intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh THPT môn Vật Lý

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
281
lượt xem
93
download

Đề thi tuyển sinh THPT môn Vật Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi tuyển sinh THPT môn Vật Lý giúp các bạn ôn thi vào lớp 10 tốt và đạt kết quả cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh THPT môn Vật Lý

  1. http://maichoi.vuicaida.com Download Ebook Chuyên Nghi p Nh t VN ®Ò thi tuyÓn sinh khèi chuyªn lý ®¹i häc KHTN - ®¹i häc QG Hµ néi, n¨m 2003 (thêi gian l m b i: 150 phót) Câu 1. Ba ngư i ñi xe ñ p t A ñ n B v i v n t c không ñ i. Ngư i th nh t và ngư i th hai xu t phát cùng m t lúc v i các v n t c tương ng là v1 = 10km/h và v2 = 12km/h. Ngư i th ba xu t phát sau hai ngư i trên 30 phút.Kho ng th i gian gi a hai l n g p c a ngư i th ba v i hai ngư i ñi trư c là ∆t = 1gi . Tính v n t c c a ngư i th ba. Câu 2. M t chi c c c hình tr kh i lư ng m, trong ñó ch a m t lư ng nư c cũng có kh i lư ng m ñang nhi t ñ t1 = 100C. Ngư i ta th vào c c m t c c nư c ñá kh i lư ng M ñang nhi t ñ 00C thì c c nư c ñá ñó ch tan ñư c 1/3 kh i lư ng c a nó và luôn n i trong khi tan. Rót thêm m t lư ng nư c có nhi t ñ t2 = 400C vào c c. Khi cân b ng nhi t thì nhi t ñ c a c c nư c l i là 100C, còn m c nư c trong c c có chi u cao g p ñôi chi u cao m c nư c sau khi th c c nư c ñá. Hãy xác ñ nh nhi t dung c a ch t làm c c. B qua s trao ñ i nhi t v i môi trư ng xung quanh, s giãn n nhi t c a nư c và c c. Bi t nhi t dung riêng c a nư c là c = 4,2.103J/(kg.ñ ), nhi t nóng ch y c a nư c ñá λ = 336.103J/kg. Câu 3. Cho m ch ñi n như hình 1a, vôn k V ch 30V. N u thay vôn k b ng ampe k A m c vào hai ñi m M, N c a m ch ñi n trên thì th y nó ch 5A. Coi vôn k và ampe k ñ u là lý tư ng và b qua ñi n tr dây n i. 1) Xác ñ nh hi u ñi n th U0 và ñi n tr R0. 2) M c ñi n tr R1, bi n tr R (ñi n tr toàn ph n c a nó b ng R), vôn k và ampe k t trên vào hai ñi m M, N như hình 1b. Khi di chuy n con ch y C c a bi n tr R, ta th y có m t v trí mà t i ñó ampe k ch giá tr nh nh t b ng 1A và khi ñó vôn k ch 12V. Hãy xác ñ nh giá tr c a R1 và R. Câu 4. Hai th u kính h i t O1 và O2 ñư c ñ t sao cho tr c chính c a chúng trùng nhau. Kho ng cách gi a hai quang tâm c a hai th u kính là a = 45cm. Tiêu c c a th u kính O1 và O2 l n lư t là f1 = 20cm, f2 = 40cm (tiêu c là kho ng cách t tiêu ñi m ñ n quang tâm c a th u kính). V t sáng nh AB có d ng m t ño n th ng ñư c ñ t vuông góc v i tr c chính và trong kho ng gi a hai th u kính.ði m A n m trên tr c chính và cách quang tâm c a th u kính O1 m t kho ng b ng x (Hình 2). 1) Cho x = 30cm. Hãy xác ñ nh v trí các nh và v nh. 2) Tìm x ñ hai nh cùng chi u và cao b ng nhau. 3
  2. Câu 5. Cho m ch ñi n như hình 3: U = 60V, R1 = 10Ω, R2 = R5 = 20Ω, R3 = R4 = 40Ω, vôn k là lý tư ng. B qua ñi n tr dây n i 1) Hãy tìm s ch c a vôn k . 2) N u thay vôn k b ng m t bóng ñèn có dòng ñi n ñ nh m c là Id = 0,4A, m c vào hai ñi m P và Q c a m ch ñi n thì bóng ñèn sáng bình thư ng. Hãy tìm ñi n tr c a bóng ñèn. 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản