Đề thi thử vào lớp 10 năm 2009-2010 - Môn Toán

Chia sẻ: Trinhvan Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
1.297
lượt xem
152
download

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2009-2010 - Môn Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thử tham khảo của trường THCS Mã Thành. Mã đề thi 01, thời gian làm bài là 150 phút

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử vào lớp 10 năm 2009-2010 - Môn Toán

  1. Tr−êng THCS M thµnh §Ò thi thö vµo líp 10 THPT n¨m häc 2009 – 2010 M sè ®Ò 01 M«n thi: To¸n Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò) ..................................................................... I. phÇn Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2 ®iÓm) Em h y chän ph−¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng trong c¸c ph−¬ng ¸n (A, B, C, D) cña tõng c©u sau, råi ghi ph−¬ng ¸n ® chän v o b i l m. C©u 1. BiÓu thøc ( ) 2 − 1 . 3 + 2 2 cã gi¸ trÞ b»ng: A. 1 B. (- 1) C. 5 D. 3 2 C©u 2. H m sè y = a .x ®ång biÕn trong kho¶ng x > 0 khi: A. a ≠ 0 B. a < 0 C. a > 0 D. a = 0 C©u 3. Trong c¸c ph−¬ng tr×nh sau ph−¬ng tr×nh n o kh«ng ph¶i l ph−¬ng tr×nh bËc hai ? x2 A. − x +1 = 0 B. x + x +1 = 0 C. 2 x2 +1 = 0 D. x2 + 5 x = 0 3 C©u 4. Cho Parabol (P): y = x2 v ®−êng th¼ng (d): y = 2x – 1. Kh¼ng ®Þnh n o sau ®©y l ®óng? A. (d) c¾t (P) B. (d) kh«ng c¾t (P) C. (d) tiÕp xóc víi (P) D. C¶ A, B, C ®Òu sai C©u 5. Cho ®−êng trßn (O; 5) v kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y AB cña ®−êng trßn b»ng 3. §é d i cña d©y cung AB l : A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 C©u 6. Trong c¸c h×nh sau, h×nh n o lu«n l tø gi¸c néi tiÕp ? A. H×nh b×nh h nh B. H×nh thoi C. H×nh chö nhËt D. H×nh vu«ng C©u 7. Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, cã c¹nh AB = 1(cm), c¹nh AC = 2(cm). ®−êng cao AH cña tam gi¸c ABC cã ®é d i l ? 12 5 7 12 A. (cm) B. (cm) C. (cm) D. (cm) 5 12 12 7 C©u 8. Mét tø gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn cã 4 ®Ønh chia ®−êng trßn ®ã th nh 4 cung ¸o sè ®o lÇn l−ît tØ lÖ víi 2; 5; 7; 4. Sè ®o cña cung nhá nhÊt b»ng: A. 1000 B. 800 C. 400 D. 200 II. phÇn tù luËn (8 ®iÓm)  2 1  1  C©u 1. Cho biÓu thøc: P =   − .1 −     x −1 x  x + 1 a) Nªu ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh v rót gän biÓu thøc P. b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P = 1. 2( P + 1) c) T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc A = nhËn gi¸ trÞ nguyªn. P ( x + 1) C©u 2. Hai vßi n−íc cïng ch¶y v o mét bÓ kh«ng cã n−íc sau 4 giê th× ®Çy bÓ. NÕu c¶ hai vßi cïng ch¶y trong 3 giê råi kho¸ vßi thø nhÊt l¹i th× vßi thø hai tiÊp tôc ch¶y thªm 2 giê n÷a míi ®Çy bÓ. TÝnh xem mæi vßi ch¶y mét m×nh th× sau bao l©u sÏ ®Çy bÓ. C©u 3. Cho ph−¬ng tr×nh trïng ph−¬ng: x4 – 5x2 + m = 0 (1) (Víi m l tham sè) a) Gi¶i ph−¬ng tr×nh (1) Khi m = 4. b) T×m m ®Ó ph−¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm ph©n biÖt. C©u 4. Cho ®−êng trßn (O; R). Tõ mét ®iÓm A n»m trªn ®−êng trßn kÎ tiÕp tuyÕn Ax. VÏ ®−êng trßn t©m I ®−êng kÝnh OA. §−êng th¼ng (d) cè ®Þnh qua A c¾t ®−êng trßn (I) t¹i C v c¾t ®−êng trßn (O) t¹i D (C v D ®Òu kh¸c A). §−êng th¼ng OC c¾t Ax t¹i E. a) Chøng minh: CA = CD tõ ®ã suy ra EA = ED. b) Chøng minh: OAED l tø gi¸c néi tiÕp ®−êng trßn. c) Gäi M l ®iÓm di ®éng trªn cung nhá AD cña ®−êng trßn (O). TiÕp tuyÕn cña (O) t¹i M
  2. c¾t EA v ED lÇn l−ît t¹i P v Q. Chøng minh tam gi¸c PEQ cã chu vi kh«ng thay ®æi khi M di ®éng trªn cung nhá AD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HÕt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hä v tªn thÝ sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Sè b¸o danh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản