intTypePromotion=1

DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
189
lượt xem
20
download

DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

  1. bé n«ng nghiÖp vµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------- ------------------------------- Sè:13/2005/Q§-BNN Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh cña bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n V/v: Ban hµnh Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp chÝnh Bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2003/N§-CP ngµy 18/7/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; C¨n cø Ph¸p lÖnh gièng c©y trång Sè 15/2004/PL-UBTVQH11 ngµy 24/3/2004 cña Uû ban Th-êng vô Quèc héi; Theo ®Ò nghÞ cña Côc tr-ëng Côc L©m nghiÖp, Vô tr-ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp chÝnh”, bao gåm gièng cña c¸c loµi: 1) B¹ch ®µn: urophylla, tereticornis, camaldulensis, brassiana, b¹ch ®µn lai. 2) Keo: keo lai, keo l-ìi liÒm, keo tai t-îng, keo l¸ trµm 3) Th«ng: th«ng caribaea, th«ng nhùa, th«ng 3 l¸, th«ng m· vÜ. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Côc tr-ëng Côc L©m nghiÖp, Vô tr-ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng, Thñ tr-ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. Kt. bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n N¬i nhËn: Thø tr-ëng - Nh- ®iÒu 3; - VP ChÝnh phñ; - C«ng b¸o CP; - Côc KiÓm tra v¨n b¶n (BTP); - Vô Ph¸p chÕ; - L-u VP Bé, Côc LN. Høa §øc NhÞ (ðã ký) Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
  2. Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp chÝnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13 /2005/Q§-BNN, ngµy 15 .th¸ng 3 .n¨m 2005) 1. Gièng c¸c loµi b¹ch ®µn: a) B¹ch ®µn urophylla: C¸c dßng PN14 (trång ®¹i trµ), U6, PN3d (trång thö nghiÖm trªn diÖn réng); PN10, PN46, PN47 (vïng Trung t©m); c¸c xuÊt xø Lembata, Mt. Egon, Lewotobi. b) B¹ch ®µn tereticornis: c¸c xuÊt xø Sirinumu, Oro Bay, Laura river. c) B¹ch ®µn camaldulensis: C¸c xuÊt xø Katherine, Kennedy river, Morehead river, Petford area, Gibb river. d) B¹ch ®µn brassiana: XuÊt xø Jackey Jackey ®) B¹ch ®µn lai: 31 c©y tréi thuéc 8 tæ hîp U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U29U24, U29U26, U15C4, U30E5. 2. Gièng c¸c loµi keo: a) Keo lai: c¸c dßng BV10, BV16, BV32 (trång ®¹i trµ); BV5, BV27, BV29, BV33 (trång kh¶o nghiÖm trªn diÖn réng); TB03, TB05, TB06, TB12 (trång thö trªn diÖn réng t¹i c¸c tØnh phÝa Nam); KL2 (trång ë §«ng Nam bé). b) Keo l-ìi liÒm (A. crassicarpa): c¸c xuÊt xø Mala, Periden, Dimisisi. c) Keo tai t-îng (A. mangium): c¸c xuÊt xø Pongaki, Cardwell, Iron range. d) Keo l¸ trµm (A. auriculiformis): c¸c xuÊt xø Coen river, Mibini, Morehead river. 3. Gièng c¸c loµi th«ng: a) Th«ng caribaea var. hondurennsis: gièng tõ c¸c xuÊt xø Cardwell (vïng trång §¹i L¶i, Hµ T©y); Byfield (vïng trång §«ng Hµ, Pleyku, Lang Hanh, S«ng M©y); Poptun 3 (vïng trång S«ng M©y, §¹i L¶i); Alamicamba (vïng trång Pleyku, Lang Hanh). Gièng tõ c¸c nguån gièng cña XÝ nghiÖp gièng l©m nghiÖp vïng B¾c Trung bé- Qu¶ng B×nh. b) Th«ng nhùa: Gièng tõ c¸c v-ên gièng v« tÝnh, rõng gièng h÷u tÝnh, rõng gièng chuyÓn ho¸ th«ng nhùa vïng cao (L©m §ång) vµ th«ng nhùa vïng thÊp (Bè Tr¹ch-Qu¶ng B×nh). Gièng tõ c¸c rõng gièng chuyÓn ho¸ ë NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ, Qu¶ng Ninh. c) Th«ng ba l¸: Gièng tõ c¸c v-ên gièng v« tÝnh, rõng gièng h÷u tÝnh, rõng gièng chuyÓn ho¸ ë L©m §ång. d) Th«ng m· vÜ: Gièng tõ c¸c v-ên gièng v« tÝnh, rõng gièng chuyÓn ho¸ ë §×nh LËp vµ Léc B×nh (L¹ng S¬n). Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2