intTypePromotion=1
ADSENSE

DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

204
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CHÍNH

  1. bé n«ng nghiÖp vµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------- ------------------------------- Sè:13/2005/Q§-BNN Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh cña bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n V/v: Ban hµnh Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp chÝnh Bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2003/N§-CP ngµy 18/7/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; C¨n cø Ph¸p lÖnh gièng c©y trång Sè 15/2004/PL-UBTVQH11 ngµy 24/3/2004 cña Uû ban Th-êng vô Quèc héi; Theo ®Ò nghÞ cña Côc tr-ëng Côc L©m nghiÖp, Vô tr-ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp chÝnh”, bao gåm gièng cña c¸c loµi: 1) B¹ch ®µn: urophylla, tereticornis, camaldulensis, brassiana, b¹ch ®µn lai. 2) Keo: keo lai, keo l-ìi liÒm, keo tai t-îng, keo l¸ trµm 3) Th«ng: th«ng caribaea, th«ng nhùa, th«ng 3 l¸, th«ng m· vÜ. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Côc tr-ëng Côc L©m nghiÖp, Vô tr-ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng, Thñ tr-ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. Kt. bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n N¬i nhËn: Thø tr-ëng - Nh- ®iÒu 3; - VP ChÝnh phñ; - C«ng b¸o CP; - Côc KiÓm tra v¨n b¶n (BTP); - Vô Ph¸p chÕ; - L-u VP Bé, Côc LN. Høa §øc NhÞ (ðã ký) Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
  2. Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp chÝnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13 /2005/Q§-BNN, ngµy 15 .th¸ng 3 .n¨m 2005) 1. Gièng c¸c loµi b¹ch ®µn: a) B¹ch ®µn urophylla: C¸c dßng PN14 (trång ®¹i trµ), U6, PN3d (trång thö nghiÖm trªn diÖn réng); PN10, PN46, PN47 (vïng Trung t©m); c¸c xuÊt xø Lembata, Mt. Egon, Lewotobi. b) B¹ch ®µn tereticornis: c¸c xuÊt xø Sirinumu, Oro Bay, Laura river. c) B¹ch ®µn camaldulensis: C¸c xuÊt xø Katherine, Kennedy river, Morehead river, Petford area, Gibb river. d) B¹ch ®µn brassiana: XuÊt xø Jackey Jackey ®) B¹ch ®µn lai: 31 c©y tréi thuéc 8 tæ hîp U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U29U24, U29U26, U15C4, U30E5. 2. Gièng c¸c loµi keo: a) Keo lai: c¸c dßng BV10, BV16, BV32 (trång ®¹i trµ); BV5, BV27, BV29, BV33 (trång kh¶o nghiÖm trªn diÖn réng); TB03, TB05, TB06, TB12 (trång thö trªn diÖn réng t¹i c¸c tØnh phÝa Nam); KL2 (trång ë §«ng Nam bé). b) Keo l-ìi liÒm (A. crassicarpa): c¸c xuÊt xø Mala, Periden, Dimisisi. c) Keo tai t-îng (A. mangium): c¸c xuÊt xø Pongaki, Cardwell, Iron range. d) Keo l¸ trµm (A. auriculiformis): c¸c xuÊt xø Coen river, Mibini, Morehead river. 3. Gièng c¸c loµi th«ng: a) Th«ng caribaea var. hondurennsis: gièng tõ c¸c xuÊt xø Cardwell (vïng trång §¹i L¶i, Hµ T©y); Byfield (vïng trång §«ng Hµ, Pleyku, Lang Hanh, S«ng M©y); Poptun 3 (vïng trång S«ng M©y, §¹i L¶i); Alamicamba (vïng trång Pleyku, Lang Hanh). Gièng tõ c¸c nguån gièng cña XÝ nghiÖp gièng l©m nghiÖp vïng B¾c Trung bé- Qu¶ng B×nh. b) Th«ng nhùa: Gièng tõ c¸c v-ên gièng v« tÝnh, rõng gièng h÷u tÝnh, rõng gièng chuyÓn ho¸ th«ng nhùa vïng cao (L©m §ång) vµ th«ng nhùa vïng thÊp (Bè Tr¹ch-Qu¶ng B×nh). Gièng tõ c¸c rõng gièng chuyÓn ho¸ ë NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ, Qu¶ng Ninh. c) Th«ng ba l¸: Gièng tõ c¸c v-ên gièng v« tÝnh, rõng gièng h÷u tÝnh, rõng gièng chuyÓn ho¸ ë L©m §ång. d) Th«ng m· vÜ: Gièng tõ c¸c v-ên gièng v« tÝnh, rõng gièng chuyÓn ho¸ ë §×nh LËp vµ Léc B×nh (L¹ng S¬n). Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2