intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

5.759
lượt xem
1.073
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm kinh tế quốc tế

 1. ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM KINH TEÁ QUOÁC TÕ ÑEÀ SOÁ 1 Caâu 1: Trong caùc caâu hoûi sau ñaây caâu naøo khoâng ñuùng: a/ Thueá quan laø moät hình thöùc phaân phoái laïi thu nhaäp töø ngöôøi tieâu duøng laø ngöôøi phaûi traû giaù cao sang ngöôøi saûn xuaát laø ngöôøi nhaän ñöôïc giaù cao. b/ Thueá quan laø moät trong caùc hình thöùc haïn cheá maäu dòch coù töø laâu ñôøi nhaát. c/ Thueá quan laø moät coâng cuï haïn cheá maäu dòch maø ngöôøi saûn xuaát öa chuoäng nhaát. d/ Thueá quan goùp phaàn laøm taêng ngaân saùch chính phuû. Caâu 2: Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû caùc nöôùc tieáp nhaän voán ñaàu tö seõ: a/ Taêng leân so vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi chuû sôû höõu tö baûn b/ Taêng leân. c/ Giaûm ñi. d/ Khoâng thay ñoåi. Caâu 3: APEC thuoäc hình thöùc lieân keát : a/ Khu vöïc maäu dòch töï do b/ Lieân hieäp quan thueá c/ Thò tröôøng chung d/ Khoâng thuoäc hình thöùc naøo treân ñaây Caâu 4: Khoaûn naøo sau ñaây khoâng thuoäc veà cung ngoaïi teä: a/ Xuaát khaåu b/ Söï chi traû cuûa caùc coâng ty khi ñi ra nöôùc ngoaøi ñaàu tö c/ Khaùch du lòch d/ Thaân nhaân göûi veà Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 5-7 Coù soá lieäu cho trong baûng sau: Chi phí saûn xuaát Quoác gia 1 Quoác gia 2 Saûn phaåm K L K L A 1 2 1 4 B 3 3 4 2 Pl/Pk ¾ ½ Caâu 5: a/ A laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû caû 2 quoác gia b/ B laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû caû 2 quoác gia. c/ A laø saûn phaåm thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 1, thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 2. d/ B laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 1, thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 2. Caâu 6: a/ Quoác gia 1 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn. b/ Quoác gia 2 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn c/ Quoác gia 2 dö thöøa tö baûn, khan hieám lao ñoäng d/ Quoác gia 1 khan hieám caû tö baûn laãn lao ñoäng. Caâu 7 : Theo lyù thuyeát H-O, moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia laø: a/ Quoác gia 1 xuaát B nhaäp A c/ Quoác gia 2 xuaát B nhaäp A b/ Quoác gia 1 xuaát A nhaäp B d/ Taát caû ñeàu sai. Caâu 8: Ngöôøi tieâu duøng thích thueá quan hôn so vôùi quota vì:
 2. a/ Ñöôïc tieâu duøng nhieàu hôn vôùi giaù khoâng ñoåi khi coù nhu caàu taêng. b/ Ñöôïc tieâu duøng nhieàu hôn vôùi giaù giaûm ñi do coù saûn xuaát taêng. c/ Ñöôïc ñaùp öùng sôû thích, thò hieáu lôùn hôn. d/ Ñöôïc tieâu duøng nhieàu hôn. Caâu 9: Giaù caû saûn phaåm so saùnh caân baèng chung khi maäu dòch xaûy ra giöõa 2 quoác gia laø: a/ Ñöôøng noái ñieåm saûn xuaát môùi vaø ñieåm tieâu duøng môùi b/ Phaûn aùnh ñoä nghieâng c ñöôøng treân so vôùi maët phaúng. c/ Laø möùc giaù ôû ñoù 2 quoác gia giao thöông vôùi nhau. d/ a, b, c ñeàu ñuùng Caâu 10: Trong caùc caâu noùi sau ñaây, caâu naøo khoâng ñuùng. a/ Lieân hieäp quan thueá taïo laäp maäu dòch coù lôïi hôn lieân hieäp quan thueá chuyeån höôùng maäu dòch vì mang ñeán lôïi ích cho caû caùc nöôùc thaønh vieân vaø caùc nöôùc khoâng laø thaønh vieân. b/ Tyû leä maäu dòch ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån suy giaûm vì cô caáu xuaát nhaäp khaåu. c/ Nöôùc lôùn khoâng thieät baèng nöôùc nhoû khi ñaùnh thueá quan vì duøng chính trò ñeå gaây aùp löïc vôùi caùc nöôùc nhoû. d/ Baûo veä moät ngaønh coâng nghieäp non treû laø moät trong nhöõng lyù leõ toát nhaát ñeå bieän minh cho chuû nghóa baûo hoä maäu dòch Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 11 – 14 Cho haøm caàu vaø haøm cung cuûa moät quoác gia coù daïng nhö sau: Qdx = 250 – 50Px ; Qsx = 20Px – 30 ; trong ñoù Qdx, Qsx laø soá löôïng saûn phaåm X tính baèng 1 ñôn vò, Px laø giaù caû saûn phaåm X tính baèng USD. Giaû thieát quoác gia naøy laø moät nöôùc nhoû vaø giaù theá giôùi laø Pw = Px = $2 Caâu 11: Khi môû cöûa maäu dòch töï do, thò tröôøng saûn phaåm X cuûa quoác gia naøy laø: a/ Px = $4, TD = 50X , SX = 10X , NK = 40X b/ Px = $2, TD = 100X , SX = 20X , NK = 80X c/ Px = $5 , TD = 0X , SX = 70X , NK = 100X d/ Px = $2 , TD = 150X , SX = 10X , NK = 140X Caâu 12: Khi chính phuû aán ñònh moät quota nhaäp khaåu 70X, giaù trong nöôùc seõ laø: a/ Px = $2; b/ Px = $4; c/ Px = $3; d/ Taát caû ñeàu sai. Caâu 13: Neáu chính phuû duøng hình thöùc baùn giaáy pheùp thì phaàn thu voâ seõ laø: a/ $70 b/ $140 c/ $90 d/ $100 Caâu 14: Trong tröôøng hôïp naøy, neáu muoán coù moät taùc ñoäng töông töï nhö quota treân thì möùc thueá quan phaûi laø: a/ 100% b/ 200% c/ 50% d/ 70% Caâu 15: Lôïi theá so saùnh laø: a/ Söï khaùc bieät moät caùch töông ñoái veà naêng suaát lao ñoäng hoaëc chi phí lao ñoäng cuûa moãi quoác gia veà moät saûn phaåm naøo ñoù. b/ Moät tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa lôïi theá tuyeät ñoái. c/ a, b ñeàu ñuùng.
 3. d/ a, b ñeàu sai. Caâu 16: Thueá quan ngaên caám laø möùc thueá quan maø taïi ñoù: a/ Trieät tieâu moïi lôïi ích do maäu dòch töï do mang laïi. b/ Chính phuû aán ñònh khoâng ñöôïc pheùp taêng hôn. c/ Saûn xuaát ñaït möùc cao nhaát ôû taát caû caùc saûn phaåm d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 17 – 22: Coù soá lieäu cho trong baûng sau: Naêng suaát lao ñoäng Thaùi Lan Nhaät Baûn Radio 2 4 Gaïo 4 1 Caâu 17: Moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia seõ laø: a/ Thaùi Lan xuaát radio, nhaäp gaïo b/ Nhaät Baûn xuaát radio, nhaäp gaïo c/ Nhaät Baûn xuaát caû radio laãn gaïo d/ Maäu dòch khoâng xaûy ra Caâu 18: ÔÛ tyû leä trao ñoåi a/ 3 gaïo = 4,5 radio b/ 4 radio = 3 gaïo c/ 2 gaïo = 6,5 radio d/ 4,5 radio = 2 gaïo Thì lôïi ích maäu dòch cuûa 2 quoác gia laø baèng nhau. Caâu 19: Chi phí cô hoäi radio cuûa Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn laàn löôït laø. a/ ½ vaø ¼ b/ ½ vaø 4 c/ 2 vaø ¼ d/ 4 vaø ¼ Caâu 20: ÔÛ tyû leä trao ñoåi a/ Pgaïo/ Pradio =2 b/ Pgaïo/ Pradio = ½ c/ Pgaïo/Pradio =1 d/ Pgaïo/Pradio = 4/3 thì maäu dòch khoâng xaûy ra Caâu 21: Giaû söû trong ñieàu kieän söû duïng heát taøi nguyeân vôùi kyõ thuaät ñaõ cho laø toát nhaát, 1 naêm Thaùi Lan saûn xuaát ñöôïc 180 trieäu taán gaïo hoaëc 90 trieäu radio, Nhaät Baûn saûn xuaát ñöôïc 40 trieäu taán gaïo hoaëc 160 trieäu radio. Neáu khi chöa coù maäu dòch xaûy ra, ñieåm tö cung töï caáp cuûa 2 quoác gia laàn löôït laø A (60G, 60R) vaø A’ (30G, 40R) vaø tyû leä trao ñoåi laø 70G = 70R thì lôïi ích maäu dòch cuûa Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn laàn löôït laø: (ñvt: trieäu taán gaïo vaø trieäu taán radio) a/ 30G, 10R vaø 50G, 50R b/ 50G, 10R vaø 40G, 50R c/ 40G, 20R vaø 60G, 20R d/ Taát caû ñeàu sai. Caâu 22: Giaû söû 1 giôø lao ñoäng ôû Thaùi Lan ñöôïc traû 80 baït, 1 giôø lao ñoäng ôû Nhaät Baûn döôïc traû 700 yeân. Khung tyû leä trao ñoåi giöõa 2 ñoàng tieàn seõ laø: a/ 2,35 < Ryeân/baït < 40 b/ 3,75 < Ryeân/baït < 35 c/ 3,25 < Ryeân/baït < 40 d/ 4,375 < Ryeân/baït < 35 ñeå maäu dòch coù theå xaûy ra theo moâ hình treân Caâu 23: Caâu naøo sai trong caùc caâu sau: a/ Tieàn thaân cuûa WTO laø GATT b/ WTO hieän coù 146 thaønh vieân vaø chieám hôn 90% toång löôïng buoân baùn toaøn caàu. c/ Nga chöa phaûi laø thaønh vieân cuûa WTO d/ Trung Quoác chöa phaûi laø thaønh vieân cuûa WTO
 4. Caâu 24: Vieät Nam tham gia vaøo AFTA naêm: a/ 1995 b/ 1996 c/ 2003 d/ 2006 Caâu 25: Khi chính phuû tieán haønh moät trôï caáp xuaát khaåu, ngöôøi coù lôïi nhaát laø: a/ Nhaø saûn xuaát trong nöôùc b/ Ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc c/ Ngöôøi tieâu duøng nöôùc ngoaøi d/ Ngaân saùch chính phuû Baøi taäp sau ñaây daønh cho caùc caâu 26 -28 Moät saûn phaåm coù giaù trò laø 500USD, trong ñoù giaù trò nguyeân lieäu nhaäp laø 200USD, thueá quan danh nghóa laø 11% thueá quan ñaùnh treân nguyeân lieäu nhaäp laø 5%. Caâu 26: Trò giaù gia taêng cuûa nhaø saûn xuaát sau khi Chính phuû ñaùnh thueá quan laø: a/ 555USD b/ 210USD c/ 300USD d/ 345USD Caâu 27: Tyû leä baûo hoä cho nhaø saûn xuaát laø: a/ 15% b/ 20% c/ 25% d/ 30% Caâu 28: giaû söû tyû leä baûo hoä thöïc söï cho nhaø saûn xuaát laø 20%, ñieàu ñoù coù nghóa: a/ ngaân saùch chính phuû taêng 20% b/ Soá dö ngöôøi saûn xuaát taêng 20% c/ Soá dö ngöôøi tieâu duøng giaûm 20% d/ Trò giaù gia taêng cuûa ngöôøi saûn xuaát taêng 20% Caâu 29: Ñaëc ñieåm cuûa caùc hình thöùc haïn cheá maäu dòch phi thueá quan so vôùi thueá quan laø: a/ ña daïng hôn, phong phuù hôn b/ baûo hoä chaët cheõ hôn ñoái vôùi ngöôøi saûn xuaát c/ taùc haïi nhieàu hôn ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 30: Khi chính phuû moät quoác gia ñaùnh thueá quan thì: a/ Giaù trò ñoàng noäi teä giaûm b/ Giaù trò ñoàng noäi teä taêng c/ giaù trò ñoàng noäi teä khoâng ñoåi d/ Taát caû ñeàu sai Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 31 – 34 Quoác gia A B C Giaù caû saûn phaåm X (USD) 8 10 6 Caâu 31: Giaû thieát quoác gia B laø moät nöôùc nhoû, khi coù maäu dòch töï do, giaù caû saûn phaåm X ôû quoác gia B seõ laø: a/ Px = $10 b/ Px = $6 c/ Px = $8 d/ Px = $7 Caâu 32:Neáu quoác gia B ñaùnh thueá quan khoâng phaân bieät baèng 100% leân giaù trò saûn phaåm X nhaäp khaåu töø quoác gia A vaø C, quoác gia B seõ: a/Nhaäp khaåu saûn phaåm X töø quoác gia C b/ Nhaäp khaåu saûn phaåm X töø quoác gia A c/ Töï saûn xuaát trong nöôùc d/ Nhaäp khaåu saûn phaåm X töø caû 2 quoác gia vôùi giaù bình quaân laø $7 Caâu 33: Giaû söû quoác gia B lieân keát vôùi quoác gia C trong moät lieân hieäp quan thueá. Lieân hieäp quan thueá ñoù thuoäc loaïi: a/ Chuyeån höôùng maäu dòch b/ Vöøa taïo laäp vöøa chuyeån höôùng c/ Taïo laäp maäu dòch d/ Khoâng thuoäc loaïi naøo Caâu 34: Nhöng baây giôø quoác gia B laïi lieân keát vôùi quoác gia A trong moät lieân hieäp quan thueá. Lieân hieäp quan thueá ñoù thuoäc loaïi: a/ Taïo laäp maäu dòch vì chuyeån töø B sang A
 5. b/ Chuyeån höôùng maäu dòch vì chuyeån töø C qua A c/ Chuyeån höôùng maäu dòch vì chuyeån töø C qua B d/ Vöøa taïo laäp vöøa chuyeån höôùng. Caâu 35: Giaû söû theá giôùi chæ coù 2 quoác gia, tyû leä maäu dòch cuûa quoác gia thöù nhaát laø: a/ Soá nghòch ñaûo tyû leä maäu dòch cuûa quoác gia thöù 2 b/ Tyû leä maäu dòch cuûa quoác gia thöù nhaát taêng bao nhieâu thì tyû leä maäu dòch ôû quoác gia thöù 2 cuõng giaûm ñi baáy nhieâu c/ a, b ñeàu ñuùng. d/ a, b ñeàu sai. Caâu 36: Tyû giaù hoái ñoaùi ôû 3 thò tröôøng nhö sau: Taïi thò tröôøng Paris: Rf/$ = 5, Taïi thò tröôøng Tokyo: Ry/f = 20, Taïi thò tröôøng New York: Ry/$ = 125. Moät nhaø buoân baùn chöùng khoaùn coù $1.000.000. Lôïi nhuaän maø anh ta thu ñöôïc laø: a/$200.000 b/$150.000 c/$250.000 d/Taát caû ñeàu sai Caâu 37: Moät trong nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa maäu dòch quoác teá so vôùi maäu dòch quoác gia laø: a/ Phöùc taïp hôn b/ Chi phí vaän chuyeån lôùn hôn c/ Hieäu quaû cao hôn d/ lieân quan ñeán caùc hình thöùc haïn cheá maäu dòch. Caâu 38: Vôùi chi phí cô hoäi taêng: a/ Ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát laø moät ñöôøng thaúng b/ Giaù trò MRT taïi caùc ñieåm khaùc nhau laø gioáng nhau./ c/ Giaù trò MRT taïi caùc ñieåm khaùc nhau laø khaùc nhau. d/ a, b ñeàu ñuùng. Caâu 39: Trong caùc caâu noùi sau ñaây, caâu naøo khoâng phuø hôïp vôùi caùc lyù thuyeát maäu dòch quoác teá. a/ Maäu dòch quoác teá chæ mang ñeán lôïi ích cho caùc nöôùc giaøu. b/ Maäu dòch quoác teá goùp phaàn xoaù boû daàn söï caùch bieät giaù caû caùc yeáu toá saûn xuaát giöõa caùc quoác gia. c/ maäu dòch quoác teá laøm taêng hieäu quaû cuûa saûn xuaát kinh doanh. d/ maäu dòch quoác teá mang laïi lôïi ích cho ngöôøi tieâu duøng. Caâu 40: Vieät Nam ñang aùp duïng cheá ñoä tyû giaù hoái ñoaùi: a/ Coá ñònh b/ Thaû noåi c/ Thaû noåi coù quaûn lyù d/ Thaû noåi hoaøn toaøn töï do ÑEÀ SOÁ 2 Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 1 - 3 Coù soá lieäu cho trong baûng sau: Chi phí saûn xuaát Quoác gia 1 Quoác gia 2 Saûn phaåm K L K L X 4 2 3 1 Y 2 2 1 2
 6. Pl/Pk 2/3 5/2 Caâu 1: a/ X thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 1 b/ Y thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 1 c/ X thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 1 d/ Y thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 2 Caâu 2: a/ Quoác gia 1 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn. b/ Quoác gia 1 dö thöøa tö baûn, khan hieám lao ñoäng c/ Quoác gia 2 dö thöøa tö baûn, khan hieám lao ñoäng d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 3 : Theo lyù thuyeát H-O, moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia laø: a/ Quoác gia 1 xuaát Y nhaäp X c/ Quoác gia 2 xuaát X nhaäp Y b/ Quoác gia 2 xuaát Y nhaäp X d/ Taát caû ñeàu sai. Caâu 4: ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån khi môû cöûa maäu dòch töï do: a/ Giaù caû lao ñoäng seõ taêng so vôùi giaù caû tö baûn b/ Giaù caû tö baûn seõ giaûm so vôùi giaù caû lao ñoäng c/ Giaù caû lao ñoäng seõ giaûm so vôùi giaù caû tö baûn d/ Thu nhaäp cuûa ngöôøi chuû sôû höõu tö baûn seõ giaûm so vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm thueâ. Caâu 5: Nhaän ñònh naøo khoâng ñuùng döôùi ñaây: Thueá quan laø: a/ Moät coâng cuï ñeå phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc baïn haøng maäu dòch vôùi nhau. b/ moät hình thöùc phaân phoái laïi thu nhaäp töø ngöôøi tieâu duøng sang nöôùc saûn xuaát. c/ Moät hình thöùc baûo hoä maäu dòch. d/ Moät bieän phaùp phaùt trieån ngaønh saûn xuaát coù lôïi theá so saùnh. Caâu 6: Vieät Nam: a/ chöa phaûi laø thaønh vieân cuûa APEC b/ Laø thaønh vieân cuûa APEC töø naêm 1996 c/ laø quan saùt vieân vaø chuaån bò ñöôïc keát naïp d/ laø thaønh vieân APEC töø naêm 1998 Caâu 7: Khi Vieät Nam tham gia vaøo AFTA, lôïi ích ñoäng laø: a/ Taêng vò theá cuûa VN trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. b/ Tieát kieäm ñöôïc chi phí haûi quan . c/ Taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa VN d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 8: Trong phaân tích caân baèng cuïc boä, taùc ñoäng cuûa söï dii chuyeån tö baûn quoác teá, ñöôøng VMPK bieåu thò: a/ Naêng suaát bieân cuûa tö baûn b/ Giaù trò saûn phaåm taêng theâm treân haïn möùc cuûa tö baûn c/ a, b ñeàu sai d/ a, b ñeàu ñuùng. Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 9 – 13 Cho haøm caàu vaø haøm cung cuûa moät quoác gia veà saûn phaåm X coù daïng nhö sau:
 7. Qdx = 100 – 10Px ; Qsx = 20Px – 50 ; trong ñoù Qdx, Qsx laø soá löôïng saûn phaåm X tính baèng 1 ñôn vò, Px laø giaù caû saûn phaåm X tính baèng USD. Giaû thieát quoác gia naøy laø moät nöôùc nhoû vaø giaù theá giôùi laø Pw =$3 Caâu 9: Khi môû cöûa maäu dòch töï do, giaù caû, tieâu duøng, saûn xuaát vaø nhaäp khaåu cuûa quoác gia naøy laàn löôït laø: a/ $5, 50X, 50X, 0X b/$3, 70X, 10X, 60X c/ $3, 80X, 20X, 60X d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 10: Neáu chính phuû ñaùnh thueá quan baèng 50% leân giaù trò saûn phaåm X nhaäp khaåu, giaù caû, tieâu duøng, saûn xuaát vaø nhaäp khaåu cuûa 2 quoác gia laàn löôït laø: a/ $6, 55X, 40X, 15X b/ $5, 65X, 25X, 40X c/ $4.5, 55X, 40X, 15X d/ $3, 70X, 60X, 10X Caâu 11: Soá dö cuûa ngöôøi saûn xuaát taêng leân, soá dö cuûa ngöôøi tieâu duøng giaûm ñi, ngaân saùch cuûa chính phuû taêng leân vaø thieät haïi roøng cuûa quoác gia laàn löôït laø: a/ $35.7 ; $93.75 ; $22.5 ; $11.25 b/ $12.25 ; $97.35 ; $22.5 ; $11.25 c/ $45.25 ; $85.15 ; $22.5 ; $11.25 d/ $37.5 ; $93.75 ; $22.5 ; $33.75 Caâu 12: giaû söû tyû leä nguyeân lieäu nhaäp laø 50%, thueá quan ñaùnh treân nguyeân lieäu nhaäp laø 5%, tyû leä baûo hoä thöïc söï ñoái vôùi nhaø saûn xuaát laø: a/ 95% b/ 15% c/ 50% d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 13: Giaû söû quoác gia naøy aán ñònh moät quota nhaäp khaåu baèng 30X, giaù caû saûn phaåm X baây giôø seõ laø: a/ $3 b/ $4 c/ $6 d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 14: “Kinh teá quoác daân” laø moät moân khoa hoïc: a/ ÖÙng duïng cuûa Kinh teá hoïc. b/ Nghieân cöùu söï phuï thuoäc veà maët kinh teá giöõa moät nöôùc vôùi phaàn coøn laïi cuûa theá giôùi. c/ a, b ñeàu ñuùng d/ a, b ñeàu sai Caâu 15: ñaëc ñieåm cô baûn cuûa maäu dòch quoác teá laø: a/ Gaén lieàn vôùi caùc hình thöùc haïn cheá maäu dòch b/ chi phí vaän chuyeån lôùn c/ Phöùc taïp d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 16: trong moâ hình lyù thuyeát hieän ñaïi, chuyeân moân hoùa khoâng hoaøn toaøn vì: a/ Nguoàn taøi nguyeân cuûa moãi quoác gia laø coù giôùi haïn c/ a,b ñeàu ñuùng b/ ñeå giaûm bôùt söï gaùnh chòu veà chi phí cô hoäi taêng d/ a, b ñeàu sai Caâu 17: Khi chöa coù maäu dòch xaûy ra, tieâu duøng cao nhaát ñaït tôùi ñöôøng baøng quan : a/ Naèm ngoaøi ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát b/ Tieáp xuùc vôùi ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát. c/ Naèm trong ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát d/ taát caû ñeàu sai. Caâu 18: Giaù caû saûn phaåm so saùnh caân baèng noäi ñòa laø: a/ giaù caû saûn phaåm so saùnh khi chöa coù maäu dòch xaûy ra b/ Chi phí cô hoäi c/ Giaù trò MRT vaø MRS d/ Taát caû ñeàu ñuùng. Caâu 19: Tyû leä maäu dòch ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån suy giaûm vì:
 8. a/ Bò nöôùc lôùn cheøn eùp b/ cô caáu haøng xuaát nhaäp khaåu c/ khoâng chi phoái ñöôïc giaù caû theá giôùi d/ Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 20: ÔÛ caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån, ngöôøi lao ñoäng khoâng thích chính phuû ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi vì: a/ Thaát nghieäp trong nöôùc taêng b/ Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng giaûm c/ Giaù caû tö baûn giaûm d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 21: Moät trong caùc khoaûn caàu ngoaïi teä cuûa VN laø: a/ Söï chi traû cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi veà caùc khoaûn dòch vuï. b/ Khaùch du lòch ñeán VN c/ Thueâ chuyeân gia nöôùc ngoaøi laøm vieäc d/ a, b ,c ñeàu sai Caâu 22: Khi ñoàng VN leân giaù a/ Ñi du lòch nöôùc ngoaøi taêng b/ Ñaàu tö vaøo VN taêng c/ Xuaát khaåu coù lôïi d/ taát caû ñeàu sai Baøi taäp sau duøng cho caùc caâu 23 – 29 Naêng suaát lao ñoäng (saûn phaåm/giôø) Quoác gia 1 Quoác gia 2 Saûn phaåm A 2 1 Saûn phaåm B 3 3 Caâu 23: Cô sôû maäu dòch cuûa 2 quoác gia laø: a/ Lôïi theá tuyeät ñoái b/ Lôïi theá so saùnh c/ Chi phí cô hoäi d/ b, c ñeàu ñuùng Caâu 24: Moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia laø: a/ Quoác gia 1 xuaát A nhaäp B b/ Quoác gia 2 xuaát A nhaäp B c/ Quoác gia 1 xuaát B nhaäp A d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 25: neáu 2 quoác gia trao ñoåi vôùi nhau theo tyû leä 2A = 4B thì lôïi ích maäu dòch cuûa 2 quoác gia tính theo thôøi gian tieát kieäm ñöôïc laø: a/ Quoác gia 1 – 40 phuùt ; quoác gia 2 – 20 phuùt b/ Quoác gia 1 – 60 phuùt ; quoác gia 2 – 50 phuùt c/ Quoác gia 1 – 20 phuùt ; quoác gia 2 – 20 phuùt d/ Quoác gia 1 – 20 phuùt ; quoác gia 2 – 40 phuùt Caâu 26: Maäu dòch giöõa 2 quoác gia seõ khoâng xaûy ra neáu tyû leä trao ñoåi laø: a/ 1A = 2B b/ 2A = 3B c/ 2A = 5B d/ 2A = 4.5B Caâu 27: Giaû söû 1 giôø, ngöôøi lao ñoäng ôû quoác gia 1 ñöôïc traû £12 vaø quoác gia 2 ñöôïc traû $9, maäu dòch seõ xaûy ra theo moâ hình treân neáu tyû leä trao ñoåi giöõa 2 ñoàng tieàn laø: a/ £1 = $0.5 b/ £1 = $2 c/ £1 = $1.2 d/ £1 = $1.6 Caâu 28: Chi phí cô hoäi ñeå saûn xuaát moãi ñôn vò saûn phaåm ôû 2 quoác gia laø: a/ QG1: Sp A = 2/3 ; Sp B = 3/2 ; QG2: Sp A = 1/3 , Sp B =3 b/ QG1: Sp A = 2 , Sp B = 1 ; QG2: Sp A = ½ , Sp B = 1 c/ QG1: Sp A = 3/2 , Sp B = 2/3 ; QG2: Sp A = 3 , Sp B = 1/3 d/ QG1 : Sp A = ½ , Sp B = 1 ; QG2: Sp A = 2 , Sp B = 1 Caâu 29: Giaù caû saûn phaåm so saùnh ñeå ôû ñoù maäu dòch xaûy ra giöõa 2 quoác gia laø: a/ Pa/ Pb = 2 b/ Pa/Pb = 1.5 c/ Pa/Pb =1 d/ Pa/Pb = 4
 9. Caâu 30: Giaù caû saûn phaåm so saùnh caân baèng chung khi maäu dòch xaûy ra ôû ñoù laø: a/ Lôïi ích maäu dòch cuûa 2 quoác gia baèng nhau b/ Maäu dòch caân ñoái c/ a, b ñeàu ñuùng d/ a, b ñeàu sai Caâu 31: Trong caùc caâu hoûi sau ñaây, caâu naøo khoâng ñuùng: a/ Neáu moãi quoác gia chuyeân moân hoùa vaøo saûn xuaát vaø xuaát khaåu saûn phaåm maø mình coù lôïi theá so saùnh thì taát caû caùc quoác gia ñeàu coù lôïi b/ Quoác gia seõ khoâng thu ñöôïc lôïi gì neáu khoâng chuyeân moân hoùa maø chæ thuaàn tuùy trao ñoåi. c/ Quoác gia seõ thu lôïi lôùn hôn neáu vöøa trao ñoåi vöøa keát hôïp vôùi chuyeân moân hoùa. d/ Quoác gia khoâng chuyeân moân hoùa töùc laø ñieåm saûn xuaát vaãn naèm ôû traïng thaùi ban ñaàu. Caâu 32: tính toång quaùt hoùa cuûa lyù thuyeát chi phí cô hoäi cuûa Haberler so vôùi quy luaät lôïi theá so saùnh cuûa David Ricardo laø: a/ Khoâng coi lao ñoäng laø yeáu toá duy nhaát taïo ra saûn phaåm b/ Khoâng caàn söû duïng lyù thuyeát “ Tính giaù trò baèng lao ñoäng” c/ Xaùc ñònh ñöôïc giaù caû saûn phaåm so saùnh khi coù maäu dòch xaûy ra d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Baøi taäp sau duøng cho caùc caâu töø 33 – 36 Quoác gia A B C Giaù caû saûn phaåm X 12 10 6 Caâu 33: Neáu quoác gia A laø 1 nöôùc nhoû, khi môû cöûa MD töï do, giaù saûn phaåm X trong nöôùc seõ laø: a/ Px = $6 b/ $6 < Px < $12 c/ Px = $10 d/ Px = $12 Caâu 34: Giaû söû quoác gia A ñaùnh thueá quan baèng 100% leân giaù trò saûn phaåm X nhaäp khaåu töø QG B vaø QG C, giaù saûn phaåm X ôû QG A baây giôø laø: a/ $12 b/ $10 c/ $14 d/ $6 Caâu 35: Neáu QG A lieân keát vôùi QG B trong moät lieân hieäp quan thueá, lieân hieäp quan thueá ñoù laø: a/ Chuyeån höôùng maäu dòch b/ Taïo laäp maäu dòch c/ Vöøa taïo laäp, vöøa chuyeån höôùng d/ a, b, c ñeàu sai Caâu 36: Trong caùc ñaëc ñieåm sau, ñaëc ñieåm naøo khoâng thuoäc chieán löôïc coâng nghieäp hoùa thay theá nhaäp khaåu ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån: a/ Höôùng maïnh ra thò tröôøng theá giôùi b/ Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa c/ Chính saùch tyû giaù hoái ñoaùi cao d/ Xuaát khaåu chuû yeáu vaãn laø saûn phaåm noâng nghieäp vaø nguyeân lieäu thoâ. Caâu 37: Neáu laø ngöôøi saûn xuaát thích chính phuû duøng quota hôn laø thueá quan vì: khi caàu taêng a/ Giaù taêng, nhaäp khaåu khoâng ñoåi, tieâu duøng giaûm b/ Giaù khoâng ñoåi, tieâu duøng taêng, saûn xuaát taêng
 10. c/ Giaù taêng, saûn xuaát taêng, nhaäp khaåu khoâng ñoåi d/ Giaù khoâng ñoåi, tieâu duøng taêng, nhaäp khaåu taêng Caâu 38: Trôï caáp xuaát khaåu tröïc tieáp laø: a/ Thoâng qua caùc coâng cuï nhö laõi suaát, thueá, tyû giaù… ñeå khuyeán khích xuaát khaåu. b/ Trôï caáp tính cho moät ñôn vò saûn phaåm xuaát khaåu c/ Khuyeán khích xuaát khaåu ñöôïc nhieàu hôn d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 39: Moät ngaønh coù moät lôïi theá so saùnh tieàm taøng laø moät ngaønh sau moät thôøi gian ñöôïc baûo hoä phaûi: a/ Buø ñaép ñöôïc nhöõng thieät haïi maø ngöôøi tieâu duøng phaûi gaùnh chòu trong suoát thôøi gian noù ñöôïc baûo hoä. b/ Laø moät ngaønh coâng nghieäp non treû ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån c/ Moät ngaønh ñöôïc chính phuû baûo hoä trong thôøi gian ñaàu d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 40: Nguoàn löïc saûn xuaát di chuyeån töï do giöõa caùc thaønh vieân laø thuoäc tính cuûa: a/ Khu vöïc maäu dòch töï do b/ Lieân hieäp quan thueá c/ Thò tröôøng chung d/ Khoâng thuoäc a, b, c. ÑEÀ SOÁ 3 Caâu 1: ÔÛ caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån, ngöôøi lao ñoäng khoâng thích chính phuû ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi vì: a/ Thaát nghieäp trong nöôùc taêng b/ Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng giaûm c/ Giaù caû tö baûn giaûm d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 2: Moät trong caùc khoaûn caàu ngoaïi teä cuûa VN laø: a/ Söï chi traû cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi veà caùc khoaûn dòch vuï. b/ Khaùch du lòch ñeán VN c/ Thueâ chuyeân gia nöôùc ngoaøi laøm vieäc d/ a, b ,c ñeàu sai Caâu 3: Khi ñoàng VN leân giaù a/ Ñi du lòch nöôùc ngoaøi taêng b/ Ñaàu tö vaøo VN taêng c/ Xuaát khaåu coù lôïi d/ taát caû ñeàu sai Caâu 4: tính toång quaùt hoùa cuûa lyù thuyeát chi phí cô hoäi cuûa Haberler so vôùi quy luaät lôïi theá so saùnh cuûa David Ricardo laø: a/ Khoâng coi lao ñoäng laø yeáu toá duy nhaát taïo ra saûn phaåm b/ Khoâng caàn söû duïng lyù thuyeát “ Tính giaù trò baèng lao ñoäng” c/ Xaùc ñònh ñöôïc giaù caû saûn phaåm so saùnh khi coù maäu dòch xaûy ra d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Baøi taäp sau duøng cho caùc caâu töø 33 – 36 Quoác gia A B C Giaù caû saûn phaåm X 12 10 6
 11. Caâu 5: Neáu quoác gia A laø 1 nöôùc nhoû, khi môû cöûa MD töï do, giaù saûn phaåm X trong nöôùc seõ laø: a/ Px = $6 b/ $6 < Px < $12 c/ Px = $10 d/ Px = $12 Caâu 6: Giaû söû quoác gia A ñaùnh thueá quan baèng 100% leân giaù trò saûn phaåm X nhaäp khaåu töø QG B vaø QG C, giaù saûn phaåm X ôû QG A baây giôø laø: a/ $12 b/ $10 c/ $14 d/ $6 Caâu 7: Neáu QG A lieân keát vôùi QG B trong moät lieân hieäp quan thueá, lieân hieäp quan thueá ñoù laø: a/ Chuyeån höôùng maäu dòch b/ Taïo laäp maäu dòch c/ Vöøa taïo laäp, vöøa chuyeån höôùng d/ a, b, c ñeàu sai Caâu 8: Trong caùc ñaëc ñieåm sau, ñaëc ñieåm naøo khoâng thuoäc chieán löôïc coâng nghieäp hoùa thay theá nhaäp khaåu ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån: a/ Höôùng maïnh ra thò tröôøng theá giôùi b/ Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa c/ Chính saùch tyû giaù hoái ñoaùi cao d/ Xuaát khaåu chuû yeáu vaãn laø saûn phaåm noâng nghieäp vaø nguyeân lieäu thoâ. Caâu 9: ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån khi môû cöûa maäu dòch töï do: a/ Giaù caû lao ñoäng seõ taêng so vôùi giaù caû tö baûn b/ Giaù caû tö baûn seõ giaûm so vôùi giaù caû lao ñoäng c/ Giaù caû lao ñoäng seõ giaûm so vôùi giaù caû tö baûn d/ Thu nhaäp cuûa ngöôøi chuû sôû höõu tö baûn seõ giaûm so vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng laøm thueâ. Caâu 10: Nhaän ñònh naøo khoâng ñuùng döôùi ñaây: Thueá quan laø: a/ Moät coâng cuï ñeå phaân bieät ñoái xöû giöõa caùc baïn haøng maäu dòch vôùi nhau. b/ moät hình thöùc phaân phoái laïi thu nhaäp töø ngöôøi tieâu duøng sang nöôùc saûn xuaát. c/ Moät hình thöùc baûo hoä maäu dòch. d/ Moät bieän phaùp phaùt trieån ngaønh saûn xuaát coù lôïi theá so saùnh. Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 11 – 15 Cho haøm caàu vaø haøm cung cuûa moät quoác gia veà saûn phaåm X coù daïng nhö sau: Qdx = 100 – 10Px ; Qsx = 20Px – 50 ; trong ñoù Qdx, Qsx laø soá löôïng saûn phaåm X tính baèng 1 ñôn vò, Px laø giaù caû saûn phaåm X tính baèng USD. Giaû thieát quoác gia naøy laø moät nöôùc nhoû vaø giaù theá giôùi laø Pw =$3 Caâu 11: Khi môû cöûa maäu dòch töï do, giaù caû, tieâu duøng, saûn xuaát vaø nhaäp khaåu cuûa quoác gia naøy laàn löôït laø: a/ $5, 50X, 50X, 0X b/$3, 70X, 10X, 60X c/ $3, 80X, 20X, 60X d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 12: Neáu chính phuû ñaùnh thueá quan baèng 50% leân giaù trò saûn phaåm X nhaäp khaåu, giaù caû, tieâu duøng, saûn xuaát vaø nhaäp khaåu cuûa 2 quoác gia laàn löôït laø: a/ $6, 55X, 40X, 15X b/ $5, 65X, 25X, 40X c/ $4.5, 55X, 40X, 15X d/ $3, 70X, 60X, 10X Caâu 13: Soá dö cuûa ngöôøi saûn xuaát taêng leân, soá dö cuûa ngöôøi tieâu duøng giaûm ñi, ngaân saùch cuûa chính phuû taêng leân vaø thieät haïi roøng cuûa quoác gia laàn löôït laø:
 12. a/ $35.7 ; $93.75 ; $22.5 ; $11.25 b/ $12.25 ; $97.35 ; $22.5 ; $11.25 c/ $45.25 ; $85.15 ; $22.5 ; $11.25 d/ $37.5 ; $93.75 ; $22.5 ; $33.75 Caâu 14: giaû söû tyû leä nguyeân lieäu nhaäp laø 50%, thueá quan ñaùnh treân nguyeân lieäu nhaäp laø 5%, tyû leä baûo hoä thöïc söï ñoái vôùi nhaø saûn xuaát laø: a/ 95% b/ 15% c/ 50% d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 15: Giaû söû quoác gia naøy aán ñònh moät quota nhaäp khaåu baèng 30X, giaù caû saûn phaåm X baây giôø seõ laø: a/ $3 b/ $4 c/ $6 d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 16: Tyû leä maäu dòch ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån suy giaûm vì: a/ Bò nöôùc lôùn cheøn eùp b/ cô caáu haøng xuaát nhaäp khaåu c/ khoâng chi phoái ñöôïc giaù caû theá giôùi d/ Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 17: Vieät Nam: a/ chöa phaûi laø thaønh vieân cuûa APEC b/ Laø thaønh vieân cuûa APEC töø naêm 1996 c/ laø quan saùt vieân vaø chuaån bò ñöôïc keát naïp d/ laø thaønh vieân APEC töø naêm 1998 Caâu 18: Khi Vieät Nam tham gia vaøo AFTA, lôïi ích ñoäng laø: a/ Taêng vò theá cuûa VN trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. b/ Tieát kieäm ñöôïc chi phí haûi quan . c/ Taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa VN d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 19: Trong phaân tích caân baèng cuïc boä, taùc ñoäng cuûa söï dii chuyeån tö baûn quoác teá, ñöôøng VMPK bieåu thò: a/ Naêng suaát bieân cuûa tö baûn b/ Giaù trò saûn phaåm taêng theâm treân haïn möùc cuûa tö baûn c/ a, b ñeàu sai d/ a, b ñeàu ñuùng. Caâu 20: “Kinh teá quoác daân” laø moät moân khoa hoïc: a/ ÖÙng duïng cuûa Kinh teá hoïc. b/ Nghieân cöùu söï phuï thuoäc veà maët kinh teá giöõa moät nöôùc vôùi phaàn coøn laïi cuûa theá giôùi. c/ a, b ñeàu ñuùng d/ a, b ñeàu sai Caâu 21: Neáu laø ngöôøi saûn xuaát thích chính phuû duøng quota hôn laø thueá quan vì: khi caàu taêng a/ Giaù taêng, nhaäp khaåu khoâng ñoåi, tieâu duøng giaûm b/ Giaù khoâng ñoåi, tieâu duøng taêng, saûn xuaát taêng c/ Giaù taêng, saûn xuaát taêng, nhaäp khaåu khoâng ñoåi d/ Giaù khoâng ñoåi, tieâu duøng taêng, nhaäp khaåu taêng Caâu 22: Trôï caáp xuaát khaåu tröïc tieáp laø: a/ Thoâng qua caùc coâng cuï nhö laõi suaát, thueá, tyû giaù… ñeå khuyeán khích xuaát khaåu. b/ Trôï caáp tính cho moät ñôn vò saûn phaåm xuaát khaåu c/ Khuyeán khích xuaát khaåu ñöôïc nhieàu hôn d/ a, b, c ñeàu ñuùng.
 13. Caâu 23: Moät ngaønh coù moät lôïi theá so saùnh tieàm taøng laø moät ngaønh sau moät thôøi gian ñöôïc baûo hoä phaûi: a/ Buø ñaép ñöôïc nhöõng thieät haïi maø ngöôøi tieâu duøng phaûi gaùnh chòu trong suoát thôøi gian noù ñöôïc baûo hoä. b/ Laø moät ngaønh coâng nghieäp non treû ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån c/ Moät ngaønh ñöôïc chính phuû baûo hoä trong thôøi gian ñaàu d/ a, b, c ñeàu ñuùng. Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 24 - 26 Coù soá lieäu cho trong baûng sau: Chi phí saûn xuaát Quoác gia 1 Quoác gia 2 Saûn phaåm K L K L X 4 2 3 1 Y 2 2 1 2 Pl/Pk 2/3 5/2 Caâu 24: a/ X thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 1 b/ Y thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 1 c/ X thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 1 d/ Y thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 2 Caâu 25: a/ Quoác gia 1 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn. b/ Quoác gia 1 dö thöøa tö baûn, khan hieám lao ñoäng c/ Quoác gia 2 dö thöøa tö baûn, khan hieám lao ñoäng d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 26 : Theo lyù thuyeát H-O, moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia laø: a/ Quoác gia 1 xuaát Y nhaäp X c/ Quoác gia 2 xuaát X nhaäp Y b/ Quoác gia 2 xuaát Y nhaäp X d/ Taát caû ñeàu sai. Caâu 27: Nguoàn löïc saûn xuaát di chuyeån töï do giöõa caùc thaønh vieân laø thuoäc tính cuûa: a/ Khu vöïc maäu dòch töï do b/ Lieân hieäp quan thueá c/ Thò tröôøng chung d/ Khoâng thuoäc a, b, c. Caâu 28: Trong caùc ñaëc ñieåm sau, ñaëc ñieåm naøo khoâng thuoäc chieán löôïc coâng nghieäp hoùa thay theá nhaäp khaåu ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån: a/ Höôùng maïnh ra thò tröôøng theá giôùi b/ Baûo hoä thò tröôøng noäi ñòa c/ Chính saùch tyû giaù hoái ñoaùi cao d/ Xuaát khaåu chuû yeáu vaãn laø saûn phaåm noâng nghieäp vaø nguyeân lieäu thoâ. Baøi taäp sau duøng cho caùc caâu 29 – 35 Naêng suaát lao ñoäng (saûn phaåm/giôø) Quoác gia 1 Quoác gia 2 Saûn phaåm A 2 1 Saûn phaåm B 3 3 Caâu 29: Cô sôû maäu dòch cuûa 2 quoác gia laø: a/ Lôïi theá tuyeät ñoái b/ Lôïi theá so saùnh c/ Chi phí cô hoäi
 14. d/ b, c ñeàu ñuùng Caâu 30: Moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia laø: a/ Quoác gia 1 xuaát A nhaäp B b/ Quoác gia 2 xuaát A nhaäp B c/ Quoác gia 1 xuaát B nhaäp A d/ Taát caû ñeàu sai Caâu 31: neáu 2 quoác gia trao ñoåi vôùi nhau theo tyû leä 2A = 4B thì lôïi ích maäu dòch cuûa 2 quoác gia tính theo thôøi gian tieát kieäm ñöôïc laø: a/ Quoác gia 1 – 40 phuùt ; quoác gia 2 – 20 phuùt b/ Quoác gia 1 – 60 phuùt ; quoác gia 2 – 50 phuùt c/ Quoác gia 1 – 20 phuùt ; quoác gia 2 – 20 phuùt d/ Quoác gia 1 – 20 phuùt ; quoác gia 2 – 40 phuùt Caâu 32: Maäu dòch giöõa 2 quoác gia seõ khoâng xaûy ra neáu tyû leä trao ñoåi laø: a/ 1A = 2B b/ 2A = 3B c/ 2A = 5B d/ 2A = 4.5B Caâu 33: Giaû söû 1 giôø, ngöôøi lao ñoäng ôû quoác gia 1 ñöôïc traû £12 vaø quoác gia 2 ñöôïc traû $9, maäu dòch seõ xaûy ra theo moâ hình treân neáu tyû leä trao ñoåi giöõa 2 ñoàng tieàn laø: a/ £1 = $0.5 b/ £1 = $2 c/ £1 = $1.2 d/ £1 = $1.6 Caâu 34: Chi phí cô hoäi ñeå saûn xuaát moãi ñôn vò saûn phaåm ôû 2 quoác gia laø: a/ QG1: Sp A = 2/3 ; Sp B = 3/2 ; QG2: Sp A = 1/3 , Sp B =3 b/ QG1: Sp A = 2 , Sp B = 1 ; QG2: Sp A = ½ , Sp B = 1 c/ QG1: Sp A = 3/2 , Sp B = 2/3 ; QG2: Sp A = 3 , Sp B = 1/3 d/ QG1 : Sp A = ½ , Sp B = 1 ; QG2: Sp A = 2 , Sp B = 1 Caâu 35: Giaù caû saûn phaåm so saùnh ñeå ôû ñoù maäu dòch xaûy ra giöõa 2 quoác gia laø: a/ Pa/ Pb = 2 b/ Pa/Pb = 1.5 c/ Pa/Pb =1 d/ Pa/Pb = 4 Caâu 36: Giaù caû saûn phaåm so saùnh caân baèng chung khi maäu dòch xaûy ra ôû ñoù laø: a/ Lôïi ích maäu dòch cuûa 2 quoác gia baèng nhau b/ Maäu dòch caân ñoái c/ a, b ñeàu ñuùng d/ a, b ñeàu sai Caâu 37: Trong caùc caâu hoûi sau ñaây, caâu naøo khoâng ñuùng: a/ Neáu moãi quoác gia chuyeân moân hoùa vaøo saûn xuaát vaø xuaát khaåu saûn phaåm maø mình coù lôïi theá so saùnh thì taát caû caùc quoác gia ñeàu coù lôïi b/ Quoác gia seõ khoâng thu ñöôïc lôïi gì neáu khoâng chuyeân moân hoùa maø chæ thuaàn tuùy trao ñoåi. c/ Quoác gia seõ thu lôïi lôùn hôn neáu vöøa trao ñoåi vöøa keát hôïp vôùi chuyeân moân hoùa. d/ Quoác gia khoâng chuyeân moân hoùa töùc laø ñieåm saûn xuaát vaãn naèm ôû traïng thaùi ban ñaàu. Caâu 38: trong moâ hình lyù thuyeát hieän ñaïi, chuyeân moân hoùa khoâng hoaøn toaøn vì: a/ Nguoàn taøi nguyeân cuûa moãi quoác gia laø coù giôùi haïn c/ a,b ñeàu ñuùng b/ ñeå giaûm bôùt söï gaùnh chòu veà chi phí cô hoäi taêng d/ a, b ñeàu sai Caâu 39: Khi chöa coù maäu dòch xaûy ra, tieâu duøng cao nhaát ñaït tôùi ñöôøng baøng quan : a/ Naèm ngoaøi ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát b/ Tieáp xuùc vôùi ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát. c/ Naèm trong ñöôøng giôùi haïn khaû naêng saûn xuaát d/ taát caû ñeàu sai.
 15. Caâu 40: Giaù caû saûn phaåm so saùnh caân baèng noäi ñòa laø: a/ giaù caû saûn phaåm so saùnh khi chöa coù maäu dòch xaûy ra b/ Chi phí cô hoäi c/ Giaù trò MRT vaø MRS d/ Taát caû ñeàu ñuùng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2