intTypePromotion=1

Đề tài: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Chia sẻ: 3 4 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:112

0
150
lượt xem
57
download

Đề tài: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Đề tài: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đi tìm hiểu, nghiên cứu mạng lưới giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nhận định các vấn đề cần giải quyết từ đó đưa ra một số phương án nhằm phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

  1. Quy hoaïch phaùt trieån  giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 1 KHAÙI QUAÙT   1.1  Vò trí, vai troø cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh   Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät trung taâm kinh teá- thöông maïi-vaên hoùa-khoa hoïc lôùn nhaát ôû khu vöïc phía Nam vaø ñöùng thöù hai cuûa caû nöôùc sau thuû ñoâ Haø Noäi. Ñaây cuõng laø moät ñaàu moái giao thoâng lôùn nhaát caû nöôùc vôùi taát caû caùc loaïi hình vaän taûi: Ñöôøng boä, ñöôøng saét, ñöôøng soâng, ñöôøng bieån vaø ñöôøng khoâng. Theo ñònh höôùng quy hoaïch toång theå phaùt trieån ñoâ thò Vieät Nam ñeán naêm 2020 ñaõ ñöôïc Chính phuû pheâ duyeät trong quyeát ñònh soá 10/1998/QÑ ngaøy 23/01/1998 thaønh phoá Hoà Chí Minh laø ñoâ thò trung taâm caáp quoác gia vaø cuõng laø ñoâ thò haït nhaân cuûa Vuøng Kinh Teá Troïng  Ñieåm Phía Nam. 1.2  Ñaëc ñieåm Ñòa lyù­Kinh teá   Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù dieän tích töï nhieân 2.095 km 2 , trong ñoù : Noäi thaønh (13 quaän cuõ vaø 6 quaän môùi) : 494 km2. Ngoaïi thaønh : 1.601 km2. Naêm 2004 Naêm 2020 Daân soá chính thöùc : 6.2 trieäu ngöôøi 10.0 trieäu ngöôøi Noäi thaønh (cuõ vaø môùi): 5.2 trieäu ngöôøi 6.0 trieäu ngöôøi Ngoaïi thaønh : 1.0 trieäu ngöôøi 4.0 trieäu ngöôøi Daân cö thaønh phoá chuû yeáu taäp trung trong 12 quaän noäi thaønh cuõ, maät ñoä daân soá ôû ñaây cao gaáp 11 laàn maät ñoä chung toaøn thaønh phoá; gaáp 41 laàn Vuøng Kinh  Teá Troïng Ñieåm Phía Nam. Trong nhöõng naêm qua daân soá thaønh phoá khoâng ngöøng taêng vôùi toác ñoä cao: töø 3,2 trieäu ngöôøi (noäi thaønh laø 2,3 trieäu) vaøo naêm 1980 taêng leân 6,2 trieäu ngöôøi (noäi thaønh laø 5,2 trieäu) vaøo naêm 2004 (chöa keå khaùch vaõng lai). Nhö vaäy, 24 naêm qua daân soá thaønh phoá taêng 1,94 laàn, trong ñoù noäi thaønh taêng tôùi 2,26 Coâng ty Tö Vaán Thieát Keá GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) Trang 1-1
  2. Quy hoaïch phaùt trieån  giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 laàn, laøm quaù taûi keát caáu haï taàng giao thoâng ñoâ thò voán ñaõ quaù laïc haäu. Hieän ôû naêm quaän: quaän 10, quaän 3, quaän 4, quaän 11 vaø quaän 5 maät ñoä daân soá treân 40 ngaøn ngöôøi/1km 2; ñaát ñoâ thò (bao goàm ñaát ôû, ñaát giao thoâng, coâng vieân v.v…) bình quaân chæ vaøo khoaûng 25 m 2/ngöôøi. Do maät ñoä daân quaù taäp trung neân vieäc môû roäng ñöôøng vaø nuùt giao thoâng cho töông öùng vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi thöôøng raát khoù khaên do chi phí ñeàn buø-giaûi toûa-taùi ñònh cö raát lôùn. Taïi caùc quaän cöûa ngoõ thaønh phoá: quaän Goø Vaáp, quaän 8, quaän Bình Thaïnh, quaän Taân Bình, Taân Phuù maät ñoä daân töø 18 ngaøn ñeán 23 ngaøn ngöôøi/1km2, chöa ñaït möùc tôùi haïn, do vaäy vaãn coøn tieàm aån nguy cô buøng noå daân soá; trong khi ñoù maïng löôùi ñöôøng khoâng phaùt trieån kòp neân seõ taïo ra nhieàu ñieåm uøn taéc giao thoâng môùi. Naèm ôû ñieåm giao noái giöõa mieàn Taây Nam boä vaø mieàn Ñoâng Nam Boä, thaønh phoá Hoà Chí Minh trôû thaønh ñaàu moái trung chuyeån haøng hoùa, haønh khaùch cho toaøn vuøng Nam boä ñi caû nöôùc vaø ra nöôùc ngoaøi. Vôùi nhöõng thuaän lôïi veà ñieàu kieän soâng bieån thaønh phoá Hoà Chí Minh töø laâu ñaõ trôû thaønh moät haûi caûng quoác teá lôùn nhaát caû nöôùc. Saûn xuaát, thöông maïi, xuaát- nhaäp khaåu phaùt trieån laøm cho caùc dòch vuï veà taøi chính, ngaân haøng, vaän taûi, thoâng tin lieân laïc, khaùch saïn, nhaø haøng... cuõng phaùt trieån maïnh theo. Nhöõng lôïi theá veà vò trí ñòa lyù giuùp cho thaønh phoá trôû thaønh trung taâm kinh teá cuûa toaøn vuøng, song quaù khöù phaùt trieån cuõng bieán thaønh phoá trôû thaønh sieâu ñoâ thò vôùi söï taäp trung quaù möùc daân cö, cô sôû kinh teá, laøm taêng nguy cô phaù vôõ caân baèng sinh thaùi. Möùc ñoä taäp trung coâng nghieäp cuûa thaønh phoá hieän raát cao: coù gaàn 28.600 cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp, trong ñoù 80% naèm ñan xen trong noäi thaønh; 13 khu coâng nghieäp-khu cheá xuaát, trong ñoù coù khu coâng nghieäp Taân Bình, khu cheá xuaát Taân Thuaän naèm khaù saâu trong khu vöïc noäi thaønh; caùc caûng bieån chính cuõng naèm trong noäi thaønh. Caùc khu coâng nghieäp taäp trung hình thaønh raát nhanh trong moät thôøi gian ngaén neân ñaõ thu huùt moät tyû leä lôùn lao ñoäng reû, kyõ thuaät thaáp (khoaûng 70%) Coâng ty Tö Vaán Thieát Keá GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) Trang 1-2
  3. Quy hoaïch phaùt trieån  giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 töø nôi khaùc ñeán. Ñieàu naøy ñaõ taïo ra hieän töôïng di daân cô hoïc vôùi soá löôïng lôùn töø caùc ñòa phöông khaùc maø chuû yeáu laø töø noâng thoân vaøo thaønh phoá Hoà Chí Minh. Hieän nay ñang boäc loä söï maát caân ñoái veà nhaø ôû, ñieän, nöôùc, haï taàng giao thoâng, xaõ hoäi. Caùc khu coâng nghieäp taäp trung môùi hình thaønh cuøng vôùi quaù trình ñoâ thò hoùa vuøng ven ñaõ goùp phaàn laøm taêng nhanh di chuyeån lao ñoäng giöõa noäi thaønh vaø ngoaïi thaønh, giöõa thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi caùc tænh laân caän gaây aùch taéc giao thoâng trong giôø cao ñieåm, nhaát laø taïi caùc cöûa ngoõ ra vaøo thaønh phoá. Caùc caûng bieån chính do naèm ngay trong khu vöïc noäi thaønh neân löôïng xe taûi ra vaøo raát lôùn gaây uøn taéc giao thoâng, tai naïn vaø oâ nhieãm moâi tröôøng do tieáng oàn vaø khí thaûi lôùn. Vieäc hình thaønh caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ôû caùc tænh Ñoàng Nai, Bình Döông, Long An, Baø Ròa-Vuõng Taøu keøm theo ñoù laø toác ñoä phaùt trieån coâng nghieäp nhanh choùng ôû caùc tænh naøy ñang thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö töø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán ñaàu tö. Söï chuyeån dòch ñaàu tö naøy chuû yeáu taäp trung vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp thaâm duïng lao ñoäng, caùc ngaønh caàn maët baèng roäng ñeå saûn xuaát kinh doanh hoaëc caùc ngaønh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng caàn phaûi di dôøi vaøo khu coâng nghieäp ñeå xöû lyù taäp trung. Xu höôùng treân laø tích cöïc vaø seõ coøn tieáp dieãn trong töông lai. 1.3  Möùc taêng tröôûng kinh teá    Nhöõng naêm gaàn ñaây maëc duø bò aûnh höôûng cuûa nhöõng bieán ñoäng ôû khu vöïc vaø quoác teá nhöng taêng tröôûng GDP cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh thôøi kyø 1996- 1999 vaãn ñaït bình quaân 9% (caû nöôùc laø 6,7%); naêm 2004 laø 11,6% (caû nöôùc laø 7,7%). GDP bình quaân ñaàu ngöôøi naêm 1996 laø 1.050 USD; naêm 2004 ñaït 1.720 USD, cao nhaát nöôùc. Ñònh höôùng taêng tröôûng kinh teá thaønh phoá ñeán 2005 ñöôïc neâu trong nghò quyeát ñaïi hoäi Ñaûng boä thaønh phoá laàn thöù VII nhö sau : Toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân naêm laø 11% trôû leân, trong ñoù khu vöïc dòch vuï ít nhaát laø 9,5%, coâng nghieäp-xaây döïng ít nhaát 13%, khu vöïc noâng-laâm- ngö nghieäp ít nhaát 2%. Coâng ty Tö Vaán Thieát Keá GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) Trang 1-3
  4. Quy hoaïch phaùt trieån  giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 Haøng naêm giaûi quyeát vieäc laøm cho 190 ngaøn löôït ngöôøi, trong ñoù 40% qua ñaøo taïo ngheà; tyû leä thaát nghieäp naêm 2005 laø 6% . GDP bình quaân ñaàu ngöôøi ñeán naêm 2005 laø 2.000 USD; ñònh höôùng ñeán naêm 2010 GDP bình quaân ñaàu ngöôøi ñaït 3.000 USD. Nhaän xeùt: Söï phaùt trieån veà daân soá, coâng nghieäp ôû thaønh phoá Hoà Chí   Minh trong nhöõng naêm qua ñaõ taïo ra caùc trung taâm phaùt trieån. Caùc   trung taâm naøy hieän ñaõ trôû leân quaù ñoâng ñuùc veà soá löôïng, maät   ñoä daân soá, dieän tích chieám duïng so vôùi dieän tích ñaát vaø khaû naêng   ñaùp öùng cuûa thaønh phoá, ñaëc bieät laø cuûa khu vöïc noäi thaønh. Ñieàu   naøy, moät maët gaây ra nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán hoaït ñoäng  ñoâ thò, maët khaùc laøm cho baûn thaân ñoâ thò khoâng coøn ñuû khaû   naêng töï ñieàu chænh, caûi taïo ñeå phaùt trieån tieáp. Do vaäy, ñeå thaønh   phoá phaùt trieån oån ñònh, beàn vöõng caàn phaân taùn caùc trung taâm   phaùt   trieån   ra  xa   khoûi   thaønh   phoá.   Giao   thoâng   vaän  taûi   vôùi   chöùc   naêng laø cô sôû haï taàng, laø “maïch maùu” cuûa neàn kinh teá cuõng caàn   ñöôïc quy hoaïch ñeå noái keát chaët cheõ caùc trung taâm phaùt trieån cuûa   thaønh phoá voái nhau. 1.4  Caùc caên cöù phaùp lyù quy hoaïch giao thoâng thaønh phoá Hoà Chí   Minh  Quyeát ñònh soá 10/1998/QÑ-TTg ngaøy 23/01/1998 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät ñònh höôùng quy hoaïch toång theå phaùt trieån ñoâ thò Vieät Nam ñeán naêm 2020. Quyeát ñònh soá 123/1998/QÑ-TTg ngaøy 10/7/1998 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät ñieàu chænh quy hoaïch chung thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020. Quyeát ñònh soá 202/1999/QÑ-TTg ngaøy 12/10/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät quy hoaïch toång theå phaùt trieån heä thoáng caûng bieån Vieät Nam ñeán naêm 2010. Quyeát ñònh soá 16/2000/QÑ-TTg ngaøy 03/02/2000 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät toång theå phaùt trieån ngaønh GTVT ñöôøng soâng Vieät Nam ñeán naêm 2020. Coâng ty Tö Vaán Thieát Keá GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) Trang 1-4
  5. Quy hoaïch phaùt trieån  giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 Quyeát ñònh soá 2571/QÑ-UB ngaøy 03/5/2001 cuûa UÛy ban nhaân daân thaønh phoá Hoà Chí Minh pheâ duyeät quy hoaïch phaùt trieån maïng löôùi ñöôøng thuûy vaø caûng beán khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh. Quyeát ñònh soá 06/2002/QÑ-TTg ngaøy 07/01/2002 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät quy hoaïch toång theå ngaønh giao thoâng vaän taûi ñöôøng saét Vieät Nam ñeán naêm 2020. Nghò quyeát soá 20-NQ/TW,ngaøy 18/11/2002 cuûa Boä Chính trò veà phöông höôùng nhieäm vuï phaùt trieån thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2010 (trong ñoù coù vieäc di dôøi caûng bieån ra khoûi trung taâm thaønh phoá Hoà Chí Minh). Quyeát ñònh soá 2893/QÑ/BGTVT-KHÑT ngaøy 29/9/2000 cuûa Boä tröôûng boä GTVT veà vieäc laäp baùo caùo nghieân cöùu quy hoaïch chi tieát phaùt trieån giao thoâng ñoâ thò thaønh phoá Hoà Chí Minh. Quyeát ñònh soá 146/2004/QÑ-TTg ngaøy 13/8-2004 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà phöông höôùng chuû yeáu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi Vuøng Kinh Teá Troïng Ñieåm   Phía Nam ñeán naêm 2010 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2020. Quyeát ñònh soá 791/QÑ-TTg ngaøy 12/8/2005 cuûa Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät quy hoaïch chi tieát nhoùm caûng bieån khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh – Ñoàng Nai – Baø Ròa – Vuõng Taøu (nhoùm caûng bieån soá 5) ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020. Caùc quy trình, quy phaïm vaø quy chuaån xaây döïng hieän haønh. 1.5  Phaïm vi, ñoái töôïng vaø möùc ñoä nghieân cöùu   1.5.1 Phaïm vi nghieân cöùu  Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà aùn naøy döïa treân phaïm vi laõnh thoå xaùc ñònh trong quyeát ñònh soá 123/1998/QÑ-TTg ngaøy 10/7/1998 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc pheâ duyeät ñieàu chænh quy hoaïch chung thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020, theo ñoù baùn kính aûnh höôûng töø 30-50 km bao goàm caùc ñoâ thò xung quanh nhö thò traán Dó An, Laùi Thieâu, thò xaõ Thuû Daàu Moät thuoäc tænh Bình Döông; thaønh phoá Bieân Hoøa, Nhôn Coâng ty Tö Vaán Thieát Keá GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) Trang 1-5
  6. Quy hoaïch phaùt trieån  giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 Traïch thuoäc tænh Ñoàng Nai; thaønh phoá Phuù Myõ thuoäc tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu; thò traán Traûng Baøng thuoäc tænh Taây Ninh vaø thò traán Ñöùc Hoøa, Beán Löùc, thò xaõ Taân An thuoäc tænh Long An. 1.5.2 Ñoái töôïng vaø möùc ñoä nghieân cöùu   1) Veà ñöôøng boä: Maïng löôùi ñöôøng: Trong nghieân cöùu naøy  seõ chæ laáy caùc  ñöôøng oâ toâ  caáp I, caáp II, caáp III, ñöôøng cao toác trong soá caùc tuyeán giao thoâng ñoái ngoaïi, quaù caûnh (ñöôøng vaønh   ñai, ñöôøng xuyeân taâm, ñöôøng höôùng taâm); caùc ñöôøng phoá chính caáp I, caáp   II  trong noäi ñoâ vaø caùc nuùt giao giöõa caùc tuyeán neâu treân vôùi nhau laøm ñoái  töôïng nghieân cöùu. Caùc tuyeán- nuùt naøy taïo thaønh moät maïng giao thoâng maø trong nghieân cöùu naøy goïi laø maïng löôùi ñöôøng cô sôû.    Heä thoáng beán-baõi ñaäu xe: Seõ chæ nghieân cöùu ñeà xuaát caùc beán­baõi ñaäu xe cô  sôû goàm: beán xe khaùch lieân tænh, caùc beán kyõ thuaät daønh rieâng cho xe buyùt, beán xe taxi, caùc baõi ñaäu xe chính cho xe oâ toâ caùc loaïi, caùc ñaàu moái trung chuyeån haønh khaùch, heä thoáng kho-baõi trung chuyeån haøng hoùa vaø caùc kho thoâng quan. 2)   Veà ñöôøng saét: Caùc tuyeán ñöôøng saét quoác gia: - Tuyeán vaønh ñai; - Caùc tuyeán truïc; - Caùc tuyeán chuyeân duïng noái xuoáng caûng; - Caùc ga chuû yeáu nhö ga laäp taøu haøng, ga haøng hoùa, ga haønh khaùch vaø caùc cô sôû vaän duïng, chænh bò, söûa chöõa ñaàu maùy, toa xe khaùch (ga khaùch kyõ thuaät). 3)   Veà ñöôøng thuûy: Caùc tuyeán ñöôøng bieån ra vaøo caùc caûng bieån cuûa thaønh phoá; Caùc tuyeán ñöôøng soâng chính treân khu vöïc coù quan heä tröïc tieáp vôùi thaønh phoá Hoà Chí Minh; Coâng ty Tö Vaán Thieát Keá GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) Trang 1-6
  7. Quy hoaïch phaùt trieån  giao thoâng vaän taûi thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 Caùc tuyeán vaän taûi thuûy noäi ñoâ; Caùc caûng bieån haøng hoùa, beán taøu khaùch gaén lieàn vôùi chuû tröông di dôøi caûng bieån ra khoûi noäi thaønh; Caùc caûng soâng haøng hoùa, beán taøu khaùch. 4)   Veà saân bay:  Caùc caûng haøng khoâng quoác teá treân khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh. 5) Veà vaän taûi haønh khaùch coâng coäng: Xe Buyùt: Heä thoáng xe buyùt ñöôïc nghieân cöùu toång theå, rieâng ñoái vôùi maïng löôùi xe buyùt chæ nghieân cöùu ñeà xuaát caùc tuyeán cô sôû laø caùc tuyeán löu thoâng treân maïng  löôùi ñöôøng cô sôû, coøn ñoái vôùi caùc tuyeán thöù caáp chæ xem xeùt moái quan heä toång theå vôùi caùc tuyeán cô sôû. Ñöôøng saét ñoâ thò: - Ñöôøng saét noäi-ngoaïi oâ töø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán caùc ñoâ thò veä tinh, khu coâng nghieäp taäp trung. - Heä thoáng taøu ñieän ngaàm, xe ñieän treân maët ñaát, Monorail, ñöôøng saét nheï. - Caùc cô sôû vaän duïng, chænh bò, söûa chöõa phöông tieän vaän chuyeån söùc chôû lôùn noäi ñoâ. Coâng ty Tö Vaán Thieát Keá GTVT Phía Nam (TEDI SOUTH) Trang 1-7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2