intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài nghiên cứu khoa học: Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

348
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu khoa học "Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết Việt Nam" là đề tài dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, thuộc nhóm ngành kế toán. Các số liệu và kết quả nêu trong đề tài là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào. Đây là sẽ là tài liệu tham khảo chất lượng dành cho các chuyên viên tài chính nhà đầu tư tương lai tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Mối quan hệ giữa thông tin phi tài chính trên báo cáo thường niên và kết quả hoạt động theo kế toán, giá thị trường của các công ty niêm yết Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN<br /> <br /> TÊN CÔNG TRÌNH:<br /> <br /> MỐI QUAN HỆ GIỮA THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH TRÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO KẾ TOÁN, GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM<br /> <br /> THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả dưới sự cố vấn của người hướng dẫn khoa học. Đây là đề tài dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên, thuộc nhóm ngành kế toán. Các số liệu và kết quả nêu trong đề tài là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào.<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31tháng 03 năm 2014 Tác giả<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài ................................................................................................. I 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ................................................................................... I 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ............................................................ II 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài .......................................................................... II 5. Ý nghĩa của đề tài ......................................................................................................... II 6. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................... III CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1. Đo lường thành quả hoạt động bằng thước đo tài chính và thước đo phi tài chính .............................................................................................................. 1 1.1.1. Thước đo tài chính ............................................................................................ 2 1.1.1.1. Đặc điểm .............................................................................................. 2 1.1.1.2. Ưu điểm và nhược điểm .....................................................................3 1.1.2. Thước đo phi tài chính ...................................................................................... 5 1.1.2.1. Đặc điểm .............................................................................................. 5 1.1.2.2. Ưu điểm và nhược điểm .....................................................................7 1.1.3. Thông tin phi tài chính và vấn đề đánh giá hoạt động ................................. 11 1.2. Công bố thông tin phi tài chính về thành quả hoạt động....................................... 13 1.2.1. Mối quan hệ giữa lý thuyết thông tin bất cân xứng và việc công bố thông tin phi tài chính..................................................................................... 13 1.2.2. Vấn đề công bố thông tin phi tài chính về thành quả hoạt động................. 15 1.2.2.1. Trên thế giới ...................................................................................... 15 1.2.2.2. Tại Việt Nam .....................................................................................19 1.3. Mối quan hệ giữa công bố thông tin phi tài chính và kết quả hoạt động trên cơ sở kế toán. ............................................................................................19 1.4. Mối quan hệ giữa công bố thông tin phi tài chính và giá thị trường của doanh nghiệp ....................................................................................................... 20 Tóm tắt chương 1 .................................................................................................... 22<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu .............................................................................. 23 2.2. Tổng quan quy trình nghiên cứu .............................................................................. 25 2.2.1. Phân loại các thước đo phi tài chính ........................................................... 25 2.2.2. Mô hình ước lượng ....................................................................................... 28 2.2.3. Phương pháp hồi quy .................................................................................... 29 2.3. Thu thập dữ liệu và đo lường các biến số trong giả thuyết nghiên cứu ............. 30 Tóm tắt chương 2 .................................................................................................... 38 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU – BẰNG CHỨNG TỪ CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 3.1. Kết quả thống kê mô tả đặc điểm của mẫu nghiên cứu .............................................. 39 3.2. Kiểm định vi phạm các giả thuyết của mô hình hồi quy ............................................ 40 3.2.1. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi..................................................... 40 3.2.2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến .......................................................... 41 3.2.3. Kiểm định hiện tượng tự tương quan. ......................................................... 43 3.3. Kết quả phân tích hồi quy ........................................................................................... 44 3.4. So sánh kết quả công bố thông tin phi tài chính giữa các phương diện quản lý và giữa các ngành ........................................................................................................ 50 Tóm tắt chương 3 .................................................................................................... 53 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHO NHÀ QUẢN TRỊ 4.1. Kết luận ...................................................................................................................... 54 4.2. Hàm ý cho nhà quản trị ............................................................................................ 55 4.3. Hạn chế của đề tài ..................................................................................................... 61 4.4. Các hướng nghiên cứu tiếp theo .............................................................................. 61 Tóm tắt chương 4 .................................................................................................... 63<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... i PHỤ LỤC 1: ................................................................................................... v PHỤ LỤC 2: .................................................................................................. vi PHỤ LỤC 3: ................................................................................................ viii PHỤ LỤC 4: ................................................................................................ xii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH<br /> BẢNG Bảng 1.1: Bảng 2.1: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.5: HÌNH: Hình 1.1: Hình 1.2: Hình 2.1: Nguồn thông tin phi tài chính ............................................................ Tỷ lệ doanh nghiệp công bố báo cáo CSR ......................................... Sơ đồ tổng quát lý thuyết nghiên cứu ................................................ 7 18 24 Yêu cầu công bố thông tin CSR tại một số quốc gia trên thế giới ...... Bảng tổng hợp kỳ vọng giả thuyết về tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc......................................................................... Bảng thống kê mô tả các biến ............................................................ Ma trận hệ số tương quan giữa các biến độc lập ................................ Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến ................................................. Kết quả hồi quy – Biến phụ thuộc: ROE, ROA .................................. Kết quả hồi quy – Biến phụ thuộc P/E ............................................... Mức độ công bố thông tin phi tài chính trung bình theo từng ngành và theo từng phương diện quản lý ........................................................ 51 37 39 42 43 46 48 18<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2