su t tr ng là 257,05 - 264,84 qu /mái/năm. V t C cánh s nuôi t i Trung tâm có năng su t tr ng t là 258qu /mái/năm (Nguy n Th Minh, 2006), v t Khaki Campbell t l bình quân 72,39 - 73,69% tương ng v i năng su t tr ng là 264,2 - 268,4 qu /mái/năm (Lê Th Phiên, 2004). Như v y con lai gi a v t C và v t Tri t Giang ã phát huy ưu th lai c a b m v năng su t tr ng, năng su t tr ng ã hơn h n b và m . Năng su t tr ng c a con lai gi a Tri t Giang v i v t C cánh s , vư t xa c p lai gi a Khaki Campbell v i C màu tr ng, năng su t tr ng m i t 216,74 - 220,28 qu /mái/năm (Lê Xuân Th , 1998). V t lai F1 c C x mái Khaki Campbell là 256,46 qu /mái/năm, c là Khaki Campbell x mái C là 253,56 qu /mái/năm (Tr n Thanh Vân, 1998). Con lai gi a v t C và v t Tri t Giang có năng su t th p hơn con lai 5
  6. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 33. Tháng 12/2011 gi a C cánh s v i CV 2000, các c p lai t 295,79 - 304,91 qu /mái/năm (Doãn Văn Xuân, 2006). Qua B ng 5 ta th y tiêu t n th c ăn/10 qu tr ng c a con lai TC là th p nh t 2,041kg; ti p n là tiêu t n th c ăn/10 qu c a con lai TTC 2,10kg; v t Tri t Giang tiêu t n th c ăn/10 qu tr ng là 2,11kg; v t lai TCT là 2,15; v t lai CT là 2,16 và tiêu t n th c ăn/10 qu cao nh t v t C 2,19kg. V t Khaki Campell có tiêu th c ăn/10 qu tr ng là 2,31 - 2,40 kg, và v t CV2000 Layer tiêu t n là 3,15 - 3,40kg, còn v t lai gi a CV2000 v i C cánh s tiêu t n là 2,40 - 2,96kg (Doãn Văn Xuân, 2006). Như v y trong các c p lai gi a v t C và v t Tri t Giang nh ng con lai có b là Tri t Giang cho năng su t sinh s n t t hơn và t t nh t con lai TTC và TC. M t s ch tiêu v ch t lư ng tr ng ánh giá ch t lư ng c a tr ng gi ng, chúng tôi ti n hành kh o sát tr ng v t tu n 16, k t qu ư c th hi n B ng 6. B ng 6. Ch tiêu ch t lư ng tr ng c a v t lai (n = 35) Ch tiêu VT TC CT TTC TCT TG C S m u qu 35 35 35 35 35 35 P tr ng g 69,59 69,31 67,83 68,72 61,30 69,75 SE 0,62 0,59 0,51 0,59 0,57 0,68 Ch s hình thái - 1,40 1,38 1,39 1,39 1,38 1,41 T l lòng % 36,45 35,03 36,23 36,32 36,31 36,66 T l lòng tr ng % 52,28 53,29 52,15 52,20 52,32 51,69 T l v % 11,27 11,68 11,62 11,48 11,37 11,65 Ch s lòng - 0,451 0,443 0,442 0,444 0,437 0,462 Ch s LT - 0,085 0,087 0,083 0,084 0,077 0,082 ơn v Haugh - 90,39 88,84 92,34 92,56 91,56 86,23 Qua B ng 6 cho th y v i m c ích nâng cao kh i lư ng tr ng c a v t Tri t Giang thì con lai gi a v t C và v t Tri t Giang ã th c hi n ư c v i kh i lư ng t ư c t 67,83 - 69,59g, ch s hình thái c a tr ng v t lai là 1,38 - 1,40 trong kho ng c trưng c a tr ng gi ng gia c m (1,36 - 1,43). T l lòng t 35,03 - 36,45%, t l lòng tr ng 52,15 - 53,29%, và t l v 11,27 - 11,68%. ơn v Haugh c a tr ng t tiêu chu n tr ng gi ng 86,23 - 92,56. Kh i lư ng tr ng và ch tiêu p n Qua kh o sát kh i lư ng tr ng và theo dõi p n c a v t lai k t qu ư c trình bày B ng 7. M t s tác gi cho r ng m i liên h gi a kh i lư ng cơ th và kh i lư ng tr ng trong ph m vi m t gi ng thư ng nh ng cá th có kh i lư ng cơ th l n, s tr ng to hơn và ngư c l i, v t có kh i lư ng cơ th l n thì kh i lư ng tr ng cũng l n. Theo Sochokacs (1971) tương quan kh i lư ng cơ th và kh i lư ng tr ng ư c xác nh n r = 0,40. Husky và cs (1986) cho r ng có tương quan rõ r t v i kh i lư ng cơ th r = 0,87 (theo trích d n c a Hoàng Th Lan, 1997). 6
  7. NGUY N C TR NG – c i m ngo i hình và kh năng s n xu t c a con lai gi a v t c ... K t qu t l p n , t l phôi c a con lai cao, t t 93,04 - 97,78%, t l phôi và t l p n c a con lai TTC là cao nh t (t l phôi t 97,78%; t l n /phôi 88,86% và t l n /phôi 86,88%) và con lai TC t t l n /t ng s là 82,79%. B ng 7. M t s ch tiêu p n c a con lai Ch tiêu TC CT TTC TCT TG C S tr ng vào p (qu ) 5867 5400 6000 5300 5968 4414 S tr ng có phôi (qu ) 5587 5130 5867 5118 5662 4107 T l phôi (%) 95,23 95,00 97,78 96,57 94,87 93,04 S con n ra (con) 4857 4361 5213 4382 4837 3499 T l n / phôi (%) 86,93 85,01 88,86 85,62 85,43 85,20 T l n / t ng (%) 82,79 80,76 86,88 82,68 81,05 79,27 K t qu nuôi con lai gi a v t C và v t Tri t Giang t i Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Chăn nuôi mi n Trung Con lai gi a v t C và v t Tri t Giang bao g m 3 lo i TC, CT và TTC ư c nuôi t i Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Chăn nuôi mi n Trung và theo dõi các ch tiêu, k t qu ư c trình bày t i B ng 8. B ng 8. M t s ch tiêu năng su t c a con lai nuôi t i Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Chăn nuôi mi n Trung (n=500 con) Ch tiêu VT TC CT TTC T l nuôi s ng n 16 tu n tu i % 100,0 100,0 100,0 Kh i lư ng cơ th 16 tu n tu i g/con 1204,7 1247,7 1206,7 Tu i tu n 16 16,5 16 T l % 77,69 76,59 79,48 Năng su t tr ng/mái/52 tu n qu 282,8 278,8 289,3 Tiêu t n th c ăn/10 qu tr ng kg 2,277 2,297 2,197 Kh i lư ng tr ng g 66,4 ± 0,18 66,5 ± 0,18 66,3 ± 0,18 T l phôi % 93,69 95,22 96,62 T l n /phôi % 94,75 92,74 94,98 T l n /t ng tr ng p % 88,76 88,31 91,20 K t qu B ng 8 cho th y t l nuôi s ng c a v t thí nghi m c a con lai gi a v t C và v t Tri t Giang t r t cao 100%, kh i lư ng cơ th c a v t lai lúc 16 tu n tu i con TC t 1204,7g, v t TTC t 1206,7g và cao nh t v t CT t 1247,7g; tu i v t TC và TTC là 16 tu n tu i, v t CT có tu i là 16,5 tu n tu i, tu i này s m b ng v t Tri t Giang, năng su t tr ng c a v t lai TTC t cao nh t 289,3 qu /mái/52 tu n và tiêu t n th c ăn c a v t lai TTC cũng th p nh t 2,197kg/10 qu tr ng; con lai TC có năng su t tr ng 282,8 qu /mái/52 tu n v i tiêu t n th c ăn/10 qu tr ng là 2,277kg. Kh i lư ng cơ th c a v t Tri t Giang t 66,3 - 7
  8. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 33. Tháng 12/2011 66,5g/qu và t l phôi v t lai TTC t cao nh t 96,62% và v t TC t l phôi là 93,69%; t l n /phôi c a v t TC là 88,76% và v t TTC t l t cao nh t 91,20%. K t qu m t s ch tiêu năng su t c a con lai nuôi t i Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n Chăn nuôi mi n Trung t cao. K T LU N Màu lông c a v t lai gi a v t Tri t Giang v i v t C màu cánh s là ng nh t (màu cánh s nh t), màu trung gian gi a màu c a v t C màu và v t Tri t Giang : có màu lông nh t hơn v t C , m hơn v t Tri t Giang. Con lai gi a v t Tri t Giang v i v t C màu cánh s t l nuôi s ng giai o n v t con và h u b t cao 94,74 - 98,95%, kh i lư ng cơ th c a v t lai các tu n tu i n m trung gian gi a v t C và v t Tri t Giang và v t có ng u cao. Tu i c a con lai TC, TTC và TCT tu n tu i 18, còn CT là 19 tu n tu i. T l bình quân c a c p lai TTC t cao nh t 77,66% v i năng su t tương ng là 283 qu /mái/52 tu n . Kh i lư ng tr ng c a các con lai là cao, t t 68 - 70g/qu , ã c i thi n ư c kh i lư ng tr ng c a v t Tri t Giang, t l phôi và p n t cao nh t v t lai TTC và TC. Con lai TTC và TC cho năng su t cao nh t và n nh. TÀI LI U THAM KH O Lê Xuân ng (1994 ). Nghiên c u m c ích c i m v gi ng v t c và kh năng nhân thu n 2 gi ng v t c tr ng và c cánh s . Lu n án phó ti n s KHNN, Hà N i. Lê Xuân ng, ng Th Dung, Nguy n Th Minh và cs (1997). K t qu nghiên c u ch n l c nhân thu n 2 gi ng v t c Vi t Nam có màu lông tr ng, cánh s t năng su t cao. Tuy n t p các công trình nghiên c u và chuy n giao ti n b k thu t chăn nuôi v t (1981-1996). NXBNN Hà N i Lê Vi t Ly, Nguy n Th Minh, Ph m Văn Trư ng, Hoàng Văn Ti u (1997). Ch n l c nhân thu n và b o t n v t màu cánh s t i Trung tâm nghiên c u v t i Xuyên. Tuy n t p các công trình nghiên c u và chuy n giao ti n b k thu t chăn nuôi v t (1981-1996). NXBNN Hà N i. Nguy n Th Minh (1996). Nghiên c u ch n l c nhân thu n và b o t n gi gien dòng v t c cánh s . Lu n án th c s KHNN. Vi n KHKTNN Vi t Nam. Nguy n Văn Thi n (1995). Di truy n h c s lư ng ng d ng trong chăn nuôi. NXBNN Hà N i. Nguy n c Tr ng (1998). Nghiên c u m t s y u t nh hư ng n k t qu p n c a tr ng v t CV Super M dòng ông và dòng bà Vi t Nam. Lu n án ti n s KHNN. Vi n KHKTNN Vi t Nam. Nguy n c Tr ng, Hoàng Th Lan, Ph m Văn Trư ng, Doãn Văn Xuân, Nguy n Th Ng c Liên (2001). K t qu theo dõi m t s ch tiêu v kh năng s n xu t c a gi ng v t CV Super M2 t i Trung tâm nghiên c u vt i Xuyên. Báo cáo khoa h c chăn nuôi thú y 1999-2000. Ph n chăn nuôi gia c m, thành ph H Chí Minh 10-12 tháng 4 năm 2001. Ph m Văn Trư ng (1995). Nghiên c u kh năng s n xuát c a các t h p lai gi a v t CV Super M v i v t Anh ào Hung, v t Anh ào Ti p nh p n i. Lu n án phó ti n sĩ khoa h c. Vi n Khoa h c k thu t Nông Gimp Vi t nam Tr n Thanh Vân (1998). Nghiên c u kh năng s n xu t c a v t KhakiCampbell và v t lai F1 nuôi chăn th t i B c Thái. Lu n án ti n sĩ Nông nghi p, Hà N i. Nguy n H ng V (2001). Nghiên c u nh hư ng c a phương th c nuôi trên khô và nuôi có nư c t m n kh năng s n xu t c a v t KhakiCampbell. Lu n án ti n sĩ nông nghi p. Vi n Khoa h c k thu t Nông nghi p Vi t Nam, Hà n i. Ngư i ph n bi n: TS. Dương Xuân Tuy n và ThS. Nguy n Ng c D ng 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2