intTypePromotion=1

Đánh giá và đề xuất sử dụng đất theo hướng thích nghi ở Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vùng Tây Nguyên

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
57
lượt xem
5
download

Đánh giá và đề xuất sử dụng đất theo hướng thích nghi ở Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vùng Tây Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát hiện trạng đất đai tại xã Sa Loong cho thấy đất đai có 4 đơn vị đất thuộc 2 nhóm: đất phù sa và đất đỏ vàng. Các loại đất có tính chất lý, hoá học và tầng dày đảm bảo phát triển trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. Kết quả đánh giá thích nghi đất cho phép bố trí đất sản xuất cây hàng năm từ 395,61-495,61ha, đất cây lâu năm có giá trị hàng hoá từ 594,0-694,0. Phân hạng đất dựa trên cơ sở cho điểm 4 nhóm yếu tố tham gia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá và đề xuất sử dụng đất theo hướng thích nghi ở Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vùng Tây Nguyên

  1. §¸nh gi¸ vµ ®Ò xuÊt sö dông ®Êt theo h−íng thÝch nghi ë sa loong huyÖn ngäc håi tØnh kon tum vïng t©y nguyªn Assessment & proposal for land use with suitable trend in Saloong, Ngoc Hoi district, KonTum province in Tay Nguyen region NguyÔn Quang Häc Summary SaLoong is a mountainous commune of Ngo Hoi district, KonTum province, Tay Nguyen region, has a favourable position for internal exchanges through 14b high way and Po Y border gate to Laos and Cambodia. SaLoong has flat topography, slopes wit less than 8o, which occupies 92.29% of survey area. With its natural, socioeconomic conditions, this commune can develop agricultural production with high value agricultural product.. There are 4 soil units belong to 2 groups of Fluvisols and Ferrasols. In general soil physical- chemical characteristics and soil depth meet the requirement of perennial industrial trees and fruit trees. The result of land suitability assessment can be used for land use planning as follows annual plants with area of 395.61 - 495.61 ha, commercial perennial trees with area of 594.0 - 694.0 ha. Land classification, with based on 4 criteria groups, shows that: Land of 3th grade has an area of 763.9 ha, account for 70.13%, land 4th grade has an area of 325.71 ha, account for 29.87% of survey agricultural land’s area. Keyword: Land assessment, land use planning, land classification, SaLoong. 1. §Æt vÊn ®Ò X· Sa Loong huyÖn Ngäc Håi tØnh Kon Tum thuéc vïng T©y nguyªn, cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t−¬ng ®èi réng lín víi hÖ thèng c©y trång ®a d¹ng gåm c¸c lo¹i c©y chñ lùc nh− c©y mµu, c©y l−¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Þa ph−¬ng khai th¸c hîp lý vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®Êt gãp phÇn ®¶m b¶o l−¬ng thùc vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸. KÕt qu¶ nghiªn cøu nµy lµ c¬ së gióp cho ®Þa ph−¬ng biÕt ®−îc quü ®Êt n«ng nghiÖp cã nh÷ng lo¹i nµo, chÊt l−îng tèt, xÊu ra sao, trång c©y g× lµ thÝch hîp nhÊt vµ c¨n cø vµo ®ã ®Ó bè trÝ sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h−íng hµng ho¸. §ång thêi dùa vµo kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt khi chuyÓn ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sang ®Êt sö dông vµo môc ®Ých phi n«ng nghiÖp, phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu - Thu thËp c¸c lo¹i tµi liÖu, b¶n ®å ®· ®iÒu tra, thùc hiÖn trªn ®Þa bµn thÞ trÊn tõ n¨m 1995 ®Õn nay nh−: tµi liÖu quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕt qu¶ kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2002, kÕt qu¶ s¶n xuÊt ngµnh n«ng nghiÖp (2000-2002). Trªn c¬ së ®ã chän läc c¸c lo¹i tµi liÖu cã gi¸ trÞ sö dông ®Ó ®iÒu tra bæ sung. - øng dông phÇn mÒm Microstation, Mapinfo 6.0 sè ho¸ x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng, b¶n ®å ®¸nh gi¸ thÝch nghi ®Êt, quy ho¹ch sö dông ®Êt tû lÖ 5.000 vµ xö lý trªn m¸y tÝnh b»ng phÇn mÒm Excel - §iÒu tra kh¶o s¸t ph©n lo¹i ®Êt, ®¸nh gi¸ s¬ bé chÊt l−îng ®Êt vÒ ®é dèc, tÇng dµy, ®¸ lÉn vµ ®¸ lé ®Çu vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt theo quy tr×nh h−íng dÉn Tæng côc §Þa ChÝnh n¨m 1995,2000 +. Ph−¬ng ph¸p chång ghÐp b¶n ®å: Chång ghÐp c¸c lo¹i b¶n ®å: §é dèc; Thuû lîi t−íi tiªu; HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt; Thæ nh−ìng ... ®Ó x¸c ®Þnh c¸c c«ng tua ®Êt, x©y dùng b¶n ®¬n vÞ ®Êt ®ai. +. Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ph−¬ng ¸n: X©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n ®em so s¸nh t×m ra ph−¬ng ¸n tèi −u trong sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt hµng ho¸ cao nh©t +. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch lý - ho¸ tÝnh ®Êt: ( §é chua: Ph−¬ng ph¸p pH mÐt; Mïn, §¹m tæng sè: Ph−¬ng ph¸p Tiurin, Kendal; L©n dÔ tiªu: Ph−¬ng ph¸p Oniani; Ka li trao ®æi: Ph−¬ng ph¸p kÕ ngän löa; Thµnh phÇn c¬ giíi: Ph−¬ng ph¸p tû träng kÕ ). +. Ph−¬ng ph¸p cho ®iÓm: H¹ng ®Êt theo tæng sè ®iÓm c¸c yÕu tè ph©n h¹ng 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu 3.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn vïng ®iÒu tra: 1
  2. - X· Sa Loong lµ x· biªn giíi vïng nói T©y nguyªn, huyÖn Ngäc Håi tØnh Kon Tum, víi diÖn tÝch ®iÒu tra 1089,61 ha, trong ®ã ®Êt b»ng d−íi 3 ®é cã 996,11 ha chiÕm 91,42% diÖn tÝch ®iÒu tra, ®Êt ë ®é dèc tõ 3-8 ®é cã 6,77 ha chiÕm 0,62% diÖn tÝch ®iÒu tra, ®Êt ë ®é dèc tõ 8-15 ®é cã 86,73 ha chiÕm 7,96 % diÖn tÝch ®iÒu tra. - Trong tæng sè 1089,61 ha hiÖn tr¹ng trong ®ã ®Êt c©y hµng n¨m 149,89 ha chiÕm 13,84 %; ®Êt chuyªn mµu c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m 344,9 ha chiÕm 31,65%, ®Êt c©y l©u n¨m 594,0 ha chiÕm 54,51 % diÖn tÝch ®iÒu tra - Nguån n−íc cung cÊp chñ yÕu nhê vµo suèi §¨kKal, suèi §¨k Long vµ hå §¨k Kan. DiÖn tÝch ®Êt ®−îc t−íi tiªu chñ ®éng 136,95 ha chiÕm 12,57%, t−íi tiªu b¸n chñ ®éng 118,44 ha chiÕm 10,87% diÖn tÝch ®iÒu tra. §èi víi diÖn tÝch ®Êt dèc phô thuéc n−íc trêi 834,21 ha chiÕm 76,56% diÖn tÝch ®iÒu tra. Ngoµi ra ng−êi sö dông ®Êt dïng giÕng khoan khai th¸c n−íc ngÇm ®Ó t−íi cho c©y c«ng nghiÖp. DiÖn tÝch ®Êt trång c©y lóa n−íc n¨ng suÊt ®¹t trung b×nh 43,21 ta/ vô xu©n vµ 40-40,5 t¹/ ha vô mïa; c©y ng« n¨ng suÊt 31,76 t¹/ha; c©y khoai lang ®¹t 60,0t¹/ha; c©y ®Ëu ®ç ®¹t 7,73 t¹/ ha; c©y cµ phª n¨ng suÊt ®¹t 7,65 t¹/ ha 3.2. KÕt qu¶ ph©n lo¹i vµ tÝnh chÊt lý ho¸ c¸c lo¹i ®Êt - KÕt qu¶ ®iÒu tra ph©n lo¹i x¸c ®Þnh cã 4 ®¬n vÞ lo¹i ®Êt thuéc 2 nhãm ®Êt phï sa vµ ®Êt ®á vµng, trong ®ã ®Êt phï sa ngßi suèi (Py) 183,9 ha chiÕm 16,83% víi thµnh phÇn c¬ giíi thÞt nhÑ, tÇng dÇy trªn 100cm, cÊu tróc côc lín, ®é xèp cao, kh¶ n¨ng gi÷ n−íc, ph©n tèt, ®Êt chua hµm l−îng dinh d−ìng trung b×nh §Êt ®á vµng trªn ®¸ phiÕn sÐt (Fs) 189,15 ha chiÕm 17,36%, ®Êt chua, chÊt dinh d−ìng dÔ tiªu, tæng sè ë møc trung b×nh §Êt n©u vµng trªn phï sa cæ (Fp) 6,31 ha chiÕm 0,58%; §Êt x¸m trªn ®¸ m¸c ma a xÝt (Xa) cã 501,13 ha chiÕm 45,99% diÖn tÝch ®iÒu tra, ®Êt cã cÊu tróc rêi r¹c, hµm l−îng dinh d−ìng tõ trung b×nh ®Õn nghÌo §Êt vµng ®á trªn ®¸ m¸c ma a xÝt ( Fa) cã 209,63 ha chiÕm 19,24% - Ph©n theo ®é dÇy tÇng ®Êt: §Êt cã ®é dÇy trªn 100 cm 1085,79 ha chiÕm 99,15 %; tõ 70-100cm 3,81 ha chiÕm 0,35% diÖn tÝch ®iÒu tra. - Ph©n theo thµnh phÇn c¬ giíi: §Êt thÞt nhÑ chiÕm −u thÕ cã 897,81 ha chiÕm 82,4 %; §Êt thÞt trung b×nh 191,8 ha chiÕm 17,6% diÖn tÝch ®iÒu tra. - Ph©n theo ®é chua: §Êt Ýt chua 8,55 ha chiÕm 0,78%; §Êt chua võa 52,03 ha chiÕm 4,77%; §Êt chua 1000,37 ha chiÕm 91,81% vµ ®Êt rÊt chua 28,16 ha chiÕm 2,63% so víi tæng diÖn tÝch ®iÒu tra - Ph©n theo chÊt h÷u c¬: §Êt giµu mïn 696,09 ha chiÕm 63,88%; §Êt mïn kh¸ 228,84 ha chiÕm 21,0%; §Êt mïn trung b×nh 119,68 ha chiÕm 10,98% vµ ®Êt cã mïn nghÌo 45,0 ha chiÕm 4,13% - Ph©n theo hµm l−îng l©n dÔ tiªu: Trong tæng sè 1089,61 ha ®−îc ph©n ra diÖn tÝch ®Êt cã l©n dÔ tiªu kh¸ 182,73ha chiÕm 16,77%; §Êt l©n dÔ tiªu trung b×nh 131,98ha chiÕm 12,11%; §Êt nghÌo l©n dÔ tiªu 578,96 ha chiÕm 53,13% vµ ®Êt rÊt nghÌo l©n dÔ tiªu 195,94 ha chiÕm 19,98% diÖn tÝch ®iÒu tra - Ph©n theo kµm l−îng kali trao ®æi: §Êt cã hµm l−îng kali giµu 60,51 ha chiÕm 5,55%; §Êt cã kali kh¸ 59,10 ha chiÕm 5,42%; ®Êt kali trung b×nh 258,3 ha chiÕm 23,71%; §Êt cã kali nghÌo 392,82 ha chiÕm 36,05% vµ ®Êt cã kali rÊt nghÌo 318,88 ha chiÕm 29,26% diÖn tÝch ®iÒu tra. 3.3. KÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt phôc vô khi chuyÓn ®æi ®Êt sang môc ®Ých phi n«ng nghiÖp Theo quy ®Þnh cña luËt ®Êt ®ai khi chuyÓn ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp sang môc ®Ých phi n«ng nghiÖp cÇn ph¶i ®Òn bï trªn c¬ së gi¸ ®Êt theo ®Þnh gi¸ ®Êt. §Ó ®Þnh gi¸ ®Êt cã c¬ së khoa häc vµ thùc tÕ ph¶i c¨n cø vµo h¹ng ®Êt, h¹ng ®Êt ë x· Sa Loong ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh ®−îc 4 yÕu tè ph©n h¹ng bao gåm: *X¸c ®Þnh vµ cho ®iÓm yÕu tè ®é ph× nhiªu ®Êt theo møc ®é c¸c chØ tiªu gåm: Lo¹i ®Êt; §é dÇy tÇng ®Êt; Mïn tæng sè; Ka li trao ®æi; L©n dÔ tiªu; Thµnh phÇn c¬ giíi; §é chua thuû ph©n ;§¸ lÉn, lé ®Çu sè ®iÓm tõ 2-10 ®iÓm * X¸c ®Þnh vµ cho ®iÓm yÕu tè vÞ trÝ khoanh ®Êt: X¸c ®Þnh tõ trung t©m khoanh ®Êt ®Õn n¬i c− tró hé sö dông ®Êt tõ 2-7 ®iÓm ( ®èi víi khoanh s¶n xuÊt lóa, c©y hµng n¨m) hoÆc ®Õn n¬i tiªu thô s¶n phÈm tõ 2-6 ®iÓm (®èi víi c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m) 2
  3. * X¸c ®Þnh vµ cho ®iÓm ®Þa h×nh: X¸c ®Þnh khoanh ®Êt thuéc cÊp ®Þa h×nh: cao, vµn, ®é dèc d−íi 3 ®é, 3-8 ®é vµ 8-15 ®é ®iÓm tõ 2-8 ®iÓm * X¸c ®Þnh vµ cho ®iÓm ®iÒu kiÖn t−íi, tiªu, kho¶ng c¸ch tíi nguån n−íc:X¸c ®Þnh t−íi tiªu chñ ®éng, b¸n chñ ®éng, phô thuéc n−íc trêi vµ kho¶ng tíi nguån n−íc cung cÊp tõ 6-8 ®iÓm KÕt qu¶ cho thÊy toµn bé diÖn tÝch ®iÒu tra x¸c ®Þnh ®−îc 2 h¹ng trong 6 h¹ng ®Êt (®èi víi ®Êt lóa, c©y hµng n¨m) vµ 3 h¹ng trong 5 h¹ng ®Êt (®èi víi c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ). Trong tæng sè 1089,61 ha ®Êt ®−îc ph©n h¹ng cã ®Êt h¹ng III: 763,90 ha, chiÕm 70,13% tæng diÖn tÝch ®iÒu tra. Trong ®ã ®Êt trång lóa 68,83 ha; §Êt c©y hµng n¨m chuyªn mµu 236,61 ha; §Êt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m trång cµ phª 62,93 ha, trång cao su cã 395,53 ha. §Êt h¹ng IV: 325,71 ha, chiÕm 29,87% tæng diÖn tÝch ®iÒu tra. Trong ®ã ®Êt trång lóa 70,30 ha; §Êt c©y hµng n¨m chuyªn mµu 94,98 ha; §Êt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m trång cµ phª 45,95 ha, trång cao su 114,48ha. B¶ng 1. KÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt n«ng nghiÖp H¹ng DiÖn tÝch (ha) Tû lÖ (%) Tæng diÖn tÝch ®iÒu tra 1089,61 100 * §Êt trång lóa 139,13 12,77 H¹ng III 68,83 6,32 H¹ng IV 70,30 6,45 * §Êt c©y hµng n¨m ( chuyªn mµu) 331,59 30,43 H¹ng III 236,61 21,72 H¹ng IV 94,98 8,71 *§Êt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ( cµ phª) 108,88 9,99 H¹ng III 62,63 5,78 H¹ng IV 45,95 4,21 *§Êt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ( cao su) 510,01 46,81 H¹ng III 395,53 36,31 H¹ng IV 114,48 10,50 3.4. §Ò xuÊt sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h−íng thÝch nghi ®Êt. - Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, kinh tÕ sö dông ®Êt cho thÊy trªn ®Þa bµn cã c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®¹t ®−îc c¶ 2 yªu cÇu vÒ kinh tÕ - x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr−êng lµ: ( Lóa n−íc 2 vô; Mµu vµ c©y CN ng¾n ngµy; Cµ phª vµ C©y cao su, c©y ¨n qu¶ ) - Dùa vµo nhu cÇu sinh th¸i vµ ®Æc ®iÓm sinh tr−ëng ph¸t triÓn c©y trång x¸c ®Þnh ®−îc yªu cÇu sö dông ®Êt cña 5 lo¹i h×nh sö dông ®Êt chÝnh nh− sau: - Trªn c¬ së tÝnh chÊt tù nhiªn ®· x¸c ®Þnh cho c¸c khoanh ®Êt vµ yªu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c lo¹i h×nh cho ra kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ møc ®é thÝch nghi ®Êt hiÖn t¹i: Møc ®é rÊt thÝch nghi cã 126,2 ha; ®Êt thÝch nghi trung b×nh biÕn ®éng tõ 501.75-582,53ha; ®Êt Ýt thÝch nghi biÕn ®éng tõ 318,18 - 501,13 ha vµ kh«ng thÝch nghi 86,73-188,2 ha. B¶ng 2. Yªu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt chÝnh Yªu cÇu sö dông Møc ®é thÝch nghi Lo¹i h×nh ®Êt S1 S2 S3 N 1. Lóa 1. Lo¹i ®Êt Py Fp, Fs Xa, Fa n−íc 2. §Þa h×nh Vµn Cao 3-8 ®é 8-15 ®é 3. §é dÇy trªn 30 cm 4. TP c¬ giíi trung b×nh thÞt nÆng, NhÑ 5. §é chua l Ýt chua Chua võa Chua, RÊt chua 3
  4. 6. Mïn Giµu, kh¸ Trung b×nh NghÌo 7. L©n dÔ tiªu Giµu, kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 8. Kali trao ®æi Giµu, kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 9. T−íi, tiªu Chñ ®éng b¸n chñ ®éng n−íc trêi 1. Lo¹i ®Êt Py Fp, Fs Xa, Fa 2. §Þa h×nh vµn, 3-8 ®é cao 8-15 ®é 2.Mµu vµ 3. §é dÇy 50-100cm 30-50 c©y c«ng 4. TP c¬ giíi thÞt nhÑ T. b×nh, nÆmg nghiÖp 5. §é chua Ýt chua chua võa chua, rÊt chua ng¾n ngµy 6. Mïn Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo 7. L©n dÔ tiªu Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 8. Kali trao ®æi Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 3. C©y cµ 1. Lo¹i ®Êt Fp, Fs, Fa, Xa Py phª 2. §Þa h×nh 3-8 ®é cao 8-15 ®é; vµn 3. §é dÇy trªn 100cm 70-100cm 50-70cm d−ãi 50cm 4. TP c¬ giíi ThÞt nhÑ trung b×nh ThÞt nÆng 5. §é chua Chua võa Ýt chua Chua, rÊt chua 6. Mïn Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 7. L©n dÔ tiªu Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 8. Kali trao ®æi Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 9. Kho¶ng c¸ch Chñ ®éng B¸n chñ ®éng Kh«ng chñ ®éng N−íc trêi 10.L−îng m−a 2000 - 1500- 2000mm 1200 - 1500mm 26 18 - 22 < 18 1. Lo¹i ®Êt Fp, Fs, Fa,Xa Py 2. §Þa h×nh 3-8 ®é cao 8-15 ®é, vµn 3. §é dÇy trªn 100cm 70-100 cm 50-70cm d−íi 50cm 4. TP c¬ giíi ThÞt nhÑ T.b×nh, nÆng 4. C©y cao 5. §é chua Chua võa Ýt chua Chua, rÊt chua su 6. Mïn Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 7. L©n dÔ tiªu Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 8. Kali trao ®æi Giµu, Kh¸ Trung b×nh NghÌo, RÊt nghÌo 9.L−îng m−a 2000 - 1500- 2000mm 1200 - 1500mm 150m N−íc trêi - S1: RÊt thÝch nghi - S2: ThÝch nghi trung b×nh - S3: Ýt thÝch nghi - N: Kh«ng thÝch nghi B¶ng 3. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ møc ®é thÝch nghi ®Êt n«ng nghiÖp §¬n vÞ : Ha C©y trång DT®iÒu tra S1 S2 S3 N 1. Lóa n−íc 1089,61 126,2 501,75 501,13 86,73 2. Mµu vµ c©y CNNN 1089,61 126,2 501,75 501,13 86,73 3. C©y cµ phª 1089,61 00 582,53 318,88 188,2 4. C©y ¨n qu¶ 1089,61 00 582,53 318,88 188,2 5. C©y cao su 1089,61 00 582,53 318,88 188,2 4
  5. - C¨n cø kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thÝch nghi ®Êt vµ ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong t−¬ng lai ®Ò xuÊt 2 ph−¬ng ¸n bè trÝ sö dông ®Êt cho ®Þa ph−¬ng lµm c¨n cø lùa chän ®−a vµo s¶n xuÊt B¶ng 4. §Ò xuÊt sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo h−íng thÝch nghi ph−¬ng ¸n I (ha) ph−¬ng ¸n II (ha) HiÖn tr¹ng sö H¹ng môc T¨ng (+) T¨ng (+) dông ®Êt (ha) Tæng sè Tæng sè Gi¶m (-) Gi¶m (-) Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÒu tra 1089,61 00 1089,61 00 1089,61 1. §Êt c©y hµng n¨m 495,61 00 495,61 -100,0 395,61 - Lóa n−íc 2 vô 126,20 00 126,20 00 126,20 - N−¬ng rÉy 23,26 -23,26 00 00 00 - Mµu, c©y CN ng¾n ngµy 346,15 +23,26 369,41 -100,00 269,41 2. §Çt c©y l©u n¨m 594,00 00 594,00 +100,00 694,00 - C©y cµ phª 90,60 00 90,60 00 90,6 - C©y cao su 503,40 00 503,40 +300,00 433,4 - C©y ¨n qu¶ 00 00 00 +70,00 70,00 4. KÕt luËn Sa Loong lµ x· miÒn nói, biªn giíi cña huyÖn Ngäc Håi thuéc vïng T©y Nguyªn cã vÞ trÝ thuËn lîi giao l−u víi c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c trong tØnh do cã quèc lé 14B ch¹y qua vµ ngoµi n−íc qua cña khÈu Pê Y sang Lµo vµ C¨mpuchia. §Þa h×nh b»ng ph¼ng, ®Êt ë ®é dèc d−íi 8 ®é chiÕm 92,29% diÖn tÝch ®Êt ®iÒu tra. Víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cho phÐp x· ph¸t triÓn s¶n xu©t n«ng nghiÖp víi s¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §Êt ®ai cã 4 ®¬n vÞ lo¹i ®Êt thuéc 2 nhãm ®Êt phï sa vµ ®Êt ®á vµng. Nh×n chung c¸c lo¹i ®Êt cã tÝnh chÊt lý, ho¸ häc vµ tÇng dÇy ®¶m b¶o ph¸t triÓn trång c©y c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, c©y ¨n qu¶. KÕt qu¶ ®¸ng gi¸ thÝch nghi ®Êt cho phÐp bè trÝ ®Êt s¶n xuÊt c©y hµng n¨m tõ 395,61- 495,61 ha, ®Êt c©y l©u n¨m cã gi¸ trÞ hµng ho¸ tõ 594,0 - 694,0 ha. Ph©n h¹ng ®−îc dùa trªn c¬ së cho ®iÓm 4 nhãm yªu tè tham gi¸ ph©n h¹ng cho thÊy: §Êt h¹ng III cã 763,90 ha chiÕm 70,13%, ®Êt h¹ng IV cã 325,71ha chiÕm 29,87% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®iÒu tra Víi kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy lµ c¨n cø ®Ó ®Þa ph−¬ng bè trÝ sö dông ®Êt theo h−íng s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ lµ c¬ së ®Þnh gi¸ ®Êt khi chuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp sang môc ®Ých phi n«ng nghiÖp. §ång thêi trªn ®Þa bµn tØnh KonTum cã thÓ ¸p dông kÕt qu¶ nµy khi nghiªn cøu c¸c ®Þa ph−¬ng cÊp x· kh¸c cã cïng ®iÒu kiÖn nh− x· SaLoong Tµi liÖu tham kh¶o 1.T«n ThÊt ChiÓu, Lª T¸i B¹t, Nguüen Khang, NguyÔn V¨n T©n ( 1999), Sæ tay ®iÒu tra, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ ®Êt, NXBNN, Hµ Néi. 2. ChÝnh Phñ ( 1993). NghÞ ®Þnh ph©n h¹ng ®Êt N«ng nghiÖp, sè 73, Hµ Néi ngµy 25/10 /1993. 3. NguyÔn Quang Häc ( 2000), Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ph−¬ng ph¸p luËn trong qu¶n lý sö dông ®Êt bÒn v÷ng theo quy ho¹ch sö dông ®Êt ë vïng nói phÝa B¾c, T¹p chÝ §Þa chÝnh sè 9 n¨m 2000. 4. §µo Ch©u Thu, NguyÔn Khang ( 1998), Gi¸o tr×nh ®¸nh gi¸ ®Êt, NXBNN,Hµ Néi 5. UBNDxa Sa Loong, B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt, sè liÖu sö dông ®Êt cña c¸c n¨m tõ 2000-2002. 6. FAO ( 1985) Land Evaluation for Irrigated Agriculture. 7. FAO ( 1986) Land Evaluation for Developping. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2