intTypePromotion=1

Đề tài: Phân tích chi phí – lợi ích của Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
101
lượt xem
36
download

Đề tài: Phân tích chi phí – lợi ích của Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, vấn đề nước sạch đang là vấn đề bức xúc thu hút sự quan tâm của tất cả các cộng đồng người trên thế giới đặc biệt là ở các nước đang phát triển và chậm phát triển. Hầu hết các nguồn nước ngọt trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đều bị ô nhiễm ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân tích chi phí – lợi ích của Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài “Phân tích chi phí – lợi ích của Dự án cấp nước sinh hoạt cho các xã còn lại thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu 1. Sù cÇn thiÕt cña dù ¸n Ngµy nay, vÊn ®Ò n­íc s¹ch ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc thu hót sù quan t©m cña tÊt c¶ c¸c céng ®ång ng­êi trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn. HÇu hÕt c¸c nguån n­íc ngät trªn thÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng ®Òu bÞ « nhiÔm ë c¸c møc ®é nÆng nhÑ kh¸c nhau. Mét b¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu n¨m 1993 cña Uû ban Hµnh ®éng Quèc tÕ vÒ D©n sè (PAI) cña Mü cho biÕt ®Õn n¨m 2025, cø ba ng­ßi th× cã mét ng­êi ë c¸c n­íc sÏ sèng cùc ký khã kh¨n do c¨ng th¼ng hoÆc rÊt khan hiÕm vÒ n­íc. N¨m 1990, kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ :”Nguån n­íc bÒn v÷ng: D©n sè vµ T­¬ng lai cña nguån cÊp n­íc t¸i t¹o.” cho thÊy cã h¬n 350 triÖu ng­êi sèng ë c¸c n­íc bÞ c¨ng th¼ng hoÆc khan hiÕm vÒ n­íc (mçi n¨m/ mçi ng­êi ®­îc d­íi 1700 m3 n­íc). Sè ng­êi l©m vµo hoµn c¶nh nµy sÏ t¨ng lªn gÊp 8 lÇn vµo n¨m 2025 tøc kho¶ng tõ 2,8 tû ®Õn 3,3 tû ng­êi t­¬ng ®­¬ng kho¶ng gÇn mét nöa d©n sè thÕ giíi. Ta biÕt r»ng, nguån n­íc sinh ho¹t bÞ « nhiÔm lµ nguån gèc chñ yÕu g©y ra c¸c bÖnh tËt, ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ vµ lao ®éng cña ng­êi d©n, g©y ra t×nh tr¹ng suy dinh d­ìng ë trÎ em, ¶nh h­ëng l©u dµi ®Õn c¸c thÖ hÖ mai sau. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, Nhµ n­íc ta ®· ban hµnh LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n, LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng vµ nhiÒu v¨n b¶n ph¸p quy vÒ viÖc cung cÊp n­íc s¹ch cho n«ng th«n, miÒn nói, thÞ trÊn, thÞ x·; viÖc b¶o vÒ c¸c nguån n­íc, c¸c hÖ thèng cÊp n­íc, tho¸t n­íc, c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh c«ng céng ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng cßn bÞ h¹n chÕ. NhiÒu vïng n«ng th«n cßn rÊt khã kh¨n vÒ n­íc uèng vµ n­íc sinh ho¹t. Nguån n­íc mÆt trong kªnh, r¹ch, ao, hå ë nhiÒu n¬i bÞ « nhiÔm nÆng nÒ. Nguån n­íc ngÇm t¹i kh«ng Ýt giÕngkhoan còng bÞ mÆn ho¸, phÌn ho¸, tr÷ l­îng n­íc bÞ c¹n kiÖt do bÞ khai th¸c qu¸ møc. HuyÖn Thanh Tr× lµ mét huyÖn cùc Nam cña thµnh phè Hµ Néi, lµ vïng ®Êt tròng, l­îng m­a trung b×nh trong n¨m lµ 1600-1800 mm. Thanh Tr× cã nhiÒu con s«ng lín nhá ch¶y qua nh­ s«ng Hång, s«ng NhuÖ, s«ng Kim Ng­u. 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Thanh Tr× ®· vµ ®ang cã nh÷ng b­íc nh¶y lín, tèc ®é ®« thÞ hãa nhanh chãng. Tèc ®é gia t¨ng d©n sè còng kh¸ cao. Khu c«ng nghiÖp VÜnh Tuy,c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp nh­ c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, xi m¨ng…, khu nghÜa trang V¨n §iÓn…vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, sinh ho¹t kh¸c ®ang lµm cho chÊt l­îng n­íc ngät cña HuyÖn Thanh Tr× bÞ suy gi¶m nghiªm träng. MÆt kh¸c v× lµ mét thµnh phè ë phÝa Nam cña Thñ ®«, do ®Æc ®iÓm tù nhiªn, Thanh Tr× ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu nguån « nhiÔm cña Thñ ®« nh­ n­íc th¶i, khÝ th¶i… V× vËy, trong nhiÒu n¨m qua c¸c cÊp l·nh ®¹o tõ Trung ­¬ng ®Õn Thµnh phè ®Òu quan t©m gi¶i quyÕt nguån n­íc s¹ch cho nh©n d©n Thanh Tr×. Trong mét thêi gian dµi, Ch­¬ng tr×nh n­íc sinh ho¹t n«ng th«n víi sù tµi trî cña UNICEF ®· khoan cho n«ng d©n hµng ngh×n giÕng khoan l¾p b¬m tay. Tuy nhiªn rÊt nhiÒu trong sè ®ã ®· kh«ng cßn ho¹t ®éng n÷a do kü thuËt. MÆt kh¸c, nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc còng chØ ra r»ng lo¹i h×nh giÕng khoan tay nµy lµ mét t¸c nh©n g©y ph¸ huû m«i tr­êng rÊt m¹nh, v× do ®a sè chóng kh«ng ®­îc xö lý kü thuËt tèt – chóng lµ con ®­êng dÉn n­íc chÊt l­îng xÊu ë bªn trªn x©m nhËp xuèng tÇng n­íc chÝnh bªn d­íi, g©y ph¸ huû chÊt l­îng n­íc c¸c tÇng s©u. ChÝnh v× t×nh tr¹ng Êy mµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Trung ­¬ng vµ Thµnh phè còng kh«ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m« h×nh cÊp n­íc cho hé gia ®×nh b»ng c¸c giÕng khoan tay n÷a. ViÖc cÊp n­íc sinh ho¹t cho c«ng d©n ngo¹i thµnh ®­îc thùc hiÖn b»ng m« h×nh “hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung”, cßn ®­îc gäi lµ nhµ m¸y n­íc mini. B»ng nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau, ®Õn nay, toµn huyÖn Thanh Tr× ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung, kh«ng kÓ nhµ m¸y n­íc V¨n §iÓn, víi tæng c«ng suÊt lµ 7900 m3/ng.®. C¸c hÖ thèng nµy ®· gi¶i quyÕt ®­îc mét phÇn nhu cÇu n­íc sinh ho¹t cña nh©n d©n trong huyÖn. Tuy nhiªn, so víi d©n sè h¬n 222.598 ng­êi th× l­îng n­íc ®ã vÉn cßn thiÕu nhiÒu. VÉn cßn 8 x· “tr¾ng” ch­a cã hÖ thèng cÊp n­íc. Víi nh÷ng x· ®«ng d©n th× mét nhµ m¸y mini lµ kh«ng ®ñ. §Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu n­íc s¹ch cho nh©n d©n huyÖn Thanh Tr× th× trong t­¬ng lai cÇn cã 13 nhµ m¸y n­íc mini c¸c quy m« kh¸c nhau n÷a. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nh­ vËy dù ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t cho 8 x· cßn l¹i cña huyÖn Thanh Tr× trong giai ®o¹n tíi lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Qua qóa tr×nh thùc tËp vµ nghiªn cøu dù ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t cho mét sè x· thuéc huyÖn Thanh Tr×, t«i thÊy ®­îc vai trß quan träng vµ tÝnh cÊp thiÕt trong viÖc ph©n tÝch chi phÝ – lîi Ých cña dù ¸n nµy. V× vËy, t«i xin ®­îc nghiªn cøu ®Ò tµi : “Ph©n tÝch chi phÝ – lîi Ých cña Dù ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t cho c¸c x· cßn l¹i thuéc huyÖn Thanh Tr×, Hµ Néi”. 2. Môc tiªu cña dù ¸n: Nh»m h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc vÒ mÆt m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh x©y dùng míi c¸c nhµ m¸y n­íc, t«i thÊy viÖc cÇn thiÕt ph¶i cã sù xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cô thÓ, chi tiÕt vÒ mÆt kinh tÕ vµ m«i tr­êng nh»m môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña huyÖn Thanh Tr×. Tõ ®ã nh»m lµm râ tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ cña dù ¸n, ®ång thêi ®­a ra mét vµi gi¶i ph¸p víi môc ®Ých lµm t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi cña dù ¸n. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I C¬ së khoa häc cña viÖc ph©n tÝch chi phÝ – lîi Ých cña dù ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t cho c¸c x· ven ®«. 1. TÇm quan träng cña n­íc s¹ch sinh ho¹t TÊt c¶ chóng ta ®Òu biÕt r»ng, n­íc lµ mét d¹ng tµi nguyªn ®Æc biÖt quan träng,lµ thµnh phÇn thiÕt yÕu cña sù sèng vµ m«i tr­êng, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi quèc gia. Tuy nhiªn, trªn kh¾p thÕ giíi, nhiÒu ng­êi cßn ch­a cã ®­îc n­íc an toµn vµ ®Çy ®ñ ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n nhÊt cña hä. Tµi nguyªn n­íc ®ang bÞ ®e do¹ bëi c¸c chÊt th¶i vµ « nhiÔm, bëi viÖc khai th¸c sö dông kÐm hiÖu qu¶, bëi sù thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, thay ®æi khÝ hËu toµn cÇu vµ nhiÒu nh©n tè kh¸c… N­íc ngät do n­íc m­a vµ m­a tuyÕt bæ sung lµ mét nguån h÷u h¹n cña mét thÕ giíi cã nhu cÇu n­íc ®ang t¨ng lªn. N­íc lµ nguån tµi nguyªn kh«ng g× cã thÓ thay thÕ ®­îc, trong khi d©n sè thÕ giíi gia t¨ng ngµy cµng lín m¹nh th× n­íc t¸i t¹o cho mçi ®Çu ng­êi sÏ Ýt h¬n. N­íc víi tÇm quan träng ®Æc biÖt kh«ng thÓ thiÕu cña nã trong cuéc sèng hµng ngµy cña con ng­êi nªn, chÝnh tµi nguyªn n­íc ngät lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng xung ®ét c«ng khai cña c¸c ®èi t­îng dïng n­íc gi÷a khu vùc ®« thÞ vµ n«ng nghiÖp nh­ ë California, xung ®ét qu©n sù ë Trung §«ng… H¬n 200 l­u vùc s«ng hå n»m trªn biªn giíi gi÷a hai vµ nhiÒu n­íc vµ Ýt nhÊt cã tíi 10 con s«ng ch¶y qua 6 hoÆc nhiÒu n­íc. Trong sè c¸c n­íc cã nguy c¬ bÞ ®e do¹ nhÊt vÒ n­íc cã AicËp, Hµ Lan, C¨mpuchia, Syri, Sudan vµ ir¾c – tÊt c¶ ®Òu dùa vµo nguån n­íc cña n­íc ngoµi, tíi h¬n 2/3 l­îng n­íc t¹i t¹o ®­îc cung cÊp cña n­íc hä. Nguån n­íc ngät mÆc dï chØ chiÕm 1% l­îng n­íc trªn thÕ giíi nh­ng nã cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi sù tån t¹i cña con ng­¬× vµ thÕ giíi tù nhiªn. Nguån n­íc cã vai trß ®Æc biÖt quan trong ®èi víi hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trªn mçi l­u vùc:  CÊp n­íc cho sinh ho¹t.  CÊp n­íc cho c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  T­íi cho c¸c vïng ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp.  Ph¸t triÓn thuû ®iÖn.  Nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû s¶n.  Du lÞch sinh th¸i  Giao th«ng vËn t¶i thuû.  ChuyÓn t¶i n­íc sang c¸c khu vùc thiÕu n­íc. … Trong sè nhiÒu chøc n¨ng quan träng cña nguån n­íc nãi chung vµ c¸c hÖ thèng s«ng lín nãi riªng, cã lÏ quan träng h¬n c¶ lµ chøc n¨ng cung cÊp n­íc cho sinh ho¹t cña céng ®ång d©n c­ lín. ViÖt Nam víi ®Æc thï lµ mét n­íc n«ng nghiÖp, hiÖn nay ViÖt Nam ®ang ®øng thø hai vÒ xuÊt khÈu g¹o trªn thÕ giíi, nguån n­íc ®­îc sö dông nhiÒu cho n«ng nghiÖp. Theo tÝnh to¸n, n¨m 1985 ®· sö dông 41 tû m3, chiÕm 89,9% tæng l­îng n­íc tiªu thô toµn quèc, n¨m 1990 ®· sö dông 46,9 tû m3, chiÕm 90% vµ n¨m 2000 sö dông kho¶ng trªn 60 tû m3 . §Õn nay, c¶ n­íc ®· cã 75 hÖ thèng thuû lîi võa vµ lín, rÊt nhiÒu hÖ thèng thuû lîi nhá víi tæng gi¸ trÞ t¹i s¶n cè ®Þnh kho¶ng 60.000 tû ®ång (ch­a kÓ gi¸ trÞ ®Êt ®ai vµ c«ng søc nh©n d©n ®ãng gãp. Ngµy cµng râ rµng r»ng, n­íc lµ mét d¹ng tµi nguyªn ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù sèng, lµ ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng chØ ®èi víi c¸c hÖ thèng tù nhiªn mµ cßn ®èi víi c¸c hÖ thèng kinh tÕ x· héi vµ nh©n v¨n. Tµi nguyªn n­íc ph¶i ®­îc nh×n nhËn nh­ lµ mét lo¹i hµng ho¸ kinh tÕ vµ x· héi ®Æc biÖt. 3. Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t­. Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ néi dung kinh tÕ quan träng nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vÒ mÆt tµi chÝnh th«ng qua viÖc:  Xem xÐt nhu cÇu vµ sù ®¶m b¶o c¸c nguån lùc tµi chÝnh cho viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t­ (x¸c ®Þnh quy m« ®Çu t­, c¬ cÊu c¸c lo¹i vèn, c¸c nguån tµi trî cho dù ¸n). 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.  Xem xÐt t×nh h×nh, kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña dù ¸n trªn gãc ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n. Cã nghÜa lµ xem xÐt nh÷ng chi phÝ sÏ ph¶i thùc hiÖn kÓ tõ khi so¹n th¶o cho ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n xem xÐt nh÷ng lîi Ých mµ ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n thu ®­îc do thùc hiÖn dù ¸n. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nµy lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh ®Þnh cã nªn ®Çu t­ hay kh«ng? Bëi mèi quan t©m chñ yÕu cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Çu t­ lµ ®Çu t­ vµo dù ¸n ®· cho cã mang laÞ lîi nhuËn thÝch ®¸ng hoÆc ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n so víi viÖc ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n kh¸c kh«ng. Ngoµi ra ph©n tÝch tµi chÝnh cßn lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch kinh tÕ – x· héi. 4. Ph©n tÝch kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n. 4.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt khÝa c¹nh kinh tÕ- x· héi cña dù ¸n ®Çu t­: Ta ®Òu biÕt r»ng, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®IÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã cã ho¹t ®éng ®Çu t­ ®­îc xem xÐt tõ hai gãc ®é:  Nhµ ®Çu t­.  NÒn kinh tÕ Vµ ta còng biÕt mét thùc tÕ, kh«ng ph¶i mäi dù ¸n cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao ®Òu t¹o ra nh÷ng ¶nh h­ëng tèt ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ x· héi. Lîi Ých kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n ®Çu t­ lµ chªnh lÖch gi÷a c¸c lîi Ých mµ nÒn kinh tÕ vµ x· héi thu ®­îc so víi c¸c ®ãng gãp mµ nÒn kinh tÕ vµ x· héi ®· bá ra khi thùc hiÖn dù ¸n. Nh÷ng lîi Ých mµ x· héi thu ®­îc chÝnh lµ sù ®¸p øng cña dù ¸n ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung cña x· héi, cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng sù ®¸p øng nµy cã thÓ ®­îc xem xÐt mang tÝnh ®Þnh tÝnh nh­ ®¸p øng c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, phôc vô viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, gãp phÇn chèng « nhiÔm m«i tr­êng, c¶i t¹o m«i sinh…hoÆc ®o l­êng b»ng c¸c tÝnh to¸n ®Þnh l­îng nh­ møc t¨ng thu cho ng©n s¸ch, møc gia t¨ng sè ng­êi cã viÖc lµm, møc gia t¨ng ngo¹i tÖ, lîi Ých c¬ héi t¨ng do viÖc gi¶m bÖnh tËt cho ng­êi d©n… 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chi phÝ x· héi bao gåm toµn bé c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, cña c¶i vËt chÊt, søc lao ®éng mµ x· héi dµnh cho ®Çu t­ thay v× sö dông vµo c¸c c«ng viÖc kh¸c trong t­¬ng lai kh«ng xa. Nh­ vËy, ph©n tÝch kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n ®Ç t­ chÝnh lµ viÖc so s¸nh (cã môc ®Ých) gi÷a c¸i gi¸ mµ x· héi ph¶i tr¶ cho viÖc sö dông c¸c nguån lùc s½n cã cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt vµ lîi Ých do dù ¸n t¹o ra cho toµn bé nÒn kinh tÕ (chø kh«ng chØ riªng cho mét c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc mét ®¬n vÞ nµo cô thÓ). Nh­ vËy, viÖc ph©n tÝch kinh tª - x· héi ®èi víi mét dù ¸n lµ cÇn thiÕt vµ ph¶i ®­îc ph©n tÝch mét c¸ch râ rµng, triÖt ®Ó. 4.2. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ lîi Ých kinh tÕ – x· héi do thùc hiÖn dù ¸n Khi xem xÐt lîi Ých kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n cÇn ph¶i tÝnh ®Õn mäi chi phÝ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n (chi phÝ ®Çy ®ñ), mäi lîi Ých trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp (lîi Ých ®Çy ®ñ) thu ®­îc do dù ¸n ®em l¹i. §Ó x¸c ®Þnh c¸c lîi Ých, chi phÝ ®Çy ®ñ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ th× ph¶i sö dông c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, tÝnhl¹i c¸c ®Çu vµo vµ ®Çu ra theo gi¸ x· héi (gi¸ Èn hay gi¸ bãng, gi¸ tham kh¶o). Kh«ng sö dông gi¸ thÞ tr­êng ®Ó tÝnh chi phÝ vµ lîi Ých kinh tÕ – x· héi. Ta biÕt r»ng, còng nh­ c¸c lo¹i tµi nguyªn kh¸c, tµi nguyªn n­íc, mét mÆt, cã nh÷ng gi¸ trÞ kinh tÕ nhÊt ®Þnh cña nã vµ mÆt kh¸c, còng cã thÓ g©y ra nh÷ng hËu qu¶ lµm tæn thÊt lín vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr­êng mét khi chóng ®· bÞ suy tho¸i. Trªn thùc tÕ nguån n­íc ngät, s¹ch cña thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng ®ang trong t×nh tr¹ng bÞ « nhiÔm ë c¸c møc ®é nÆng nhÑ kh¸c nhau. Trong khi ®ã, tèc ®é gia t¨ng d©n sè ngµy cµng cao vµ do ®ã mµ nhu cÇu vÒ nguån n­íc s¹ch phôc vô cho sinh ho¹t ®ang trë nªn bøc b¸ch h¬n bao giê hÕt. Nh­ vËy, tÊt yÕu ph¶i cã sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c tr¹m xö lý vµ cung cÊp n­íc s¹ch cho ng­êi d©n nh»m phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t tèi thiÓu cña hä. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng cña hÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t ë huyÖn Thanh Tr×, Hµ Néi 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi cña Thanh Tr×. 1.1. D©n sè: Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ tæng ®iÒu tra d©n sè n¨m 1999, toµn bé ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× cã 53.476 hé gia ®×nh víi 221.564 nh©n khÈu ph©n bè trªn 24 x· vµ 01 ThÞ trÊn. MËt ®é d©n sè kho¶ng 2.000 ng­êi/ km2. 1.2 Giao th«ng: ë vÞ trÝ cöa ngâ phÝ Nam cña Thµnh phè, trªn ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× tËp trung nhiÒu ®Çu mèi giao th«ng ®­êng bé, ®­êng s«ng, ®­êng s¾t quan träng. a. §­êng s¾t: TuyÕn ®­êng s¾t B¾c –Nam , hai ga V¨n §IÓn vµ Gi¸p B¸t lµ 2 ga hµng ho¸ lín, ngoµi ra cßn ga LËp TÇu- Ngäc Håi sÏ ®­îc x©y dùng. b. §­êng s«ng: Trªn ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× cã nhiÒu s«ng nh­ng phÇn lín lµ c¸c s«ng nhá chñ yÕu phôc vô cho c«ng viÖc t­íi tiªu n«ng nghiÖp. §¸ng kÓ nhÊt lµ cã s«ng Hång ch¶y qua ®Þa bµn huyÖn. C¶ng KhuyÕn L­¬ng n»m tronghuyÖn Thanh Tr× sö dông cho tÇu pha s«ng biÓn, cã kh¶ n¨ng bèc xÕp kho¶ng 200.000 ngh×n tÊn/n¨m. c.§­êng bé M¹ng l­íi ®­êng giao th«ng do Thµnh phè vµ Trung ­¬ng qu¶n lý, trªn ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× cã tæng chiÒu dµI tæng céng55,4 km bao gåm c¸c tuyÕn:  Quèc lé 1 A: §Þa ®IÓm tõ Mai §éng – Ph¸p V©n- Qua thÞ trÊn V¨n §iÓn vµ kÕt thóc ë x· Liªn Ninh, ®o¹n ®i trªn ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× dµi 13,7km ; §o¹n tõ Mai §éng – Ph¸p V©n tíi ®iÓm giao nhau víi ®­êng gi¶i phãng mÆt ®­êng réng 7 m chÊt l­îng ®­êng xÊu ; §o¹n tiÕp ®Õn cÇu V¨n §iÓn, mÆt ®­êng míi ®­îc c¶i t¹o réng 35,5 m, mÆt ®­êng bª t«ng nhùa tèt. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.3 CÊp ®iÖn §­îc cÊp ®iÖn tõ 3 tr¹m biÕn ¸p trung gian: Th­îng §×nh E5, Mai §éng E3, V¨n §iÓn E10, trong ®ã nguån cÊp ®Þªn chÝnh cho huyÖn lµ tr¹m V¨n §iÓn E10 cã c«ng suÊt 1 16 MVA-110/6 KV, 116 MVA- 110/35/6 kV vµ tr¹m Mai §éng E3 víi c«ng suÊt m¸y lµ 2  25 MVA-110/35/6KV , 1  125 MVA-220/110 KV. Nh×n chung, kh¾p huyÖn Thanh Tr× ®Òu cã m¹ng l­íi ®iÖn ®Õn tËn n¬i. 1.4. HÖ thèng tho¸t n­íc- vÖ sinh m«i tr­êng: a. HÖ thèng tho¸t n­íc m­a Trªn ®Þa bµn huyÖn Thanh Tr× cã 2 hÖ thèng tho¸t n­íc kh¸c nhau:  HÖ thèng tho¸t n­íc cho l­u vùc néi thµnh: HÖ thèng nµy gåm c¸c hÖ thèng s«ng, hå c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi kü thuÊt lµm nhiÖm vô tiªu tho¸t n­íc tõ trong vïng néi thµnh ch¶y qua ®Þa bµn huyÖn ®Ó råi ®­îc ®æ vµo hai con s«ng lín: s«ng Hång vµ s«ng NhuÖ. Ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng tr×nh ®Çu nèi kh¸c: tr¹m b¬m Yªn Së víi cèng suÊt 60 m 3/s, Tr¹m b¬m 3 x· ®Æt t¹i CÇu B­¬u víi c«ng suÊt 3 m3/s.  HÖ thèng tho¸t n­íc cña huyÖn: HÖ thèng kªnh: toµn huyÖn cso 8 tuyÕn m­¬ng tiªu n»m tr¶I ®Òu trªn ®Þa bµn huyÖn ®¶m nhiÖm c«ng viÖc tiªu n­íc cho c¸c khu d©n c­, ®ång th­ßi phôc vô cho thuû lîi.. Hå chøa n­íc: N»m r¶i r¸c trªn ®Þa bµn huyÖn víi tæng diÖn tÝch 769 ha hiÖn ®ang sö dông ®Ó nu«i c¸. HÖ thèng tr¹m b¬m: hiÖn cã 6 tr¹m b¬m tiªn n­íc chÝnh chñ yÕu phôc vô cho c«ng tr×nh thuû lîi víi tæng cèng suÊt 90.000 m3/s tËp trung chñ yÕu ë phÝa Nam huyÖn nh­: tr¹m b¬m §«ng Mü, tr¹m b¬m Siªu QuÇn… C¸c hÖ thèng nµy lµm nhiÖm vô tiªu n­íc cho toµn huyÖn. V× vËy, khi x©y dùng c¸c ®iÓm d©n c­ trªn ®Þa bµn huyÖn cÇn kÕt hîp gi÷a hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ víi hÖ thèng thuû lîi cña huyÖn ®Ó kh«ngg©y ¶nh h­ëng tíi khu vùc xung quanh vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. HÖ thèng tho¸t n­íc bÈn N­íc bÈn sinh ho¹t ®­îc th¶i ra tõ bÓ tù ho¹i vµ n­íc th¶i c«ng nghiÖp ®­îc x¶ th¼ng trùc tiÕp vµo hÖ thèng tho¸t n­íc m­a. 1.5. Kinh tÕ HiÖn nay, nÒn kinh tÕ cña Thanh Tr× ®ang trong ®µ ph¸t triÓn m¹nh, ®a d¹ng ho¸ c¸c ngµnh nghÒ. Nh­ vËy, qua ph©n tÝch trªn th× nguån n­íc mÆt ë hÇu hÕt c¸c x· thuéc huyÖn Thanh Tr× ®Òu bÞ « nhiÔm, cã n¬i bÞ « nhiÔm rÊt nÆng. V× vËy, nÕu ®Ó ng­êi d©n sinh ho¹t, s¶n xuÊt b»ng chÝnh nguån n­íc mÆt nµy th× viÖc nhiÔm c¸c bÖnh vÒ ®­êng ruét vµ c¸c bÖnh nguy hiÓm kh¸c nh­ bÖnh ung th­… lµ kh«ngthÓ tr¸nh khái. Do ®ã, viÖc x©y dùng c¸c tr¹m n­íc ®Ó cung cÊp n­íc s¹ch cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cña ng­êi d©n lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña Uû ban nh©n d©n HuyÖn Thanh Tr× còng nh­ cña thµnh phè Hµ Néi. 2. Thùc tr¹ng cña hÖ thèng cÊp n­íc sinh ho¹t hiÖn nay ë Thanh Tr×. HiÖn nay nh©n d©n huyÖn Thanh Tr× ®ang sö dông c¸c lîi h×nh cÊp n­íc cho sinh ho¹t nh­ sau:  N­íc m¸y ®­îc cÊp vµo tõng nhµ hoÆc c¸c vßi c«ng céng. H×nh thøc nµy ®­îc cÊp cho c¸c khu d©n c­ ®« thÞ thÞ trÊn V¨n §iÓn, c¸c khu gÇn nhµ m¸y n­íc vµ c¸c vïng ven ®« nh­: VÜnh Tuy, Thanh Tr×, T­¬ng Mai, Gi¸p B¸t, Kh­¬ng §×nh, TriÒu Khóc…  N­íc giÕng kh¬i, giÕng khoan ë c¸c vïng ®ª, th«n xãm.  BÓ chøa n­íc m­a ë tÊt c¶ c¸c n¬i.  BÓ läc ®¸nh phÌn ë khu vùc ngoµi b·i s«ng Hång. 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng III Ph©n tÝch chi phÝ – lîi Ých cña viÖc x©y dùng míic¸c tr¹m cÊp n­íc sinh ho¹t ë 8 x· thuéc huyÖn Thanh Tr× 1. Dù b¸o vÒ nhu cÇu n­íc s¹ch sinh ho¹t cña huyÖn Thanh Tr× Dùa theo quy ho¹ch tæng thÓ vÒ x©y dùng vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña huyÖn Thanh Tr× t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 1997, quy ho¹ch n¨m 1998 x· x¸c ®Þnh gi¶i ph¸p cÊp n­íc ë huyÖn Thanh Tr× nh­ sau:  Vïng gi¸p ranh víi c¸c vïng néi thµnh ®Õn ®­êng Ph¸p V©n, n¬i cã ®­êng èng truyÒn ®É ®i qua sö dông nguån n­íc sinh ho¹t chñ yÕu do c¸c nhµ m¸y n­íc T­¬ng Mai, H¹ §×nh, Ph¸p V©n, Nam D­ th­îng,… cung cÊp.  C¶i t¹o n©ng cÊp tr¹m cÊp n­íc V¨n §iÓn ®Ó cÊp n­íc cho thÞ trÊn V¨n §iÓn – Ngäc Héi.  C¸c ®iÓm ®« thÞ nhá (Yªn Së, T¶ Thanh Oai, §«ng Mü, CÇu B­¬u) sÏ x©y dùng c¸c tr¹m xö lý côc bé.  Vïng n«ng th«n: T¹i nh÷ng ®IÓm d©n c­ tËp trung, x©y dùng c¸c tr¹m cÊp n­íc côc bé cÊp th«n, x· cã c«ng suÊt tõ 500 – 1000 m3/ngµy. C¸c vïng xa, n¬i d©n c­ th­a thít ¸p dông m« h×nh xö lý n­íc s¹ch kh¸c theo ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch n«ng th«n. D©y chuyÒn c«ng nghÖ sÏ ®­îc øng dông phæ biÕn trong c¸c tr¹m cÊp n­íc tËp trung lµ: GiÕng khoan  ThiÕt bÞ lµm tho¸ng t¶I träng cao  BÓ läc nhanh  Khö trïng Tr¹m b¬m cÊp II  M¹ng l­íi tiªu thô. KÕt luËn: Nh­ vËy, cÇn ph¶i cã mét dù ¸n vÒ cung cÊp n­íc s¹ch mang tÝnh thùc tiÔn vµ kh¶ thi cao cho hiÖn t¹i, vµ t«i cho r»ng,dù ¸n mµ t«i tr×nh bµy ë phÇn sau ®©y sÏ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy. 2. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t cho 8 x· cßn l¹i thuéc huyÖn Thanh Tr× 2.1 Néi dung cña dù ¸n. 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.1.1 C¸c néi dung chÝnh cña dù ¸n. a. Tªn dù ¸n: “Dù ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t cho 8 x· ch­a cã hÖ thèng n­íc s¹ch thuéc huyÖn Thanh Tr×, Hµ Néi”. b. Sè tr¹m cÊp n­íc cÇn x©y dùng: M¹ng l­íi C«ng Sè STT Tªn x· §Þa ®iÓm ®­êng èng suÊt tr¹m ( m3/h) (km) 1 Yªn Mü 1 Th«n Siªu QuÇn 5,4 40 2 §Þnh C«ng 2 Th«n §Þnh C«ng H¹ 6,06 70 Th«n Tr¹i 6,16 40 3 Duyªn Hµ 1 V¨n Uyªn 9,87 40 4 V¹n Phóc 2 Th«n 1 12,65 40 Th«n 3 9,2 40 5 H÷u Hoµ 2 Th«n Thanh Oai 6,04 40 Th«n H÷u Tõ 9,74 60 6 VÜnh Tuy 1 Th«n §«ng Thiªn 14,1 100 7 LÜnh Nam 2 Th«n Thuý LÜnh 7,32 50 Th«n Nam D­ 13,42 80 Th­îng 8 Ngò HiÖp 2 Th«n §«ng Tr¹ch 50 40 Th«n L­u Ph¸i Tæng céng 13 13 Nguån: Dù ¸n cÊp n­íc sinh ho¹t cho c¸c x· cßn l¹i cña Thanh Tr×. B¶ng: Sè tr¹m cÊp n­íc tËp trung cÇn x©y dùng Nh­ vËy, dù ¸n nµy sÏ x©y dùng 13 tr¹m cÊp n­íc ngÇm. a. Nguån n­íc khai th¸c N­íc khai th¸c ®­îc lÊy tõ hai nguån, tr¹m cÊp n­íc næi lÊy n­íc tõ s«ng Hång, tr¹m cÊp n­íc ngÇm lÊy n­íc ngÇm ë ®é s©u tõ 70 ®Õn 80 m. b. Ph­¬ng ¸n cÊp n­íc 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N­íc ®¹t chÊt l­îng cho phÐp ®­îc b¬m lªn sau khi qua c¸c c«ng ®o¹n khö trïng vµ lo¹i bá c¸c chÊt h÷u c¬ b»ng Clo, sau ®ã ®i vµo bÓ l¾ng cïng víi hîp chÊt keo tô råi sang giai ®o¹n läc nhanh cã röa ng­îc cuèi cïng ®i vµo bÓ n­íc s¹ch vµ ®­îc b¬m vµo hÖ thèng cÊp n­íc. c. Môc tiªu cña dù ¸n ®Çu t­ Dù ¸n nµy sÏ cung cÊp n­íc s¹ch cho ng­êi d©n trong huyÖn nh»m n©ng cao ®êi sèng, søc khoÎ vµ thóc ®Êy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng. d. HiÖu qu¶ ®Çu t­ cña dù ¸n Dù ¸n nµy nÕu ®i vµo thùc hiÖn sÏ cung cÊp n­íc s¹ch phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt cho h¬n 45.000 ng­êi d©n trong huyÖn. Ngoµi ra cßn cung cÊp nguån n­íc s¹ch cho c¸c c¬ së y tÕ, gi¸o dôc…cÇn dïng n­íc s¹ch sinh ho¹t. h. C¬ quan chñ qu¶n ®Çu t­: Uû ban nh©n d©n huyÖn Thanh Tr×, Hµ Néi. i. .C¬ quan thùc hiÖn dù ¸n: Ban qu¶n lý dù ¸n huyªn Thanh Tr×. j. C¬ quan lËp dù ¸n vµ t­ vÊn kü thuËt: Do Liªn hiÖp Khoa Häc S¶n XuÊt C«ng NghÖ Ho¸ Häc vµ Liªn HiÖp Khoa Häc S¶n XuÊt §Þa ChÊt – N­íc Kho¸ng. 2.1.2 T×nh h×nh c«ng nghÖ cña tr¹m xö lý n­íc ngÇm (c«ng suÊt tõ 10 – 100 m3/h):  D©y chuyÒn c«ng nghÖ: GiÕng khoan  B¬m ch×m (cÊp I)  ThiÕt bÞ lµm tho¸ng  Läc  Khö trïng  BÓ chøa  B¬m ph©n phèi (cÊp II)  M¹ng ph©n phèi  Hé sö dông cã ®ång hå.  ThuyÕt minh: - GiÕng khoan khai th¸c : Lµ c«ng tr×nh khai th¸c n­íc th« trong c¸c tÇng chøa n­íc ngÇm m¹ch s©u. Cã c¸c th«ng sè chÝnh nh­ sau: + ChiÒu s©u giÕng : H = 60 80 m. + KÕt cÊu giÕng b»ng èng thÐp: 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. . §­êng kÝnh èng v¸ch: D = 150273 mm . §­êng kÝnh èng läc vµ èng l¾ng : D = 73200 mm - Tr¹m b¬m giÕng : L¾p b¬m ch×m (b¬m cÊp I), ®­a n­íc vÒ khu xö lý. L­îng n­íc th« ®­îc kiÓm so¸t b»ng ®ång hå ®o l­u l­îng. Tr¹m ®­îc x©y dùng b»ng g¹ch vµ bÒ t«ng cèt thÐp. DiÖn tÝch nhµ tr¹m : S =416 m2. - ThiÕt bÞ lµm tho¸ng : Tuú theo chÊt l­îng n­íc th« cã thÓ chän c¸c ph­¬ng ph¸p lµm tho¸ng kh¸c nhau: + HÖ thèng giµn m­a + BÓ l¾ng víi thÓ tÝch W=416 m 3. + HÖ thèng trén khÝ víi n­íc. + ThiÕt bÞ lµm tho¸ng t¶i träng cao. - BÓ läc: + DiÖn tÝch läc: S =216 m2. + ThÓ tÝch bÓ läc: W=650 m3. Tuú theo chÊt l­îng n­íc th« mµ cã c¸c ph­¬ng ph¸p läc kh¸c nhau: Läc thuËn, läc ng­îc, läc hçn hîp. VËt liÖu läc lµ c¸t Th¹ch anh vµ vËt liÖu næi. Sau mét chu kú lµm viÖc, vËt läc vÇn ®­îc röa s¹ch ®Ó phôc håi kh¶ n¨ng läc. Röa läc b»ng hÖ thèng b¬m röa. - Nhµ ho¸ chÊt vµ thiÕt bÞ khö trïng: N­íc sau khi xö lý ®­îc khö trïng b»ng Clo, sö dông b¬m ®Þnh l­îng tõ 0.52 mg/l. ThiÕt bÞ khö trïng ®­îc chÕ t¹o s½n, gän nhÑ, l¾p ®¾t vµ vËn hµnh dÔ dµng. - BÓ chøa n­íc s¹ch: §­îc x©y dùng ®Ó dù tr÷ vµ ®iÒu hoµ n­íc s¹ch gi÷a chÕ ®é lµm viÖc cña tr¹m vµ m¹ng tiªu thô. + Dung tÝch bÓ chøa: W=25300 m3. + KÕt cÊu bÓ chøa: X©y b»ng g¹ch, bª t«ng cèt thÐp. - Tr¹m b¬m ph©n phèi (b¬m cÊp II): + Nhµ tr¹m cã diÖn tÝch: S =1630 m2. 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + L¾p b¬m ®Ó ®­a n­íc s¹ch ra m¹ng tiªu thô qua ®ång hå ®o l­u l­îng n­íc c«ng suÊt b¬m cÊp II: Q = 20 –120 m3/h. + KÕt hîp l¾p b¬m röa läc. - M¹ng èng truyÒn dÉn: + §­îc thiÕt kÕ phï hîp víi c«ng suÊt cña tr¹m vµ nhu cÇu tiªu thô. + VËt liÖu èng: èng kÏm, èng HDPE, PVC hoÆc kÕt hîp. - Hé sö dông: N­íc s¹ch ®­îc dÉn tíi tõng hé sö dông b»ng c¸c ®­êng èng nh¸nh l¾p ®ång hå ®Ó ghi thu tiÒn, cã hÖ thèng van vßi thÝch hîp. - Thêi gian lµm viÖc cña tr¹m: Tõ 12 14 h/ngµy lµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, ®¶m b¶o tÝnh bÒ v÷ng cña c«ng tr×nh. 2.2 . Dù kiÕn tiÕn ®é ®Çu t­ Dù kiÕn tiÕn ®é thêi gian ®Ó thùc hiÖn dù ¸n tõ khi lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt cho dù ¸n cho ®Õn khi hoµn thµnh giai ®o¹n ch¹y thö vµ ®i vµo ho¹t ®éng chÝnh thøc nh­ sau: N¨m 2003 N¨m 2004 Quý Quý Quý STT C«ng viÖc Quý Quý Quý Quý II III I IV II III IV 1 LËp dù ¸n vµ tr×nh duyÖt 2 ThiÕt kÕ kü thuËt 3 Khëi c«ng vµ x©y dùng 4 Hoµn thµnh Nguån: Dù ¸n cÊp n­íc s¹ch sinh ho¹t cho c¸c x· cßn l¹i cña Thanh Tr×. B¶ng : Dù kiÕn tiÕn ®é ®Çu t­ 3. Ph©n tÝch chi phÝ – lîi Ých cña viÖc x©y dùng míi c¸c tr¹m cÊp n­íc sinh ho¹t ë 8 x· thuéc huyÖn Thanh Tr×. 3.1 Ph©n tÝch khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n. 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.1.1 Ph©n tÝch chi phÝ dù ¸n. a. C¬ së tÝnh to¸n:  §¬n gi¸ x©y dùng cña UBND Thµnh phè Hµ Néi.  Thùc tÕ quyÕt to¸n cña mét sè c«ng tr×nh cÊp n­íc ®· hoµn thµnh.  Tham kh¶o gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh do c¸c ®¬n vÞ chuyªn ngµnh thiÕt kÕ.  Gi¸ c¶ thÞ tr­êng kh«ng cã trong ®¬n gi¸. b. Chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc.  Tr¹m xö lý n­íc ngÇm, c«ng suÊt 10 100 m3/h. Bao gåm c¸c h¹ng môc sau:  GiÕng khoan khai th¸c: H = 60 80 m. - ChiÒu s©u cña giÕng: D = 150 275 mm - §­êng kÝnh èng v¸ch:  = 73  250 mm - §­êng kÝnh èng läc:  Tr¹m b¬m giÕng: S = 4 16 m2. - DiÖn tÝch nhµ tr¹m : W =5 50 m3. - ThÓ tÝch bÓ l¾ng: S=2 16 m2. - DiÖn tÝch bÓ läc: W =6 50 m3. - ThÓ tÝch bÓ läc: W =25 300 m 3.  BÓ chøa n­íc s¹ch:  Tr¹m b¬m n­íc s¹ch: S = 12 30 m2. - DiÖn tÝch nhµ tr¹m: Q= 20 30 m3. - C«ng suÊt m¸y b¬m cÊp II: S=15 30 m3.  Nhµ qu¶n lÝ víi diÖn tÝch: 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 C«ng suÊt H¹ng môc Kinh phÝ x©y dùng (triªô ®ång). GiÕng khoan 55 60 65 70 80 90 100 130 150 180 Tr¹m b¬m giÕng 50 60 70 80 100 120 140 160 180 180 Côm c«ng tr×nh xö 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 lý BÓ chøa n­íc s¹ch 50 100 150 150 200 200 200 250 250 280 Tr¹m b¬m cÊp II + 70 90 95 100 110 130 140 160 180 200 Nhµ qu¶n lý Tæng 375 510 630 700 840 940 1.080 1.300 1.460 1.640 Nguån: Dù ¸n CÊp n­íc sinh ho¹t cho c¸c x· cßn l¹i cña huyÖn Thanh Tr× B¶ng: B¶ng kh¸i to¸n kinh phÝ x©y dùng tr¹m xö lý n­íc ngÇm.  ThiÕt bÞ khö trïng. 0,52 kg/ cm2. - ThiÕt bÞ khö trïng: cloartor: - §¬n gi¸ l¾p ®Æt: 40 triÖu ®ång/ bé.  M¹ng l­íi ®­êng èng: 87 triÖu®ång/km. Sö dông lo¹i èng thÐp tr¸ng kÏm cã ®­êng kÝnh D =50100 mm. èng gang ®óc ®èi víi ®­êng kÝnh tõ 150200 mm. Dù to¸n quy ra ®­êng kÝnh trung b×nh: 80 mm. - VËt liÖu: 60 triÖu ®ång / km. - Phô kiÖn : 9 triÖu ®ång/km. ( 15% vËt liÖu). - Nh©n c«ng: 14 triÖu ®ång/km (20% vËt liÖu). - ThiÕt kÕ phÝ: 4 triÖu ®ång / km. Nh­ vËy, dùa trªn ®¬n gi¸ nh­ trªn ta tÝnh ra ®­îc chi phÝ x©y dùng tr¹m cÊp n­íc tËp trung cña 8 x· nãi trªn nh­ sau: 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M¹ng Kinh phÝ ThiÕt bÞ Kinh Tæng C«ng l­íi x©y dùng khö phÝ Kinh phÝ hîp kinh STT Tªn x· §Þa ®IÓm tr¹m suÊt ®­êng míi (tr. ®) trïng (tr.®) (tr. ®) phÝ (tr.®) (m3/h) èng ( bé) (km). H÷u Thanh Oai 40 910 01 40 6.04 526,48 3.725 1 hoµ H÷u Tõ 60 1360 01 40 9,76 848,52 Yªn Xãm 10 2 50 840 01 40 12,6 1096,2 1.976,2 Mü Ngò L­u Ph¸i 3 40 700 01 40 4,32 375,84 HiÖp 447,18 2443,02 §«ng Tr¹ch 50 840 01 40 5,14 Duyªn V¨n Uyªn 4 40 700 01 40 9,87 858,69 1598,69 Hµ V¹n Th«n 3 5 40 700 01 40 9,1 791,7 3372,25 Phóc Th«n 2 40 700 01 40 12,65 1100,55 §Þnh Th«n Tr¹i 40 700 01 40 6,16 535,92 2923,14 6 C«ng §Þnh C«ng 1.080 01 40 6,06 527,22 70 H¹ LÜnh Thuý LÜnh 50 840 01 40 7,32 636,84 7 Nam Nam D­ 80 1300 01 40 13,42 1167,54 4024,38 Th­îng VÜnh §«ng Thiªn 8 100 1640 01 40 14,1 1226,7 2906,7 Tuy Tæng sè 700 12.310 13 520 10.139.38 22.969,38 Nguån: Dô ¸n CÊp n­íc sinh ho¹t cho 8 x· cßn l¹i cña huyÖn Thanh Tr×. B¶ng: B¶ng kh¸i to¸n kinh phÝ x©y dùng tr¹m xö lý n­íc ngÇm. 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. C¬ cÊu nguån vèn Nh­ vËy, theo b¶ng tæng hîp trªn th× tæng møc ®Çu t­ ban ®Çu (Ivo) lµ: 22.969,38 triÖu ®ång. Trong ®ã:  X©y dùng míi 13 tr¹m cÊp n­íc tËp trung víi kinh phÝ lµ: 12.310 triÖu ®ång.  L¾p ®Æt míi 13 bé thiÕt bÞ khö trïng víi kinh phÝ lµ:520 triÖu ®ång.  X©y dùng míi….®­êng èng cÊp n­íc víi kinh phÝ lµ:10.139,38 triÖu ®ång. Nguån vèn ®Çu t­ cho x©y dùng c¸c tr¹m cÊp n­íc nµy do hai nguån vèn chñ yÕu sau: o Vèn ng©n s¸ch cña Thµnh phè: 22.969,38 triÖu ®ång. V× Thanh Tr× lµ huyÖn ®­îc thµnh phè Hµ Néi rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò cung cÊp n­íc s¹ch cho nh©n d©n trong ë ®©y, nªn thµnh phè bá mét kho¶n tiÒn kh¸ lín ®Ó ®Çu t­ cho Thanh Tr× hoµn thµnh nèt hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch sinh ho¹t cho ng­êi d©n huyÖn m×nh. Nguån vèn nµy tËp trung vµo viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi vµ tuyÕn èng truyÒn dÉn chÝnh, nh¸nh vµo ngâ xãm. o Vèn nh©n d©n ®ãng gãp: 3.548,51 triÖu ®ång. TiÒn do nh©n d©n ®ãng gãp chñ yÕu nh»m môc ®Ých ®Ó mua ®ång hå ®o n­íc vµ l¾p ®Æt ®­êng èng tõ trôc nh¸nh vµo nhµ. d. Chi phÝ tæ chøc tr¹m cÊp n­íc vµ nh©n sù:  ChÕ ®é lµm viÖc:  Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m: 365 ngµy.  Sè ca lµm viÖc trong ngµy: 2 ca.  Mét ca lµm trong 7 giê (nhµ m¸y n­íc vËn hµnh 14 tiÕng/ngµy)  Lùc l­îng l·nh ®¹o: Thµnh lËp ban qu¶n lý chung cho 8 tr¹m cÊp n­íc. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2