intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 6

Chia sẻ: Tran Bao An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

740
lượt xem
319
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia - đề mẫu 6', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia - Đề mẫu 6

  1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH thi: CH NG CH B TIN H C QU C GIA Th i gian: 150 phút Ngày thi: dd/mm/yyyy *** Các k t qu lưu vào ĩa làm vi c ch m i m *** Ph n 1: T o cơ s d li u (CSDL) như sau (1 i m) Thí sinh t o t p tin CSDL t i thư m c làm bài thi v i tên là .MDB (: s th t c a thí sinh). Mô t Công ty C c n qu n lý b ph n nhân s và h sơ v lương c a nhân viên... C u trúc các b ng Các Field ư c g ch dư i và in m là khóa chính c a b ng. DMPB – DANH M C PHÒNG BAN Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MaPB Text 2 Mã phòng ban Mã phòng ban TenPB Text 30 Tên phòng Tên phòng ban ban DMCV – DANH M C CH C V Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MaCV Text 2 Mã ch c v Mã ch c v TenCV Text 20 Tên ch c v Tên ch c v HeSoCV Number Single H s ch c H s ch c v v DMNV – DANH M C NHÂN VIÊN Field Name Data Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 4 Mã nhân viên Mã nhân viên HoNV Text 40 H nhân viên H nhân viên TenNV Text 10 Tên nhân Tên nhân viên viên Phai Yes/No Yes Nam / Phái No N NgaySinh Date/Time dd/mm/yyyy Ngày sinh Ngày sinh MaCV Text 2 Mã ch c v Mã ch c v MaPB Text 2 Mã phòng Mã phòng ban ban NgayBatDau Date/Time dd/mm/yyyy Ngày b t u Ngày b t u vào làm vào làm HSLuong Number Single H s lương H s lương CB CB HOSOLUONG – H SƠ LƯƠNG Field Name Field Type Field Size Format Caption Description MaNV Text 4 Mã nhân Mã nhân viên viên NamThang Text 6 Năm tháng Năm tháng hư ng lương hư ng lương LuongCB Number Single Lương cơ Lương cơ b n b n TienLuong Number Double Ti n lương Ti n lương CCB_De_mau_06.doc Trang 1/3
  2. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH Quan h gi a các b ng D li u m u DMCV DMPB HOSOLUONG MaCV TenCV HeSoCV MaPB TenPB MaNV NamThang LuongCB TienLuong NV Nhân viên 1.1 01 Phòng Giám c NV01 200512 0 0 TP Trư ng phòng 2.2 02 Phòng T ch c HC NV02 200512 0 0 GD Giám c 3.6 03 Phòng K toán NV05 200512 0 0 PG Phó giám c 3.2 04 Phòng Kinh doanh NV03 200512 0 0 KT K toán trư ng 3.2 NV04 200512 0 0 PP Phó phòng 2.0 NV06 200512 0 0 TK Thư ký 1.8 NV07 200512 0 0 DMNV MaNV HoNV TenNV Phai NgaySinh MaCV MaPB NgayBatDau HSLuong NV01 Lê Th o Nguyên N 20/12/1979 NV 02 15/08/2000 2.9 NV02 Nguy n H i Y n N 10/01/1979 NV 03 20/10/2002 2.6 NV03 Tr n T H i Nam 15/10/1970 TP 04 09/01/1996 3.0 NV04 Nguy n B o Nam 01/01/1971 TP 02 07/01/1998 2.6 NV05 Lý Văn Tài Nam 12/11/1973 PP 02 15/03/1999 2.6 NV06 Lâm Ánh Nguy t N 20/06/1969 GD 01 15/08/1993 3.9 NV07 La Ng c Minh N 12/01/1971 KT 03 20/09/1995 3.6 Ph n 2: T o t p tin .DOC (: s th t c a thí sinh) tr l i các câu h i sau (1 i m) 1. Phát bi u: “Trong 1 truy v n Crosstab có th t n t i 1 trong 3 thành ph n Row Heading, Column Heading và Value” là úng hay sai? (0.5 i m) 2. Hãy vi t cách nh d ng cho ô Tr giá như d ng sau: (0.5 i m) Tr giá 100,000 VN Ph n 3: T o truy v n (4 i m) 3. S d ng truy v n c p nh t b ng HOSOLUONG c a tháng 12 năm 2005 cho các nhân viên bao g m: (1 i m) LuongCB = HSLuong * 350000 TienLuong = LuongCB * HeSoCV 4. Cho bi t nh ng ch c v nào chưa có nhân viên m trách, thông tin g m: Mã ch c v , Tên ch c v . (1 i m) 5. Thêm m t nhân viên m i vào b ng DMNV, bi t r ng Ngày B t u là ngày hi n hành, các thông tin khác s ư c cung c p t i th i i m th c hi n câu truy v n. (1 i m) 6. Tính t ng ti n lương tháng 12 năm 2005 c a Phòng T ch c HC, thông tin g m: Năm tháng, T ng ti n lương. (1 i m) CCB_De_mau_06.doc Trang 2/3
  3. TRUNG TAÂM TIN HOÏC ÑH KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP.HOÀ CHÍ MINH Ph n 4: Thi t k báo bi u (2 i m) - Hãy thi t k báo bi u có d ng sau: ... ti p theo i v i các phòng ban khác Hình 1: Báo bi u H sơ lương nhân viên Lưu ý : D li u báo bi u ch n l c là năm 2005 vá tháng 12. Ph n 5: Thi t k và cài t màn hình (2 i m) Yêu c u: − Dùng Wizard t o màn hình trên, trong ó: - Main Form dùng c p nh t b ng DMNV, Sub Form dùng c p nh t b ng HOSOLUONG - B nút : dùng di chuy n m u tin v u, trư c, sau, cu i - Nút : xu t báo bi u c a ph n 4 ra màn hình - Nút : óng màn hình l i CCB_De_mau_06.doc Trang 3/3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2