intTypePromotion=1

Đề tài " Phân tích thái độ sử dụng đồng phục của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TpHCM "

Chia sẻ: Vũ Chu Cung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
244
lượt xem
33
download

Đề tài " Phân tích thái độ sử dụng đồng phục của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TpHCM "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'đề tài " phân tích thái độ sử dụng đồng phục của sinh viên trường đại học công nghiệp tphcm "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Phân tích thái độ sử dụng đồng phục của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TpHCM "

 1. Giảng viên: Nguyễn Văn Bình Gi Lớp: NCMK2K Nhóm: G7
 2. M ụclc  ụ Bản ó t tbáoc o t m ắ    á 1. ô  i vềđềt ing ê c u. Th ngtn     à   hin ứ 1.   ớit ệ c . 1.Gi  hiu hung 1.   ươngpháp  hin ứu 2.Ph   ng ê c 3.M  ả t ị tườ   hin ứ 1.   ôt  h r ngng ê c u. 1. 1. ựctạng 3. Th  r 1. 2.Tổngq vềt ị tườngng ê c u.   hin ứ   3.    uan   h r 1. 3.Th r ngs n  ẩm 3.   ị tườ  ả ph 2.N ộ     hin ứu.   idungng ê c 2.   iu ả  ộ    hin ứu. 1.M ê t n idungng ê c 2.   ế  uả  hin ứu. 2.K tq ng ê c 2. 1.V ềt ành  ần i vin áckho đượcng ê c u:   hin ứ 2.    h ph snh  ê c   a  2. 2.Quan i m ủa i vin  ềđồ   ục để c snh  ê v   ngph 2.   2. 3.M ứcđộhàil ngc a i vin  ềđồ   ụcnữ. 2.        ò  ủ snh  ê v   ngph   2. 4.M ứcđộhàil ngvềđồ   ụcnam. 2.        ò     ngph     2. 5.M ứcđộs   ụngđồ   ụct ườngxuy n 2.      ủ d   ngph  h  ê 2. 6.Lýdosnh  ê mặcđồ   ục 2.      i vin    ngph 2. 7.M ặcđồ   ụcc   ấttệ 2.     ngph  ób  in 3.K ế  uận  à  ộ  ốkhuy n  h.   tl v m ts   ế ng ị 3.   ế  uả  tđược 1.K tq đạ   . ế ng ị 3.   2.Khuy n  h. Phụ ụ lc
 3. Đềt ing ê c u:Phân  íh  áiĐộs   ụngđồ phụcc a i vin  ường  H   à   hin ứ   T c Th    ử d   ng   ủ snh  ê Tr Đ Công  ệ TPHCM    ơ  ở  ) Nghip  (C S 2  M ụctê c a uộ   ê c u à  ân íh háiđộc a i vin  ềvicmua  à ử   iu ủ c cnghin ứ l ph tc t    ủ snh  ê v   ệ   v s dụng  ngphụctonghọ  ập ạitường.Từ  ó ì r những  u  ế  i m ủa  ệ   đồ    r   ct t  r   đ tm a  ư khuy tđể c vic s   ụngđồ   ục hô q ng ê c u  àyc úngt c  hể  ẳngđịnh  ngc c ử d   ngph .t ng ua  hin ứ n  h  a ót kh   pho  á h  rê  ủa r ng  iH ọ   ông  ệ TP. ingc tườ Đạ   cC Nghip  HCM . Gi ihạn  ê c u:t ờig an  ê c u ừ  ày  4/ ớ   nghin ứ  h  i nghin ứ t ng 14/ 2010  n  ày  5/ đế ng 20/ 2010. Phạm    p  ụng:tường  H  ôngNg ệ TP. Đ C   hip  HCM  ơ ở  viá d  r c s 2. Đố  ượngnghin ứu à i vin r ng r ng.   ê c l snh  ê to tườ it Đây à  hin ứu  ngdụng  ng hờic ng à  ộ   hin ứu  ám  á. l ng ê c ứ   ,đồ t  ũ l m tng ê c kh ph Nghin ứu  ám  á   ằm  áthin a háiđộc a i vin r   ệ  ử  ụng ê c kh ph :nh ph   ệ r t    ủ snh  ê tongvics d   đồ phục ng  . Tí c ất:đâyl   ộ   hin ứu  nh í nh h     à m tng ê c đị tnh. Phươngpháp họ mẫu  họ mẫu he   ács ấtng u  ê đơn i n. c n  :c n  t ox  u   ẫ nhin  g ả  
 4. •Cô  ụ  ê c u  ngc nghin ứ : •Phỏngvấn he  ấu r cbảng âu  ỏi.   t o c tú   ch  •H ì t ức:phỏngvấn á  ân  nh h      c nh •Phương  áp họ mẫu: ph c n  •Tổngt ể  i vin r ngĐH  ô N g ệ Cơ  ở          h :snh  ê tườ   C ng  hip  S 2        •  ê c u ơ  ộ:phát a  mẫu iu r c cđố ượngsnh  ê ng u  ê Nghin ứ s b     r 50  đề ta á   it  i vin  ẫ nhin  và hu ạ   mẫu. t li50  •D ùngc ngc  r nbac al để  ểm  nh hang o  onbac al đạt0,  ô  ụ c o k  pha  ki đị t đ .Cr k  pha    732  t cl   ã ót ể ử  ụng  ê c u. ứ  à đ c  h s d nghin ứ •Tip  ó  ùng xc lđể họ r c   ẫu ừ  hin ứu ơ  ộ  ỡ  ẫu  ácđịnh  ế đ d e e  c n a ỡ m t ng ê c s b .C m x   đượct   hin ứu ơ  ộ    ừ ng ê c s b :1222  ẫu  ã iu r 50  ẫu  ư  ậy ần  ề ta hê m đ đề ta  m nh v c diu r t m  1172  ẫu  ữa. mn •Sử  ụngc cphé ki m  nh  ( ểm  nh ỷ ệ  à  ểm  nh  ki m  nh  d  á   p  ể đị Z ki đị t l)v ki đị T( ể đị tung  ì     ểm  nh ácbin. r b nh)để ki đị c   ế •Sử  ụngbasct evà  ne alt e r que isđể  ễ g ảidữ iu  ướidạng d   i abl  ge r  abl,fe nce   din i   lệ d     bảngvà   h.   đồt ị  
 5. 1.   ô ả h r ngnghin ứu. 3.M t t ị tườ   ê c 1. 1. ựctạng 3. Th  r Đồ phụcl   ộ   ấn   huộ   ềphương  ệ văn  ó   ób hiphố   ởic cyế ng   à m tv đềt cv   din  h a.N   ị c   ib  á   u  t :tuy n hố văn  óa,môitườngt   ê  iu  ệ ki t,đề kin c ng  ệ   ố  r ề t ng  h    r  ự nhin,đề kin  nh ế iu  ệ  ô vic họ  ập  à ả ế t  hờitang. ct v c y u ốt  r Hin    ộ  ống ikhôngđồ tnh  ềvics   ụngđồ phụcto   ọ   ệ nay,m ts   ườ     ng ì v   ê  ử d   ng   r ngh c đường  ọc  ằngđồ   ụcgây  ấttệ to snh  ạtt itường ủa i vin. .H  hor   ngph   b  in r ng i ho  ạ  r c snh  ê   Bê c nh  ó  ộ  ốphụ  n ạ đ ,m ts   huynh  ácc  ằng i vin à  ững  ườiđã r ng ng   tưở   kh  hor snh  ê l nh t ành  à ần ó í t  ậ vìvậynhà r ngkhô   ê é c úng  àomộ   ôn  h v c c tnh ự lp      tườ   ngn n p h v   tkhu phé nào p  . Phần ớn   ế lic r ngvicmặcdồ phụct ể  ệ mộ   ngc c  ềnế c a  l ýkin ạ  ho ằ   ệ     ng   h hin  tpho  á ,n   p ủ snh  ê tong r nghọ ,t o  ô  r ng  ì đẳngc  i vin r   ọ   ng. i vin r tườ   c ạ m itườ b nh   hosnh  ê tongh cđườ Đồ phụcc  hể âyr mộ  ốbấttệ nhưng  ế khắcphụcđượcs i p ải  ẽg ú c   ng   ót g  a  ts    in  n u      t ệ đượcmôitườnghọ  ập,l m  ệ  ho i vin  à  áo  ê tở  ê năngđộ hin     r   ct  à vicc snh  ê v gi vin r n n    ng  hơn.
 6. 1. 2.Tổngq vềt ị tườngng ê c u.   hin ứ 3.    uan   h r Bin  ò nằm    í t ytnh  ngNai  ắcg áp  ệ V ĩnh  ửu,nam i p  ệ Lo   ê H a  ở ph a â  ỉ Đồ   ,B  i huy n  C   g á huy n  ng Thành,đô  i p  ệ Tr ngBo  âyg áp  ệ D ĩ    ân  y n ỉ Bì D ươngvà  ận    ngg á huy n  ả   m,t  i huy n  An,T U ê tnh  nh    Qu 9  t ành  ốH ồChíM i – h ph       nh. Bin  ò ở    í c a ô   ngNai ác tungt m hành phốH ồChíM i 30  (he   ê H a  haiph a ủ s ngĐồ   ,c h r  â t         nh  km t o Xa ộH à  ộ  à  ố  ộ1A) ác t ành  ốV ũngTàu  Km t oQuố  ộ51) l  N iv Qu cl  ,c h h ph     90  (he   cl  Bin  ò c   đơn  ị hành hí tựct ộ  g m  phườngvà  xã) c nh r  hu c( ồ 23  ê H a ó30  v    7  Tổngdin íh ự  ê l   08    ớimậtđộdân ốl   970  ườikm.Thành  ốBin    ệ tc t nhin à 264, km2,v       s  à 2. ng /   ph   ê hò nằm  í TâyNam ỉ Đồ   ,l   ungt m  n ế  ăn  ó  hí tị   ã  ộ ủa ỉ a  ph a    tnh  ngNai à Tr  â ki t,v h a,c nh r,x h ic tnh. Bin  ò c  im  ăngt  ớn    átti n    átti n ô   hip  ớinề đấtl  ưởng  ê H a ótề n  ol để ph  rể để ph  rể c ngng ệ v   n   ýt , t ận ợic   ệ   âydựngkế  ấu  ạ ầngkhu ô   hip,c   uồ t ing ê kho ngs n  ới   tc h t   c ngng ệ  óng n à   uy n  á  ả v   hu l  hovicx   tữ ượngkhait ácđángkể,nhấtl  àing ê kho ngs n  ềvậtlệ xâydựng huận ợivề    h        à t   uy n  á  ả v    iu    rl ,t l   ng ồ c  ấp in,c   uồ nướcdồ  àođủ ungc p  c u ản  ấtvà i ho t(s ng u n ungc đệ  óng n    id   c  ấ nhu ầ s xu   snh  ạ   ô   Đồ   ai,ng àir ng ồ nhân ựcvớitì độc   ã ăngc ngng ồ l cc n  ườic  ê l    rnh   aođ t  ườ   u n ự  o ng  hoy u  ngN )  o  a  u n  ầ ph  rể c ngng ệ h a   ệ đạ   a  c u  átti n ô   hip  ó ­hin  ihó
 7. • V ềvăn  ó và  lc c   n hờ  uy n  ữu  ảnh,   h a  du ị h óđề t Ng ễ H C   V ăn  ế Tr n  ê ( âydựngnăm  miu  ấ Bin x     1715)và  du    khu  lc Bửu  ng ị h  Lo . Thành  ốBin  ò c   ữngđểm  lc khá  ấp  ẫn  ph   ê H a ónh  i du ị h  h d đã  à angđượckhait ácnhư:Tuy n  lc tê s ng vđ      h     ế du ị h r n ô   Đồ   ,c  aoBa  ê ù aoTân  ạn,khu  lc ngNai ù l   X ,c l   V   du ị h  Bửu  ngvà  ề ditc lc s   ăn  ó q ố  i . Lo   nhiu   íh ị h ử v h a u cg a..
 8. 2.N ộ     hin ứu.   idungng ê c 2.   iu ả  ộ    hin ứu. 1.M ê t n idungng ê c Nhó c úngt it ựchin  hin ứu háiđộs   ụngđồ   ụcc a i vin ạic  ở  m h  ô  h   ệ ng ê c t    ử d   ngph  ủ snh  ê t  ơ s 2  tườngĐH  ô   hip  HCM   C ngNg ệ TP. r Đố ượngng ê c u à i vin  ệ đ  he   ọ  ạiđây   hin ứ l snh  ê hin angt oh ct   . it Gi itnh:23% i vin  cphỏngvấn à    c n ạ  à  ữ. ớ  í   snh  ê đượ     l nam,77% ò lil n 2.   ế  uả  hin ứu. 2.K tq ng ê c Sau    ảos tt ựct  khikh  á  h  ế1222 i vin huộ  áckho   ó c úngt iđã hu  ckế  uả  snh  ê t cc   a.Nh m h  ô   t đượ   tq như au: s Quan ñieå cuû sinh vieâ veà ng phuï ma n ñoà c 20.1% khoâg ñeï n p bình thöôøg n 53.2% 20.9% ñeï p thôøtrang i 5.7% .0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Bi u    2:Quan i m ủa i vin  ềđồ   ục ể đồ2.   để c snh  ê v   ngph  
 9. 2. 3.M ức    àil ng  ủa  nh  ên  ề  ng  ục  ữ  ivới độ h  ò c si vi v đồ ph n đố     2.   những  ếu ố:áo,váy,cà  ạt  àu  ắc,chấtlệu,gi   ả. y t      v ,m s   i   á c   M öù  oä il ng  à oàg  ï  öõ c ñ    oø ve  n phuc n haø ñ .0% 10.3% giaùcaû 30.3% 30.7% 28.7% 2.9% 9.1% chaálieä tu 55.5% 24.4% 8.1% 9.3% 43.3% maø saé uc 28.2% 12.4% 6.7% 13.4% 26.1% caø t vaï 31.7% 20.5% 8.3% 6.5% 12.6% vaù ñeïp y 38.5% 27.3% 15.1% 7.9% 20.6% aù ñeïp o 64.3% 3.2% 3.9% .0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% hoaø toaø khoâg haøloøg nn n in khoâg haøloøg n in bình thöôøg n haøloøg in raáhaøloøg tin
 10. O ne­ pl St i i Sam e  atstcs St d. St   r d.Eror N M ean Devi i aton M ean aùo  eï ñp 1222 3. 25 . 805 .023 vaùy  eï ñp 1222 2. 68 1. 079 . 031 caø  ï va t 1222 3. 16 1. 144 . 033 m aøu  éc sa 1222 3. 36 1. 034 . 030 chaátl äu  i e 1222 2. 74 . 844 . 024 gi ù  û a ca 1222 2. 22 . 980 . 028 One­ pl Test Sam e  TestVal =    ue  5 95%   i Confdence nt valof I er   t Dif ence he  fer Si g. M ean t df ( tl 2­ai ed) Dif ence fer Lower Upper aùo  eï ñp ­ 769 75. 1221 .000 ­ 75 1. ­ 79 1. ­ 70 1. vaùy  eï ñp ­ 101 75. 1221 . 000 ­ 32 2. ­ 38 2. ­ 26 2. caø  ï va t ­ 241 56. 1221 . 000 ­ 84 1. ­ 91 1. ­ 78 1. m aøu  éc sa ­ 406 55. 1221 . 000 ­ 64 1. ­ 70 1. ­ 58 1. chaátl äu  i e ­ 496 93. 1221 . 000 ­ 26 2. ­ 30 2. ­ 21 2. giù  û a ca ­ 017 99. 1221 . 000 ­ 78 2. ­ 83 2. ­ 72 2. Bi u    3.   ểm  nh  đố   ớic cbin  ềM ứcđộhàil ngc a i vin  ềđồ   ục ể đồ2. 2:Ki đị T  iv  á   ế v        ò  ủ snh  ê v   ngph   nữ.
 11. 2. 4.M ứcđộhàil ngvềđồ   ụcnam. 2.        ò     ngph     Möù ñoä i loøg cuû sinh vieâ veà ng phuï nam c haø n a n ñoà c 4.7% 12.8% giaù caû 41.8% 27.4% 13.2% 4.7% 8.7% chaálieä tu 62.4% 21.4% 2.8% 4.7% 26.2% maø saé uc 39.6% 28.1% 1.4% 7.7% 23.2% 33.9% caø t vaï 33.8% 1.4% 9.5% 26.3% aù ñeï op 50.7% 12.1% 1.4% .0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% hoaø toaø khoâg haøloøg n n n in khoâg haøloøg n in bình thöôøg n haøloøg in raáhaøloøg tin Bi u    4.  :M ứcđộhàil ngc a i vin  ềđồ   ụcnam  ể đồ2. 1        ò  ủ snh  ê v   ngph  
 12. O ne­ pl St i i Sam e  atstcs St d. St   r d.Eror N M ean Devi i aton M ean aùo  eï ñp 1222 3. 30 . 853 .024 caø  ï va t 1222 3. 02 . 966 . 028 m aøu  éc sa 1222 3. 05 . 887 . 025 chaátl äu  i e 1222 2. 91 . 771 . 022 gi ù  û a ca 1222 2. 69 1. 011 . 029 One­ pl Test Sam e  TestVal =    ue  5 95%   i Confdence nt valof I er   t Dif ence he  fer Sig. M ean t df (tl 2­aied) Dif ence fer Lower Upper aùo  eï ñp ­ 523 69. 1221 .000 ­ 70 1. ­ 74 1. ­ 65 1. caø  ï va t ­ 600 71. 1221 . 000 ­ 98 1. ­ 03 2. ­ 93 1. m aøu  éc sa ­ 938 76. 1221 . 000 ­ 95 1. ­ 00 2. ­ 90 1. chaátl äu  i e ­ 645 94. 1221 . 000 ­ 09 2. ­ 13 2. ­ 05 2. gi ù  û a ca ­ 041 80. 1221 . 000 ­ 31 2. ­ 37 2. ­ 26 2. Bi u    4.   ểm  nh  vềmứcđộhàil ngđố  ớiđồ   ụcnam. ể đồ2. 2:Ki đị T         ò   iv   ngph  
 13. 2. 5.M ứcđộs   ụngđồ   ụct ườngxuy n. 2.      ủ d   ngph  h  ê M ức độ sử dụng ñoàg phuï n c 4.7% 34.0% thöôøg n xuyeân thæ nh 61.2% thoaûg n hieá khi m Bi u    5 :M ứcđộs   ụngđồ   ục ể đồ2.      ử d   ngph
 14. 2. 6.Lý  si vi n  ặc  ng  ục đồ ph 2.   do  nh  ê m Lyù maë ñoàg phuï do c n c hục. 5.9% 2.9% 1.8% thích maë c ñeï p do noäquy i 89.4% nhaø ng tröôø thaá thoaû y i maùi Bi u    5 :Lýdosnh  ê mặcđồ   ục ể đồ2.      i vin    ngph  
 15. Ñoàg yù i quyeáñò cuû nhaø ngù n vôù t nh a tröôø 27.1% coù khoâg n 72.9%   Bi u    6 :đồ    ớiq ế   nh ủa  à r ng    ể đồ2.   ngýv  uy tđị c nh tườ
 16. Bi alTest nomi   Obser ved Asym p.Si   g. Cat y egor N Prop. TestPr   op. (tl 1­aied) .a haøil  oøng  ôùiquyeát v  Gr 1 oup  coù 891 . 73 .05 000 ñònh  öû  ï ñoàng s du ng  Gr 2 oup  khoâng 331 . 27 phuï cuûa  c  nhaø r øng töô Tot al 1222 1. 00 a. Based  Z  oxi aton.   on  Appr m i Chúngt s  ùngki m  nh  để  ểm r gả huy ttê vớiPđ à ỷ ệsnh   a ẽd   ể đị Z  ki ta i t ế  rn    l t l i vin  ngýPđ=73%.Vớigả huy tH0 :Pđ
 17. 2. 7.M ặcđồ   ụcc  ấttệ 2.     ngph  ób  in. M ặc ñoàg phuï coù t tieä n c baá n 26.3% coù khoâg n 73.7%
 18. 3.K ế  uận  à  ộ  ốkhuyế ng ị   tl v m ts   n  h. 3.   ế  uả  tđược 1.K tq đạ   . Vicng ê c u háiđộc a i vin r   ệ  ử  ụng  ng  ụcđế ệ   hin ứ t    ủ snh  ê tongvics d đồ ph   n  tườngl  ần hit  ó  úp  anh  hip  à ácđơn  ị quản ý  ểu õ   à c t ế .N gi do ng ệ v c   v  r l hi r hơn  ềt áiđộc a i vin.K ế  uả ủa uộ   hin ứu hí l  ăn ứ  v  h    ủ snh  ê   tq c c cng ê c c nh à c c để  anh  ệ đưa a  ững  ế   nh hohin ạivà r ngt ng ai  quy tđị c   ệ t   to  ươ l , do nghip  r nh đồ t ờigi p ácđơn  ị q ản ýhọ  i  i vin uản ýt thơn  ềvi l  ố   v     ng h   ú c   v u l   csnh,snh  ê q phạm  ngphục đồ   . Qua khảos tt ựct húngt mớibitđượcc m  ận ủa i vin   á  h  ếc  a    ế    ả nh c snh  ê   vềđồ   ụcnhư hếnào,xấu    p,c  huận in  à hoảimáihay   ngph   t     hayđẹ  ót tệ v t       không  à  ố đưa a  ữngq đểm ì Từ  óc úng a  ớic  hể  đ  h t m  ót ,v mu n  r nh  uan i g … tm a  ộ   ướngmar tngmớivà  ướngq ản ýmớit thơn.  u l    ố   ì r m th   ke i     h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2