intTypePromotion=1
ADSENSE

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt năm 2010 - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Chia sẻ: Ngo Van Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

1.671
lượt xem
149
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tổng hợp Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt năm 2010. Khảo sát tình hình hen phế quản có kèm viêm mũi dị ứng ở trẻ em tại TP Cần Thơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được duyệt năm 2010 - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

 1. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B YT TRƯ NG ð I H C Y DƯ C ð c l p - T do - H nh phúc C N THƠ S : 661 /ðHYDCT.NCKH C n Thơ, ngày 16 tháng 09 năm 2010 T NG H P DANH M C ð TÀI NCKH C P TRƯ NG ðƯ C DUY T NĂM 2010 KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR KHOA Y 1. Kh o sát tình hình hen 1. Xác ñ nh t l hen ph qu n tr - Th ng kê các trư ng trung h c cơ s c a ph qu n có kèm viêm em. 8 qu n huy n. D ki n ch n ñ i di n 4 mũi d ng tr em t i 2. Xác ñ nh t l hen ph qu n có qu n huy n/t ng s 8 qu n huy n. Ch n 4 thành ph C n Thơ. kèm viêm mũi d ng tr em. trư ng trung h c cơ s ñ i di n cho các 3. Xác ñ nh t l các ñ c ñi m d ch t trư ng trung h c cơ s cho m i qu n Bs.CKII. c a hen ph qu n có kèm viêm mũi huy n. M i trư ng trung h c cơ s ch n 6- ð tài d ng. 8 l p kh o sát. Ch n t t c h c sinh trong Nguy n Thanh 10.000.000ñ NCS l p ñư c ch n. Hi - T m soát tr em m c b nh hen ph qu n trong t ng s m u kh o sát. - Ch n l c nh ng b nh nhân hen ph qu n có kèm viêm mũi d ng/ s tr em hen ph qu n: xác ñ nh t l , ñ c ñi m d ch t . 2. Kh o sát nguyên nhân 1. Xác ñ nh t l các nguyên nhân - Tìm các nguyên nhân gây tiêu ch y (tiêu b nh tiêu ch y tr em gây b nh tiêu ch y tr em. phân l ng nư c ho c tiêu phân có ñàm t i Khoa Truy n nhi m 2. Mô t tri u ch ng lâm sàng theo máu) tr em nh p vi n t i khoa Truy n b nh vi n Nhi ð ng nguyên nhân gây b nh tiêu ch y Nhi m B nh vi n Nhi ð ng C n Thơ t C n Thơ t tháng tr em. tháng 7/2010 ñ n 6/2011. 7/2010 ñ n 6/2011 3. Mô t m i liên quan gi a tri u - Mô t tri u ch ng lâm sàng theo nguyên Ths. Nguy n 5.000.000ñ ch ng lâm sàng theo nguyên nhân nhân v i tu i, gi i, nơi Th Thu Cúc gây b nh tiêu ch y tr em v i tu i, - Xét nghi m: soi phân, c y phân và kháng gi i, nơi sinh ñ , ion ñ , công th c máu (HC, Hct, BC, CTBC, Hb, MCV, MCH), Rota-strip- test 1
 2. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR 3. Nghiên c u ñ c ñi m 1. Kh o sát các ñ c ñi m lâm sàng, - Nghiên c u mô t c t ngang lâm sàng, c n lâm sàng c n lâm sàng (X-quang ng c th ng, - Mô t các bi u hi n tri u ch ng lâm sàng và bi n ch ng c a b nh siêu âm-Doppler tim) c a b nh và các bi n ch ng c a b nh Thông Liên thông liên th t ñơn thông liên th t ñơn thu n tr t 2 Th t. thu n tr em t i b nh tháng ñ n 15 tu i ñi u tr t i B nh - Mô t các bi u hi n c n lâm sàng: XQ vi n Nhi ð ng C n Vi n Nhi ð ng C n Thơ. ng c th ng và siêu âm Doppler tim c a Ths.Trương ð tài Thơ t 1/2009 ñ n 2. Mô t các bi n ch ng và ñánh giá b nh Thông Liên Th t. 6.000.000ñ Ng c Phư c CKII 10/2010 m i liên quan gi a các bi n ch ng, tu i, kích thư c l thông, v trí l thông c a b nh thông liên th t ñơn thu n tr t 2 tháng ñ n 15 tu i ñi u tr t i B nh Vi n Nhi ð ng C n Thơ. 4. Nghiên c u bi n ñ i 1. Kh o sát t l , m c ñ tăng huy t - Phương pháp nghiên c u: nghiên c u mô huy t áp trong b nh áp trong b nh viêm c u th n c p tr t c t ngang viêm c u th n c p tr em - N i dung: Bs.CKI. Cao ð tài em T i B nh Vi n Nhi 2. Tìm m i liên quan gi a tr s + ð c ñi m tăng huy t áp trong Viêm c u 6.000.000ñ Th Vui CKII ð ng C n Thơ nă m huy t áp v i lâm sàng, c n lâm sàng Th n C p tr em. 2009-2010. và ti n tri n c a b nh + Tìm m i tương quan gi a tăng huy t áp v i lâm sàng và c n lâm sàng 5. Nghiên c u s bi n ñ i 1. Xác ñ nh s bi n ñ i t n s tim - Nghiên c u mô t ti n c u theo dõi d c có t n s tim trên ñi n tâm trên ñi n tâm ñ b m t m t s phân tích b nh ch ng ñ b m t c a t r sơ b nh lý thư ng g p giai ño n sơ sinh - ðo ECG cho tr b nh lý vào BV Khoa sơ sinh bình thư ng và s m. sinh Bs.CKI. Võ ð tài b nh lý giai ño n sơ Th Khánh 2. ðánh giá m i liên quan gi a s CKII sinh s m. 6.000.000ñ Nguy t bi n ñ i t n s tim trên ñi n tâm ñ b m t v i ch n ñoán và ti n tri n c a m t s b nh lý thư ng g p giai ño n sơ sinh s m. 6. ðánh giá hi u qu ñi u 1. Mô t các hình thái lâm sàng c a - ð i t ơng nghiên c u: B nh nhân viên tai tr cholesteatoma tai cholestetoma tai gi a . gi a có cholestetoma ho c túi co lõm ñư c gi a b ng k thu t 2. ðánh giá hi u qu c a k thu t ch ñ nh và ñư c ti n hành ph u thu t trong Bs.CKII. khoét chũm ti t căn khoét chũm ti t căn ñư ng xuyên th i gian t 01/2010 ñ n 12/2011. Dương H u 5.000.000ñ ñư ng xuyên ng tai. ng tai trong ñi u tr cholestetoma B nh nhân ñư c ghi vào b nh án nghiên Ngh tai gi a. c u, ñánh giá k t qu ph u thu t (ch y mũi 3. ð xu t quy trình ph u thu t tai, thính l c) sau 3 tháng - 6 tháng – 12 khoét chũm ti t căn ñư ng xuyên tháng. 2
 3. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR ng tai trong ñi u tr cholestetoma - Phương pháp nghiên c u: mô t ti n c u, tai gi a. ghi nh n k t qu , không so sánh v i các phương pháp khác. Phương ti n nghiên c u: kính hi n vi ph u thu t tai, b vi ph u tai, máy ño thính l c ñơn âm, ch p X quang ho c CT – scan - N i dung nghiên c u: + Xây d ng b nh án nghiên c u v i các tiêu chí. + Khám và ch n b nh ñưa vào lô nghiên c u. + ðánh giá tình tr ng tai và thính l c trư c m. + Ti n hành ph u thu t + Theo nh ng bi n ch ng và ñánh giá sau m v hi u qu c i thi n h m , t l tái phát cholestetoma, c i thi n s c nghe. + Thu nh p và x lý s li u. 7. Nghiên c u c t ñ i tr c 1. ðánh giá tính kh thi c a ph u - Thu th p s li u t t c các trư ng h p ch tràng n i soi trong ñi u thu t c t ñ i tr c tràng n i soi trong ñ nh m c t ñ i tr c tràng n i soi t 26-9- Ts. Ph m Văn 5.000.000ñ tr ung thư ñ i tr c ñi u tr ung thư ñ i tr c tràng 2006 ñ n 26-09-2010 Năng tràng. 2. Xác ñ nh t l bi n ch ng và t - Phân tích s li u b ng ph n m m 16.0 vong sau m - Báo cáo k t qu nghiên c u. 8. Nghiên c u áp d ng 1. Kh o sát ñ c ñi m lâm sàng, c n - Nghiên c u ti n c u ph u thu t n i soi ñi u lâm sàng. - ð i tư ng nghiên c u: các b nh nhân có tr s i ng m t ch t i 2. Phân tích các y u t nh hư ng s i ng m t ch kèm s i m t hay không. b nh vi n ða khoa ñ n k thu t và tính kh thi c a Tiêu chu n lo i tr : b nh n ng, ASA≥3, có Trung ương C n Thơ. phương pháp này. các ch ng ch ñ nh bơm hơi b ng. B nh Bs.CKII. nhân có nhi u s i trên gan, s i ng m t ch ð tài 8.000.000ñ Nguy n Văn tái phát ( giai ño n ñ u ch th c hi n k NCS T ng thu t này ñ i v i b nh nhân b s i l n ñ u) - D ki n k t qu : l y s li u theo m u nghiên c u N>50. Th c hi n các bư c trong k thu t m OMC n i soi h n ch t l chuy n m m . 9. ðánh giá k t qu ñi u 1. ðánh giá các y u t nguy cơ có - Thu th p các s li u các b nh nhân ñã Bs.CKI. ðàm 5.000.000ñ tr ph u thu t d n lưu liên quan ñ n bi n ch ng tràn d ch ph u thu t tràn d ch não th t ch n thương Xuân Tùng 3
 4. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR não th t - màng b ng. não th t sau ch n thương. t 1/2005 - 6/2010. 2. ðánh giá k t qu c a phương - L p phi u nghiên c u pháp d n lưu não th t-màng b ng - Phân tích s li u theo ph n m m SPSS sau 3 tháng ñi u tr . version 12.0 3. Các bi n ch ng sau m . 10. ðánh giá k t qu ban 1. Kh o sát t l các bi n ch ng sau - Thu th p s li u theo các bi n ch ng ñ u ñi u tr v t thương ph u thu t. nghiên c u t h sơ b nh án t t c các m ch máu ngo i biên 2. Tìm hi u các y u t liên quan ñ n trư ng h p v t thương m ch máu ngo i t i Khoa Ngo i b nh bi n ch ng. biên t ñ u năm 2008 ñ n cu i nă m 2009. Ths. Phan Văn 5.000.000ñ vi n ða Khoa thành - Th ng kê phân tích các bi n s Khoát ph C n Thơ. - Ghi nh n k t qu - Nh n xét và bàn lu n k t qu thu ñư c. - Ki n ngh (n u có) 11. Kh o sát các d ng r i 1. Kh o sát các d ng r i lo n lipid - Xét nghi m bilan lipid cho các ñ i tư ng lo n lipid máu và các máu. ñ n khám s c kh e ñư c xác ñ nh không có y u t liên quan 2. Tìm hi u các m i liên quan ñ n nh ng b nh lý gây r i lipid máu th phát. Ths. Nguy n 5.000.000ñ nh ng ngư i tu i t 18 t ng d ng r i lo n lipid máu. - Tính BMI, ño vòng b ng, tính ch s Th Di m ñ n 39 VE/VM, ño huy t áp - Ph ng v n tr c ti p ch ñ ăn u ng, sinh ho t c a các cá nhân ñó. 12. Nghiên c u tình hình 1. Xác ñ nh t l các lo i thu c - Ch n ñ i tư ng nghiên c u. lao ph i ñ kháng thu c kháng lao b ñ kháng b i vi khu n - Khám lâm sàng b nh nhân, thu th p thông t i thành ph C n Thơ. lao trên b nh nhân lao ph i t i thành tin qua m u b nh án c a b nh vi n ph C n Thơ. - L y m u ñàm làm các xét nghi m: 2. Tìm hi u các y u t liên quan ñ n + Nhu m và soi tr c ti p Ths. Dương ð tài 8.000.000ñ vi c ñ kháng thu c c a vi khu n + Nuôi c y vi khu n Th Loan NCS lao trên b nh nhân lao ph i t i thành + Làm kháng sinh ñ v i các thu c kháng ph C n Thơ. lao ñang s d ng. + Thu th p k t qu . - X lý s li u, phân tích k t qu . 13. Phát hi n t n thương 1. Xác giá tr tiên ñoán (+) c a Test - Ph ng v n ti n ung thư và ung thư Acid Acetic (VIA) trong ch n ñoán - Khám ph khoa (phòng khám BVðKTP c t cung (UT CTC) t n thương ác tính và ti n ác tính C n Thơ) Bs. Ph m Th ð tài b ng test acid acetic CTC. - PAP: ðánh giá k t qu t bào theo phân 6.000.000ñ C m Tú cao h c (VIA). 2. Kh o sát giá tr ph i h p c a VIA lo i BETHESDA 2001. v i GPB - VIA: T bào có ti m năng ác tính, hình nh tr ng ñ c (WHO 1994). 4
 5. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR - S oi CTC: Phân lo i theo danh pháp c p nh t c a liên ñoàn qu c t v soi CTC và b nh lý CTC 2002. - Sinh thi t: N u soi CTC x p lo i nhóm II nghi ng , nhóm III phân lo i theo CIN. 14. Nghiên c u ph u thu t 1. Xác ñ nh ñ c ñi m lâm sàng, c n - Vi t ñ cương nghiên c u n i soi l ng ng c ñi u lâm sàng c a tràn khí màng ph i t - Thu th p s li u t i b nh vi n ða khoa tr tràn khí màng ph i phát, nguyên phát Trung ương C n Thơ Ths. Liêu Vĩnh 5.000.000ñ t phát nguyên phát, tái 2. ðánh giá tính hi u qu c a ph u - Phân tích s liêu ðt phát. thu t n i soi l ng ng c ñi u tr tràn - Vi t báo cáo. khí màng ph i t phát nguyên phát, tái phát 15. Nghiên c u n ng ñ 1. ðánh giá giá tr n ng ñ NT- - Nghiên c u d c, ti n c u Nt-proBNP huy t thanh proBNP huy t thanh trong tiên - Dùng phi u ñi u tra ñ thu nh p các thông trong tiên lương ng n lư ng ng n h n b nh nhân nh i tin v b nh nhân c n nghiên c u. Nh ng h n nh i máu cơ tim máu cơ tim có ST chênh lên. b nh nhân ñư c nghiên c u s ñư c thă m c p có st chênh lên. 2. So sánh giá tr tiên lư ng c a khám lâm sàng, c n lâm sàng và ghi ñ y ñ n ng ñ NT-proBNP huy t thanh các d li u vào phi u ñi u tra theo m u v v i thang ñi m nguy cơ TIMI các m c: • Thông tin cá nhân. • D u hi u khám lâm sàng. • C n lâm sàng: Ths. Tr n Vi t ð tài + X-quang ph i, ði n tâm ñ , Men tim 8.000.000ñ An NCS (troponin và CK-MB), Creatinin máu, Bilan lipid máu, công th c máu. + Siêu âm tim: lúc n m vi n và sau 30 ngày. + ð nh lư ng n ng ñ NT-proBNP huy t thanh: trong 24 gi ñ u. + Ch p m ch vành: lúc n m vi n. - Theo dõi di n ti n lâm sàng, các bi n c tim m ch lúc n m vi n và trong vòng 30 ngày. - Xét nghi m NT-proBNP 16. Nghiên c u ph u thu t 1. ðánh giá k t qu s m c a ph u Nghiên c u ti n c u không nhóm ch ng Ths. Tr n 5.000.000ñ n i soi c t ru t th a thu t n i soi 1 trocar ñi u tr viêm - M u phi u thu nh p s li u Hi u Nhân m t trocar t i B nh ru t th a. - Tiêu chu n ch n b nh, lo i tr . 5
 6. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR vi n ña khoa TP C n 2. ðánh giá nh ng ưu ñi m. khuy t D ki n nghiên c u th c hi n trong kho ng Thơ ñi m c a phương pháp 6 tháng. 17. Nghiên c u ñ c ñi m 1. Xác ñ nh t l b nh s t Dengue - ð c ñi m ñ i tư ng nghiên c u và y u t lâm sàng, c n lâm sàng và s t xu t huy t Dengue ngư i d ch t : Tìm hi u m t s y u t liên quan và b nh s t Dengue, s t l n b nh nhân s t và xu t huy t. ñ n b nh SD/SXHD xu t huy t Dengue 2. Mô t t l các d u hi u lâm sàng • Tu i, gi i. ngư i l n t i B nh vi n và c n lâm sàng b nh nhân b nh • ð a bàn (xã, huy n, t nh hay các c p ða khoa Trung ương s t Dengue và s t xu t huy t tương ñương) C n Thơ. Dengue • Phân b b nh theo tháng trong nă m • S truy n b nh trong ñ a phương - ð c ñi m v lâm sàng và c n lâm sàng: • Ngày nh p vi n ð tài • Tri u ch ng s t Bs.CKI. ðoàn 8.000.000 ñ CKII • D u hi u xu t huy t Văn Quy n • D u hi u gan to • H i ch ng s c Dengue • Các d u hi u lâm sàng trong SD/SXHD • Xét nghi m t bào máu • Xét nghi m v t n thương t bào gan • Siêu âm • Xét nghi m ñông máu • Xét nghi m Virus Dengue • S liên quan gi a lâm sàng và c n lâm sàng d ñoán nguyên nhân. 18. Kh o sát m t s ñ c 1. Xác ñ nh t l viêm ph i b nh - Ch n m u. ñi m b nh viêm ph i vi n b nh nhân tai bi n m ch máu - T p hu n ñi u tra viên s d ng b câu h i b nh vi n b nh nhân não t i khoa N i th n kinh b nh th ng nh t và ñ t hi u qu cao. tai bi n m ch máu não vi n ðKTWCT năm 2010 - Thu th p s li u kh o sát theo b câu h i. t i khoa N i Th n kinh 2. Kh o sát m t s ñ c ñi m viêm - Giám sát quá trình ñi u tra. - b nh vi n ða khoa ph i b nh vi n b nh nhân tai bi n - D li u ñư c nh p và phân tích b ng ph n Bs. Nguy n ð tài 6.000.000ñ Trung ương C n Thơ m ch máu não: tu i, gi i, tri u m m IPSS 16.0 for windows. Th H ng Trân cao h c nă m 2010 ch ng lâm sàng, tri u ch ng c n lâm - Vi t báo cáo. sàng (b ch c u máu, CRP...), vi trùng h c, ñ c ñi m s d ng kháng sinh ñi u tr 6
 7. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR 19. Nghiên c u tình hình 1. Xác ñ nh t l gi m albumine máu - Nghiên c u: ti n c u. gi m albumine máu t i th i ñi m nh p vi n và sau 24 - B nh nhân: t 2 tháng ñ n d ơi 15 tu i b nh nhi Khoa H i s c gi nh ng tr nh p h i s c c p nh p khoa HSCC - BV Nhi ð ng C n Thơ C p c u b nh vi n Nhi c u. t 05/2010 ñ n 05/2011. ð ng C n Thơ. 2. Xác ñ nh t l t vong d a vào - T t c b nh nhân ñư c ghi nh n b nh s - thang ñi m PIM (Paediatric index of ti n s -thă m khám lâm sàng và xét nghi m mortality) và t l t vong th c t thư ng quy. Ths. Phan Vi t 5.000.000ñ 2 nhóm b nh nhi có gi m và không - Các xét nghi m c n làm thêm trong Hưng gi m albumine máu. nghiên c u: l y máu 2 th i ñi m (lúc 3. Xác ñ nh m c ñ nh hư ng c a nh p khoa h i s c c p c u và sau 24 gi ) gi m albumine máu lên ch n ñoán làm khí máu ñ ng m ch, lactate, ion ñ , “toan chuy n hóa có tăng anion gap” albumine. b nh nhi nh p khoa h i s c c p - S d ng ph n m m STATA 10 ñ qu n lý c u. và x lý s li u. Các bi n s ñư c phân tích b ng các phép ki m tương ng. 20. ð c ñi m lâm sàng, c n 1. Xác ñ nh t l các ñ c ñi m d ch - Nghiên c u: mô t hàng lo t ca, h i c u. lâm sàng ñi u tr h i t h c (tu i, gi i, nơi cư ng ) c a l2. ô - N i dung nghiên c u: h i c u h sơ theo ch ng th n hư kháng nghiên c u. b nh án m u v : steroid t i B nh vi n 2. Xác ñ nh t l lui b nh hoàn toàn, + D ch t h c c a các trư ng h p h i Ths. Lê Văn 4.000.000ñ Nhi ð ng C n Thơ. lui b nh m t ph n, không ñáp ng ch ng th n hư kháng steroid có sang Khoa v i phác ñ ñi u tr h i ch ng th n thương t i thi u. hư kháng corticoid có sang thương + Ghi l i t s qu n lý b nh nhân t i phòng t i thi u ñư c áp d ng t i B nh vi n khám BV Nhi ñ ng C n Thơ v di n ti n Nhi ð ng C n Thơ. ñi u tr c a b nh. 21. Nghiên c u ñi u tr 1. Nghiên c u lâm sàng, hình nh - Kh o sát d ch t h c, lâm sàng và hình ph u thu t gãy tr t c t h c c a b nh nhân gãy tr t c t s ng nh h c trên X- quang, CTscan, MRI c a th p b ng c th p do ch n thương. b nh nhân gãy tr t c t s ng c th p do ch n s ng c ñư ng m l i trư c 2. Nh n xét k thu t n n tr t và làm thương t i b nh vi n Ch R y TPHCM. c ng l i trư c ñ i v i b nh nhân - Xác ñ nh ch n ñoán: v trí gãy, phân lo i Bs. Tr n Qu c ð tài gãy và m c ñ t n thương th n kinh. Kéo 6.000.000 ñ gãy tr t c t s ng c th p do ch n Minh Cao h c thương. móc Gardner ñ n n tr t và b t ñ ng trư c 3. ðánh giá k t qu ñi u tr m . P h u thu t n n tr t và làm c ng c t s ng b ng ñư ng m l i trư c. - ðánh giá tình tr ng b nh nhân sau m , 3, 6 và 12 tháng sau 22. Nghiên c u tình hình 1. T l h c viên sau ñ i h c h c t i Nghiên c u tài li u v lãnh ñ o, qu n lý Ths. ðoàn Th 5.000.000ñ h c t p, lãnh ñ o và Trư ng ð i h c Y Dư c C n Thơ trong và ngoài nư c Tuy t Ngân 7
 8. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR qu n lý c a h c viên tham gia công tác qu n lý, lãnh ñ o - Phát tri n ñ cương và thông qua ñ sau ñ i h c trư ng ð i t i ñ a phương. cương h c Y Dư c C n Thơ 2. Tìm hi u n i dung và c p ñ qu n - Thu th p s li u (t t c h c viên sau ñ i 2008 - 2010. lý c a các h c viên SðH. h c ñang h c t i trư ng ð i h c Y Dư c 3. Xác ñ nh k t qu h c t p c a các C n Thơ: chuyên khoa c p I, II, cao h c h c viên SðH theo chương trình ñ ng ý tham gia) h c. - Phân tích s li u: s d ng ph n m m 4. Phân lo i phong cách qu n lý, SPSS theo h th ng qu n lý Likert KHOA YTCC 23. Nghiên c u tình hình 1. Xác ñ nh t l m c ñ suy dinh - Nghiên c u ti n hành trong 03 tháng dinh dư ng c a b nh dư ng c a b nh nhân trư c khi vào (08/2010-11/2010) t i b nh vi n ðK TW nhân, ki n th c, thái ñ vi n và sau khi ra vi n. C n Thơ và b nh vi n ðK TP C n Thơ và th c hành chă m sóc 2. ðánh giá ki n th c, thái ñ và - ð i tư ng nghiên c u: dinh dư ng c a b nh th c hành c a b nh nhân và các cán + T t c các b nh nhân t 18-85 tu i m i nhân và cán b y t b y t trong chă m sóc dinh dư ng. nh p vi n trong vòng 48 gi (tr b nh nhân trong b nh vi n. 3. Xác ñ nh nh ng gi i pháp kh thi c p c u do các b nh c p tính). Các ñ i nh m c i thi n chă m sóc dinh dư ng tư ng ñư c ñánh giá tình tr ng dinh dư ng cho b nh nhân khi m i nh p vi n (trong vòng 72 gi ) và Ts. Ph m Th 5.000.000ñ ñánh giá tình tr ng dinh dư ng khi xu t Tâm vi n (n u ít nh t ñư c ñi u tr n i trú t 7 ngày tr lên). + Các cán b lãnh ñ o b nh vi n, khoa/phòng, các bác sĩ, y tá b nh vi n. - Mô hình nghiên c u c t ngang nh c l i nh m so sánh t l suy dinh dư ng c a b nh nhân khi nh p vi n và khi xu t vi n 24. Nghiên c u mô hình 1. Xác ñ nh mô hình b nh t t t i - Phương pháp nghiên c u: nghiên c u b nh t t t i tr m y t xã tr m y t xã/phư ng, th tr n thành mô t c t ngang Ths. Trương phư ng, th tr n thành ph C n Thơ nă m 2009 theo phân - ð i tư ng nghiên c u: Các b nh nhân Bá Nh n ph C n Thơ nă m 2009 lo i qu c t ICD 10 hay 10 b nh ñ n khám và ñi u tr t i các xã/phư ng, 5.000.000ñ Ths. Lê Minh ph bi n nh t. th tr n c a thành ph C n Thơ trong Hu 2. Tìm hi u m i liên quan gi a ñ a nă m 2009 phương v i nh ng mô hình b nh t t. - Nơi th c hi n nghiên c u: 16 xã/phư ng, th tr n c a thành ph C n 8
 9. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR Thơ - C m u và phương pháp ch n m u + Ch n m u: Ch n ng u nhiên 2 phư ng/xã c a 8 qu n/huy n trong thành ph C n Thơ + T t c các b nh nhân ñ n khám và ñi u tr b nh 16 xã phư ng c a Thành ph C n Thơ trong nă m 2009 - Thu th p s li u - ð nh nghĩa và các bi n s ño lư ng: thông tin thu nh n t s khám b nh t i tr m yt : + Ngày khám b nh, tu i, gi i, ngh nghi p.. + Dân s c a xã cũng ñư c ghi nh n + B nh t t: b nh ñư c ghi nh n và mã hoá theo mã phân lo i b nh t t qu c t ICD 10 - Qu n lý và phân tích d li u + D li u s ñư c b ng ph n m m Epi data 3.02, t t c file d li u s ñư c chuy n sang d ng ñ nh d ng SPSS for window b ng ph n m m Stat transfer 7.0 và sau ñó s ñư c n i l i v i nhau ñ ki m tra và phân tích d li u. + S d ng ph n m m SPSS for windows Version 16.0 ñ phân tích m t s ch s : T l các nhóm b nh chung, phân theo gi i, tu i, tháng trong nă m, theo ñ a dư (thành th , nông thôn). 25. Nghiên c u m t s y u 1. Xác ñ nh t l sinh viên y khoa Nghiên c u mô t c t ngang có phân tích t nguy cơ m c m t s chính qui trư ng ð i h c Y dư c ch n m u ng u nhiên h th ng v i vi c s b nh không lây sinh C n Thơ có phơi nhi m v i m t s d ng b câu h i chu n c a T ch c Y t Ths. Bùi Văn 5.000.000ñ viên trư ng ð i h c Y y u t nguy cơ m c b nh không lây. th gi i (WHO) dùng ñ kh o sát các y u Tân Dư c C n Thơ, 2010 2. Tìm hi u m i liên quan m t s t nguy cơ c a b nh không lây. (M u > y u t phơi nhi m c a nguy cơ m c 1000 sinh viên) b nh không lây. 9
 10. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR KHOA DƯ C 26. Nghiên c u ng d ng 1. Tiêu chu n hóa các Alkaloid - Thu hái, x lý, b o qu n nguyên li u tâm các phương pháp s c (neferine, liensinine, isoliensinine) sen thu hái lư ng l n t ð ng Tháp Mư i, ký ñ tiêu chu n hóa, có tác d ng sinh h c trong tâm Sen H u Giang và m t s vùng khác ñư c x lý ki m nghi m thành dùng làm ch t chu n sau ñó ti n theo ñúng qui trình. ph n Alkaloid chính có hành th m ñ nh ít nh t hai phòng - Tiêu chu n hoá m t s alkaloid chính tác d ng sinh h c trong thí nghi m ñ c l p (Vi n ki m trong tâm sen (neferine, liensinine, tâm Sen Vi t Nam nghi m Tp.HCM, Trung tâm phát isoliensinine) (Nelumbo nucifera tri n s c ký, …). + Chi t xu t Tách- Phân l p các ch t Gaertn, 2. Dùng các ch t chu n v a ñư c chính- Xác ñ nh c u trúc Nelumbonaceae) nghiên c u và th m ñ nh trên ti n + ðánh giá ch t chu n: Ti n hành th m Ths. ð Châu hành nghiên c u xây d ng qui trình ñ nh ít nh t hai phòng thí nghi m ñ c l p ð tài 10.000.000ñ Minh Vĩnh ñ nh tính ñi m ch , ñ nh lư ng b ng (VKN Tp.HCM, Trung tâm phát tri n s c NCS Th phương pháp HPLC/ PDA-MS cho ký, …). các thành ph n chính này có trong - Xây d ng qui trình ñ nh tính ñi m ch , tâm Sen. ñ nh lư ng thành ph n Alkaloid chính trong 3. Áp d ng các phương pháp phân tâm sen b ng phương pháp HPLC/PDA. tích ñã ñư c xây d ng ñ kh o sát - ng d ng phân tích thành ph n Alkaloid thành ph n hóa h c c a các m u sen chính có tác d ng sinh h c c a các m u sen thu th p t các vùng trong nư c và thu th p t các vùng trong nư c và m t s m t s ch ph m có ch a sen trên ch ph m có ch a sen trên th trư ng th trư ng. 27. Nghiên c u thành ph n 1. Phân l p m t s alkaloid tinh - Phân l p Alkaloid tinh khi t t M c hoa hóa h c và tác d ng khi t ñ làm ch t chu n làm vi c, tr ng b ng phương pháp thích h p sinh h c c a v thân ch t ñ i chi u. - Xác ñ nh c u trúc ch t phân l p ñư c M c hoa Tr ng (Cortex 2. Th ho t tính kháng khu n trên - Alkaloid tinh khi t phân l p ñư c dùng Holarrhenae m t s ch ng vi khu n Escherichia làm ch t chu n làm vi c, ch t ñ i chi u. Ds. Nguy n pubescentis) coli, Vibrio, Salmonella, Shigella, - Th ho t tính kháng khu n trên m t s ð tài 8.000.000ñ Th Trang ðài Staphylococcus aureus. ch ng vi khu n Escherichia coli, Vibrio, Cao h c 3. Xác ñ nh MIC c a d ch chi t toàn Salmonella, Shigella, Staphylococcus ph n, c a alkaloid toàn ph n cũng aureus. như c a các h p ch t tinh khi t phân - Xác ñ nh MIC c a d ch chi t toàn ph n, l p ñư c ñ i v i các ch ng vi khu n c a alkaloid toàn ph n cũng như c a các nói trên h p ch t tinh khi t phân l p ñư c ñ i v i 10
 11. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR các ch ng vi khu n nói trên. 28. Phân l p saponin t Phân l p ñư c nhóm h p ch t - Kh o sát các giai ño n phát tri n qu mư p ñ ng saponin t cao ether d u và xác ñ nh mư p ñ ng cho hàm lư ng saponin cao Ths. Nguy n (Momordica charantia) c u trúc nhóm h p ch t phân l p nh t. Ng c Quỳnh 5.000.000ñ ñư c. - Ch n nh ng qu cho hà m lư ng saponin cao nh t ñ phân l p saponin tinh khi t - Xác ñ nh c u trúc ch t phân l p ñư c 29. Nghiên c u bào ch Bào ch ñư c siro ch a desloratadin - Nghiên c u thă m dò công th c viên nén Siro Desloratadin 0,5 ñ t yêu c u ch t lư ng v i giá thành Desloratadin hàm lư ng 5 mg. mg/ml h p lý, hi u qu ñi u tr cao. - Nghiên c u ch n l a phương pháp ñi u Ds. Nguy n ch thích h p v i ho t ch t desloratadin. ð tài 8.000.000ñ Ng c Th - Thi t k mô hình th c nghi m. Cao h c Trân - Th c nghi m ñi u ch và ki m nghi m theo mô hình 30. Nghiên c u xây d ng 1. Xây d ng thành ph n công th c - Ki m nghi m cao Di p cá. Ths. Nguy n công th c cho viên cho viên nang ch a cao di p cá. - Xác ñ nh công th c và quy trình bào ch Th Linh 5.000.000ñ nang ch a cao di p cá 2. ð xu t tiêu chu n ki m nghi m viên nang ch a cao di p cá. Tuy n cho viên nang ch a cao di p cá. - ð xu t phương pháp ki m nghi m viên nang ch a cao di p cá. 31. Nghiên c u ñi u ch 1. Xác ñ nh công th c và quy trình - Sau khi nghiên c u ra công th c ñi u ch viên nén rã nhanh bào ch t i ưu cho viên nén rã nhanh viên thích h p (lo i và lư ng tá dư c ñ n, Metoclopramide 10mg Metoclopramide 10mg v i quy mô rã, ñi u v …) Viên ñư c bào ch b ng quy mô labo labo phương pháp d p th ng. 8.000.000ñ Ds. Lê Th ð tài 2. Ki m nghi m viên - Ti n hành ki m nghi m các ch tiêu c a Minh Ng c Cao h c viên như : ð ñ ng ñ u kh i lư ng, ñ mài mòn, ñ nh lư ng, ñ rã in vitro, th i gian th m ư t, t l phóng thích in vitro (ñ hòa tan) KHOA RĂNG HÀM M T 32. Kháo sát tình tr ng s c 1. Xác ñ nh t l m c b nh sâu răng, - Nghiên c u c t ngang phân tích kh e răng mi ng c a ch s SMT răng, ch s SiC. - Ph ng v n tr c ti p b ng b ng câu h i và Bs. Lâm Nh t tr em 12 và 15 tu i t i 2. Xác ñ nh t l ch y máu nư u và khám lâm sàng theo m u phi u khám c a ð tài 8.000.000 ñ Tân Cao h c thành ph C n Thơ, vôi răng. WHO nă m 1997, h c sinh t i trư ng THCS nă m 2010. 3. Xác ñ nh tình tr ng răng nhi m c a thành ph C n Thơ. fluor và tình tr ng l ch l c kh p c n. - Tiêu chu n lâm sàng, cách ghi nh n tình 11
 12. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR 4. Xác ñ nh nhu c u ñi u tr b nh tr ng răng, nha chu và nhu c u ñi u tr , l ch sâu răng và b nh nha chu xu t phát l c kh p c n, tình tr ng nhi m F luor theo t k t qu nghiên c u. tài li u hư ng d n c a WHO năm 1997. 5. Phân tích m i liên quan gi a tình- D a vào ñi u ki n ñ a lý, kinh t , xã tr ng sâu răng v i các y u t : ñ a h i,…thành ph C n Thơ phân chia ñ a gi i dư, tu i, gi i, thói quen ăn u ng vàhành chính thành th và nông thôn g m: 5 thói quen chă m sóc răng mi ng. qu n và 4 huy n. chúng tôi ti n hành b c thă m ng u nhiên ñ ch n ra 3 qu n và 2 huy n c a thành ph C n Thơ. - Các qu n ch n ñư c là: Bình Th y, Cái Răng, Th t N t. Các huy n ch n ñư c là: C ð , Phong ði n. Chúng tôi ch n 10 c m trư ng t các qu n, huy n bên trên d a vào phương pháp ch n c m xác su t t l theo c dân s h c sinh (Probability Proportionate to Size) và s h c sinh tương ng t l v i s h c sinh t ng trư ng ( c m). Các h c sinh l a tu i 12 và 15, nă m h c 2009 – 2010, ñang h c t i các trư ng THCS thành ph C n Thơ. 33. ð c ñi m hình thái h 1. Xác ñ nh hình d ng ng t y chính - Thi t k nghiên c u: nghiên c u mô t th ng ng t y răng c a răng c i nh th nh t hàm dư i; - ð i tư ng nghiên c u: răng ngư i ñã nh c i nh th nh t hàm 1. Xác ñ nh t l răng c i nh th - Phương pháp:Bơm m c, Kh khoáng dư i. nh t hàm dư i có ng t y ph và v răng và làm răng trong su t ñ kh o sát Bs. Phan Thùy ð tài 8.000.000 ñ trí c a ng t y ph ; hình thái ng t y. Ngân Cao h c 2. Xác ñ nh t l răng c i nh th nh t hàm dư i có nhi u hơn m t l chóp và v trí l chóp. 34. Nghiên c u ñ c ñi m - Xác ñ nh t l tu i gi i, các ñ c Khám lâm sàng và ñ c phim b nh nhân lâm sàng, X quang, gi i ñi m lâm sàng và X quang u ñư c ch n ñoán d a vào lâm sàng và X ph u b nh u nguyên nguyên bào men d ng ñ c và d ng quang là nang xương hàm, u xương hàm, u Bs.ð Th ð tài nguyên bào men ho c b nh nhân có k t qu 8.000.000 ñ bào men d ng ñ c và nang. Th o Cao h c d ng nang - Xác ñ nh t l các d ng gi i ph u sinh thi t trư c khi ph u thu t là u nguyên b nh u nguyên bào men d ng ñ c bào men t i B nh Vi n Răng Hàm M t và d ng nang. Trung Ương, Thành ph H Chí Minh. 12
 13. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR Quan sát khi ph u thu t u và ghi nh n d ng ñ i th . L y m u mô sau m làm xét nghi m gi i ph u b nh. Khi có k t qu gi i ph u b nh là u nguyên bào men thì ñưa vào m u nghiên c u. T ng h p 30 ca u nguyên bào men d ng ñ c và d ng nang hàm dư i. Kh o sát các ñ c ñi m tu i, gi i, ñ c ñi m lâm sàng, X quang và gi i ph u b nh u nguyên bào men d ng ñ c và d ng nang 35. So sánh hi u qu làm 1. So sánh m c ñ di l ch l chóp - Thi t k nghiên c u: Nghiên c u In vitro. s ch và t o d ng h chân răng gi a ng t y ñư c s a - ð i tư ng nghiên c u: 50 răng ngư i ñã th ng ng t y c a so n b ng d ng c ProTaper quay nh . protaper quay tay và máy và quay tay. - Phương pháp: quay máy. 2. So sánh m c ñ m nh v n ngà t i + M u nghiên c u ñư c chia làm hai nhóm. các v trí 1/3 c , 1/3 gi a và 1/3 + M i nhóm chân răng ñư c s a so n theo chóp chân răng gi a ng t y ñư c m t trong hai lo i d ng c , v i k thu t s a so n b ng d ng c ProTaper crowndown, trình t theo hư ng d n c a quay máy và quay tay. nhà s n xu t. 3. So sánh m c ñ mùn t i các v trí + ðánh giá s di l ch chóp: s d ng Bs. Bi n Th ð tài 1/3 c , 1/3 gi a và 1/3 chóp chân phương pháp double- explore, thang ñánh 8.000.000 ñ răng gi a ng t y ñư c s a so n giá c a Parris Joanna và c ng s trong Bích Ngân Cao h c b ng d ng c ProTaper quay máy và nghiên c u nă m 1994. quay tay. + ðánh giá ñ s ch ng t y: s d ng kính hi n vi soi n i và kính hi n vi ñi n t quét ñ ñánh giá m c ñ m nh v n ngà và mùn trên b m t vách ng t y, d a trên thang ñánh giá s lư ng c a Hülsmann và cs 1997. + Nh p d li u b ng Excel và x lý s li u b ng ph n m m SPSS for Window phiên b n 16.0. KHOA ðI U DƯ NG VÀ KTYH - Xác ñ nh t l các khu n có kh 36. Nghiên c u các vi - Phương pháp nghiên c u: mô t c t khu n có kh nă ng gây năng gây nhi m ñ c th c ph m và ngang: Ts. Tr n ð 5.000.000ñ - ð i tư ng nghiên c u: nh ng công nhân nhi m ñ c th c ph m gây tiêu ch y trên ngư i kh e m nh Hùng và gây tiêu ch y trên mang trùng ñang làm vi c t i các kh e m nh ñang làm vi c t i các nhà máy 13
 14. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR ngư i kh e m nh nhà máy ch bi n th y h i s n khu ch bi n th c ph m th y h i ñông l nh xu t mang trùng ñang làm v c C n Thơ. kh u t i C n Thơ (4 nhà máy) - Nghiên c u ñ c tính kháng kháng - N i dung: vi c t i các nhà máy + Cách l y b nh ph m h ng-mũi ch bi n th y h i s n sinh c a các ch ng vi khu n ñã phân khu v c C n Thơ l p ñư c t ngư i lành mang trùng L y b nh ph m h ng mũi theo phương pháp ngoáy h u môn b ng tăm bông m m vô khu n cho vào h u môn ngoáy tròn vòng vàsau ñó rút tăm bông ra. Tăm bông có b nh ph m ñư c cho vào ng nghi m ch a môi trư ng Cary-Blair và ñưa v phòng xét nghi m. + Phương pháp nuôi c y, phân l p và xác ñ nh vi khu n: • Phân l p và xác ñ nh vi khu n. • Phương pháp kháng sinh ñ + X lý k t qu theo ph n m m SPSS 15.0. 37. ðánh giá k t qu ph u 1. So sánh t l bi n ch ng s m - Nghiên c u h i c u mô t thu t thay kh p háng b nh nhân thay kh p háng bán ph n - Các b nh nhân trong m u s ñư c g i thơ gi a nhóm b nh nhân gi a hai lo i có dùng xi mă ng v i m i tái khám t i B nh vi n Ch n Thương có dùng xi mă ng v i không có dùng xi mă ng. Ch nh Hình ho c ñ n t n nhà ñ l y s li u không dùng xi măng. 2. So sánh t l bi n ch ng s m th ng kê. b nh nhân thay kh p háng toàn ph n - Th i gian nghiên c u: t 01/2010 - Bs. Nguy n ð tài gi a hai lo i có dùng xi mă ng v i 10/2010 8.000.000ñ H u Thuy t Cao h c không có dùng xi mă ng - S li u c a ñ tài ñư c thu th p t i B nh vi n Ch n Thương Ch nh Hình trong su t th i gian nghiên c u. - S li u ñư c thu th p b ng b ng câu h i và ñư c x lý b ng ph n m m SPSS 16.0 và thu t toán th ng kê. 38. Kh o sát s tương quan 1. Xác ñ nh t l tăng triglyceride ð i tư ng nghiên c u: b nh nhân ñư c gi a tăng triglyceride máu các m c > 150 mg/dl, > 500 ch n ñoán viêm t y c p d a trên các tiêu máu và ñ n ng c a mg/dl và > 1000 mg/dl chu n lâm sàng, c n lâm sàng và ñư c ch n viêm t y c p theo tiêu 2. Tính t l ngư i u ng rư u ñoán b i bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa m t. Bs. Nguy n ð tài 6.000.000ñ chu n Ranson b nh nhân viêm t y c p và ñánh giá - Thu th p s li u Thanh Liêm Cao h c m i liên quan gi a tăng triglyceride - Ti n hành nghiên c u máu và u ng rư u - Phân tích s li u 3. Tính t l viêm t y c p tái phát - Báo cáo k t qu . 14
 15. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR và ñánh giá m i liên quan gi a tăng triglyceride máu và viêm t y c p tái phát nhóm u ng rư u và không u ng rư u 4. ðánh giá m i tương quan gi a tăng Triglycerid máu v i ñ n ng c a viêm t y c p trên lâm sàng và theo tiêu chu n Ranson. 39. Kh o sát hi u qu c a 1. Mô t s thay ñ i v d u hi u - ð i tư ng nghiên c u là t t c các b nh giáo d c s c kh e cho sinh t n trư c ph u thu t, trong và nhân t i khoa ngo i ni u ñư c ch ñ nh m b nh nhân ph u thu t sau ph u thu t. chương trình, ñư c cho thu c an th n trư c ti t ni u t i B nh vi n 2. Mô t tri u ch ng ñau sau m . m . B nh nhân ñ ng ý tham gia nghiên c u ña khoa Trung Ương 3. Mô t m c ñ lo l ng ngay trư c s ñư c giáo d c s c kh e tích c c trư c C n Thơ. m và sau m . m. 4. Mô t các y u t liên quan trong - B nh nhân ñư c ghi nh n DHST 2 l n và sau m (ch y máu, th i gian trư c khi th c hi n GDSK, 2 l n trư c m , ph u thu t, th i gian có trung ti n 3 l n trong m , và 2 l n sau m . tr l i, th i gian xu t vi n). - GDSK ñư c th c hi n sau khi có biên b n h i ch n, trong vòng 18-48 gi trư c m , CN. Ngô Th ð tài 8.000.000ñ Dung Cao h c GDSK b ng trao ñ i tr c ti p gi a ngư i th c hi n nghiên c u và b nh nhân. - B ng ñánh giá m c ñ lo l ng l n 1: vào ñêm ho c bu i sáng trư c m ; l n 2: trong vòng 24 gi sau m . - B ng ñánh giá ñau ñư c th c hi n trong vòng 24-48 gi sau m . - S li u c a ñ tài ñư c thu th p t i khoa ngo i ni u – B nh vi n ða khoa Trung ương C n Thơ trong su t th i gian nghiên c u. 40. Kh o sát ki n th c, thái 1. Xác ñ nh Ki n th c, thái ñ , hành - Công c thu th p thông tin: thi t k b câu ñ , hành vi v phòng vi v phòng ng a h i ch ng chuy n h i ng n, d hi u, d h i, d tr l i. Th c ng a h i ch ng chuy n hóa ngư i cao tu i t i thành ph hi n 10 cu c ph ng v n th nh m m c ñích CN. Ngô Kim ð tài hóa ngư i cao tu i t i C n thơ làm quen cách h i, phát hi n nh ng khi m 10.000.000ñ Ph ng Cao h c thành ph C n Thơ 2. Tìm hi u m i liên quan gi a ki n khuy t trong b câu h i ñ ch nh l i cho th c- thái ñ - hành vi v phòng phù h p và ư c lư ng th i gian th c hi n ng a h i ch ng chuy n hóa v i m t m t cu c ph ng v n. 15
 16. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR s y u t nhân kh u h c, xã h i h c - Ngư i ph ng v n ñư c t p hu n k ñ l y c a ngư i cao tu i ñ thông tin, th ng nh t cách h i, cách ghi chép. - S d ng ngư i giám sát trong quá trình thu th p thông tin. Thông tin v ki n th c, thái ñ và hành vi c a ngư i cao tu i liên quan ñ n HCCH là bi n s chính trong nghiên c u, bi n s này s ñư c mã hoã và tính toán ra s ñi m c a m i ngư i. Sau ñó s x p theo m c ñ ñúng – chưa ñúng. Cu i cùng là phân tích b ng phương pháp th ng kê mô t ñ tính toán ra ch s ph n trăm cho m i lo i. M c ñ ki n th c, thái ñ và hành vi liên quan ñ n HCCH trên tu i, gi i tính, trình ñ h c v n, ngh nghi p, tình tr ng gia ñình, ngu n cung c p thông tin giáo d c s c kh e. KHOA KHCB 41. Xác ñ nh type virus gây 1. Xác ñ nh type virus gây viêm gan L y huy t thanh c a nh ng b nh nhân có viêm gan C trên b nh C trên b nh nhân t i BVðKTWCT anti HCV (+) ñem ñi tách chi t RNA. Th c nhân t i B nh vi n ða b ng k thu t Realtime RT-PCR. hi n ph n ng RT-PCR ñ chuy n RNA khoa trung ương C n 2. Tìm m i liên quan gi a type, thành cDNA. L y s n ph m cDNA th c CN. Cao Th ð tài 8.000.000.ñ Thơ b ng k thu t n ng ñ , tu i, gi i và d u hi u lâm hi n ñ nh type b ng k thu t Realtime PCR Tài Nguyên Cao h c Realtime RT-PCR sàng c a b nh nhân. thu th p và x lý s li u nghiên c u. TRUNG TÂM CNTT 42. ðánh giá m c ñ c i Xác ñ nh m c ñ th n nư c sau - Vi t ñ cương nghiên c u thi n ñ nư c th n m n i soi s i ni u lưng có ñ t JJ. - Thu th p s li u b nh vi n ðK TP C n Ths. Tr n Văn 5.000.000ñ sau m n i soi l y s i Thơ Nguyên ni u qu n ngã hông - Phân tích s li u lưng có ñ t JJ - Vi t báo cáo, hoàn thành ñ tài 43. Th c tr ng xây d ng KS. Lê Minh 1. Tìm hi u th c tr ng website c a - Tìm hi u th c tr ng vi c thông tin cung 5.000.000ñ trang website ca Li Trư ng. c p lên website còn nghèo nàn chưa phong 16
 17. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR Trư ng và ñ xu t bi n phú. 2. ð xu t gi i pháp cũng như quy pháp c i ti n. trình cho vi c cung c p thông tin lên - ð xu t gi i pháp cũng như quy trình cung website nh m làm cho phong phú c p thông tin lên website n i dung website ñáp ng nhu c u - Xây d ng l i các ñ m c thông tin c a h c t p, ñào t o cũng như qu ng bá website cho phù h p v i nhu c u th c t và thương hi u c a Trư ng ð i h c Y hư ng phát tri n c a Trư ng trong tương Dư c C n Thơ. lai. 3. Vi c b trí các ñ m c thông tin - C i ti n các công c giúp vi c c p nh t và công c c p nh t thông tin cũng thông tin lên website ti n l i và nhanh c n ñư c c i ti n hơn chóng hơn 44. Nghiên c u, ng d ng 1. ðánh giá m c ñ s d ng Open - Kh o sát tình hình s d ng ph n m m văn ph n m m mã ngu n office, h ñi u hành mã ngu n m phòng mã ngu n m và s d ng ph n m m m trong lĩnh v c văn v i v i Microsoft Windows, thương m i văn phòng chưa có b n quy n phòng t i Trư ng ð i microsoft office . trong Trư ng ð i h c Y Dư c C n Thơ h c Y Dư c C n Thơ. 2. Tìm hi u tính tương thích c a - ðánh giá tính tương thích gi a ph n m m ph n c ng ñ i v i ph n m m mã mã ngu n m và ph n c ng máy vi tính ngu n m . ñang ñư c trang b . 3. Chuy n ñ i t s d ng ph n m m - Tri n khai thí ñi m ph n m m mã ngu n thương m i sang s d ng ph n m m m t i m t s ñơn v trong trư ng. mã ngu n m trong công tác văn - ðánh giá tính hi u qu khi chuy n t ph n KS. Châu 5.000.000.ñ phòng. m m vă n phòng thương m i sang ph n Minh Khoa 4. ðánh giá s thu n l i và khó khăn m m văn phòng mã ngu n m . khi s d ng ph n m m ng d ng văn phòng mã ngu n m . 5. Xác ñ nh hi u qu khi chuy n t ph n m m thương m i văn phòng sang ph n m m vă n phòng mã ngu n m . 6. Tri n khai, nhân r ng ph n m m văn phòng mã ngu n m trong trư ng ð i h c Y Dư c C n Thơ. PHÒNG ðÀO T O ð I H C 45. Kh o sát m t ñ xương 1- Xác ñ nh m t ñ xương tr - Ti n hành ño m t ñ xương tr th p còi Ths. Nguy n ð tài 10.000.000ñ và các marker chu th p còi và béo phì t i TP. C n Thơ và béo phì t i TP. C n Thơ Minh Phương NCS 17
 18. KINH PHÍ ð CÁ NHÂN GHI TÊN ð TÀI M C TIÊU N I DUNG CH Y U NGH H TT ð XU T CHÚ TR chuy n xương tr t i 2- Xác ñ nh giá tr c a m t s - Ti n hành xác ñ nh giá tr c a các marker thành ph C n Thơ marker chu chuy n xương: n ng ñ chu chuy n xương 25(OH) D, marker t o xương N –t n - Xác ñ nh m i tương quan gi a gi m m t cùng propeptid c a procollagen týp I ñ xương v i s thay ñ i các marker. (P1NP) và marker h y xương: Carboxyterminal cross-linked telopeptid of týp I collagen (Beta- CTX) nhóm tr th p còi và béo phì t i TP. C n Thơ 3- Xác ñ nh m i tương quan gi a gi m m t ñ xương v i s thay ñ i các marker: n ng ñ 25(OH) D, P1NP, Beta-CTX 46. Xây d ng h th ng bài 1. Tìm hi u công ngh mã ngu n - Nghiên c u trên n n t ng công ngh mã gi ng, tài li u ñi n t m : ng d ng m t ph n moodle ngu n m . tr c tuy n cho công tác trong công tác biên so n và qu n lý - Nghiên c u h th ng biên so n và qu n lý ñào t o sau ð i h c h th ng bài gi ng, tài li u ñi n t bài gi ng, tài li u tr c tuy n trư ng ðH Y Dư c tr c tuy n. - Nghiên c u và xây d ng h th ng cơ s C n Thơ. 2. Xây d ng kho bài gi ng, tài li u d li u lưu tr thông tin ñi n t ph c v cho công tác h c t p - Nghiên c u và xây d ng h th ng bài Ks. Võ Vă n 5.000.000ñ và gi ng d y gi ng, tài li u ñi n t trên m ng n i b và Quy n 3. S thích ng c a ng d ng và Internet kh năng tìm tòi, t h c c a h c 2. Nghiên c u kh năng tìm tòi, t h c c a viên. h c viên. 3. Nghiên c u và xây d ng h th ng b o m t, phân quy n truy c p thông tin theo qui ch . HI U TRƯ NG ðã ký 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2