intTypePromotion=1

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 năm 2013-2014 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình

Chia sẻ: Mentos Pure Fresh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
33
lượt xem
2
download

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 năm 2013-2014 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 năm 2013-2014 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình là tài liệu luyện thi học sinh giỏi hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 9. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Hóa hữu ích giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức, nhằm học tập tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi quan trọng khác. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 9 năm 2013-2014 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Bình

  1.   SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2013­2014 Khóa ngày 28 – 3 – 2014         ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Hóa LỚP 9 THCS Họ và tên:……………….. Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề) Số báo danh:…………….. Đề gồm có 01 trang Câu 1 (2,0 điểm) 1. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau: a) Ca(OH)2 + NaHCO3  b) KMnO4  t0   c) C6H12O6 + Ag2O  NH3 ,t 0   d) Al4C3 + dung dịch KOH  e) CaC2 + dung dịch HCl  2.  Hỗn hợp rắn A gồm MgO, CuO, Al 2O3. Cho một luồng khí hiđro đi qua hỗn hợp A nung nóng, thu  được hỗn hợp rắn B. Cho hỗn hợp B vào một lượng dư dung dịch HCl, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn   toàn thu được dung dịch C và chất rắn D. Thêm một lượng sắt dư vào dung dịch C, sau khi phản ứng xảy   ra hoàn toàn thu được dung dịch E và chất rắn F. Cho chất rắn F vào một lượng dư  dung dịch HCl, sau   khi phản  ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn D, dung dịch H và khí I. Cho dung dịch E phản  ứng   hoàn toàn với một lượng dung dịch NaOH dư thu được kết tủa K.      Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong những thí nghiệm trên. Câu 2 (1,75 điểm)  1. Trong một bình chứa hỗn hợp khí: SO2, CO2, C2H4. Trình bày phương pháp hoá học để nhận ra sự có  mặt các khí đó trong hỗn hợp. 2. Hỗn hợp A gồm: CuO, CuCl2, AlCl3, Al2O3. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng chất ra  khỏi hỗn hợp A mà không làm thay đổi khối lượng của chúng. Câu 3 (1,75 điểm) 1. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ  dung dịch HCl 20%, thu được  dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Tính nồng độ phần trăm của MgCl2 trong  dung dịch Y.   2. Cho 0,1 lít dung dịch hỗn hợp gồm H 2SO4 0,05M và HCl 0,1M trung hòa vừa đủ với V lít dung dịch hỗn   hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M.  a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.  b) Tính V. Câu 4 (2,0 điểm)  1. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế  etilen bằng cách đun nóng etanol với H 2SO4  đặc  ở  1700C.  Giải thích tại sao cần dẫn sản phẩm lội qua dung dịch NaOH loãng, dư. 2. Có 100 ml rượu etylic 75o và nước cất đủ dùng, cùng dụng cụ đo thể tích cần thiết, có thể  pha được   bao nhiêu ml rượu etylic 30o?  Hãy trình bày cách pha. 3. Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở  đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N 2O và N2. Tỉ  khối của hỗn hợp khí Y so với khí H 2 là 18. Cô cạn  dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Tính m.  Câu 5 (2,5 điểm) 1. Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được   khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung  dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí  CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính V. 2. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam một hiđrocacbon X rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình   đựng dung dịch Ca(OH)2. Sau các phản ứng thu được 5 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm  bớt 0,58 gam.  a) Tìm công thức phân tử của X, biết 60 
  2. Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24;  Al = 27; Ca = 40; Fe = 56; Br = 80; Ag = 108. ­­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­
  3. HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ THI CHỌN  HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2013­2014 Môn: HÓA Khóa ngày 28­3­2014 Câu 1 (2,0 điểm) 1. (0,75 điểm) a) Ca(OH)2 + NaHCO3   CaCO3 + NaOH + H2O Ca(OH)2 + 2NaHCO3   CaCO3 + Na2CO3 (0,25 điểm)   0 b) 2KMnO4  t  K2MnO4 + MnO2 + O2 c) C6H12O6 + Ag2O  NH3 ,t 0  C6H12O7 + 2Ag↓ (0,25 điểm) d) Al4C3 + 4H2O + 4KOH  4KAlO2 + 3CH4↑  e) CaC2 + 2HCl   CaCl2 + C2H2↑  (0,25 điểm)  2. (1,25 điểm) + A tác dụng với H2: 0 CuO + H2  t  Cu + H2O  (1) + B tác dụng với dung dịch HCl: MgO + 2HCl    MgCl2 + H2O  (2) Al2O3 + 6HCl   2AlCl3 + 3H2O  (3) CuO + 2HCl   CuCl2 + H2O  (4) + C tác dụng với Fe: Fe + 2HCl   FeCl2 + H2  (5) Fe + CuCl2   FeCl2 + Cu  (6) + F tác dụng với dung dịch HCl: Fe + 2HCl   FeCl2 + H2  (5) + E tác dụng với dung dịch NaOH: MgCl2 + 2NaOH   Mg(OH)2 + 2NaCl  (7) FeCl2 + 2NaOH   Fe(OH)2 + 2NaCl  (8) AlCl3 + 3NaOH   Al(OH)3 + 3NaCl  (9) Al(OH)3 + NaOH   NaAlO2 + 2H2O  (10) (2 phương trình đúng cho 0,25 điểm) Câu 2 (1,75 điểm)  1. (0,75 điểm) Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch H2S dư, xuất hiện kết tủa màu vàng chứng tỏ hỗn hợp ban đầu có SO2. SO2 + 2H2S   3S↓ + 2H2O Hỗn hợp khí còn lại gồm C2H4 và CO2 cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư  thấy có kết tủa trắng, chứng tỏ  hỗn hợp ban đầu có CO2. CO2 + Ca(OH)2   CaCO3↓ + H2O Khí còn lại cho qua nước brom dư, nước brom nhạt màu chứng tỏ hỗn hợp ban đầu có C2H4. C2H4 + Br2   C2H4Br2 (Nhận ra sự có mặt của mỗi khí cho 0,25 điểm) 2. (1,0 điểm) * Tách CuO: Hòa tan hỗn hợp A vào nước dư, được dung dịch B gồm CuCl 2, AlCl3 và chất rắn C gồm  CuO, Al2O3. Cho chất rắn C vào dung dịch NaOH dư, lọc lấy phần không tan, thu được CuO, phần nước  lọc chứa muối NaAlO2.                              Al2O3 + 2 NaOH → 2NaAlO2 + H2O     (0,25 điểm) * Tách Al2O3: Sục khí CO2 dư vào phần nước lọc chứa NaAlO 2, thu được kết tủa Al(OH)3, nung kết tủa  thu được Al2O3:
  4. NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3     2Al(OH)3   Al2O3 + 3H2O     (0,25 điểm) 0 t * Tách CuCl2: Cho NaOH dư vào dung dịch B, thu được kết tủa Cu(OH) 2 và dung dịch D. Hòa tan kết tủa   trong dung dịch HCl dư rồi cô cạn dung dịch, thu được CuCl2.    AlCl3 +  4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O     CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl  Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O     (0,25 điểm) * Tách AlCl3: Sục khí CO2 dư vào dung dịch D, thu được kết tủa Al(OH)3, hòa tan kết tủa trong dung dịch  HCl dư rồi cô cạn dung dịch, thu được AlCl3.  CO2 + NaOH → NaHCO3 NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓  + NaHCO3    Al(OH)3  + 3 HCl → AlCl3 + 3H2O    (0,25 điểm) Câu 3 (1,75 điểm) 1. (0,75 điểm)   Fe  +  2HCl   FeCl2  +  H2↑    a          2a                                a   Mg  +  2HCl   MgCl2  + H2↑ (0,25 điểm)         b         2b                                 b Gọi a, b lần lượt là số mol của Fe và Mg có trong hỗn hợp X. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 2(a + b)36,5.100 Khối lượng dung dịch Y =  56a + 24b +   ­ 2(a + b) = 419a + 387b 20 127a C% (FeCl 2 )=  = 0,1576  → a = b           (0,25 điểm) 419a + 387b 95a →  C% (MgCl2 )=  = 11,79% (0,25 điểm) 419a + 387a 2. (1,0 điểm)      H2SO4    +    2NaOH     Na2SO4    +    2H2O (1)          a                  2a      H2SO4    +    Ba(OH)2     BaSO4    +    2H2O (2)  (0,005 – a)     (0,005 – a)      HCl    +    NaOH     NaCl    +    H2O (3)        b                 b      2HCl    +    Ba(OH)2    BaCl2    +    2H2O (4) (0,25 điểm) 0,01 ­ b (0,01 – b)      ( ) 2 n H SO  = 0,1.0,05 = 0,005 mol; n HCl  = 0,1.0,1 = 0,01 mol 2 4 n NaOH  = 0,2V mol; n Ba(OH)  = 0,1V mol   (0,25 điểm) 2 Gọi a là số mol H2SO4 tham gia phản ứng (1) → (0,005 – a) là số mol H2SO4 tham gia phản ứng (2) Gọi b là số mol HCl tham gia phản ứng (3) → (0,01 – b) là số mol HCl tham gia phản ứng (4) Ta có: 2a + b = 0,2V (*) 0,01 ­ b (0,005 ­ a) +   = 0,1V  (**) (0,25 điểm) 2 (**)   0,01 – 2a + 0,01 – b = 0,2V   2a + b = 0,02 – 0,2V (***)  Từ (*) và (***) suy ra: 0,2V = 0,02 – 0,2V  V = 0,05 (0,25 điểm)         Câu 4 (2,0 điểm)  1. (0,5 điểm) 
  5. Sản phẩm sinh ra ngoài C2H4 còn có CO2, SO2…(do H2SO4 đặc, nóng oxi hóa chất hữu cơ) và C 2H5OH bị  cuốn theo. Dung dịch NaOH phản ứng với CO2, SO2.  (0,25 điểm) 2NaOH + SO2   Na2SO3 + H2O 2NaOH + CO2   Na2CO3 + H2O C2H5OH tan một phần trong dung dịch NaOH loãng. (0,25 điểm) 2. (0,5 điểm) 100.75 Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 100 ml rượu 750 là:   = 75 ml 100 3x Gọi x (ml)  là thể tích rượu 300 pha được, thể tích rượu nguyên chất cần dùng là:  10 3x Vậy:    =  75  →  x = 250 ( 0,25 điểm ) 10 Cách pha như sau: Lấy 100 ml r ượu 75 o cho vào ống đong rồi thêm nướ c cho đủ 250 ml ta đượ c rượ u  etylic 30o. ( 0,25 điểm ) 3. (1,0 điểm) 12, 42 n Al = = 0, 46 mol 27 Gọi a, b lần lượt là số mol của N2O và N2 có trong 1,344 lít (đktc) hỗn hợp Y, ta có hệ: 1,344     a+b =   = 0,06 22,4 44a + 28b      = 18.2 = 36 a + b  x = 0,03 mol; y = 0,03 mol (0,25 điểm)   8Al + 30HNO3   8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (1)   0,08                                  0,08            0,03   10Al + 36HNO3   10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O (2) (0,25 điểm)     0,1                                      0,1            0,03 Giả sử sản phẩm khử chỉ có khí N2O và N2, ta có:  nAl = 0,08 + 0,1 = 0,18 mol 
  6. 12 16 n C2Ag2  = a =   = 0,05 mol ;  n Br2  = b =   = 0,1 mol ;  (0,25 điểm) 240 160 2, 24 n CO2  = 2c =   = 0,1 mol     c = 0,05 mol  22,4 4,5 n H 2O  = 3c + d =   = 0,25 mol    d = 0,1 mol (0,25 điểm) 18 n C2H2 (ban ᆴᆴu)  = a + b + c = 0,2 mol ;  n H2 (ban ᆴᆴu)  = b + 2c + d = 0,3 mol  nX = 0,2 + 0,3 = 0,5 mol    V = 0,5.22,4 = 11,2 (0,25 điểm) 2. (1,25 điểm) a) Gọi công thức phân tử của X là CxHy với số mol là a. Phương trình hóa học: y CxHy + (x + y/4)O2  t  xCO2 +  H2O 0 2    a                                         ax        0,5ay  CO2 + Ca(OH)2    CaCO3 + H2O Nếu dư CO2: CO2 + CaCO3 + H2O   Ca(HCO3)2   (0,25 điểm) Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có: mCO2 + mH2O = m - mdd giᆴm = 4, 42    ax + 0,5ay = 4,42        (1) mX = 12ax + ay = 1,06    (2) Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: ax = 0,08; ay = 0,1.   x : y = 0,08 : 0,1 = 4 : 5   X: (C4H5)n  (0,25 điểm) Theo bài ra ta có: 60 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2