intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

đề thi Lý thuyết thống kê kinh tế

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2.233
lượt xem
327
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ba công ty X,Y,Z có sản phẩm cùng lạoi tham gia trên thị trừong .Năm 1997 so với năm 1995 , sản phẩm tiêu thụ của công ty X và cộng ty z tăng lần lượt là 3% và 9%, tốc độ tăng chung của ca ba công ty là 7.5%

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đề thi Lý thuyết thống kê kinh tế

  1. ®Ò thi L ý thuyÕt thèng kª ®Ò 1: Bµi 1: Ba c«ng ty X,Y,Z cã s¶n phÈm c ï l¹oi tham gia trªn thÞ trõong .N¨m 1997 so v íi ng n¨m 1995 , s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty X vµ céng ty z t¨ng lÇ n l−ît lµ 3% vµ 9%, tèc d0é t¨ng chung cña ca ba c«ng ty lµ 7.5% yªu cÇ u : a.Kh«ng cÇn tÝ nh to¸n ,anh chi. Cã thÓ x¸c ® Þnh chiÒ u h−íng thay ® æ i cña thÞ phÇ n cña c¸c c«ng ty X,Y,Z qua hai n¨m hay kh«ng ,gi¶i thÝ ch ng n gän ? ¾ b.Gi¶ sö trªn thÞ tr−êng ch cã 3 c«ng ty h∙y x¸c ® ÞnhthÞ phÇn cña tõng c«ng ty X vµ Z ë Ø hai n¨m 1995 vµ 1997, biÕ t r»ng qua hai n¨m thÞ phÇ n cña c«ng ty Y kh«ng thay ® æ i vµ lµ 10%. c.Gi¶ sö ë n¨m 1995 thÞ phÇ n cña c«ng ty X b»ng 1/3 thÞ phÇ n c«ng ty Z ( thÞ phÇn cña c«ng ty Y nh−® ∙ biÕ t ë trªn lµ 10%). N¨m 1998 so v í n¨m 1995 ,nÕ u tèc ® é t¨ng chung i vÒ s¶n phÈm tiªu thô cña ca ba c«ng ty lµ 10% thÞ phÇ n c«ng ty Y lµ 13%, thÞ phÇ n cña c«ng ty Z b»ng 2 lÇ n thÞ phÇ n cña c«ng ty X , th tèc ® é t¨ng vÒ s¶n phÈm tiªu thô cña × tõng c«ng ty sÏ lµ bao nhiªu ? Bµi 2: Sè liÖ u cña doanh nghiÖ p nh− sau : Ch sè gi¸ Ø 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (% ) 100 106 110 118 125 119 117 120 Doanh sè 30 33,496 36,19 39,53 41,75 40,817 41,547 44,126 (tû ® ång) Yªu cÇ u : a.X¸c ® Þnh doanh sè b¸n cña c«ng ty qua c¸c n¨m theo gi¸ so s¸nh .VÏ® å thÞ cho c¸c d÷ liÖ u tÝ nh® −îc . b.Gi¶ sö cã thÓ m« t¶ biÒ n® éng cña doanh sè b¸n (gi¸ so s¸nh) theo d¹ng ® −êng th¼ ng H∙y −íc l−îng ® −êng th¼ ng th1ch hîp nhÊt b»ng c¸ch d ï (SÝ ch ma)t =0.Tõ ®© y cã thÓ ng nãi g vÒ møc t¨ng ,gi¶m trung b nh h» ng n¨m cña doanh sè trong thêi kú 1990-1997? VÏ × × ® − th ng nµy trªn c ïng 1 ® å thÞ víi d÷ liÖ u gèc êng ¼ c.D ï ® −êng th ng thÝ ch h î nhÊt ® ∙ x y dùng ë c u b ,h∙y dù ® o¸n sè c«ng ty vµo n¨m ng ¼ p © © 1998. d.C« Thuý ,mét nh n viªn phô tr¸ch kinh doanh v í c¸ch ® ¸nh sè thø tù thêi gian tõ 1- 8 © i còng x y® ùng ® −î 1 d0−êng th ng nh» m m« t¶ biÕ n® éngcña doanh sè`.c¸c hÖ sè ® −ênh © c ¼ th ng mµ x y dùng ë c u b cã kh¸c so v í ® −êng th ng do c« T x y dùng?Dù ® o¸n doanh ¼ © © i ¼ © sè cho n¨m 1998 sÏ kh¸c nhau ?H∙y gi¶I thÝ ch ? e.Anh Ph− ng ,mét nh n viªn kh¸c dù ® o¸n doanh sè b¸n cho n¨m 1998 b» ng c¸ch ® ùa ¬ © vµo l−îng t¨ng (gi¶m ) tuyÖ t ® èi trung b nh .Theo ba.n gi¸ trÞ dù ® o¸n sÏ kh¸c v í gi¸ trÞ × i dùa vµo ph−¬ ng tr nh® −êng th ng? h∙y gi¶i thÝ ch × ¼
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2