intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 lần 5 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 106

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

31
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 lần 5 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 106 tài liệu tổng hợp nhiều đề thi khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát THPT Quốc gia môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 lần 5 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 106

  1. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA LẦN 5 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN Năm học 2017 ­ 2018 Môn: HÓA HỌC 12 MàĐỀ: 106 Thời gian làm bài: 50 phút  (Đề thi gồm 04 trang) (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: ............................. Cho biết nguyên tử khối  của các nguyên tố :  H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5;   K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108, I = 127,Mn = 55. (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hoàn, bảng tính tan) Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 8,5 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm X, Y ở hai chu kỳ kế tiếp (M X 
  2. C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen. D. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc. Câu 49: Hoà tan1,12gam Fe bằng 300ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí  H2.Cho dung dịch AgNO3 dư  vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phảm khử  duy nhất của  +5 N ) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Giá trị của m là. A. 9,15 B. 8,61 C. 7,36 D. 10,23 Câu 50: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M tác dụng hoàn toàn với 240 ml dung dịch  NaOH 1,5M thu  được dung dịch A chứa muối nào sau đây? A. Na3PO4. B. Na2HPO4 và Na3PO4. C. NaH2PO4 và Na2HPO4. D. NaH2PO4. Câu 51: Hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn   4,82 gam hỗn hợp X thu được 0,22 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Lấy 7,23 gam hỗn hợp X đem tác  dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản  ứng xảy ra hoàn toàn đem trung hòa   dung dịch sau phản ứng, rồi lấy toàn bộ dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc thu được   tối đa m gam Ag. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 21,75. B. 15,00. C. 13,00. D. 19,45. Câu 52: Cho các chất sau: etilen, axetilen, buta­1,3­đien, benzen, toluen, stiren, metyl metacrylat. Số  chất làm nhạt màu nước brom ở điều kiện thường là A. 6 B. 5 C. 7 D. 4 Câu 53: Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na +; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl­ và x mol NO3­.  Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 44,4. B. 48,9. C. 68,6. D. 53,7. Câu   54:  Cho   dung   dịch   metylamin   đến   dư   vào   các   dung   dịch   sau:   FeCl 3;   CuSO4;   Zn(NO3)2;  Al(NO3)3; CH3COOH thì số lượng kết tủa thu được là: A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 55: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là A. Sr, K. B. Na, Ba. C. Ca, Ba. D. Be, Al. Câu 56:  Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở  X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi   glyxin và alanin. Đun 0,7 mol T trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 3,8 mol NaOH phản ứng và  đều thu được m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X và y mol Y thì thu được   cùng số mol CO2. Biết tổng số nguyên tử oxi trong hai phân tử X và Y là 13, trong X và Y đều có   số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Giá trị của m là A. 396,6 B. 399,4 C. 409,2 D. 340,8 Câu 57: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được  tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch NaOH 1M   (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ  lệ  mol 1:1. Dẫn toàn bộ  Z qua bình   đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt  cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối  lượng của T trong hỗn hợp E là: A. 26,40%. B. 8,88%. C. 13,90%. D. 50,82%. Câu 58: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản  ứng được với dung   dịch HCl? A. C6H5NH2 B. H2NCH(CH3)COOH C. CH3COOH D. C2H5OH Câu 59: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung  dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO 2 (đktc) và 20,7  gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ:                                                 Trang 2/5 ­ Mã đề thi 106
  3. Giá trị của x gần nhất với A. 2,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 1,6. Câu 60: Hỗn hợp X gồm etilen và hiđro có tỉ  khối so với hiđro là 4,25. Dẫn X qua Ni nung nóng   được hỗn hợp Y (hiệu suất 75%). Tỉ khối của Y so với hiđro là A. 5,52 B. 6,20 C. 5,23 D. 5,80 Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,6 mol   hỗn hợp khí và hơi. Cho 9,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thì số mol HCl phản ứng là: A. 0,4. B. 0,3. C. 0,1. D. 0,2. Câu 62: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức E, F (M E  
  4. 2M. Nếu cho a gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch  AgNO3/NH3 dư  thì thu được khối lượng   kết tủa là A. 129,6 gam. B. 146,8 gam. C. 43,2 gam. D. 108 gam. Câu 70: Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat và phenyl axetat (tỉ lệ mol tương ứng 1:2) tác  dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu   được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 28,6 B. 25,2 C. 23,2 D. 11,6 Câu 71: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng  dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là: A. N2O. B. NO. C. NO2. D. N2. Câu 72: Hỗn hợp X gồm Na, K, Na2O và K2O. Hòa tan hoàn toàn 12,85 gam X vào nước, thu được  1,68 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 11,2 gam KOH. Hòa tan hết 0,2 mol H3PO4 vào Y ,  thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 32 B. 30,5 C. 24,5 D. 38,6 Câu 73: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? A. Tinh bột B. Protein C. Saccarozơ D. Glucozơ Câu 74: Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu tác dụng với 260 ml dung dịch CuCl 2 1M, thu  được 28,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho toàn bộ  Y tác dụng với dung dịch HCl dư  thu   được 0,896 lít khí H2 (đktc). Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong   không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết các phản  ứng xảy ra hoàn  toàn. Giá trị của m là A. 14,08. B. 17,12. C. 12,80. D. 20,90. Câu 75: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn? A. Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4. B. Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3. C. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. D. Cho Cu vào dung dịch AgNO3. Câu 76: Vinyl axetat có công thức là A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH=CH2. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. Câu 77: Cho 48,165 gam hỗn hợp X gồm NaNO 3, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Al tan hoàn toàn trong dung  dịch chứa 1,68 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ  chứa 259,525 gam muối sunfat trung hòa và 3,136 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí trong đó có   một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 5,5. Phần trăm khối lượng của Al  trong X có giá trị  gần nhất với giá trị  nào sau đây? Giả sử sự phân li của HSO 4­ thành ion được  coi là hoàn toàn A. 13,7 B. 13,3 C. 14,0 D. 13,5 Câu 78: Có các chất sau: Na2O, NaCl, Na2CO3, NaNO3, Na2SO4. Có bao nhiêu chất mà bằng một  phản ứng có thể tạo ra NaOH? A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 79: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là A. polietilen. B. xenlulozo triaxetat. C. poli(etylen­terephtalat). D. nilon­6,6. Câu 80: Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì: A. Xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải. B. Gây ô nhiễm môi trường. C. Tạo ra kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải.                                                Trang 4/5 ­ Mã đề thi 106
  5. D. Gây hại cho da tay. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 5/5 ­ Mã đề thi 106
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=31

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2