intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến định mức tiêu thụ điện sinh hoạt gia đình các vùng nông thôn

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

65
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công tác lập quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế các công trình điện thường gặp một số khó khăn trong việc đánh giá định mức về tiêu thụ điện của phụ tải. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vận hành không kinh tế các công trình điện do dự báo chưa chính xác, gây lãng phí trong quá trình đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến định mức tiêu thụ điện sinh hoạt gia đình các vùng nông thôn

§¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®Õn ®Þnh møc tiªu thô<br /> ®iÖn sinh ho¹t gia ®×nh c¸c vïng n«ng th«n<br /> An assessment of factors influencing electricity consumption by households in<br /> rural areas<br /> TrÞnh Träng Ch−ëng1<br /> <br /> Summary<br /> It was ever believed that there is close association between economic growth and<br /> electricity consumption. However, due to recent rapid changes in the energy costs and economic<br /> structure the relationship has also undergone changes. There are many indefinite factors<br /> influencing electricity consumption of a rural household such as cost of electricity, family size<br /> and accommodation area. In the present paper, rural households used statistical data and<br /> multiple linear regressions for the analysis of factors affecting normal electricity consumption.<br /> As a result, a linear regression model was constructed to describe the function of electricity<br /> consumption of households in rural areas.<br /> Key words: Rural households, electricity and regression.<br /> <br /> <br /> 1. §Æt vÊn ®Ò<br /> Trong c«ng t¸c lËp quy ho¹ch, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn<br /> th−êng gÆp mét sè khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸ ®Þnh møc vÒ tiªu thô ®iÖn cña phô t¶i. §ã còng<br /> lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vËn hµnh kh«ng kinh tÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn<br /> do dù b¸o ch−a chÝnh x¸c, g©y l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh ®Çu t− (Donnelly, 1987). Riªng ®èi víi<br /> phô t¶i ®iÖn sinh ho¹t khu vùc n«ng th«n, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®Þnh møc ®Æc tr−ng cho phô t¶i vµ<br /> ®¸nh gi¸ b¶n chÊt phô t¶i ®Ó cã thÓ ¸p dông cho c¸c khu vùc kh¸c lµ mét c«ng viÖc quan träng<br /> trong c¸c ®Ò ¸n qui ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc cña ®Þa ph−¬ng (§oµn V¨n B×nh & cs, 2005). Phô<br /> t¶i ®iÖn gia ®×nh lµ mét ®¹i l−îng cã tÝnh ngÉu nhiªn, phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè: chñng lo¹i, c¬<br /> cÊu thiÕt bÞ, tËp qu¸n sinh ho¹t, møc thu nhËp..., nh−ng chóng tu©n theo mét quy luËt nhÊt ®Þnh.<br /> ChÝnh v× vËy trong nghiªn cøu phô t¶i ®iÖn cÇn dùa trªn c¬ së kÕt hîp x¸c suÊt thèng kª vµ to¸n<br /> häc gi¶i tÝch. Sù kÕt hîp nµy cho phÐp tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña phô<br /> t¶i. Trong ph¹m vi bµi b¸o nµy ®Ò cËp ®Õn mét sè ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®Þnh møc phô t¶i ®iÖn<br /> sinh ho¹t n«ng th«n.<br /> <br /> 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu1<br /> Dùa trªn c¬ së cña ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t (ph−¬ng ph¸p thèng kª) vµ<br /> ph−¬ng ph¸p dïng hµm håi qui tuyÕn tÝnh ®a biÕn, x©y dùng hµm håi qui cho c¸c lo¹i hé gia<br /> ®×nh, lµm c¬ së cho c¸c tÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ dù b¸o phô t¶i ®iÖn.<br /> 2.1 Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu<br /> TiÕn hµnh ®iÒu tra thu thËp sè liÖu cã liªn quan ®Õn tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t b»ng phiÕu<br /> ®iÒu tra tiªu thô ®iÖn, trªn c¬ së ph©n lo¹i ®èi t−îng vµ lùa chän sè l−îng hé gia ®×nh. ViÖc ph©n<br /> lo¹i gia ®×nh ®−îc tiÕn hµnh ®Ó sao cho chØ tiªu tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t cña mçi lo¹i lµ t−¬ng ®èi<br /> gièng nhau cho dï ë c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau trong cïng mét vïng. §èi víi c¸c vïng ven ®«<br /> vµ thÞ trÊn, tiÕn hµnh ph©n lo¹i gia ®×nh theo h×nh thøc ho¹t ®éng kinh tÕ: gia ®×nh thuÇn n«ng,<br /> gia ®×nh bu«n b¸n nhá, gia ®×nh b¸n n«ng nghiÖp, gia ®×nh c«ng nh©n, gia ®×nh trÝ thøc, nghÖ<br /> <br /> 1<br /> Tr−êng §¹i häc C«ng nghiÖp, Hµ Néi<br /> nh©n... hoÆc ph©n lo¹i theo møc thu nhËp hµng th¸ng: gia ®×nh giµu, gia ®×nh trung b×nh vµ gia<br /> ®×nh nghÌo. §èi víi c¸c vïng cßn l¹i tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo hé khÈu hiÖn cã, gåm gia ®×nh Ýt<br /> ng−êi (1 ®Õn 3 ng−êi), trung b×nh (4 ®Õn 5 ng−êi) vµ ®«ng ng−êi (6 ng−êi trë lªn). Tõ kÕt qu¶<br /> ®iÒu tra vµ lùa chän sè l−îng gia ®×nh ®iÒu tra dÔ dµng x¸c ®Þnh ®−îc c¸c ®Æc tr−ng trung b×nh<br /> cña sè liÖu thèng kª. §ã lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng cña c¸c sè liÖu ®iÒu tra.<br /> Sè liÖu ®iÖn n¨ng ë c¸c vïng n«ng th«n nãi chung rÊt t¶n m¹n, nhá lÎ mµ l¹i bao trïm trªn<br /> mét kh«ng gian réng lín. Trong khi ®ã bµi to¸n x¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn sinh ho¹t n«ng th«n l¹i ®ßi<br /> hái nh÷ng sè liÖu cô thÓ ph¶n ¸nh ®−îc tæng thÓ nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa<br /> ph−¬ng. Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu cã −u ®iÓm lµ ph¶n ¸nh ®−îc tÝnh chÊt quy luËt tù nhiªn<br /> cña phô t¶i, do sè liÖu thu ®−îc lµ tõ thùc tÕ. ViÖc sö dông lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª lÊy sè liÖu<br /> ®iÒu tra tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t hé gia ®×nh lµ ph−¬ng ph¸p luËn ®Ó tÝnh to¸n c¸c ®¹i l−îng ®Æc<br /> tr−ng sè liÖu tiªu thô ®iÖn ph©n bè. Tõ sè liÖu ®iÒu tra sÏ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®Þnh møc tiªu thô<br /> ®iÖn b»ng lý thuyÕt x¸c suÊt thèng kª to¸n häc (Ph¹m V¨n Hßa, 1991).<br /> 2.2 Ph−¬ng ph¸p håi qui thùc nghiÖm<br /> §Ó x¸c ®Þnh ®−îc c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô ®iÖn ë n«ng th«n, ph−¬ng<br /> ph¸p cã hiÖu qu¶ lµ dïng hµm t−¬ng quan håi quy tuyÕn tÝnh hoÆc t−¬ng quan håi quy béi. Dïng<br /> hµm t−¬ng quan håi quy ®Ó ®¸nh gi¸ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i l−îng kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò<br /> míi, tuy nhiªn nÕu dïng nã ®Ó ®¸nh gi¸ sù tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t lµ mét c«ng viÖc quan träng<br /> trong viÖc c¨n cø x¸c ®Þnh sù biÕn ®æi còng nh− quy luËt phô t¶i khu vùc n«ng th«n, miÒn nói.<br /> Ph−¬ng ph¸p nµy nghiªn cøu mèi t−¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, x· héi... nh»m ph¸t<br /> hiÖn nh÷ng quan hÖ vÒ mÆt ®Þnh l−îng cña c¸c tham sè dùa vµo thèng kª to¸n häc. C¸c mèi<br /> t−¬ng quan ®ã sÏ ®−a ra mét kÕt qu¶ trong ®ã nãi lªn ®Æc ®iÓm tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t khu vùc<br /> n«ng th«n miÒn nói. Cã hai lo¹i ph−¬ng tr×nh håi quy ®−îc øng dông nhiÒu trong hÖ thèng cung<br /> cÊp ®iÖn: ph−¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh vµ ph−¬ng tr×nh luü thõa.<br /> Ph−¬ng tr×nh d¹ng tuyÕn tÝnh:<br /> §©y lµ d¹ng ph−¬ng tr×nh th«ng dông nhÊt, nã cho phÐp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sù ¶nh h−ëng<br /> cña c¸c nh©n tè ®èi víi tham sè c¬ b¶n cÇn xÐt. D¹ng cña ph−¬ng tr×nh nµy biÓu diÔn nh− sau:<br /> n<br /> Y = a0 + ∑ ai .X i<br /> (1)<br /> i =1<br /> víi n: sè quan tr¾c; a 0 , a i : c¸c hÖ sè håi quy; Xi: c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng, hay c¸c biÕn<br /> ngÉu nhiªn; Y: tham sè c¬ b¶n, cã thÓ coi lµ hµm cña c¸c biÕn ngÉu nhiªn.<br /> Ph−¬ng tr×nh d¹ng luü thõa:<br /> Y = a 0 . X 1a1 . X 2a 2 ... X nan (2)<br /> Ph−¬ng tr×nh (2) còng cã thÓ ®−a vÒ d¹ng (1) b»ng c¸ch lÊy logarit 2 vÕ. ViÖc lùa chän<br /> hµm håi quy ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së so s¸nh c¸c hÖ sè t−¬ng quan. HÖ sè t−¬ng quan cña d¹ng<br /> ph−¬ng tr×nh nµo lín th× chän hµm ®ã.<br /> X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè håi quy ai:<br /> §Ó x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè håi quy ai ta ¸p dông ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng cùc tiÓu, tøc lµ<br /> t×m cùc tiÓu hµm:<br /> n<br /> <br /> ∑ [Y − (a<br /> i =1<br /> i 0 + a1. X 1i + ... + an . X ni )]2 → min (3)<br /> <br /> LÊy ®¹o hµm (1) theo ai vµ cho triÖt tiªu sÏ ®−îc mét hÖ ph−¬ng tr×nh:<br /> n.a0 + a1 .∑ X 1i + ... + a n .∑ X ni = ∑ Yi<br /> a0 .∑ X 1i + a1 .∑ X 1i 2 + ... + a n .∑ X ni . X 1i = ∑ Yi . X 1i (4)<br /> a0 .∑ X ni + a1 .∑ X 1i . X ni + ... + a n .∑ X ni 2 = ∑ Yi . X ni<br /> Gi¶i (4) sÏ t×m ®−îc c¸c hÖ sè håi quy ai.<br /> C¸c hÖ sè t−¬ng quan ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:<br /> n<br /> <br /> ∑ (x<br /> i =1<br /> i − X )( y i − Y )<br /> µ<br /> rxy = = (5)<br /> n.σ x .σ y n.σ x .σ y<br /> <br /> <br /> víi X ,Y : väng sè cña X vµ Y; σ x , σ y : ph−¬ng sai cña ®¹i l−îng X, Y.<br /> NÕu rxy = ±1 th× gi÷a X vµ Y cã mèi quan hÖ hµm sè.<br /> NÕu rxy = 0 th× gi÷a X vµ Y kh«ng cã mèi quan hÖ t−¬ng quan.<br /> NÕu rxy cµng gÇn ±1 th× mèi t−¬ng quan gi÷a hai ®¹i l−îng X vµ Y cµng chÆt chÏ, khi rxy = 0 th×<br /> cÇn xem xÐt chóng cã mèi quan hÖ phi tuyÕn kh«ng b»ng c¸ch x¸c ®Þnh hÖ sè t−¬ng quan phi<br /> tuyÕn η :<br /> <br /> η xy = 1−<br /> ∑ (x − X )i<br /> 2<br /> (6)<br /> ∑(y − Y) i<br /> 2<br /> <br /> <br /> η cµng gÇn 1 th× mèi quan hÖ cµng chÆt chÏ, nÕu c¶ r vµ η ®Òu b»ng 0 hoÆc gÇn 0 th× cã thÓ coi<br /> gi÷a chóng kh«ng cã mèi t−¬ng quan. Víi n lµ thèng kª c¸c gi¸ trÞ Xi, Yi trong qu¸ khø. Gi¸ trÞ<br /> r n»m gi÷a -1 vµ +1, gi¸ trÞ r cµng lín th× mèi liªn hÖ tuyÕn tÝnh gi÷a c¸c biÕn ngÉu nhiªn cµng<br /> chÆt. Tãm l¹i hÖ sè t−¬ng quan cã thÓ ®−îc xem nh− mét chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña<br /> hµm lùa chän. §Ó xÐt hÖ sè t−¬ng quan Êy tån t¹i ë møc ®é nµo, ta dïng biÓu thøc:<br /> r⋅ n−2<br /> t= víi t lµ mét ®¹i l−îng ngÉu nhiªn cã ph©n bè Student. So s¸nh gi¸ trÞ t t×m ®−îc<br /> 1 − r2<br /> theo víi b¶ng ph©n bæ Student, gi¶ thiÕt víi ®é tin cËy 0,95, nÕu t > t0,95 th× chøng tá c¸c biÕn<br /> ngÉu nhiªn Y vµ X t−¬ng quan tuyÕn tÝnh víi nhau.<br /> n n n<br /> Nh− vËy b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c¸c tæng quan s¸t ∑ yi ;<br /> i =1<br /> ∑ x i ; ∑ x i2 ...vµ<br /> i =1 i =1<br /> gi¶i hÖ<br /> <br /> ph−¬ng tr×nh (4) chóng ta sÏ t×m ®−îc ai tho¶ m·n c¸c tÝnh chÊt kh«ng chÖch, x¸c ®¸ng vµ cã<br /> hiÖu qu¶. Ph−¬ng tr×nh håi quy biÓu diÔn mèi liªn hÖ gi÷a biÕn ngÉu nhiªn Y víi biÕn ngÉu<br /> nhiªn Xi lµ mét m« h×nh mµ sù thay ®æi cña ®¹i l−îng Y th× phô thuéc vµo sù thay ®æi cña ®¹i<br /> l−îng Xi.<br /> Khi c¸c biÕn ngÉu nhiªn ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô ®iÖn t¨ng lªn sÏ lµm t¨ng sè Èn<br /> Xi vµ t¨ng kÝch th−íc bµi to¸n nh−ng thuËt to¸n ®Ó t×m nghiÖm lµ nh− nhau, ngµy nay víi sù trî<br /> gióp cña m¸y tÝnh th× c¸c phÐp to¸n ®ã sÏ trë nªn ®¬n gi¶n; vÊn ®Ò ®Æt ra lµ chóng ta ph¶i cã mét<br /> bé d÷ liÖu qu¸ khø ®ñ møc tin cËy ®Ó x©y dùng hµm håi quy, dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®Þnh møc<br /> phô t¶i b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p: dïng phiÕu ®iÒu tra, ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp...<br /> KÕt qu¶ cña ph−¬ng ph¸p nªu trªn x¸c ®Þnh ®−îc c¸c hÖ sè håi quy ai. ViÖc x¸c ®Þnh ®Þnh<br /> møc tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së cña ai vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng kh¸c.<br /> 3. kÕt qu¶ nghiªn cøu<br /> ¸p dông nghiªn cøu trªn trong viÖc x¸c ®Þnh ®Þnh møc tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t cña Xãm<br /> Ngäc - X· Trung Minh – Kú S¬n- Hoµ B×nh. Xãm Ngäc, x· Trung Minh n»m c¸ch thÞ x· Hoµ<br /> B×nh 8 km däc theo Quèc lé 6. D©n sè tÝnh hÕt ®Õn n¨m 2004 lµ 1075 ng−êi trong tæng sè 182<br /> hé. Sè hé n«ng nghiÖp chiÕm 76,2%, cßn l¹i lµ hé phi n«ng nghiÖp, trong ®ã sè hé cã thu nhËp<br /> thÊp (31,87%), thu nhËp trung b×nh (54,14%) vµ thu nhËp cao (13,73%) (Côc thèng kª tØnh Hoµ<br /> B×nh, 2005).<br /> 3.1. §Þnh møc phô t¶i ®iÖn sinh ho¹t ®Æc tr−ng<br /> Víi sè hé d©n trªn ®Þa bµn lµ rÊt lín nªn kh«ng thÓ thèng kª tÊt c¶ c¸c hé gia ®×nh, dïng lý<br /> thuyÕt x¸c suÊt thèng kª ®Ó kh¶o s¸t tiªu thô ®iÖn chóng ta chØ cÇn ®iÒu tra mét sè hé gia ®×nh<br /> ®Æc tr−ng theo nguyªn t¾c: §iÒu tra c¸c hé thuéc c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau, tõ hé thu nhËp thÊp<br /> ®Õn hé thu nhËp cao; chØ ®iÒu tra nh÷ng hé sö dông phô t¶i ®iÖn sinh ho¹t, ë nh÷ng khu vùc cã<br /> ®iÖn (hoÆc tõ ®iÖn l−íi hoÆc tõ nguån ph¸t ®iÖn ®éc lËp ).<br /> Sau khi ph©n lo¹i hé gia ®×nh theo sè l−îng nh©n khÈu vµ møc thu nhËp, ®· x¸c ®Þnh ®−îc<br /> ®Þnh møc tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t ®Æc tr−ng cho c¸c hé ë n«ng th«n xãm Ngäc, x· Trung Minh,<br /> huyÖn Kú S¬n, TØnh Hßa B×nh nh− sau: Trong tæng sè 58 hé cã thu nhËp thÊp (nghÌo) cÇn ®iÒu<br /> tra 34 hé (58,62%) víi møc tiªu thô ®iÖn n¨ng lµ 6,97 kWh/ng−êi/th¸ng; Trong tæng sè 99 hé cã<br /> møc thu nhËp trung b×nh (TB), ®iÒu tra 33 hé (33,33%), víi møc tiªu thô ®iÖn n¨ng lµ 17,07<br /> kWh/ng−êi/th¸ng; Trong tæng sè 25 hé cã thu nhËp cao (giµu), ®iÒu tra 13 hé (52%), víi møc<br /> tiªu thô ®iÖn n¨ng lµ 36,38 kWh/ng−êi/th¸ng.<br /> Tuy mçi ®Þa ph−¬ng cã c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa lý, møc ®é sö dông ®iÖn vµ thãi quen sinh ho¹t,<br /> ph©n lo¹i giµu nghÌo... kh¸c nhau nh−ng ph−¬ng ph¸p luËn nªu trªn cã thÓ sö dông tÝnh to¸n tiªu<br /> thô ®iÖn cho c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c t−¬ng tù.<br /> 3.2. §Þnh møc tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t n«ng th«n theo c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng<br /> §iÒu tra, thèng kª c¸c sè liÖu tiÖu thô ®iÖn sinh ho¹t vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng: møc thu<br /> nhËp, sè nh©n khÈu, gi¸ ®iÖn, gi¸ trÞ tiÖn nghi... cña ®Þa ph−¬ng trªn trong c¸c n¨m 1995 ®Õn<br /> 2004 (§oµn V¨n B×nh, TrÞnh Träng Ch−ëng, NguyÔn §øc Minh; 2005). §Ó ®¶m b¶o møc ®é<br /> chÝnh x¸c cao ta tiÕn hµnh xÐt cho tõng lo¹i hé gia ®×nh: hé nghÌo, hé trung b×nh vµ hé giµu.<br /> B»ng ph−¬ng ph¸p håi quy thùc nghiÖm, kÕt qu¶ tÝnh to¸n t×m ®−îc gi¸ trÞ håi quy cña m« h×nh<br /> (1) lín h¬n c¸c gi¸ trÞ hÖ sè håi quy cña m« h×nh (2), m« h×nh ®−îc chän lµ m« h×nh håi quy<br /> tuyÕn tÝnh ®a biÕn (1) víi c¸c gi¸ trÞ chØ tiªu ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.<br /> <br /> B¶ng 1. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t ë Kú S¬n - Hoµ B×nh<br /> Gi¸ trÞ<br /> C¸c chØ tiªu Ký ai ri<br /> §¬n vÞ<br /> ®¸nh gi¸ hiÖu hé hé hé hé hé Hé<br /> giµu TB nghÌo giµu TB nghÌo<br /> Møc thu nhËp 106®/hé/n¨m L 90 57,7 33,7 0.94 0.92 0.97<br /> Sè nh©n khÈu ng−êi N 174 72,9 5,7 0.87 0.85 0.96<br /> Gi¸ b¸n ®iÖn ®/kWh G -1,0 -0,91 0,1 0.72 0.73 0.82<br /> Gi¸ trÞ tiÖn nghi W P 0,61 1,13 0,04 0.50 0.55 0.66<br /> <br /> Gi¸ trÞ ri t−¬ng ®èi cao thÓ hiÖn mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a ®iÖn n¨ng tiªu thô víi c¸c<br /> biÕn ¶nh h−ëng, hµm t−¬ng quan m« t¶ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô ®iÖn n«ng<br /> th«n cã d¹ng:<br /> Hé nghÌo : A = 115 + 33,7.L + 5,7.N + 0,1.G + 0,04.P (R2 = 0,97)<br /> Hé TB : A = 82,49 + 57,7.L + 72,9.N − 0,91.G + 1,13.P (R2 = 0,96)<br /> Hé giµu : A = −929,8 + 90.L + 174.N − 1,0.G + 0,61.P (R2 = 0,98)<br /> <br /> Qua c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë 2 ph−¬ng ph¸p cho thÊy:<br /> - C¸c biÕn L, N, G, P ®Òu cã ¶nh h−ëng ®Õn nhu cÇu ®iÖn sinh ho¹t n«ng th«n; gi¸ trÞ cña c¸c hÖ<br /> sè håi quy ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng tiªu thô ®iÖn cña tõng lo¹i hé gia ®×nh, cßn ®èi víi hé<br /> nghÌo do gi¸ trÞ tiÖn nghi ®Òu ë møc tèi thiÓu (rÊt thÊp) nªn møc ®é ¶nh h−ëng lµ kh«ng râ rÖt.<br /> - Tuy c¶ hai ph−¬ng ph¸p nªu trªn ®Òu cho kÕt qu¶ lµ x¸c ®Þnh ®Þnh møc tiªu thô ®iÖn sinh ho¹t<br /> nh−ng ph−¬ng ph¸p håi quy ®a biÕn cho phÐp ph¶n ¸nh t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ diÔn biÕn ph¸t triÓn<br /> cña phô t¶i ®iÖn sinh ho¹t n«ng th«n, võa cã thÓ dïng lµm hµm dù b¸o nhu cÇu ®iÖn trong t−¬ng<br /> lai dùa trªn c¸c kÞch b¶n vÒ: kinh tÕ, quy m« lao ®éng, møc ®é trang bÞ ®iÖn gia ®×nh hay ¶nh<br /> h−ëng cña gi¸ b¸n ®iÖn...<br /> - Sai sè cña hai ph−¬ng ph¸p lµ t−¬ng ®èi nhá (4,0% vµ 3,6%) (§oµn V¨n B×nh, TrÞnh Träng<br /> Ch−ëng, NguyÔn §øc Minh, 2005), trong khi gi¸ trÞ R2 cña hµm håi quy rÊt cao vµ cã thÓ ®i ®Õn<br /> nhËn xÐt lµ hµm håi quy ®a biÕn (1) mét c«ng cô phï hîp cho tÝnh to¸n nhu cÇu ®iÖn sinh ho¹t ë<br /> n«ng th«n ViÖt Nam.<br /> - §èi víi c¸c h×nh thøc phô t¶i kh¸c cÇn cã nh÷ng tÝnh to¸n cô thÓ ®Ó cã thÓ ®−a ra mét hµm håi<br /> quy thÝch hîp.<br /> <br /> 4. KÕt luËn<br /> Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra sè liÖu cho kÕt qu¶ kh¸ chÝnh x¸c, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tiªu thô<br /> ®iÖn sinh ho¹t trong khu vùc n«ng th«n, nã còng lµ bé d÷ liÖu c¬ së quan träng cho c¸c tÝnh to¸n<br /> kh¸c.<br /> Ph−¬ng tr×nh hµm håi quy A = f (a0 , ai , X i ) cã thÓ dïng lµm hµm dù b¸o nhu cÇu ®iÖn<br /> n¨ng. Khi cÇn ®−a thªm yÕu tè ®¸nh gi¸ th× cã thÓ më réng ph¹m vi ph−¬ng ph¸p b»ng c¸ch ®−a<br /> thªm c¸c biÕn ¶nh h−ëng Xi vµo ph−¬ng tr×nh håi qui thùc nghiÖm.<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> Côc thèng kª tØnh Hoµ B×nh (2005). Uû ban d©n sè gia ®×nh & trÎ em Hoµ B×nh. Thèng kª d©n<br /> sè vµ nhµ ë. Nxb Thèng kª, trang 52 - 105.<br /> Donnelly, W.A. (1987). The Econometecs of Energy Demand. New York: Praeger Publishers,<br /> trang 15-78.<br /> §oµn V¨n B×nh, TrÞnh Träng Ch−ëng, NguyÔn §øc Minh (2005). Quy ho¹ch l−íi ®iÖn huyÖn Kú<br /> S¬n, tØnh Hoµ B×nh giai ®o¹n 2005-2010 cã xÐt ®Õn 2015; ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ<br /> ViÖt Nam, Hµ néi, trang 1-20.<br /> Ph¹m V¨n Hoµ (1991). Ph−¬ng ph¸p thu thËp vÒ n¨ng l−îng n«ng th«n ë ViÖt Nam. T¹p chÝ<br /> Khoa häc kü thuËt - ViÖn Khoa häc ViÖt Nam, Hµ néi, trang 18-23.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2