Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn TOÁN - Tỉnh Trà Vinh [2009 - 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
430
lượt xem
82
download

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn TOÁN - Tỉnh Trà Vinh [2009 - 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn TOÁN - Tỉnh Trà Vinh [2009 - 2010 " giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn TOÁN - Tỉnh Trà Vinh [2009 - 2010

  1. Sôû Giaùo duïc-Ñaøo taïo KYØ THI TUYEÅN SINH VAØO LÔÙP 10 Traø Vinh TRUNG HOÏC CHUYEÂN TRAØ VINH ----- Moân: TOAÙN (chung) Naêm hoïc 2009-2010 ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Thôøi gian laøm baøi: 120 phuùt Caâu 1: (2,5 ñieåm) Cho phöông trình: 2x2 + (3m + 4)x + m2 + m + 1 = 0 (1) (m laø tham soá) 1- Giaûi phöông trình (1) khi m = 1. 2- Tìm caùc giaù trò cuûa m ñeå phöông trình (1) coù nghieäm keùp. Tính nghieäm keùp ñoù vôùi m vöøa tìm ñöôïc. Caâu 2: (2,5 ñieåm) 1 2 Trong heä truïc toïa ñoä Oxy, cho parabol (P): y = x vaø ñöôøng thaúng 2 (D): y = –x + 4. 1- Veõ (D) vaø (P). 2- Ñöôøng thaúng (D) caét parabol (P) taïi hai ñieåm A vaø B. Tìm toïa ñoä cuûa ñieåm A vaø ñieåm B. Caâu 3: (2,5 ñieåm) Cho tam giaùc ABC coù caïnh BC = 18cm, ñöôøng cao AH = 24cm. Moät hình chöõ nhaät IJKL coù ñænh I thuoäc caïnh AB, ñænh J thuoäc caïnh AC coøn hai Tập tin này được in ngày 7/6/2009 10:36:00 AM ñænh K, L thuoäc caïnh BC. Tính caùc caïnh cuûa hình chöõ nhaät IJKL bieát raèng dieän tích cuûa hình chöõ nhaät naøy baèng 96cm2. Caâu 4: (2,5 ñieåm) Cho hai ñöôøng troøn (O1, R1) vaø (O2, R2) tieáp xuùc ngoaøi taïi A vôùi R1 = 2cm, R2 = 6cm. Veõ tieáp tuyeán chung ngoaøi MN cuûa hai ñöôøng troøn (M ∈ (O1), N ∈ (O2)). · 1- Tính ñoä daøi MN vaø tính soá ño cuûa MO1O2 . 2- Tính dieän tích hình giôùi haïn bôûi tieáp tuyeán MN vaø caùc cung AM, AN cuûa hai ñöôøng troøn. ---------------- Heát ---------------- TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản