intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Trần Quốc Toản

Chia sẻ: Wang Li< >nkai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Trần Quốc Toản giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Trần Quốc Toản

  1. PHONG GD­ĐT NINH S ̀ ƠN                               Tiêt 70: KIÊM TRA CU ́ ̉ ỐI KI II ̀ TRƯƠNG THCS TRÂN QUÔC TOAN           Môn: CÔNG NGHÊ – L ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ỚP 6                                                                                Năm hoc: 2020 ­ 2021 ̣ ́                                                                                 Thơi gian: 45 phut ̀ Ma trận:  Vân dung ̣ ̣ Nhân biêt ̣ ́ Thông hiêu ̉ Nôi dung ̣   Câp đô thâp ́ ̣ ́ Câp đô cao ́ ̣ Công ̣ KT TNK TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Q * Nhân biêt:̣ ́ ­ Thực phâm co  ̉ ́ chưa nhiêu  ́ ̀ Vitamin C, t/d  * V/dung̣   Vitamin D; A. KT: àQui  ­Thay thê th ́ ực  trinh th ̀ ực  phâm. ̉ hiện mon  ́ ­ Cach trang tri  ́ ́ * Hiêu đ ̉ ược: ̣ ỗn  trôn h mon ăn t́ ư tia hoa  ̀ ̉ ­ Li do không  ́ hợp­nộm rau   Nâu ăn  ca chua. ̀ nên ăn nhiêu  ̀ ́ muống. ̣  KT:  * V/dung ­ TP nao nên ăn  ̀ mở.   trong gia  ­ Căn cư vao  ́ ̀ ̉ ̉ bao quan thưc  ́ ̣ han chê. ́ ­ Ăn uống hợp  đinh. ̀ cơ sở KH đê ̉ ăn 1 cách khoa  ­ Chất xơ có  lí; ­ ATTP là gì?  phân nhom  ́ học và hợp ly.́ trong rau xanh. Biện pháp  thưc ăn. ́ ­ Muối chua  phòng tránh  ­ Ăn uống  thuộc ph2 chế  nhiễm trùng TP. biến ko s/d nhiệt;  hợp lí, KH à ­ Các ng/tắc xd  cơ thể phát  thực đơn. triển tốt &  ­ Vai tro cua th̀ ̉ ưc  ́ khỏe mạnh. ăn; phân nhom &  ́ ̉ kê tên cac nhom  ́ ́ thưc ăn.́ Sô câu ́ 8 2 1 2 1 1 15 Số điểm 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 3,0 10,0 Tỉ lệ % 20% 25% 25% 30% 100%       DUYÊT CUA BGH                     TÔ TR ̣ ̉ ̉ ƯỞNG DUYÊT                             NG ̣ ƯƠI RA ĐÊ    ̀ ̀             
  2.                                                                Lê Thi Lê Thi                                     Đăng Thi Luc Hà ̣ ̣ ̣ ̣ ̣         PHONG GD­ĐT NINH S ̀ ƠN                            Tiêt 70: KIÊM TRA CU ́ ̉ ỐI KI IÌ        TRƯƠNG THCS TRÂN QUÔC TOAN         Môn: CÔNG NGHÊ – L ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ỚP 6                                                                                     Năm hoc: 2020 ­ 2021 ̣                                                                                    Thơi gian: 45 phut ̀ ́  ĐỀ 1.  (Chính thức) Phần I. Trắc nghiệm: (3,0điểm)  Hãy chọn một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1. Vitamin A co nhiêu trong loai th ́ ̀ ̣ ực phâm nao sau đây? ̉ ̀ A. Cam, chanh              B. Ca rôt,  ̀ ́ ớt chuông         C. Gao, đâu nanh       D. Thit l ̣ ̣ ̀ ̣ ợn, tôm.      Câu 2. Vitamin D co tac dung là… ́ ́ ̣ A. lam chăc răng, c ̀ ́ ứng xương                                   B. bô măt, ngăn ng ̉ ́ ừa khô măt              ́   C. ngăn ngưa bênh phu thung                                    D. cung câp năng l ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ượng                         Câu 3. Loai th ̣ ực phâm nên han chê hoăc ăn it la... ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ A. gao, khoai               B.  thit, ca                      C. đ ́ ường, muôi              D. rau, qua t ́ ̉ ươi       Câu 4. Nêu ăn th ́ ừa đam là... ̣ ̀ ơ thê beo phê                         A. lam c ̉ ́ ̣  B. cơ thê khoe manh ̉ ̉ ̣ C. ảnh hưởng xâu đên s ́ ́ ức khoe        ̉ ̣     D. gây bênh beo phi, huyêt ap cao, bênh tim mach   ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ Câu 5. Em chọn loai th ̣ ực phâm nào trong cac th ̉ ́ ực phâm sau đây đê thay thê ca? ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̣ A. Đâu phu                   B. Rau muông              C. Khoai lang                 D. Ngô                     ́   Câu 6. Qui trinh trôn h ̀ ̣ ỗn hợp­ nộm rau muống gồm mấy giai đoạn nào sau đây? ̣ ̣ ̣ A. 2 giai đoan               B. 3 giai đoan              C. 4 giai đoan                  D. 5 giai đoan        ̣ Câu 7.  Phương pháp nào sau đây thuộc loại phương pháp chế  biến không sử  dụng  nhiệt?  A. Muối chua               B. Nấu                         C. Kho                             D. Nướng  Câu    8.  Trong trang tri mon ăn, ng ́ ́ ươi ta dung qua ca chua đê tia ... ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̣  A. hoa huê trăng         B. hoa huê tây              C. hoa đông tiên              D. hoa hông ̀ ̀ ̀ Câu 9. Ngươi ta phân chia th ̀ ưc ăn thanh mây nhom? ́ ̀ ́ ́  A. 2 nhom                   B. 3 nhom                    C. 4 nhom                       D. 5 nhom ́ ́ ́ ́ Câu 10. Chất xơ có nhiều trong loại thực phẩm nào sau đây? A. Thit l ̣ ợn, cá, trứng   B. Mỡ lợn                     C. Gạo                            D. Rau xanh  Câu 11.  Bữa ăn hợp lí sẽ  đảm bảo cung cấp đầy đủ  cho cơ  thể  những chất nào sau  đây? A. Năng lượng & chất dinh dưỡng                        B. Năng lượng             C. Chất dinh dưỡng                                                D. Chất dinh dưỡng, béo, đường bột  Câu 12. Có mấy nguyên tắc xây dựng thực đơn? A. 2                                B. 3                                C. 4                                   D. 5 Phần II.  Tự luận (7,0điểm)  Câu 13. (2,0 điểm) An toan th ̀ ực phâm la gi? Em hay cho biêt cach phong tranh nhiêm  ̉ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̃ trung th ̀ ực phâm? ̉
  3.  Câu  14.     (2,0 điêm) ̉  Trong lơp hiên nay co môt sô ban bi coi x ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ương va thâp be, em se  ̀ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ơ thê phat triên cao l khuyên cac ban lam thê nao đê c ̉ ́ ̉ ớn va khoe manh ̀ ̉ ̣  ? Câu 15. (3,0 điểm)  Nha ban Mây hôm nay co khach nên nâu t ̀ ̣ ́ ́ ́ ương đôi nhiêu th ́ ̀ ức ăn.  Sau bưa ăn, Mây cho th ̃ ưc ăn không hêt vao xoong rôi cât vao tu lanh. Theo em, cach cât  ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ trư th ̃ ưc ăn cua ban Mây đung hay sai? Vi sao? ́ ̉ ̣ ́ ̀ ­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­                                                                                                      Đê 1: ̀          ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM   I. TRĂC NGHIÊM    ́ ̣  (3,0điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đap an ́ ́ B A C D A B A D C D A B Điêm̉ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25                                      II. TỰ LUÂN  ̣ (7,0điểm)      Đáp án Điểm Câu 13:      * An toan th ̀ ực phâm la gi ̉ ̀ ữ cho thực phâm khoi bi nhiêm trung, nhiêm đôc ̉ ̉ ̣ ̃ ̀ ̃ ̣   0,5đ va biên chât. ̀ ́ ́  * Phong tranh nhiêm trung:  ̀ ́ ̃ ̀     ­ Rửa tay sach tr ̣ ươc khi ăn.        ­  Nâu chin th ́ ́ ́ ực phâm.           ̉ 0,5đ ̣ ̣     ­ Vê sinh nha bêp.                       ­  Đây th ̀ ́ ức ăn cân thân. ̉ ̣     ­ Rửa  ki th ̃ ực phâm.                   ­  Bao quan th ̉ ̉ ̉ ực phâm chu đao. ̉ ́ 0,5đ 0,5đ  Câu  1   4   :     * Trong lơp hiên nay co môt sô ban bi coi x ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ương va thâp be, em se khuyên  ̀ ́ ́ ̃ ́ ̣ cac ban: 1,0đ   ­ Ăn đung b ́ ữa, đung gi ́ ờ, đung m ́ ức, đu năng l ̉ ượng. 1,0đ    ­ Tăng cương ăn chât đam & chât đ ̀ ́ ̣ ́ ường bôt, va vân đông, hoat đông thê ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉  thao. Câu 15:   *  Cach cât tr ́ ́ ư th ̃ ưc ăn nh ́ ư ban Mây la “sai” . ̣ ̀ 1,0đ  *  Vi th̀ ưc ăn th ́ ừa con dung đ ̀ ̀ ược thi cân phai: ̀ ̀ ̉        ­ Đun lai. ̣ 0,5đ ̉        ­ Đê nguôi. ̣ 0,5đ ̀ ̣        ­ Cho vao hôp, xoong ̀ ́ ́ ̣ ̀ ới cât vao tu lanh.      (nôi) co năp đây rôi m ́ ̀ ̉ ̣ 1,0đ
  4.          PHONG GD­ĐT NINH S ̀ ƠN                              Tiêt 70: KIÊM TRA CU ́ ̉ ỐI KI II ̀        TRƯƠNG THCS TRÂN QUÔC TOAN          Môn: CÔNG NGHÊ – L ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ỚP 6                                                                                      Năm hoc: 2020 ­ 2021 ̣                                                                                      Thơi gian: 45 phut ̀ ́  ĐỀ 2. (Dự bị) Phần I. Trắc nghiệm: (3,0điểm)  Hãy chọn một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1. Vitamin C co nhiêu trong loai th́ ̀ ̣ ực phâm nao sau đây? ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ A. Cam, chanh        B. Ca rôt, cu cai trăng       C. Gao, đâu nanh            D. Thit l ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ợn, tôm.       Câu 2. Vitamin D co tac dung là… ́ ́ ̣ ̉ ́ A. bô măt, ngăn ng ưa khô măt                            B. lam chăc răng, c ̀ ́ ̀ ́ ứng xương C. tăng sưc đê khang                                           D. cung câp năng l ́ ̀ ́ ́ ượng                                Câu 3. Loai th ̣ ực phâm nên han chê hoăc ăn it là… ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ A. gao, khoai           B.  thit, ca                         C. rau, qua t ́ ̉ ươi              D. đường, muôi       ́   Câu 4. Không nên ăn nhiêu m ̀ ỡ đông vât vi… ̣ ̣ ̀ A. lam suy hô hâp                                                B.  ̀ ́ dê gây buôn ngu  ̃ ̀ ̉ C. nguy cơ gây bênh tim mach cao              ̣ ̣              D. câu A, B va C đung   ̀ ́ Câu 5. Cach thay thê th ́ ́ ực phâm nao sau đây không lam thay đôi gia tri dinh d ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ưỡng? A. Thit l ̣ ợn thay băng ca                                       B. Thit bo thay băng băp cai                       ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉   C. Thit l ̣ ợn thay băng gao                                     D. Thit bo thay băng cai xanh   ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ Câu 6. Nhưng th ̃ ực phâm giau tinh bôt la… ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ A. thit, ca                B. mia                    C. gao, ngô, khoai, săn                    D. rau xanh ́  Câu    7.  Qui trinh trôn h̀ ̣ ỗn hợp­ nộm rau muống gồm mấy giai đoạn nào sau đây? ̣ ̣ A. 2 giai đoan         B. 3 giai đoan                  C. 4 giai đoan                         D. 5 giai đoan     ̣ ̣   Câu 8. Căn cư vao c ́ ̀ ơ sở khoa hoc nao sau đây đê phân nhom th ̣ ̀ ̉ ́ ức ăn? ́ ̣ ̣ A. Gia tri khoa hoc         B. Gia tri dinh d ́ ̣ ưỡng     C. Khâu phân ăn         D. Gia tri b ̉ ̀ ́ ̣ ữa ăn Câu 9.  Chất xơ có nhiều trong loại thực phẩm là… A. thit l ̣ ợn, cá, trứng       B. mỡ lợn                        C. gạo                         D. rau xanh 
  5. Câu 10.  Bữa ăn hợp lí sẽ  đảm bảo cung cấp đầy đủ  cho cơ  thể  những chất nào sau  đây? A. Năng lượng & chất dinh dưỡng                        B. Năng lượng             C. Chất dinh dưỡng                                                D. Chất dinh dưỡng, béo, đường bột  Câu 11. Thay đổi món ăn nhằm mục đích gì? A. Dễ tiêu hóa                                                        B. Tránh nhàm chán  C. Thay đổi cách chế biến                                      D. Chọn đủ 4 món ăn Câu 12. Rán lâu sẽ mất nhiều sinh tố nào sau đây? A. Sinh tố H                   B. Sinh t ố B 1                C. Sinh tố B 2              D. Sinh tố A, D, E,   K           Phần II. Tự luận (7,0điểm)  Câu 13. (2,0 điểm) Thức ăn có vai trò gì đối với cơ thể chúng ta? Thức ăn được phân  làm mấy nhóm? Kể tên các nhóm đó?  Câu  14.    (2,0 điêm) ̉  Trong lơp hiên nay co môt sô ban bi beo phi, em se khuyên cac ban  ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ lam thê nao đê giam cân va khoe manh? ̀ ̀ ̉ ̣ Câu 15. (3,0 điểm)  Nha ban Mây hôm nay co khach nên nâu t ̀ ̣ ́ ́ ́ ương đôi nhiêu th ́ ̀ ức ăn.  Sau bưa ăn, Mây cho th ̃ ưc ăn không hêt vao xoong rôi cât vao tu lanh. Theo em, cach cât  ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ trư th ̃ ưc ăn cua ban Mây đung hay sai? Vi sao? ́ ̉ ̣ ́ ̀ ********************************                                                                                   Đê 2 ̀ :    ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM   I. TRĂC NGHIÊM    ́ ̣  (3,0điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đap an ́ ́ A B D C A C B B D A B D Điêm̉ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25      II. TỰ LUÂN  ̣ (7,0 điểm)      Đáp án Điểm Câu 13:      * Thưc ăn cung câp chât dinh d ́ ́ ́ ương đê c ̃ ̉ ơ  thê khoe manh & phat triên cân ̉ ̉ ̣ ́ ̉   0,75đ ́ ́ ̉ ức khoe đê lam viêc & chông đ đôi, co đu s ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ỡ với bênh tât. ̣ ̣  * Thưc ăn đ ́ ược phân lam 4 nhom. ̀ ́ 0,25đ ̀ ́ ̀ ́ ̣  * Gôm: ­ Nhom giau chât đam;     ­ Nhom giau chât đ́ ̀ ́ ường bôt;  ̣ 0,5đ               ­ Nhom giau beo;              ­ Nhom giau vitamin va khoang.   ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́      0,5đ  Câu  1   4   :     *  Trong lơp hiên nay co môt sô ban bi beo phi, em se khuyên cac ban ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̣  :   ­ Ăn đung b ́ ữa, đung gi ́ ờ, đung m ́ ức, đu chât dinh d ̉ ́ ưỡng. 1,0đ ̣   ­ Han chê ăn chât beo & chât đ ́ ́ ́ ́ ường bôt, tăng c ̣ ường vân đông, hoat đông ̣ ̣ ̣ ̣   1,0đ ̉ thê thao.           Câu 15: 
  6.  * Cach cât tr ́ ́ ư th ̃ ưc ăn nh ́ ư ban Mây la “sai” . ̣ ̀ 1,0đ  * Vi th̀ ưc ăn th ́ ừa con dung đ ̀ ̀ ược thi cân phai: ̀ ̀ ̉        ­ Đun lai.̣ 0,5đ ̉        ­ Đê nguôi. ̣ 0,5đ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣        ­ Cho vao hôp, xoong (nôi) co năp đây rôi m ̀ ới cât vao tu lanh.     ́ ̀ ̉ ̣ 1,0đ                                                                                                            *************************             
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2