intTypePromotion=1

Đề thi thử môn Hóa - Đề 004

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
23
download

Đề thi thử môn Hóa - Đề 004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu đề thi thử môn Hóa - đề số 004, tài liệu phục vụ nhu cầu học phổ thông và ôn thi Đại học - Cao đẳng. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất trong học tập và trong kỳ thi tuyển sinh Đại học sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn Hóa - Đề 004

  1. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 ðÁP ÁN ð THI ð I H C Môn thi: Hoá h c - Không Phân ban Mã ñ : 004 Th i gian làm bài: 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H , tên thí sinh:....................................................................................... S báo danh:…........................... Câu 1. Dãy s p x p nào sau ñây ñúng v i chi u tăng d n ñ phân c c c a liên k t: A. HF < HCl < HBr < HI B. HI < HBr < HCl < HF C. HCl < HF < HBr < HI D. HCl < HBr < HF < HI Câu 2. Trong quá trình s n xu t gang, x y ra ph n ng: ∆H > 0 Fe2O3 (r) + 3CO (k) 2Fe (r) + 3CO2 (k) Cho các bi n pháp: 1. Tăng nhi t ñ ph n ng 2. Tăng áp su t chung c a h 3. Gi m nhi t ñ ph n ng 4. Dùng ch t xúc tác Y u t giúp tăng hi u su t c a ph n ng trên là: A. (1) B. (1), (2), (4) C. (3) D. (2), (3), (4) Câu 3. Cho 4 dung d ch trong su t, m i dung d ch ch ch a m t lo i cation và m t lo i anion trong s các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung d ch ñó là: A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3 B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3 C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4 D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3 Câu 4. Lưu huỳnh tác d ng v i axit sunfuric ñ c, nóng: S + 2H2SO4  → 3SO2 + 2H2O  Trong ph n ng này, t l s nguyên t lưu huỳnh b kh : s nguyên t lưu huỳnh b oxi hóa là: A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 3 : 1 D. 2 : 1 Câu 5. Cho các kim lo i: Cu; Al; Fe; Au; Ag. Dãy g m các kim lo i ñư c s p x p theo chi u tăng d n tính d n ñi n c a kim lo i (t trái sang ph i) là: A. Fe < Au < Al < Cu < Ag B. Fe < Al < Au < Cu < Ag C. Fe < Al < Cu < Ag < Au D. Al < Fe < Au < Ag < Cu Câu 6. Cho a mol NO2 h p th hoàn toàn vào dung d ch ch a a mol NaOH. Dung d ch thu ñư c có giá tr pH là A. pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. Ph thu c vào a Câu 7. Natri, kali, canxi ñư c s n xu t trong công nghi p b ng cách nào sau ñây? A. Phương pháp th y luy n B. Phương pháp nhi t luy n C. Phương pháp nhi t phân D. ði n phân h p ch t nóng ch y Câu 8. Ch n m t ch t thích h p dư i ñây ñ phân bi t ba ch t sau: Al, Mg, Al2O3 A. Dung d ch HCl B. Dung d ch CuCl2 C. Dung d ch HNO3 loãng D. Dung d ch NaOH Câu 9. Cho m t lư ng s t dư tan trong HNO3 loãng thu ñư c dung d ch X có màu nâu nh t. H i trong X ch y u có nh ng h p ch t gì cho dư i ñây? A. Fe(NO)3 + HNO3 + H2O B. Fe(NO3)2 + HNO3 + H2O C. Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O D. Fe(NO3)2 + H2O Câu 10. T ph n ng hóa h c sau: Fe(NO3)2 + AgNO3  → Fe(NO3)3 + Ag  Ch ra phát bi u ñúng ? A. Fe2+ có tính kh m nh hơn Ag B. Fe3+ có tính oxi hóa m nh hơn Ag+ 2+ 3+ D. Ag+ có tính kh y u hơn Fe2+ C. Fe có tính oxi hóa m nh hơn Fe Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 1/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  2. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 11. Ch ñung 1 thu c th nào dư i ñây có th phân bi t ñư c các dung d ch không màu: AlCl3, ZnCl2, MgCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl ñ ng trong các l m t nhãn. A. Dung d ch NaOH B. Dung d ch Na2CO3 C. Dung d ch Ba(OH)2 D. Dung d ch NH3 Câu 12. Ph n ng Cu + H+ + NO3-  → Cu2+ + NO + H2O  H s c a các ch t theo th t là: A. 1; 4; 1; 1; 1; 2 B. 3; 8; 2; 3; 1; 6 C. 3; 8; 2; 3; 2; 4 D. 2; 12; 3; 2; 3; 6 Câu 13. Cho ph n ng hóa h c: CO (k) + Cl2 (k) COCl2 (k) Bi t r ng nhi t ñ T, n ng ñ cân b ng c a CO là 0,2M và c a Cl2 là 0,3M và h ng s cân b ng là 4M-1. N ng ñ cân b ng c a ch t t o thành (COCl2) nhi t ñ T c a ph n ng có giá tr nào dư i ñây? A. 0,015 M B. 0,24 M C. 0,3 M D. 0,5 M Câu 14. Tr n 3 dung d ch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M; HCl 0,3M v i nh ng th tích b ng nhau thu ñư c dung d ch A. L y 300 ml dung d ch A cho ph n ng v i V lít dung d ch B g m NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu ñư c dung d ch C có pH = 2. Giá tr V là: A. 0,424 lít B. 0,414 lít C. 0,214 lít D. 0,134 lít Câu 15. Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng kim lo i là 63,546. Trong t nhiên t n t i hai lo i ñ ng v 65 63 65 ñ ng là 29 Cu, 29 Cu. Thành ph n % c a 29 Cu theo s nguyên t là: A. 27,3% B. 26,7% C. 26,3% D. 23,7% Câu 16. Cho 6 gam Cu kim lo i tác d ng v i 120 ml dung d ch A g m HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu ñư c V lít khí NO ñi u ki n tiêu chu n. Xác ñ nh V (ml): D. ðáp án khác. A. 1,344 ml B. 0,672 ml C. 0,0672 ml Câu 17. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl dư th y t o ra 2,24 lít khí H2 (ñktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là D. Không tính ñư c A. 17,1 gam B. 13,55 gam C. 10,0 gam Câu 18. Hòa tan m gam h n h p X (g m Al, Fe, Zn và Mg) b ng dung d ch HCl dư. Sau ph n ng, kh i lư ng dung d ch axit tăng thêm (m – 2) gam. Kh i lư ng (gam) c a mu i t o thành trong dung d ch là: A. m + 34,5 B. m + 35,5 C. m + 69 D. m + 71 Câu 19. Cho 1 gam b t s t ti p xúc v i oxi m t th i gian, th y kh i lư ng b t vư t quá 1,41 gam. N u ch t o thành m t oxit s t duy nh t thì oxit ñó là: D. Không xác ñ nh ñư c A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 Câu 20. Cho 100 ml dung d ch h n h p CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1M tác d ng v i dung d ch NaOH dư, l c l y k t t a ñem nung ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n có kh i lư ng là A. 18,2 gam B. 10,2 gam C. 9,8 gam D. 8,0 gam Câu 21. Chia 20 gam h n h p X g m Al, Fe, Cu thành hai ph n b ng nhau. Ph n 1 tác d ng h t v i dung d ch HCl thu ñư c 5,6 lít khí (ñktc). Ph n 2 cho vào dung d ch NaOH dư thu ñư c 3,36 lít khí (ñktc). % kh i lư ng Cu có trong h n h p là: A. 8,5% B. 13% C. 16% D. 17% Câu 22. Nung nóng hoàn toàn 28,9 gam h n h p KNO3 và Cu(NO3)2. H n h p khí sinh ra ñư c d n vào nư c l y dư thì còn 1,12 lít khí (ñktc) không b h p th (coi oxi không tan trong nư c). % kh i lư ng KNO3 trong h n h p ban ñ u là: A. 92,53% B. 65,05% C. 34,95% D. 17,47% Câu 23. Hòa tan 4 gam h n h p g m Fe và kim lo i X (hóa tr II, ñ ng trư c H trong dãy ñi n hóa) b ng dung d ch HCl dư, thu ñư c 2,24 lít khí H2 (ñktc). M t khác ñ hòa tan 2,4 gam X thì c n dùng chưa ñ n 250 ml dung d ch HCl 1M. X là kim lo i nào dư i ñây ? A. Ca B. Mg C. Be D. Zn Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 2/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  3. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 24. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 b ng dung d ch HNO3 thu ñư c 448 ml khí NxOy (ñktc). Xác ñ nh NxOy? A. NO B. N2O C. NO2 D. N2O5 Câu 25. ð t m t lư ng Al trong 6,72 lít O2. Ch t r n thu ñư c sau ph n ng cho hòa tan hoàn toàn vào dung d ch HCl th y bay ra 6,72 lít H2. Các th tích khí ño (ñktc). Kh i lư ng Al ñã dùng là A. 5,4 gam B. 8,1 gam C. 10,8 gam D. 16,2 gam Câu 26. Phát bi u nào sau ñây chưa chính xác? A. Tính ch t c a các ch t ph thu c vào thành ph n phân t và c u t o hóa h c B. Các ch t là ñ ng phân c a nhau thì có cùng công th c phân t C. Các ch t có cùng kh i lư ng phân t là ñ ng phân c a nhau D. S xen ph tr c t o thành liên k t σ, s xen ph bên t o thành liên k t π Câu 27. Các rư u b c 1, 2, 3 ñư c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: 5. s th t trong m ch là 1, 2, 3 6. s liên k t v i nguyên t H là 1, 2, 3 7. b c tương ng là 1, 2, 3 8. c A, B, C ñ u sai Câu 28. Hai ch t A, B có cùng công th c phân t C4H10O. Bi t: - Khi th c hi n ph n ng tách nư c (H2SO4 ñ c, 180oC), m i ch t ch t o m t anken - Khi oxi hóa A, B b ng oxi (Cu, to), m i ch t cho m t anñehit - Khi cho anken t o thành t B h p nư c (H+) thì cho ancol b c 1 và b c 3 Tên g i c a A, B l n lư t là? A. 2-metylpropanol-2 và butanol-1 B. butanol-1 và 2-metylpropanol-1 C. butanol-2 và 2-metylpropanol-1 D. 2-metylpropanol-1 và butanol-1 Câu 29. Dãy t t c các ch t ñ u ph n ng v i HCOOH là: A. AgNO3/NH3, CH3NH2, C2H5OH, KOH, Na2CO3 B. NH3, K, Cu, NaOH, O2, H2 C. Na2O, NaCl, Fe, CH3OH, C2H5Cl D. CH3NH2, C2H5OH, KOH, NaCl Câu 30. Cho các ch t sau: CH3COOH (A), C2H5COOH (B), CH3COOCH3 (C), CH3CH2CH2OH (D). Chi u tăng d n nhi t ñ sôi (t trái qua ph i) c a các ch t trên là: A. D, A, C, B B. C, D, A, B C. A, C, D, B D. D, A, C, B Câu 31. Hai este A, B là d n xu t c a benzen có công th c phân t là C9H8O2. A và B ñ u c ng h p v i Br2 theo t l mol 1:1. A tác d ng v i dung d ch NaOH cho 1 mu i và 1 anñehit. B tác d ng v i dung d ch NaOH dư cho 2 mu i và nư c. Công th c c u t o c a A và B l n lư t là: A. HOOC – C6H4 – CH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 B. C6H5COOCH = CH2 và C6H5 – CH = CH – COOH C. HCOOC6H4CH = CH2 và HCOOCH = CH – C6H5 D. C6H5COOCH = CH2 và CH2 = CH – COOC6H5 Câu 32. Ph n ng nào sau ñây không dùng ñ ch ng minh ñ c ñi m c u t o phân t c a glucozơ: A. Hòa tan Cu(OH)2 ñ ch ng minh phân t có nhi u nhóm ch c – OH B. Ph n ng v i 5 phân t CH3COOH ñ ch ng minh có 5 nhóm OH trong phân t C. Tác d ng v i Na ñ ch ng minh phân t có nhóm OH D. Ph n ng tráng gương ñ ch ng t trong phân t glucozơ có nhóm ch c – CHO. Câu 33. Ch n câu ñúng trong các câu sau: A. Rư u ña ch c hòa tan Cu(OH)2 t o thành dung d ch màu xanh. B. Khi oxi hóa rư u no ñơn ch c thì thu ñư c anñehit C. ðun nóng rư u metylic v i H2SO4 ñ c 1700C thu ñư c ete D. Phương pháp chung ñi u ch rư u no, ñơn ch c b c 1 là cho anken c ng nư c. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 3/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  4. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 34. Khi cho dung d ch etylamin tác d ng v i dung d ch FeCl3 x y ra hi n tư ng nào sau ñây ? A. Hơi thoát ra làm xanh gi y quỳ m B. Có k t t a ñ nâu xu t hi n C. Có khói tr ng C2H5NH3Cl bay ra D. Có k t t a tr ng C2H5NH3Cl t o thành Câu 35. Cho polime có công th c c u t o: ( CH 2 CH )n OH ð ñi u ch tr c ti p s n ph m trên có th dùng polime tương ng v i ch t nào dư i ñây ? A. CH2 = CH – COOCH3 B. CH2 = CH – COOH C. CH3COO – CH = CH2 D. CH2 = CH – Cl Câu 36. ð t cháy 0,15 gam ch t h u cơ A thu ñư c 0,22 gam CO2, 0,18 gam H2O và 56 ml N2 (ñktc). Bi t t kh i hơi c a A so v i oxi là 1,875. Công th c phân t c a A là: D. ñáp án khác A. CH4N B. C2H8N2 C. C3H10N Câu 37. Cho m gam h n h p X g m 2 ancol no, ñơn ch c k ti p nhau trong cùng dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i Na dư thu ñư c 0,448 lít H2 (ñktc). ð t cháy hoàn toàn m gam X thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc). Công th c phân t c a hai ancol là A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OH Câu 38. ð t cháy hoàn toàn a gam h n h p các este no, ñơn ch c, m ch h . S n ph m cháy ñư c d n vào bình ñ ng dung d ch nư c vôi trong th y kh i lư ng bình tăng 6,2 gam. S mol CO2 và H2O t o ra là A. 0,05 và 0,05 B. 0,05 và 0,1 C. 0,1 và 0,1 D. 0,1 và 0,15 Câu 39. H n h p X có 2 este ñơn ch c A và B là ñ ng phân c a nhau. 5,7 gam h n h p X tác d ng v a h t v i 100 ml dung d ch NaOH 0,5M thoát ra h n h p Y có hai rư u b n, cùng s nguyên t cacbon trong phân t . Y k t h p v a h t ít hơn 0,06 gam H2. Công th c este là A. C2H3COOC3H7 và C3H7COOC2H5 B. C3H5COOC3H7 và C3H7COOC3H5 C. C3H5COOC2H5 và C3H7COOC2H3 D. C2H3COOC3H7 và C2H5COOC3H5 Câu 40. Cho X là m t aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80 ml dung d ch HCl 0,125M và thu ñư c 1,835 gam mu i khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25 gam dung d ch NaOH 3,2%. Công th c c u t o c a X là: A. NH2C3H6COOH B. (NH2)2C5H10COOOH C. NH2C3H4(COOH)2 D. NH2C3H5(COOH)2 Câu 41. Th y phân m gam tinh b t, s m ph m thu ñư c ñem lên men ñ s n xu t ancol etylic, toàn b khí CO2 sinh ra cho qua dung d ch Ca(OH)2 dư, thu ñư c 750 gam k t t a. N u hi u su t quá trình s n xu t ancol etylic là 80% thì m có giá tr : A. 486 gam B. 607,5 gam C. 759,4 gam D. 949,2 gam Câu 42. H n h p X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong ñó C2H5OH chi m 50% theo s mol. ð t cháy m gam h n h p X thu ñư c 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (ñktc). M t khác 13,2 gam h n h p X th c hi n ph n ng tráng b c th y có p gam Ag k t t a. P có giá tr : A. 6,48 gam B. 8,64 gam C. 9,72 gam D. 10,8 gam Câu 43. X m ch h có công th c C3Hy. M t bình có dung tích không ñ i ch a h n h p khí g m X và O2 dư 1500C có áp su t 2 atm. B t tia l a ñi n ñ ñ t cháy X sau ñó ñưa bình v 1500C, áp su t bình v n là 2atm. Ngư i ta tr n 9,6 gam X v i hiñro r i cho qua bình ñ ng Ni nung nóng (H = 100%) thì thu ñư c h n h p Y. Kh i lư ng mol trung bình c a Y có giá tr là: A. 42,5 B. 46,5 C. 48,5 D. 52,5 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 4/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
  5. Nh n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng Mã ñ thi: 004 Câu 44. H n h p X g m HCOOH và CH3COOH tr n theo t l mol 1:1. L y 10,6 gam h n h p X tác d ng v i 11,5 gam C2H5OH có H2SO4 ñ c làm xúc tác thu ñư c m gam este (H = 80%). Giá tr c a m là: A. 12,96 B. 13,96 C. 14,08 D. K t qu khác Câu 45. Oxi hóa hoàn toàn m gam m t h n h p X g m anñehit axetic và anñehit fomic b ng oxi thu ñư c h n h p Y. T kh i hơi c a Y so v i X b ng a. Kho ng bi n thiên c a a là: A. 1,36 < a < 1,60 B. 1,36 < a < 1,5 C. 1,30 < a < 1,53 D. 1,36 < a < 1,53 Câu 46. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,08 mol h n h p hai este ñơn ch c A, B (MA < MB) c n dùng h t 110 ml dung d ch NaOH 1M thu ñư c h n h p hai mu i, ñ ng th i thu ñư c 2,9 gam rư u D, rư u này không b n bi n thành anñehit. Xác ñ nh công th c c u t o hai este: A. CH3 – COO – CH = CH – CH3 và CH3 – COO – C6H4 – CH3 B. CH3 – COO – CH2 – CH = CH3 và CH3 – COO – C6H4 – CH3 C. CH3 – COO – CH = CH2 và CH3 – COO – CH2 – C6H5 D. CH3 – COO – CH = CH2 và CH3 – COO – C6H4 – CH3 Câu 47. H p ch t h u cơ A công th c phân t d ng CxHyOz trong ñó oxi chi m 29,09% v kh i lư ng. Bi t A tác d ng v i NaOH theo t l mol 1 : 2 và tác d ng v i Br2 trong dung d ch theo t l 1 : 3. Tên g i c a A là: A. o – ñihiñroxibenzen B. m – ñihiñroxibenzen C. p – ñihiñroxibenzen D. axit benzoic Câu 48. ðun nóng 5,8 gam h n h p A g m C2H2 và H2 trong bình kín v i xúc tác thích h p thu ñư c h n h p khí B. D n khí B qua bình ñ ng dung d ch Br2 dư th y kh i lư ng bình tăng 1,2 gam và còn l i h n h p khí Y. Kh i lư ng c a h n h p khí Y là: A. 2,3 gam B. 3,5 gam C. 4,6 gam D. 7,0 gam Câu 49. M t h n h p g m hai anñehit X và Y k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng c a anñehit no, ñơn ch c, m ch h (khác HCHO). Cho 1,02 gam h n h p trên ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ñư c 4,32 gam Ag kim lo i (hi u su t 100%). Công th c c u t o c a X và Y l n lư t là: A. HCHO, CH3CHO B. CH3CHO, C2H5CHO C. C2H5CHO, C3H7CHO D. C3H7CHO, C4H9CHO Câu 50. H n h p M g m 2 ch t h u cơ X, Y k ti p nhau trong cùng dãy ñ ng ñ ng, phân t c a chúng ch có m t lo i nhóm ch c. ð t cháy hoàn toàn h n h p M, cho toàn b s n ph m cháy (ch có CO2 và H2O) vào dung d ch nư c vôi trong dư, th y kh i lư ng bình tăng 5,24 gam và t o ra 7 gam ch t k t t a. Công th c c u t o c a X, Y l n lư t là: A. CH3OH và C2H5OH B. HCOOH và CH3COOH C. C2H4(OH)2 và HOCH2CH2CH2OH D. C2H4(OH)2 và HOCH2CH(OH)CH3 Cho: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108. Copyright © 2007 Lê Ph m Thành C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP Trang 5/5 Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2