intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING

Chia sẻ: Thiphan Baotram | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

118
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Nó giúp cho các nhà quản trị đưa ra được những quyết định đúng đắn nhờ đó tránh được hoặc giảm bớt các rủi ro trong kinh doanh  Nó cung cấp cho các nhà quản trị những thông tin tốt nhất cho việc hoạch định các chiến lược và kế hoạch Marketing, tổ chức tốt việc thực hiện và kiểm tra giám sát được các hoạt động Marketing nhằm tìm kiếm được những cơ hội mới, những thị trường mới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MARKETING

 1. ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MARKETING Caâu hoûi: Nghieân cöùu Marketing laø gì? Trình baøy toùm taét caùc phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu trong nghieân cöùu Marketing? (4 ñieåm) Traû lôøi: 1. Khaùi nieäm: Nghieân cöùu Marketing laø heä thoáng caùc phöông phaùp vaø kyõ thuaäñöôïc thöïc hieännhaèm:thu thaäp,phaântích, xöû lyù caùc thoângtin moätcaùchchính xaùc vaø khaùch quanveàthò tröôøng,veàkhaùchhaøng. 2. YÙ nghóa:  Noù giuùp cho caùc nhaø quaûntrò ñöa ra ñöôïc nhöõngquyeátñònh ñuùngñaénnhôø ñoùtraùnhñöôïc hoaëcgiaûmbôùtcaùcruûi ro trongkinh doanh  Noù cung caáp cho caùc nhaø quaûntrò nhöõng thoângtin toát nhaátcho vieäc hoaïch ñònh caùc chieán löôïc vaø keá hoaïch Marketing, toå chöùc toát vieäc thöïc hieän vaø kieåmtra giaùmsaùt ñöôïc caùc hoaït ñoängMarketing nhaèmtìm kieámñöôïc nhöõng cô hoäi môùi, nhöõngthò tröôøngmôùi.  Noù coøn giuùp hoï ñeà ra ñöôïc caùc giaûi phaùpthieát thöïc trong vieäc khaéc phuïc caùc yeáukeùmtrong phöôngthöùchoaït ñoänghay trongvieäccaûi tieánchaátlöôïng, maãumaõ,hìnhdaùng,kích thöôùccuûasaûnphaåm,... Caùc Phöông Phaùp Vaø Kyõ Thuaät Thu Thaäp Thoâng Tin Thoângtin tieápthò ñöôïc chi ra laøm2 loaïi: 1) Thoâng tin thöù caáp (caáp II) Secondary Data: Laø thoângtin coù saüncoù theåthuthaäptöø hai nguoànsauñaây:  Beân trong Xí nghieäp ( Thoâng tin noäi boä) : bao goàmcaùc loaïi taøi lieäu, hoà sô, soå saùch, chöùng töø phaùt sinh trong SXKD hoaëc coù löu tröõ trong heä thoángthoângtin MarketingcuûaCty, XN.  Beân trong xí nghieäp: Trong caùc thö vieän, vieännghieâncöùu, caùc cô quanquaûn lyù chuyeânngaønh,caùctröôøngñaïi hoïc, caùcphoøngthöôngmaïi vaø coângnghieäp,… 2) Thoâng tin sô caáp (caáp I) Primary Data: Laø loaïi thoâng tin chöa coù saün, noù caàn phaûi ñöôïc thu thaäp, boå sung nhieàu phöôngphaùpkhaùcnhaunhaèmnaémbaétñöôïc nguyeânnhaâncuûavaánñeàtröôùc khi tìm ra caùcphöôngphaùphöõuhieäu. Thu thaäpthoângti caápI laø thu thaäpnhöõngdöõ kieäncoù lieânquanñeántaäptính, thoùi quan,thaùi ñoä,loái soáng,löùatuoåi, giôùi tính, thunhaäp,ñoängcô muahaøng..Vì vaäy ngöôøi ta phaûi aùpduïngcaùcphöôngphaùpñieàutra, nghieâncöùuthaêmdoø hieäntröôøng. Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng caùc phöông phaùp ñieàu tra thaêmdoø sau ñaây ñeåthuthaäpdöõ kieäncaápI: a. Phöông phaùp quan saùt- theo doõi: Nhaèm thu thaäp ñöôïc thoâng tin qua vieäc theo doõi caùc thoùi quen hay phaûn öùngcuûakhaùchhaøng,laéngnghecaùclôøi bình luaänhaythanphieàncuûahoï. Phöông phaùp quan saùt theo doõi coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùc thieát bò chuyeânduøngnhö cameraôû Sieâuthi, treânxa loä, caùcloaïi maùyñeámtöï ñoängñeåño löu löôïng xe coära vaøothaønhphoá… Phöông phaùp naøy töông ñoái khaùch quan, chính xaùc vaø nhanh choùng. Tuy nhieânchægiuùp ghi nhaänlaïi nhöõng thoângtin maø chöa theåcaét nghóañöôïc lyù do taïi saokhaùchhaønglaïi haønhñoängnhövaäy.
 2. b. Phöông phaùp ñaët caâu hoûi ñieàu tra: Phöôngphaùpnaøy coù theåtieánhaønhbaèngcaùchgôûi thö, goïi ñieänthoaïi hay phoûngvaántröïc tieáp.Moãi caùchñieàucoù nhöõngöu, nhöïôc ñieåmrieâng:  Ñieàu tra baèng thö tín: − Phí toånthaáp,coù theåñieàutraroängraõi ñöôïc − Ngöôøi traûlôøi coù theåtraûlôøi moätcaùchkín ñaùovaø thuaänlôïi cho hoï. − Ngöôøi traûlôøi khoângbò aûnhhöôûngbôûi nhöõngthieânkieán,quanñieåmcuûa ngöôøi ñi phoûngvaán. − Nhöngseõcoù tình traïngtraûlôøi thaáplaømtaêngchi phí tính treânmoãi baûntraû lôøi. − Nhöõng ngöôøi traû lôøi coù theå chöa thöïc söï tieâu bieåu cho toaøn boä khaùch haøng,nhaátlaø khi nhöõngngöôøi khoângtraûlôøi laïi chieámtyû leä cao.  Ñieàu tra baèng phoûng vaán tröïc tieáp: − Tæleä ngöôøi traûlôøi cao. − Thoângti thuñöôïc khaùchínhxaùcvaønhieàuhônso vôùi ñieàutra baèngthö tín. − Nhöõng phí toån cuûa phöông phaùpnaøy raát cao vaø ñoøi hoûi nhieàuthôøi gain vaø coângsöùcñeåthöïc hieän. − Caùc keátquaûcoù theåsai leächdo ñònhkieáncuûangöôøi phoûngvaánhay caùch traûlôøi thieáunhieättình, voøngvo hayngaétchöøngcuûangöôøi ñöôïc hoûi.  Ñieàu tra baèng ñieän thoaïi: Nhöõng öu vaø nhöïôc ñieåmcuûa phöông phaùp naøy cuõng töông töï nhö caùch phoûng vaán tröïc tieáp nhöng caùch ñieàu tra naøy ít toán thôøi gian vaø phí toån hôn. Tuy nhieânnoù coù nhöôïc ñieåmlaø noùi chuyeänquañieänthoaïi seõbò haïn cheáveàthôøi gian, vì khoâng theå noùi chuyeän quaù laâu treân ñieän thoaïi nhaát laø ñieän thoaïi ñöôøng daøi hoaëcdi ñoäng.Hôn nöõa,löôïng ñieänthoaïi ôû nöôùcta coønhaïncheá,töùclaø khoângphaûi ai cuõngcoù ñieänthoaïi ñeåphoûngvaán. c. Phöông phaùp ñieàu tra chuyeân saâu: Phöông phaùpnaøy ñöôïc toå chöùc theo kieåu thaûo luaän noùmcoù troïng ñieåm haycaùchoäi nghòkhaùchhaøngñeåtìm hieåunguyeânnhaâncuûavaánñeà,hayñeåthuthaäp ñöôïc yù kieáncuûakhaùchhaøng. * Moät soá ñieàu caàn löu yù khi laäp caùc baûng caâu hoûi ñieàu tra hoaëc khi phoûng vaán tröïc tieáp: o Khoângneânduøngnhöõngthuaätngöõquaùchuyeânsaâu. o Traùnhnhöõngchöõcoù nhieàunghóagaâyhieåulaàm o Moãi caâuhoûi chæñeåhoûi moätvaánñeà. o Khoângneânñaëtcaâuhoûi coù tính chaátrieângtö, caùnhaân. o Khi ñaët caâu hoûi caàn taïo ñieàu kieän cho khaùch haøng deã löïa choïn caâu traûlôøi baèngcaùcloaïi caâuhoûi coù thangbaäctraûlôøi. Caâu hoûi: Tieán trình quyeát ñònh mua haøng goàm nhöõng böôùc naøo? Veõ sô ñoà vaø giaûi thích? Traû lôøi: Tieántrìnhquyeátñònhmuahaønggoàmcoù 5 böôùc: Caûm Tìm Ñaùnh Quyeátñ Haønh vi nhaän kieám giaù caùc ònh mua sau khi Nhu caàu giaûi mua
 3. 1) Nha ä n th ö ù c vaá n ñe à hoa ë c caû m nha ä n nhu caà u: Quaù trình quyeát ñònh mua saûn phaåm gì baét ñaàu khi nhu caàu ñuû maïnh ñeå kích thích moät ngöôøi. Nhu caàu coù theå xuaát phaùt töø beân trong yù töôûng cuûa con ngöôøi nhö khi coù caûm giaùc ñoùi thì ngöôøi ta muoán aên, neáu caûm thaáy bò ñau nhöùc hoaëc caûm soát thì uoáng thuoác Panadol hoaëc Decolgen. Nhu caàu ñoâi khi cuõng chöa boäc phaùt ngay cho ñeán khi bò kích thích ñoät ngoät bôûi moät tranh quaûng caùo, moät ñoaïn phim hoaëc moät hình töôïng cuï theå maø ta baét gaëp. Nhu caàu cuõng phaùt sinh khi saûn phaåm chuùng ta ñang xaøi ñaõ bò cuõ , moøn 2) Tìm kie á m th o â n g tin: Nguoàn thoâng tin maø khaùch haøng tìm kieám chia laøm 4 nhoùm:  Nguoàn caù nhaân: Töø gia ñình, baïn beø, haøng xoùm, ngöôøi  Nguoàn töø quaûng caùo, töø ngöôøi baùn haøng, nhaø phaân phoái, baûn thaân cuûa bao bì saûn phaåm, caùch tröng baøy saûn phaåm töø  Nguoàn töø caùc sinh hoaït coäng ñoàng nhö caùc cuoäc trei63n laõm, hoäi chôï, töø caùc phöông tieän ñaïi chuùng (Mass Media) nhö Ñaøi phaùt thanh, ñaøi truyeàn hình, caùc cô quan thoâng taán, baùo chí,…  Nguoàn kinh nghieäm töø chính baûn thaân do ñaõ töøng söû duïng 3) Ñaùn h giaù caù c giaûi ph a ù p : Treân cô sôû caùc thoâng tin coù ñöôïc, ngöôøi mua seõ phaân tích, ñaùnh giaù, so saùnh caùc giaûi phaùp khaùc nhau veà saûn phaåm, veà dòch vuï döïa theo nhöõng ñaëc ñieåm veà kieåu daùng, giaù caû, maãu maõ, bao bì, 4) Quy e á t ñòn h mu a: Ngöôøi mua haøng thöôøng seõ quyeát ñònh mua loaïi nhaõ hieäu naøo maø mình öa chuoäng nhaát, nhöng seõ coù hai yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc döï ñònh mua vaø quyeát ñònh mua: - Moät laø thaùi ñoä cuûa ngöôøi khaùc: yù kieán cuûa vôï hoaëc - Hai laø coù nhöõng tình huoáng baát ngôø xaûy ra laøm thay ñoåi quyeát ñònh mua, ñoù laø nhöõng yeáu toá khoâng mong ñôïi. VD: Ngöôøi döï ñònh mua chaúng may bò ñuoåi vieäc, hoïaêc mua moùn haøng khaùc trong gia ñình thì caàn thieát hôn hoaëc coù lôøi ñoàn khoâng toát veà nhaõn hieäu maø khaùch haøng döï ñònh mua döï ñònh mua hoaëc ngöôøi baùn Khi ñaõ quyeát ñònh mua thì khaùch haøng coøn ñöa ra caû moät chuoãi caùc quyeát ñònh khaùc coù lieân quan ñeán vieäc mua haøng nhö: ñòa ñieåm, thôøi gian mua haøng, giao haøng , phöông thöùc thanh toaùn,… Nhieäm vuï cuûa nhöõng nhaø tieáp thò laø caàn phaûi tìm hieåu nhöõng nhaân toá gaây neân caûm giaùc phaûi chòu ruûi ro ôû khaùch haøng nhaèm cung caáp theâm cho hoï nhöõng thoâng tin vaø hoã trôï caàn thieát trong baùn haøng giuùp laøm giaûm ñi nhöõng lo laéng khoâng ñaùng coù naøy. 5) Haøn h vi sau khi mu a haø n g : Söï haøi loøng hoaëc khoâng haøi loøng veà saûn phaåm seõ coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán nhöõng laàn mua haøng keá tieáp cuûa khaùch haøng. Caùc DN phaûi laøm theá naøo ñoù ñeå cho nhöõng lôøi quaûng caùo, nhöõng lôøi rao môøi, nhöõng höùa heïn veà saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa mình phaûi thaät söï ñuùng vôùi tính naêng, coâng duïng, vaø lôïi ích maø chuùng mang laïi ñeå ngöôøi mua ñöôïc thoaû maõn vaø moät khi khaùch − Hoï seõ trung thaønh laâu daøi hôn. − Hoï seõ mua nhieàu hôn. − Seõ ít chuù yù ñeán giaù caû hôn − Seõ noùi nhöõng ñieàu toát veà coâng ty.
 4. CAÂU HOÛI: TRÌNH BAØY YÙ NGHÓA, NOÄI DUNG CUÛA MARKETING MIX ( VEÕ SÔ ÑOÀ)? Traû lôøi : Mark e t i n g Mix, yù ngh ó a : Marketing – Mix laø moät chieán löôïc phoái hôïp caùc thaønh phaàn chuû yeáu cuûa Marketing moät caùch hôïp lyù ñeå ñaït hieäu quaû cao trong kinh doanh döïa treân caùc thò tröôøng muïc tieâu maø doanh nghieäp ñaõ löïa choïn sau khi ñaõ tieán haønh vieäc phaân khuùc thò tröôøng cuõng nhö Noù laø söï pha troän moät caùch khoân ngoan nhaát nhöõng yeáu toá neàn taûng cuûa Marketing ñeå taïo ra ñöôïc moät chieán löôïc höõu hieäu nhaát, thöïc teá nhaát vaø ñoäc ñaùo nhaát so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh Theo john MC Cathy, caùc thaønh phaàn chính yeáu cuûa Marketing laø:  Saûn phaåm (Product)  Giaù caû ( Price)  Phaân phoái ( Place – Distribution)  Chieâu thò coå ñoâng (Promotion) Chieán löôïc naøy coøn ñöôïc goïi laø chieán löôïc “4P”, noù trôû neân quen thuoäc vaø raát noåi tieáng treân theá giôùi. Marketing – Mic ñöôïc xem nhö laø söï bieåu hieän cuï theå nhaát veà söï linh hoaït cuûa caùc doanh nghieäp tröôùc söï bieán ñoäng thöôøng xuyeân cuûa thò tröôøng muïc tieâu ñeå kòp thôøi ñoái phoù vôùi moïi tình huoáng coù theå xaûy ra. Marketing – Mix luoân gaén vôùi moät thò tröôøng muïc Ma rke t in g Th ò t rö ô ø n g m u ïc t ie â u Ngö ô øMark thön g n gMix ûkho â n g caù câ n bie ä t :löôïc chieáneti n g öùng sau: 1. i ta e ti ô ø – sö duïn g ph a chi e á n laø Mark löôïc mix duïng Marketing – Mix vaøo thò tröôøng maø khoâng coù söï phaân bieät veà ñoái Thò tröôøng Marketing– Mix cuûaDoanhnghieäp 2. Marketing – Mix phaân bieät: laø öùngvôùi moãi phaânkhuùcthò tröôøngkhaùc nhau,doanhnghieäpseõñöara phaûnöùngvôùi moãi Marketing– Mix khaùcnhau.
 5. Phaânkhuùc Marketing– Mix soá1 1 Phaânkhuùc Marketing– Mix soá2 2 Phaânkhuùc Marketing– Mix soá3 3 3. Marketing – Mix taäp trung: ôû ñaây,doanhnghieäpchætaäptrungchieánlöôïc Marketing– Mix vaøomoätphaânkhuùcnhaátñònh. Phaânkhuùc 1 Phaânkhuùc Marketing– Mix taäptrung 2 Phaânkhuùc 3 Toùm laïi: Marketing– Mix phuï thuoäcvaøonhöõngyeáutoásauñaây:  Tính chaát cuûa haøng hoaù: Thöïc phaåm,quaànaùo,giaøydeùp,maùymoùc  Phuï thuoäc vaøo vai troø, vò trí xí nghieäp treân thò tröôøng: ñieàunaøygiaûi thích vì saomaøñoái vôùi vieäckinh doanhcuøngmoätloaïi saûnphaåm,nhöngcoù ngöôøi coi troïngchieánlöôïc giaù,coù ngöôøi laïi chuùtroïngñeánkhaâuquaûngcaùo,ngöôøi khaùcthì khaâuchaøohaøng,baùnhaøng,..  Coøn ñoái vôùi cuøng moät xí nghieäp vaø kinh doanh cuøng moät maët haøng, Marketing – Mix cuõng thay ñoåi theo thôøi gian ( theochu kyø soángcuûasaûnphaåm) thuyøtheonhöõngdieãnbieáncuï theåcuûathò tröôøng. Ví duï: ÔÛ gia ñoaïnmôùi tungsaûnphaåmra thò tröôøng,khaâuquaûngcaùothöôøngñöôïc xemraát quantroïng.Sauñoùkhi saûnphaåmcoù choãñöùngtreânthò tröôøng,ngöôøi ta baétñaàu giaûmdaànchi phí quaûngcaùo,töø ñoù giaùcaûsaûnphaåmcuõngñöôïc ñieàuchænhdaàn.  Cuõngcaànlöu yù raèngcaùcyeáutoácuûaMarketing– Mix ñeàuhöôùngveàngöôøi tieâu duøngvaø chòutaùcñoängmaïnhmeõcuûamoâi tröôøngKT-XH, chínhtrò, luaätphaùp,coâng ngheä,… CAÂU HOÛI: TRÌNH BAØY CHU KYØ SOÁNG HAY VOØNG ÑÔØI CUÛA SAÛN PHAÅM? (3ñ) Traû lôøi: Chu kyø soángcuûasaûnphaåm( theproductlife cycle): goàmcoù 4 giai ñoaïn 1) Giai ñoaïn giôùi thieäu:  Trong giai ñoaïn naøy nhaø saûn xuaát can phaûi boû ra raát nhieàu chi phí ñeå giôùi thieäu, quaûng caùo veà saûn phaåm vì ngöôøi tieâuduøngchöa bieátnhieàuveà
 6. saûn phaåmneân hoï thöôøng “ do döï “ chöa thaätsöï tin töôûng vaøo saûn phaåmcho neân khoái löôïng tieâuthuï coønthaáp.  Ñeå thaâmnhaäpvaøo thò tröôøng, Coâng ty can phaûi toå chöùc cho ñöôïc moat heä thoáng tieâu thuï roäng khaép qua caùc caáp trung gian khaùc nhau roài môùi ñ1n ngöôùi baùn leû.  Khi môùi thaâmnhaäpvaøo thò tröôøng, giaù cuûa saûn phaåm neân ñöôïc ñònh hôi thaáp hôn so vôùi giaù cuûa caùc saûn phaåm cuøng loaïi treân thò tröôøng ñeå thu huùt khaùch haøng nhaèm taêng nhanh doanh soá, môû roäng thò phaàn. Sau ñoù khi saûn phaåmñaõ ñöùng vöõng treân thò tröôøng Coâng ty coù theå taêng giaù lean ñoâi chuùt maø vaãnñöôïc thò tröôøngchaápnhaän.  Ngoaøi ra, nhaøsaûnxuaátcuõng caàn phaûi hoaøn thieän hôn nöõa saûn phaåm cuûa mình nhaèmtaïo theâmnieàmtin, chieámñöôïc caûm tình cuûa khaùch haøng ñeå coù ñöôïc choãñöùnglaâudaøi treânthò tröôøng. 2) Giai ñoaïn taêng tröôûng:  Đây là giai đoạn mà sản phẩm của Công ty đã có được long tin c ủa khách hang và số lượng hang hóa bán ra ngày càng lớn đã làm gi ảm đáng kể chi phí và giá thành s ản ph ẩm. Vì vậy, doanh thu và lợi nhuận tăng cao, thị phần ngày càng phát triển.  Mục tiêu cơ bản của giai đoạn này là xâm nh ập vào nh ững th ị trường m ới hay len lỏi vào những giai đoạn mới của những th ị trường đã có. Đ ồng th ời không ngừng củng cố hoàn thiện chất lượng cũng như tính năng của sản phẩm đã đ ược khách hang chấp nhận.  Gía cả ở giai đoạn này có thể vẫn giữ ở mức cũ hoặc có thể áp dụng các bi ện pháp khuyee61n mãi nếu như công ty đã được doanh só và lợi nhuận cao và đ ủ bù đ ắp cho chi phí của giai đoạn trước. 3) Giai ñoaïn chin muoài (baûo hoøa):  La giai đoạn mà khối lượng hang hóa bán ra đã lên đ ến đ ỉnh đi ểm và không thể tăng cao hơn nữa, bắt đầu có hiện tượng ứ động ở các kênh phân ph ối, doanh thu giảm dần.  Ở giai đoạn này xí nghiệp cần phải hạ giá thành sản phẩm đến m ức tối đa để có thể giảm giá bán nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ hang hóa còn tồn đọng.  Ngoài ra, cần phải cải tiến chất lượng sản phẩm và bao bì ho ặc nhãn hi ệu nh ằm vực dậy uy tín của sản phẩm ở người tiêu dung , tăng cường khâu quảng cáo và các khâu d ịch vụ hơn nữa. 4) Gia ñoaïn suy thoaùi:  Giai đoạn này là giai đoạn mà hang hóa bán ra b ị gi ảm sút nghiêm tr ọng, doanh số, thị phần và lợi nhuận đều giảm mạnh và có nguy cơ dẫn đến phá sản.  Đứng trước nguy cơ đó, Công ty phải biết ứng phó kịp th ời v ới tình hình th ị trường nghĩa là cần phải mạnh dạn quyết định ngưng sản xuất ngay mặt hang này và có kế hoạch từng bước tung ra sản phẩm mới theo ki ểu chi ến l ược “ g ối đ ầu” các chu kỳ sống của sản phẩm nếu thấy hang hóa bị ứ đọng nhiều, lượng bán ra bị gi ảm sút lien t ục dù cho Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc c ải ti ến sản ph ẩm, tăng c ường qu ảng cáo, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ,…  Lợi ích của việc nghiên cứu vòng đời sản phẩm: Nghiên cứu vòng đời sản phẩm hay chu lỳ sống sản phẩm sẽ giúp cho công ty có kế hoạch chủ động trong việc tiêu thụ hàng hòa theo từng giai đoạn của chu kỳ này, khai thác tốt nhất những lợi thế của từng chu kỳ. Tìm cách kéo dài những giai đo ạn hưng thịnh nh ất để được doanh thu và lợi nhuận cao nhất và cũng kịp thời rút lên kh ỏi th ị tr ường hay ngừng sản xuất sản phẩm đang ởi giai đoạn suy thoái để nhanh chóng bảo toàn l ực l ượng và tấn công sang lĩnh vực mới, sản phẩm mới,…
 7. SƠ ĐỒ CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM Doanhsố Maturity Growth e Introduction Decline Thời gian CAÂU HOÛI: VÌ SAO DOANH NGHI ỆP PHẢI PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI? TRÌNH BÀY CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MỚI? (4Đ) Traû lôøi:  Vì sao doanh nghiệp phải triển khai sản phẩm mới? Nhan tố quyết định sự thành công , tồn tại của một Xí nghiệp chính là b ản than s ản phẩm của họ, do đó họ phải luôn tìm kiếm, nghiên cứu, phát mra sản phẩm m ới đ ể sẵn sang tung ra khi cần thiết, tức là khi doanh số và lợi nhuận của m ột số sản phẩm nào đó b ắt đ ầu giảm sút, hang hóa bị ứ đọng thì lúc đó Xí nghi ệp c ần phải có sản ph ẩm khác đ ể thay th ế, đ ể tiếp tục giữ vững vị thế Xí nghiệp trên thị trường luôn thay đổi về mặt th ị hi ếu, nhu c ầu, thẩm mỹ,.. Trong điều kiện canh tranh gay gắt và sôi động của th ị tr ường, các doanh nghi ệp nh ạy bén không bao giờ được tự mãn và cảm thấy hoàn toàn yên tâm về sản phẩm c ủa mình mà ngược lại phải lươn đề cao cảnh giác trước sự tấn công của các đối thủ c ạnh tranh v ới mình, cũng như sự thay đổu thị hiếu của khách hang và trình độ công ngh ệ k ỹ thu ật c ủa th ời đ ại. Để đứng vững và phát triển trên thị trường, các doanh nghiệp phải luôn sang t ại, tìm cách c ải tiến không ngừng, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như bao bì, mẫu mã,…  Chiến lược triển khai sản phẩm mới thường trải qua các giai đoạn chính sau: 1) Tổng quát hóa ý tưởng: Việc triển khai sản phẩm mới bắt đầu từ việc đưa ra những ý tưởng m ới. Thông thường ngưới ta đưa ra rất nhiều ý tưởng m ới để c ưới cùng m ới ch ọn ra m ột ý t ưởng có khả năng thực hiện. Các ý tưởng về sản phẩm mới có thể bắt ngưồn từ nhiều ngu ồn khác nhau:
 8.  Nguồn nội bộ: Các cuộc thống kê cho thấy có khoảng 50% về sản phẩm mới thường xuất phát từ nguồn nội bộ, tức là do các nhà khoa h ọc, các k ỹ sư, các công nhân viên của nhà máy đưa ra.  Khách hang: Có khoảng 20% các ý kiến xuất phát từ sự đóng góp của khách hang qua những lời than phiền và đề xuất của họ.  Các đối thủ cạnh tranh: Có khoảng 20% những ý niệm về sản phẩm mới đến từ bản phân tích các đối thủ cạnh tranh qua vi ệc nghiên cứu các sản phẩm cụ thể của họ.  Các nguồn khác: Số còn lại có thể xuất phạt từ các nhà cung cấp, các nhà phân phối, các tạp chí chuyên ngành, các cuộc hội thảo, tri ển lãm, qu ảng cáo, các viện nghiên cứu,.. 2) Gạn lọc ý tưởng: Là nhằm chọn lựa những ý tưởng hay để có thể đưa ra triển khai thực hiện. 3) Triển khai và thử nghiệm quan niệm: Sau khi gạn lọc những ý tưởng hay, doanh nghiệp cần ph ải t ổ ch ức ti ến hành triển khai quan điểm đó bằng việc đưa ra các khái quát về sản phẩm cụ thể. Ví Dụ: Một công ty xe hơi dự định đưa ra một lo ại xe nhỏ, chạy bằng đi ện rất ti ện d ụng cho việc di chuyển trong các đô thị có nhiều xe c ộ, dễ b ị k ẹt xe v ới giá th ấp h ơn nhi ều l ần so với các loại xe khác và đặc biệt rất thích hợp với phụ nữ khi đi làm, mua sắm,… Sau khi đã tổ chức triển khai quan điểm , công ty sẽ tổ chức thử nghi ệm quan điểm qua việc lấy ý kiến khách hàng. 4) Xây dựng chiến lược tiếp thị: Chiến lược này nhằm đưa sản phẩm mới vào thị trường. Trong ví d ụ ở đây, sản phẩm mới là loại xe điện nhỏ chạy điện. Chiến lược c ần phải nêu rõ th ị tr ường m ục tiêu, qui mô thị trường, cách phân phối và quảng cáo,… 5) Phân tích kinh doanh: Phân tích kinh doanh phải định được tổng chi phí bỏ ra và doanh số thu được từ đó khẳng định được lợi nhuận. 6) Triển khai sản phẩm: Việc triển khai sản phẩm thường do bộ phận thiết kế kỹ thuậ và bộ phận nghiên cứu và phát triển thực hiện theo yêu c ầu và đặc tính k ỹ thuậ nh ư d ự ki ến nh ằm t ạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa vào sản xuất thử. 7) Thử nghiệm thị trường: Nhằm mục đích thăm dò ý kiến của khách hang đối với sản phẩm vừa đ ược xuất xưởng để đo lường mức cầu, thử nghiệm tính năng kỹ thuật của sản phẩm cũng nh ư các chương trình tiếp thị đối với sản phẩm đó. Th ử nghiệm thị trường giúp cho việc dự báo và lợi nhuận đạt kết quả đáng tin cậy hơn. 8) Thương mại hóa sản phẩm: Đây là gia đoạn đưa ra sản phẩm bán rộng rãi trên thị trường. Đ ể đảm bảo các điều kiện cho kế hoạch này thắng lợi, doanh nghiệp phải đưa ra 4 quyết định sau:  Về thời gian: Khi nào có thể tung ra sản phẩm mới trên thị trường?  Về nơi chốn: Tung ra ở đâu trước thì hợp lý?  Về đối tượng: Cho loại khách hang nào?  Về phương tiện: Bằng cách nào và ai sẽ thực hiện việc này? Thời điểm bắt đầu ra là cao điểm của toàn bộ quá trình chu ẩn b ị và tung ra s ản phẩm mới ra thị trường. Nó thường gồm ba gia đoạn:  Thông tin quảng cáo: Ở gia đoạn này quảng cáo giữ vai trò làm cho khách hang biết về sản phẩm của mình, giới thiệu với khách hang đặc tính kỹ thuật, công dụng của sản phẩm.
 9.  Khách hàng làm quen với sản phẩm mới: Sauk hi tìm hiểu, xem xét về lợi ích cùng với giá cả hợp lý c ủa sản ph ảm khách hang muo1n dung th ử tr ước khi khẳng định những ưu điểm thật sự của sản phẩm.  Khách hàng tìm mua sản phẩm với sự tin cậy về lợi ích c ủa nó : Ở gia đoạn này, khối lượng sản phẩm bán ra tăng lên rõ rệt và ổn định ở các điểm bán hàng. CAÂU HOÛI: TRÌNH BAØY VỀ MOÂI TRƯỜNG TIẾP THỊ CỦA DOANH NGHIỆP? (4Đ) Traû lôøi: 1. Khaùi nieäm: Theo Kotler “Moâi trường tiếp thị” cuûamoätcoângty bao goàmcaùc yeáutoá vaø ñoäng löïc beân ngoaøi coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng phaùt trieån vaø duy trì moái quanheä– giaodòchcuûacoângty vôùi khaùchhaøngmuïc tieâucuûamình. Thaätvaäychuùngta can bieátraèngcaùcdoanhnghieäpluoânluoânñöôïc hình thaønh,hoaït ñoängvaø phaùttrieåntrongmoatmoâi tröôøngchungquanhmaøngöôïc laïi noù coù moái quanheäkhaêngkhít vaøchòusöï taùcñoängqualaïi laãnnhau. Noùi toùmlaïi moâi tröôøngcoù theåtaùcñoängxaáuñeáncaùc doanhnghieäp, caûn trôû doanh nghieäp phaùt trieån, thaämchí nay noù vaøo choã phaù saûn, ngöøng hoaït ñoäng. Nhöng maët khaùc, moâi tröôøng cuõng coù nhöõng taùc ñoäng coù lôïi cho doanh nghieäp,taïo ra cô hoäi vaø ñieàukieäncho noù toàntaïi vaø phaùttrieånlaâudaøi, beanvöõng neáucaùcdoanhnghieäpbieátnamelaáychuùng. 2. Moâi tröôøng tieáp thò cuûa doanh nghieäp ñöôïc chia laøm hai loaïi: a. Moâi tröôøng vi moâ: bao goàm  Caùc nhaø cung caáp: Caùc nhaøcungcaápñoùngvai troø quantroïngtrongvieäcgiaønhöu theácaïnh tranhcuûacaùcdoanhnghieäpquavieäcbaûoñaûmtoátvaø ñeàuñaënnguoàn haøng,nguyeân vaätlieäucungöùngcho saûnxuaátvaø phaânphoái cuûacaùcdoanhnghieäp.Vieäc oån ñònh ngöoàn cung caáp naøy coøn giuùp cho caùc doanh nghieäp giaûm ñöôïc phí toån, töø ñoù giaûmñöôïc giaù thaønhñaàura, giöõ vöõng maëtbaènggiaù caû ñoái vôùi saûn phaåmlaøm ra.  Caùc trung gian tieáp thò: Caùc trunggian tieápthò bao goàmnhöõngngöôøi moâi giôùi, buoânbaùn,caùc dòch vuï vaän chuyeån, boác xeáp, caùc coâng ty dòch vuï taøi chính, caùc coâng ty tö vaán, caùccoângty nghieâncöùu veàtieápthò hoaëcquaûngcaùo. Nhöõngtrunggian naøy coù aûnh höôûngkhoângnhoû ñeánhoaït ñoängsaûn xuaátkinh doanhcuûa caùc doanhnghieäpvì noù coù vai troø xuùc taùc vaø hoã trôï caùc doanh nghieäp trong vieäc ñöa haøng hoùa ñeán tay ngöôøi tieâuduøng.  Caùc khaùch haøng: Khaùchhaønggiöõ vai troø quyeátñònh trongsöï toàntaïi vaø phaùttrieåncuûa caùc doanhnghieäp. Caùc doanhnghieäpcan phai coi khaùchhaøng laø trung taâmcuûa moïi hoaït ñoäng,vì khaùchhaøngmaøphuïc vuï. Ñieàuñoù coù nghóalaø neáukhoângcoù khaùch haøngthì khoângcoù doanhnghieäpvaøkhoângcoù hoaït ñoängMarketing.  Caùc ñoái thuû caïnh tranh: Caùc ñoái thuûcaïnhtranhcuõngthöôøngcoù nhieàudaïng: caùcñoái thuûhieän höõu, caùcñoái thuûtieàmaån,caùcñoái thuûtröïc tieáphoaëcgiaùntieáp.Ñeå ñoái phoùkòp thôøi vaø coù hieäu quaû ñoái vôùi nhöõng cuoäc taáncoâng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh, caùcdoanhnghieäpcan phaûi nghieâncöùutæmæcaùcñoái thuûcuûamìnhnhaèmbaûoñaûm toátcho söï toàntaïi vaø phaùttrieåncuûamình.  Caùc coâng chuùng:
 10. Cong chuùng ôû nay bao goàm giôùi taøi chính ngaân haøng, giôùi truyeàn thoângñaïi chuùngnhö ñaøi phaùtthanh, truyeànhình, baùo chí,…. Giôùi chính quyeàn,caùctoå chöùctieâuthuï, coângchuùngñòa phöôngvaø caùnboäcoâng nhaânvieân cuûa doanh nghieäp. Neáu bieát tranh thuû söï uûng hoä cuûa caùc giôùi coâng chuùng, doanh nghieäp seõ coù nhieàu thuaän lôïi trong vieäc khuyeáchtröôngthaântheáhôn. b. Moâi tröôøng vó moâ: baogoàm:  Moâi tröôøng daân soá: Söï bieán ñoäng veà daân soá,söï gia taênghoaëc giaûmbout veà tyû leä sinh ñeû , tyû leä töû vong, söï dòch chuyeån caùc thaønh phaàn daân cö töø nôi naøy sang nôùi khaùchoaëcsöï thayñoåi veàcaáutruùcdaânsoá.Taátcaûñeàutaïo neânnhöõngtaùcñoängto lôùn ñeánhoaïtñoängcuûadoanhnghieäp.  Moâi tröôøng kinh teá: Tình hình kinh teá cuûamoät ñaátnöôùc, söï taênggiaûmveà thu nhaäp,möùc soáng cuûa caùc thaønh phaàn daân cö, caùc tyû leä laïm phaùt vaø that nghieäp, laõi suaát ngaân haøng,… ñeàu taïo ra nhöõng aûnh höôûng to lôùn ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanhcuûadoanhnghieäp.  Moâi tröôøng töï nhieân: Neànkinh teánoùi chungseõ chòu taùcñoängnaëngneàchöù khoângrieânggì doanh nghieäp, neáu moâi tröôøng töï nhieân, söï can baèngsinh thaùi khoângñöôïc löu taâm ñuùng möùc. Tình traïng oâ nhieåm ngaøy caøng taêng ôû caùc nöôùc coâng nghieäp, hieäu öùngELINO, taátcaû ñeàugay nhieàutaùcñoängnghieâmtroïng ñeánñôøi soáng,hoaït ñoäng cuûacon ngöôøi noùi chungvaødoanhnghieäpnoùi rieân.  Moâi tröôøng kyõ thuaät Vôùi söï phaùt træn ngaøy nay cuûa khoa vaø coâng ngheä nhaát laø thôøi ñaïi ngaøy nay “ thôøi ñaïi cuûa coâng ngheä thoâng tin, löïc löôïng saûn xuaát ñaõ khoâng ngöøng laøm cho ñôøi soáng xaõ hoäi thay ñoåi maïnh meõ, aûnh höôûng to lôùn ñeán hoaït ñoängcuûa doanhnghieäp, neáu chaämthay ñoåi caùc doanh nghieäpseõ bò tuït haäuvaø bò caùcñoái thuûcaïnhtranh boû rôi, thaämchí nuoátchöõng.  Moâi tröôøng chính trò, phaùp luaät: Tính chính tròcu3a moät nöôùc, caùc chính saùch kinh teá vó moâ, caùc vaên baûn phaùp luaät, caùc chính saùch thueá khoaùn,… coù aûnh höôûng quan troïng ñeán söï phaùttrieåntröôùc maétcuõngnhö veà laâu daøi cuûadoanhnghieäp.Caùc doanhnghieäpcan namevöõngmoïi chuûtröông,ñöôøngloái cuûanhaønöôùcñeåtìm caùchthích öùngkòp thôøi vôùi moïi thayñoåi neáucoù cuûacaùcchínhsaùch.  Moâi tröôøng vaên hoùa xaõ hoäi: Moãi daân toäc ñeàu coù moat neàn vaên hoùa, moat baûn saéc rieâng töø ñoù taïo ra moätloái soáng,moätphongtuïc taäpquaùnrieângmaøkhoângcoù moätdaântoäcnaøo gioáng daântoäc naøo. Ngoaøi ra, coøn coù caùc yeáu toá khaùc nhö toân giaùo, tín ngöôõng, trình ñoä vaên hoùa cuõng coù aûnh höôûngsaâusaéc ñeánhaønh vi mua haøng cuûa ngöôøi tieâuduøngvaø quañoùcuõngaûnhhöôûngñeánvieäckinh doanhcuûacaùcdoanhnghieäp. CAÂU HOÛI: MARKETING LAØ GÌ? VAI TROØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA MARKETING TRONG SAÛN XUAÁT KINH DOANH? (3D) Traû lôøi: 1. Marketing laø: moätquaùtrình baogoàmtaátcaûnhöõnghoaït ñoängcanthieátñeå nghieâncöùu, hoaïch ñònh, trieånkhai thöïc hieän,kieåmsoaùtvaø ñaùnhgiaù nhöõngnoå löïc marketing cuûa moät doanh nghieäpnhö ñònh giaù, chieâu thò, phaânphoái caùc haøng hoùa dòch vuï nhaèmmuïc ñích taïo ra caùc giao dòch ñeå thoûa maõn muïc tieâu cuûa khaùch haøng,cuûadoanhnghieäpvaø cuûaxaõ hoäi. 2. Vai troø hoaït ñoäng cuûa Marketing trong saûn xuaát kinh doanh:
 11.  Marketingcoù vai troø raátquantroïng trong kinh doanh.Noù höôùngdaãnchæ ñaïo vaøphoái hôïp caùchoaïtñoängsaûnxuaátkinh doanhcuûacaùcDoanhnghieäp  Marketinglaømcho caùcquyeátñònhñeàra trongsaûnxuaùtkinh doanhcoù cô sôû khoahoïc vöõngchaéchôn. Vì vaäycty, doanhnghieäpcoù nay ñuûthoângtin hôn veàthò tröôøngveàkhaùchhaøng.Töø ñoù coù ñieàukieänthoûamaõntoáthôn nhu caàucuûakhaùch haøng. Nghóa laø Marketing chæroõ: phaûi saûn xuaát caùi gì, soá löôïng bao nhieâu, saûn phaåmcoù ñaëcñieåmnhötheánaøo,söû duïngnguyeânvaätlieäugì, giaùbaùnlaø baonhieâu, … Vaø saukhi saûnphaåmñaõ coù maëttreânthò tröôøngroài thì Marketingcoù chöùc naêng laømcho saûnphaåmluoânthích öùngvôùi nhu caàucuûathò tröôøngluoânthayñoåi. Vì vaäy coù theå noùi Marketing kích thích söï nghieân cöùu vaø caûi tieán. Töø ñoù cho thaáy hoaït ñoängMarketingcoù aûnhhöôûngraátlôùn ñeánchi phí, doanhsoá,lôïi nhuaänvaø noùi chung laø ñeánhieäuquaûcuûasaûnxuaátkinh doanh.  Taùc ñoäng maïnh meõ ñeán haønh vi, quyeát ñònh mua cuûa khaùch haøng. Caùc hoaït ñoäng Marketing thöôøng thaáy nhaátlaø, quaûngcaùo, khuyeánmaõi, trình baøy, chaøo haøng,… Chính caùc hoaït ñoäng naøy seõ taùc ñoäng ñeán khaùch haøng laøm cho khaùchhaøngseõquyeátñònhmuasaûnphaåm.  Höôùngdaãn,chæñaïo vaø phoái hôïp caùchoaït ñoängkhaùctrongkinh doanh. Nhôø coù hoaït ñoängmarketing maø doanhnghieäpcoù cô sôû vöõng chaéc hôn ñeå ñaàutö saûnxuaátcaùi gì. Bao nhieâu,saûnphaåmcoù ñaëctính gì, baùnôû ñaâu,baùncho ai,…  AÛnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh. Hoaït ñoäng marketing seõ aûnh höôûngñeándoanhsoá,chi phí, lôïi nhuaäncuûadoanhnghieäp.  Söï thaønhcoânghay thaátbaïi cuûahoaït ñoängMarketing seõ quyeátñònhsöï thaønh coâng hay that baïi cuû doanh nghieäp. Neáu hoaït doing marketing khoâng coù hieäu quaû thì saûn phaåmcuûa doanh nghieäp khong ñöôïc khaùch haøng quan taâm, haøng hoùa saûn xuaátra bò öù ñoäng, doanhsoá khoângñaït,… Chi phí boû ra nhieàumaø khoângmang laïi keátquaûdaàndaànseõdaãnñeánCty bò phaùsaûn. CAÂU HOÛI: PHAÂN KHUÙC THÒ TRÖÔØNG LAØ GÌ? HAÕY NEÂU YÙ NGHÓA VAØ NHÖÕNG YEÂU CAÀU CHÍNH CUÛA VIEÄC PHAÂN KHUÙC THÒ TRÖÔØNG? CHO HAI VÍ DUÏ VEÀ VIEÄC PHAÂN KHUÙC THÒ TRÖÔØNG.? (3D) Traû lôøi: 1. Phaân khuùc thò tröôøng laø: vieäc chia caétmoätthò tröôønglôùn thaønhnhieàu thò tröôøngnhoûtheotieâuchuaånhaytieâuchí nhaátñònh. 2. YÙ nghóa vaø nhöõng yeâu caàu chính cuûa vieäc phaân khuùc thò tröôøng: a. YÙ nghóaphaânkhuùcthò tröôøng:  Naângcaosöï hieåubieátveàthò tröôøng,ñaëcbieätlaø baûnchaát vaøsöï ña daïngcuûanhucaàukhaùchhaøng.  Vieäc phaân khuùc thò tröôøng seõ cho pheùp chuùng ta nhaän ra nhieàukhaùcbieättrongcaùcñaëcñieåmcuûakhaùchhaøngvì khaùchhaøngcuûachuùntaraát ña daïng maø chính söï ña daïng naøy coù aûnh höôûng raát lôùn lôùn ñeán vieäc mua saém tieâuduønghaønghoùa.  Choïn löïa ñöôïc phaân khuùc ñuùng ñaén seõ giuùp cho cty, xí nghieäp coù caùcchieánlöôïc, chieánthuaätphuøhôïp vôùi töøngphaânkhuùcvôùi töøng ñoái töôïng khaùchhaøngrieângbieät. Töø ñoù giuùp cho Cty phaùt trieån ñuùng höôùng, phuø hôïp vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa thò tröôøng vaø nguoànlöïc haïn cheácuûamìnhta5ora ñöôïc lôïi nhuaäncaohôn. b. Nhöõngyeâucaàuchínhcuûavieäcphaânkhuùcthò tröôøng:  Thu nhaäp:Thu nhaäpthaápdöôùi 1 trieäu,thu nhaäptrungbình töø 1 ñeán 3 trieäu,thu nhaäpcao töø 5 trieäutrôû lean,… laø phaânkhuùctheoñoái töôïngmaømìnhmuoánkinh doanh.  Theo giôùi tính
 12.  Theo löùatuoåi.  Theo vuøngñòalyù  Daânsoá:  Phongtuïc taäpquaùn.  Theo thoùi quen,sôûthích.  Theo thaùi ñoäñoái vôùi saûnphaåm. 3. Hai ví duï veà vieäc phaân khuùc thò tröôøng: VD: Cty Mercedes höôùng tôùi ñoái töôïng khaùch haøng laø nhöõng ngöôøi coù thu nhaäpraátcao cancoù hình aûnhrieâng,töôngxöùngvôùi vai troø vaø ñòavò trongxaõ hoäi nhaátñònh cuûamình neânhoï tung ra thò tröôønglaø nhöõngchieácxe cao caáp, sangtroïng,ñaéttieàn. VD: Nhaõn haøngPound chæbaùnnhöõngmaëthaøngchædaønhrieângcho phuï nöõ nhösöõaröûamaët,kemtrò muïn, kemlaømtraéngda,… CAÂU HOÛI: PHAÂN TÍCH TÖ TÖÔÛNG CHÆ ÑAÏO CUÛA CAÙC HOAÏT ÑOÄNG MARKETING.? (3D) Traû lôøi: Tö töôûngchæñaïo cuûacaùchoaïtñoängMarketinglaø chæbaùncaùi gì maøthò tröôøngcaàn chöù khoâng phaûi laø caùi gì maø mình saün coù. Nghóa laø” moài caâu phaûi thích hôïp vôùi töøng loaïi caù chöù khoâng phaûi vôùi ngöôøi ñi caâu”. Töùc laø phaûi coù tuyeät chieâu caâu khaùch. Maø thöïc chaátcuûavieäccaâukhaùchlaø phaûi thu huùtvaø giöõ chaânkhaùchhaøng.Maø muoánbieát thò tröôøng vaø ngöôùi tieâu duøng caàn gì thì phaûi nghieâncöùu thò tröôøng moät caùch caån thaänvaø phaûi coù phaûn öùng linh hoaït vôùi noù nhaèmthoûa maõn toát nhaátvaø nhanhnhaátnhucaàucuûakhaùchhaøng. Chaúnghaïn nhö ôû thò xaõ Taây Ninh chuùngta, theokhaûosaùtveà caùc quaùnaênthì chöa thaáy quaùnaên gia ñình phuïc vuï caùc moùn cheábieán töø thòt boø. Thì ta môû quaùnaên chuyeâncung caáp caùc moùn aên veà thòt boø, khi môû ra ñoøi hoûi quaùn phaûi coù ñaàu beápnaáuaênngo, khuoânvieânquaùnaámcuùng,nhaânvieânphuïc vuï hoøanhaõloch söï,… ngoaøi ra khi khaùchgoïi töø naêmmoùn thì ñöôïc khuyeánmaõi moùn traùngmieängchaúng haïn, ra veá ñöôïc taëngquaø löu nieäm,... Nhö vaây cô baûnchuùngta ñaõ caâuñöôïc khaùch vaø seõgiöõ chaânñöôïc khaùchvôùi caùcchieâuthöùckhueánmaõi nhötheá. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù marketing ñoøi hoûi vieäc toå chöùc, quaûn lyùsao cho thaät hieäu quaû,ñöanhanhtieánboäkhoahoïc kyõ thuaätvaøosaûnxuaátkinh doanh. Toùm laïi bí quyeátthaønhcoâng trong marketinglaø khaûnaêngamhieåukhaùchhaøngvaø cung caáp ñöôïc cho hoï nhöõng saûn phaåmñaëc bieät maø hoï khoâng tìm thaáy ñöôïc ôû nhöõngnôi khaùc.Phaûi luoânluoânnhôùraèngneáukhoângcoù khaùchhaøngthì khoângcoù caùchoaïtñoängmarketingvaøcty seõkhoângtoàntaïi ñöôïc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2