intTypePromotion=1

DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch

Chia sẻ: Ngô Ý Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
276
lượt xem
82
download

DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu với bạn đọc những câu danh ngôn song ngữ (Anh – Việt) hay được sắp xếp theo từng chủ đề như: Thay đổi, Lòng can đảm, Mơ ước, Kinh doanh, Thành công, Hạnh phúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch

 1. www.chiakhoathanhcong.com hân hạnh giới thiệu đến Quý vị eBook miễn phí: DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ Tác giả: Thạc sĩ Dương Tố Dung Tháng 9 năm 2012 Quý vị có thể tìm đọc rất nhiều ebook miễn phí hay, bổ ích về Hạnh phúc, Thành công, Giàu có (Kiếm tiền - Làm giàu) tại www.chiakhoathanhcong.com. DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 1
 2. Xin giới thiệu với bạn đọc những câu danh ngôn song ngữ (Anh – Việt) hay được sắp xếp theo từng chủ đề như: Thay đổi, Lòng can đảm, Mơ ước, Kinh doanh, Thành công, Hạnh phúc… THAY ĐỔI You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you. – Brian Tracy Ta không thể kiểm soát mọi thứ xảy ra với mình, nhưng ta có thể kiểm soát thái độ của ta đối với những điều xảy đến với ta, và như thế, ta sẽ kiểm soát sự thay đổi thay vì để nó kiểm soát ta. – Brian Tracy Change is not merely necessary to life – it is life. – Alvin Toffler Thay đổi không chỉ cần thiết cho cuộc sống, mà nó chính là cuộc sống. – Alvin Toffler Do not let circumstances control you. You change your circumstances. – Jackie Chan Đừng để hoàn cảnh kiểm soát mình. Ta hãy thay đổi hoàn cảnh của ta. – Thành Long (diễn viên, đạo diễn nổi tiếng) CAN ĐẢM Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston Churchill Thành công không phải là kết cục, thất bại không phải là tai hại chí tử, mà lòng can đảm tiếp tục mới là quan trọng. – Winston Churchill – cố thủ tướng Anh Courage is the power to let go of the familiar. – Raymond Lindquist Lòng can đảm là khả năng buông bỏ những thứ quen thuộc. – Raymond Lindquist It requires more courage to suffer than to die – Napoleon Bonaparte Cần có nhiều lòng can đảm hơn để chịu đựng hơn là chết. – Napoleon Bonaparte – cố Hoàng đế Pháp DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 2
 3. The secret of happiness is freedom. The secret of freedom is courage. – Thucydides, Ancient Greek historians and author Bí mật của hạnh phúc là tự do. Bí mật của tự do là lòng can đảm. – Thucydides, nhà lịch sử học và tác giả về Ai cập cổ đại MƠ ƯỚC When you cease to dream, you cease to live. – Malcolm S. Forbes Ta ngừng sống khi ta ngừng mơ ước. – Malcolm S. Forbes KINH DOANH Business opportunities are like buses, there’s always another one coming. – Richard Branson Các cơ hội kinh doanh cũng như các chuyến xe buýt, luôn có chuyến kế tiếp sẽ đến. – Richard Branson The important thing is not being afraid to take a chance. Remember, the greatest failure is to not try. Once you find something you love to do, be the best at doing it. – Debbi Fields Điều quan trọng là đừng ngại nắm lấy cơ hội. Nên nhớ, thất bại lớn nhất là không cố gắng. Một khi bạn tìm được thứ gì đó bạn thích làm, hãy là người làm việc đó giỏi nhất. – Debbi Fields The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity. – Peter F. Drucker Doanh nhân luôn tìm kiếm sự thay đổi, đáp ứng với sự thay đổi, và khai thác sự thay đổi như là một cơ hội. – Peter F. Ducker The five essential entrepreneurial skills for success are concentration, discrimination, organization, innovation, and communication. – Michael Faraday DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 3
 4. Năm kỹ năng kinh doanh quan trọng để thành công là: khả năng tập trung, khả năng suy xét và nhận thức đúng đắn, khả năng tổ chức, khả năng sáng tạo, và khả năng giao tiếp. – Michael Faraday THẤT BẠI Our greatest glory is not in never failing but in raising every time we fail. - Confucius Sự vẻ vang lớn nhất không nằm ở chỗ ta không bao giờ thất bại mà nằm ở chỗ ta tiếp tục đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. – Khổng Tử Failure is nature’s plan to prepare you for great responsibilities – Napoleon Hill Thất bại là kế hoạch của tự nhiên để chuẩn bị cho ta sẵn sàng cho các trách nhiệm lớn khác – Napoleon Hill What people see of my success is only one percent but what they don’t see is the 99 percent which are my failures. – Soichiro Honda Những gì người ta nhìn thấy thành công của tôi chỉ là một phần trăm, còn những gì họ không nhìn thấy là 99% còn lại – là những thất bại của tôi. – Soichiro Honda Failure defeats losers, failure inspires winners. – Robert T. Kiyosaki Thất bại đánh gục kẻ thất bại, thất bại làm tăng cảm hứng cho người thành công. – Robert T. Kiyosaki It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. – Theodore Roosevelt, American 26th US President (1901-1909) Thất bại thì cũng khó chịu thật, nhưng còn tệ hơn nếu ta không bao giờ cố gắng để thành công. – Theodore Roosevelt, Tổng thống thứ 26 của Mỹ Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. – Thomas A Edison DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 4
 5. Nhiều người thất bại trong đời vì họ không nhận ra rằng họ đã đến rất gần thành công khi họ bỏ cuộc. – Thomas A Edison Failure is the tuition you pay for success. – Walter Brunell Thất bại là học phí ta trả cho thành công. – Walter Brunell I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. – Michael Jordan Tôi đã thất bại liên tục trong đời, và đó là lý do tại sao tôi thành công. – Michael Jordan Success and failure. We think of them as opposites, but they’re really not. They’re companions – the hero and the sidekick. – Laurence Shames Thành công và thất bại. Ta nghĩ chúng là đối ngược nhau, nhưng thật ra không phải thế. Chúng song hành cùng nhau – như người hùng và cộng sự. – Laurence Shames ĐỨC TIN In order to succeed, we must first believe that we can. – Michael Korda Để thành công, trước hết ta phải tin là ta có thể. – Michael Korda Miracles happen to those who believe in them. – Bernhard Berenson Điều kỳ diệu xảy đến với những ai tin vào chúng. – Bernhard Berenson What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are. – Anthony Robbins Điều ta có thể hay không thể làm, điều ta cho rằng khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là kết quả của khả năng thực sự của ta, mà nó thường là kết quả của lòng tin của ta vào việc ta là ai. – Anthony Robbins DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 5
 6. Ý TƯỞNG All achievements, all earned riches, have their beginning in an idea. – Napoleon Hill Tất cả mọi thành tựu, tất cả mọi của cải kiếm được, đều có khởi điểm từ một ý tưởng. – Napoleon Hill Capital isn’t that important in business. Experience isn’t that important. You can get both of these things. What is important is ideas. – Harvey S. Firestone Vốn không phải quá quan trọng trong kinh doanh. Kinh nghiệm cũng không phải quá quan trọng. Ta có thể có được hai thứ này. Cái quan trọng là ý tưởng. – Harvey S. Firestone SÁNG TẠO Innovation is the creation of the new or the re-arranging of the old in a new way. – Michael Vance Sáng tạo là sự tạo ra những cái mới, hoặc sự sắp xếp lại những cái cũ theo một cách mới. – Michael Vance When you innovate, you’ve got to be prepared for everyone telling you you’re nuts. – Larry Ellison Khi bạn sáng tạo, bạn phải chuẩn bị tinh thần vì mọi người sẽ nói là bạn lẩn thẩn. – Larry Ellison Innovation is the central issue in economic prosperity. – Michael Porter Sáng tạo là vấn đề cốt lõi của sự thịnh vượng về kinh tế. – Michael Porter Discoveries are often made by not following instructions, by going off the main road, by trying the untried. – Frank Tyger Những phát kiến thường được tạo ra bởi việc không tuân thủ theo các chỉ dẫn, bằng cách “vượt rào” và bằng cách thử những điều chưa được thử. – Frank Tyger DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 6
 7. CON NGƯỜI Dealing with people is probably the biggest problem you face, especially if you are in business. Yes, and that is also true of you are a housewife, architect or engineer. – Dale Carnegie Làm việc với con người có lẽ là vấn đề lớn nhất bạn phải đối mặt, đặc biệt khi bạn làm kinh doanh. Vâng, và điều này cũng đúng nếu như bạn là bà nội trợ, kiến trúc sư, hay kỹ sư. – Dale Carnegie Great people are those who make others feel that they, too, can become great. – Mark Twain Vĩ nhân là những người làm cho người khác cảm thấy họ cũng có thể trở thành vĩ đại. – Mark Twain The best way to persuade people is with your ears – by listening to them. – Dean Rusk Cách tốt nhất để thuyết phục ai đó là bằng đôi tai của bạn – bằng cách lắng nghe họ nói. – Dean Rusk LÒNG KIÊN TRÌ Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. – Dale Carnegie Hầu hết những thứ quan trọng trên đời được hoàn thành bởi những người đã tiếp tục cố gắng ngay cả khi dường như không còn chút hy vọng nào. – Dale Carnegie It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer. – Albert Einstein Không phải là vì tôi quá thông minh, mà chỉ là vì tôi “ngồi lại” với vấn đề lâu hơn. – Albert Einstein Lack of will power has caused more failure than lack of intelligence or ability. – Flower A. Newhouse DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 7
 8. Thiếu ý chí sẽ gây ra nhiều thất bại hơn là thiếu thông minh hay thiếu khả năng. – Flower A. Newhouse When I thought I couldn’t go on, I forced myself to keep going. My success is based on persistence, not luck. – Norman Lear Khi tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục, tôi buộc chính mình phải tiếp tục. Thành công của tôi là nhờ vào sự kiên trì chứ không phải sự may mắn. – Norman Lear Perseverance is a great element of success; if you only knock long enough and loud enough at the gate you are sure to wake up somebody. – Henry Wadsworth Longfellow Kiên trì là yếu tố quan trọng của thành công. Nếu bạn gõ đủ long và đủ lớn vào cánh cửa, chắc chắn rằng bạn sẽ đánh thức được ai đó dậy. – Henry Wadsworth Longfellow Edison failed 10,000 times before he made the electric light. Do not be discouraged if you fail a few times. – Napoleon Hill Edison đã thất bại 10.000 lần trước khi ông làm ra được đèn điện. Đừng để mình bị mất lòng can đảm khi chỉ gặp một vài thất bại. – Napoleon Hill MỐI QUAN HỆ The quality of your life is the quality of your relationship – Anthony Robbins Chất lượng của cuộc sống của bạn chính là chất lượng của các mối quan hệ của bạn. – Anthony Robbins The only way to have a friend is to be one – Ralph Waldo Emerson Cách duy nhất để có bạn là biến mình thành một người bạn. – Ralph Waldo Emerson It is the things in common that make relationships enjoyable, but it is the little differences that make them interesting. – Todd Ruthman Điểm chung sẽ làm cho mối quan hệ vui vẻ, nhưng chính những cái khác biệt nhỏ sẽ làm cho mối quan hệ thêm hấp dẫn. – Todd Ruthman DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 8
 9. THÀNH CÔNG The key to success is to focus your conscious mind on things we desire not things we fear. – Brian Tracy Chìa khóa để thành công là tập trung đầu óc vào những thứ ta mong muốn chứ không phải những thứ ta lo sợ. – Brian Tracy The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people. – Theodore Roosevelt Yếu tố duy nhất quan trọng nhất trong công thức thành công là biết cách giao thiệp với mọi người. – Theodore Roosevelt The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you. If you do that, you’re in control of your life. If you don’t, life controls you. – Anthony Robbins Bí mật của thành công là học cách sử dụng nỗi đau và niềm vui thay vì để chúng sử dụng ta. Làm được như thế tức ta kiểm soát cuộc đời mình. Còn không, ta để cuộc đời kiểm soát ta. – Anthony Robbins The path to success is to take massive, determined action. – Anthony Robbins Con đường dẫn đến thành công là hành động thật nhiều và thật kiên định. – Anthony Robbins The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way. – Dale Carnegie Người thành công sẽ hưởng lợi từ sai lầm và làm lại theo cách khác. – Dale Carnegie If you want to succeed you should strike out in new paths, rather than travel the worn paths of accepted success. – John D. Rockefeller Nếu bạn muốn thành công, bạn phải thử đi những con đường mới, hơn là đi theo lối mòn của những người đã thành công. – John D. Rockefeller DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 9
 10. Success people are simply those with success habits. – Brian Tracy Người thành công đơn giản là những người có những thói quen thành công. – Brian Tracy Hết! Chúc bạn Thành công! www.chiakhoathanhcong.com DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 10
 11. Hạnh phúc, Thành công, Giàu có là những điều ta có thể học được! Ta có thể học cách sống Hạnh phúc hơn! Ta có thể học cách sống Thành công hơn! Ta có thể học cách sống Giàu có hơn! Tất cả phụ thuộc vào Chính ta! Điều ta học được, và sự quyết tâm của ta! Đó là sứ mệnh của www.chiakhoathanhcong.com: giúp mọi người học cách sống Hạnh phúc hơn, Thành công hơn, Giàu có hơn! Tại www.chiakhoathanhcong.com, bạn sẽ tìm thấy các ebook hay về các lĩnh vực: 1. Sống hạnh phúc: chính ta quyết định mức độ hạnh phúc của ta, chỉ cần ta biết cách tư duy và thay đổi quan điểm của chính mình, ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều! 2. Sống thành công: để thành công, ta cần có tư duy tích cực, kỹ năng cần có trong thế kỷ 21: kỹ năng giao tiếp, tìm việc, làm việc, trình bày, thuyết phục, bán hàng, marketing, quản lý, chiến lược… 3. Sống giàu có: để giàu có, ta phải có tư duy đúng đắn về tiền bạc, biết quản lý tiền bạc, bắt tiền bạc làm việc cho mình. Người giàu có thường làm giàu từ kinh doanh, trong đó, với xu hướng Internet hóa của thế kỷ 21, ta nên hiểu biết và ứng dụng Thương mại điện tử (và dĩ nhiên bao gồm cả Marketing online) vào việc kinh doanh, ta cũng nên thử tìm hiểu về tiềm năng mạnh mẽ của Kiếm tiền online… Bạn có thể tìm thấy tài liệu để học những điều trên từ www.chiakhoathanhcong.com! Mời bạn khám phá và đừng bỏ lỡ cơ hội sống Hạnh phúc hơn, Thành công hơn, Giàu có hơn! DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch trang 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2