intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề xuất mô hình nhà trường giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Chia sẻ: ViArtemis2711 ViArtemis2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này nghiên cứu hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của một số quốc gia trên thế giới (Australia, Hà lan, Malaysia, Hàn quốc, Đài Loan...), từ đó làm rõ những bất cập tiêu biểu trong mô hình nhà trường GDNN ở Việt Nam. Đồng thời, bài báo chỉ ra những định hướng cơ bản trong đổi mới cơ cấu hệ thống GDNN và đề xuất 2 mô hình nhà trường GDNN mới (1 – Trường Trung học Kĩ thuật và Nghề nghiệp và 2- Trường Cao đẳng Kĩ thuật và nghề nghiệp) đảm bảo có sự thống nhất về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, có tính liên thông ở trong và ngoài hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề xuất mô hình nhà trường giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI: 10.18173/2354-1075.2015-0250<br /> Educational Sci., 2015, Vol. 60, No. 8D, pp. 13-19<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NHÀ TRƯỜNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM<br /> TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ<br /> <br /> <br /> Đỗ Thế Hưng<br /> Ban Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên<br /> <br /> <br /> Tóm tắt. Bài báo này nghiên cứu hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của một số quốc<br /> gia trên thế giới (Australia, Hà lan, Malaysia, Hàn quốc, Đài Loan...), từ đó làm rõ những<br /> bất cập tiêu biểu trong mô hình nhà trường GDNN ở Việt Nam. Đồng thời, bài báo chỉ<br /> ra những định hướng cơ bản trong đổi mới cơ cấu hệ thống GDNN và đề xuất 2 mô hình<br /> nhà trường GDNN mới (1 – Trường Trung học Kĩ thuật và Nghề nghiệp và 2- Trường Cao<br /> đẳng Kĩ thuật và nghề nghiệp) đảm bảo có sự thống nhất về trình độ đào tạo và chuẩn nghề<br /> nghiệp, có tính liên thông ở trong và ngoài hệ thống. Từ đó có thể xây dựng được cơ cấu tổ<br /> chức, chức năng, nhiệm vụ và các mô hình quản lí phù hợp, thống nhất trong toàn hệ thống<br /> GDNN ở Việt Nam.<br /> Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp, mô hình nhà trường, hệ thống giáo dục.<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> Hệ thống GDNN có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự<br /> nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Phần lớn lao động qua đào tạo được trưởng<br /> thành từ các nhà trường GDNN. Trên cơ sở tiếp cận thực tiễn và qua tìm hiểu về hệ thống GDNN<br /> của một số quốc gia trên thế giới (Australia, Hà lan, Malaysia, Hàn quốc, Đài loan...) [1, 8, 9],<br /> nhóm nghiên cứu đã làm rõ những bất cập tiêu biểu trong mô hình nhà trường GDNN ở Việt Nam,<br /> đó là: 1- Tồn tại những yếu tố không hiệu quả hoặc chưa chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu xã<br /> hội trong mô hình tổ chức, mô hình đầu tư tài chính và liên kết thị trường lao động; 2- Nhà trường<br /> và xã hội chưa xác định rõ chuẩn đào tạo và việc làm phù hợp với từng trình độ đào tạo, gây ra sự<br /> chồng chéo, rườm rà, phức tạp, lãng phí trong quản lí, đào tạo và sử dụng nhân lực; 3- Liên thông<br /> trong và ngoài hệ thống GDNN chưa đảm bảo chất lượng và thiếu tính hệ thống; 4- Quản lí nhà<br /> nước và quản lí chất lượng nhà trường trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp cũng bị chồng chéo;<br /> 5- Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.<br /> Chưa khi nào hệ thống GDNN ở nước ta lại có sự đa dạng của các loại hình trường và quy<br /> mô lớn như hiện nay. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo và đặc biệt là việc đáp ứng nhu cầu của xã hội<br /> trong các nhà trường GDNN còn bộc lộ nhiều hạn chế. Mô hình nào cho các nhà trường GDNN ở<br /> Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế? Đó là vấn đề cần được quan tâm giải quyết trong xu<br /> thế đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước ta.<br /> <br /> Ngày nhận bài: 10/7/2015. Ngày nhận đăng: 13/10/2015.<br /> Liên hệ: Đỗ Thế Hưng, e-mail: dothehung@utehy.edu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> 13<br /> Đỗ Thế Hưng<br /> <br /> <br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Những bất cập trong mô hình nhà trường GDNN ở Việt Nam hiện nay<br /> Với tiếp cận mô hình nhà trường GDNN theo chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, từ đó làm rõ<br /> về mô hình tổ chức, mô hình đào tạo, mô hình đầu tư tài chính, mô hình liên kết doanh nghiệp, mô<br /> hình liên kết thị trường lao động, mô hình liên thông trong khu vực giáo dục nghề nghiệp với khu<br /> vực giáo dục hàn lâm, mô hình quản lí chất lượng nhà trường v.v. . . , chúng tôi nhận thấy:<br /> - Các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Trung cấp nghề (TCN), cao đẳng nghề<br /> (CĐN) đều có mô hình tổ chức, mô hình đầu tư tài chính, mô hình liên kết thị trường lao động<br /> tương đương nhau, hoạt động theo những quy định trong điều lệ nhà trường và các quy định khác<br /> của nhà nước nhưng tồn tại những yếu tố không hiệu quả hoặc chưa chú trọng đến việc đáp ứng<br /> nhu cầu xã hội [5].<br /> + Cơ cấu tổ chức của các nhà trường GDNN gồm có:<br /> a) Hội đồng trường (đối với trường công lập), Hội đồng quản trị (đối với trường tư thục);<br /> b) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng;<br /> c) Các hội đồng tư vấn do hiệu trưởng thành lập;<br /> d) Các phòng chức năng;<br /> đ) Các khoa, tổ bộ môn;<br /> e) Các lớp học;<br /> f) Các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;<br /> g) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;<br /> h) Các đoàn thể và tổ chức xã hội;<br /> Đối với các trường TCN, CĐN có quy định thêm một thành tố nữa là các đơn vị sản xuất,<br /> doanh nghiệp (nếu có).<br /> Trên cơ sở mô hình cơ cấu tổ chức chung như vậy, tùy vào điều kiện thực tiễn mà quy mô<br /> của mô hình có thể chia nhỏ hoặc gộp lại theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể được các nhà trường<br /> áp dụng cho phù hợp. Điều đó tạo được sự phát triển bền vững trong điều kiện thực tiễn của Việt<br /> Nam hiện nay. Tuy nhiên, trong đa số các trường GDNN, Hội đồng trường hoạt động không hiệu<br /> quả, chỉ mang tính hình thức và chưa phát huy được vai trò tự chủ của một cơ sở giáo dục.<br /> + Mô hình đầu tư tài chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP<br /> ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện<br /> nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định<br /> hiện hành của nhà nước. Trường tư thục thực hiện việc quản lí tài chính theo quy định tại Nghị<br /> định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích<br /> phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.<br /> Các nhà trường đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng chính sách thu hút đầu tư và<br /> trả công cho đội ngũ cán bộ, viên chức vẫn chưa thực sự thúc đẩy chất lượng đào tạo thực hành và<br /> khích lệ sự sáng tạo, nhiệt huyết của đội ngũ; chủ yếu vẫn mang tính chất khuyến khích giảng dạy<br /> truyền thống hoặc thúc đẩy việc có bằng cấp cao để được chi trả lương cao hơn.<br /> Mặt khác, việc đầu tư chưa trọng điểm, mang tính dàn trải và thiếu chiến lược đã dẫn tới<br /> khó có một mô hình chất lượng cao trong đào tạo nghề ở Việt Nam.<br /> + Việc kết nối với thị trường lao động và liên kết doanh nghiệp trong những năm gần đây<br /> được các nhà trường thúc đẩy mạnh mẽ hơn thông qua các hoạt động tổ chức hội chợ việc làm,<br /> thực tập doanh nghiệp, hợp tác đào tạo. . . Qua khảo sát và làm việc trực tiếp với 10 trường TCN,<br /> <br /> 14<br /> Đề xuất mô hình nhà trường giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế...<br /> <br /> <br /> CĐN, TCCN cho thấy, không có sự khác biệt đặc trưng của các loại hình trường đó về mô hình<br /> liên kết thị trường lao động và doanh nghiệp. Sự thúc đẩy mạnh mẽ các liên kết đó là tùy thuộc<br /> vào chính sách ưu tiên trong quản lí và sự năng động của các trường, cùng lợi thế về truyền thống,<br /> chất lượng, đặc thù về ngành nghề, vị trí địa lí. . .<br /> Ở một số trường đã hình thành các bộ phận quan hệ với doanh nghiệp, thị trường lao động,<br /> những trường khác lại thực hiện chức năng đó thông qua các đơn vị đào tạo và lồng ghép trong các<br /> hoạt động đào tạo. Tuy nhiên, sự liên kết hiện nay chưa có hiệu quả cao, việc đóng góp ý kiến phản<br /> hồi về xây dựng chương trình đào tạo để nhà trường có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực<br /> tế của doanh nghiệp vẫn chưa được sự chú trọng, quan tâm của doanh nghiệp; việc khảo sát nhu<br /> cầu nhân lực của doanh nghiệp chưa thực sự chính xác; việc phối hợp cung cấp những thông tin<br /> đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động chưa tốt ... dẫn đến tình trạng việc đào tạo vẫn chưa bám sát<br /> vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Mặt khác, chưa có cơ chế, chính sách cũng như ràng buộc<br /> đối với dạy nghề trong việc đầu tư, liên kết đào tạo nghề. Điều này cho thấy chưa có một mô hình<br /> liên kết doanh nghiệp và thị trường lao động cũng như tư vấn, hỗ trợ người học một cách chính<br /> thức và thực sự hiệu quả ở cấp trường và trong toàn hệ thống GDNN.<br /> - Mục tiêu giáo dục của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề là khác biệt nhưng<br /> nhà trường và xã hội chưa xác định rõ chuẩn đào tạo, việc làm phù hợp với những mục tiêu đó, gây<br /> ra chồng chéo, phức tạp, lãng phí trong quản lí, đào tạo và sử dụng nhân lực. Cụ thể là:<br /> + Mục tiêu giáo dục TCCN “nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kĩ năng thực hành<br /> cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào<br /> công việc”, còn “dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kĩ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có<br /> năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo” (Luật Giáo dục 2005). Nhưng thực tế,<br /> những trường đào tạo các trình độ TCCN, TCN, CĐN rất khó tách bạch các mục tiêu đó trong quá<br /> trình đào tạo của mình, đặc biệt là giữa cao đẳng (CĐ) với CĐN hoặc TCCN với TCN, dẫn đến<br /> khó đánh giá được sự khác biệt về năng lực đầu ra của người học ở các loại hình đào tạo đó. Mặt<br /> khác, thị trường lao động và doanh nghiệp cũng không có sự phân biệt đãi ngộ cũng như vị trí làm<br /> việc theo loại hình đào tạo TCCN hay dạy nghề (không phân biệt đó là TCCN hay TCN; CĐ hay<br /> CĐN), mà nhà tuyển dụng sẽ xuất phát từ yêu cầu của vị trí công việc để tuyển người có trình độ<br /> đào tạo và kĩ năng tay nghề phù hợp.<br /> + Trong thực tế, xã hội rất cần nhân lực qua đào tạo nghề ở mức thành thạo kĩ năng nghề<br /> chuyên môn nhất định. Vì vậy, đào tạo TCCN hiện nay cũng theo xu hướng tăng cường kĩ năng<br /> thực hành cho người học. Tỉ lệ thời lượng dành cho thực hành, thực tập trong khối kiến thức giáo<br /> dục chuyên nghiệp của chương trình đào tạo TCCN ở các trường là từ 50% - 75%. Tỉ lệ này ở các<br /> chương trình đào tạo đối với hệ TCN chiếm 65% - 85% và 65% - 80% đối với hệ CĐN. Vậy thì tại<br /> sao lại phải đặt ra các hệ TCCN, TCN khi mà mục tiêu của chương trình đào tạo hướng tới đều là<br /> đào tạo người học thành thạo kĩ năng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ nhu cầu nhân lực của xã<br /> hội. Mặt khác, các doanh nghiệp thường tuyển những người có trình độ đại học vào các vị trí lao<br /> động gián tiếp (vì số người tốt nghiệp đại học bây giờ không còn hiếm), còn lại sẽ tuyển nhiều vào<br /> vị trí lao động trực tiếp, nên người học ở trình độ TCCN, thậm chí CĐ cũng sẽ được tuyển dụng<br /> vào lao động trực tiếp như những người tốt nghiệp TCN, CĐN.<br /> + Mặc dù các trường TCCN, TCN, CĐN thuộc 2 hệ đào tạo khác nhau (chuyên nghiệp và<br /> dạy nghề) với điều lệ hoạt động có phần khác nhau: TCCN đào tạo nhân lực có trình độ kiến thức,<br /> kĩ năng cơ bản của một nghề; TCN đào tạo nhân lực kĩ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở<br /> trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề; CĐN đào tạo nhân lực kĩ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch<br /> vụ ở các trình độ CĐN, TCN và sơ cấp nghề. Nhưng trong thực tế, các trường TCCN vẫn tuyển<br /> sinh đào tạo các trình độ sơ cấp nghề, TCN; các trường CĐ (thuộc giáo dục đại học) vẫn tuyển<br /> sinh đào tạo CĐN, TCN, sơ cấp nghề. Điều đó cho thấy sự tồn tại biệt lập giữa các loại hình trường<br /> <br /> <br /> 15<br /> Đỗ Thế Hưng<br /> <br /> <br /> TCCN và TCN; CĐ và CĐN là rườm rà, phức tạp, thiếu tính thống nhất, lãng phí đầu tư và kéo<br /> theo một loạt hệ lụy trong thể hiện những khác biệt không cần thiết về chương trình, chuẩn đào<br /> tạo, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn chất lượng, hệ thống quản lí. . .<br /> + Thiếu các chuẩn đào tạo được xây dựng một cách hệ thống, đặc biệt các chuẩn trình độ<br /> đào tạo, chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình đào tạo.<br /> - Mô hình liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống GDNN và liên thông giữa hệ<br /> thống GDNN với hệ thống giáo dục hàn lâm chưa đảm bảo chất lượng và thiếu tính hệ thống.<br /> + Học sinh tốt nghiệp TCCN, TCN có thể liên thông lên trình độ CĐ, đại học trong cùng hệ<br /> thống. Về mặt logic thì điều đó rất hợp lí và có lợi cho người học để không ngừng nâng cao trình<br /> độ đào tạo. Nhiều trường TCCN và dạy nghề cũng dựa vào tính liên thông trong đào tạo để thu<br /> hút người học tham gia. Tuy nhiên, cũng chính vì cái logic hình thức ấy cùng với việc quản lí thiếu<br /> chặt chẽ và tâm lí sính bằng cấp của xã hội đã tạo ra lỗ hổng về chất lượng và hiện tượng “dồn<br /> toa” trong đào tạo bậc cao. Học sinh có trình độ đầu vào thấp (không thi đỗ đại học, CĐ) được xét<br /> tuyển gần như không hạn chế vào các trường TCCN, TCN, CĐN, rồi cứ học liên thông dần sẽ có<br /> thể đỗ đạt tiến sĩ như những người có trình độ đầu vào cao (đỗ đạt cao trong kì thi đại học). Trong<br /> xu thế hiện nay, khi người học chưa thực sự yên tâm với cái bằng TCCN, TCN, CĐN vì khó tìm<br /> việc làm cùng với việc mở cửa liên thông trong giáo dục đại học thì hiện tượng “dồn toa” ở các<br /> trường đại học (đào tạo liên thông là chủ yếu) sẽ khó tránh khỏi.<br /> + Một vấn đề nữa đặt ra là chưa có sự liên thông giữa dạy nghề (TCN, CĐN) với giáo dục<br /> chuyên nghiệp (TCCN, CĐ) mà lại có liên thông giữa dạy nghề với giáo dục hàn lâm (Đại học trở<br /> lên). Đó lại là điều rất thiếu logic.<br /> - Mô hình quản lí nhà nước và quản lí chất lượng nhà trường trong hệ thống GDNN cũng bị<br /> chồng chéo<br /> + Quản lí nhà nước chồng chéo, cơ cấu hệ thống giáo dục phức tạp, thiếu tính hội nhập.<br /> Phân luồng, liên thông còn chưa triệt để: Số thí sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào học TCCN<br /> năm 2013 là 17.885 học sinh, chiếm 10% và liên tục giảm trong 4 năm trở lại đây [10].<br /> + Có hai bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhà trường GDNN, một bộ dùng cho trường<br /> TCCN do Bộ GD&ĐT ban hành, một bộ dùng cho các trường TCN, CĐN do Bộ LĐTB&XH ban<br /> hành, trong khi đó, mô hình tổ chức, mô hình đầu tư tài chính, mô hình đào tạo, mô hình quản lí<br /> nhà trường không có gì khác biệt đáng kể. Các bộ tiêu chuẩn đó đều thuộc mô hình đảm bảo chất<br /> lượng. Vậy có cần thiết phải sử dụng nhiều công cụ đo khác nhau hay không để dẫn đến tình trạng<br /> khó phân biệt được trường TCCN chất lượng hơn trường TCN, CĐN hoặc ngược lại.<br /> - Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội<br /> + Chất lượng và hiệu quả đào tạo thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp, lãng phí<br /> trong đầu tư, không tính đến hiệu quả và tác động; quan hệ với các doanh nghiệp khá hạn chế.<br /> Năm 2011 chỉ có 34% doanh nghiệp hài lòng với chất lượng đào tạo nghề [7].<br /> + Mặt khác, khảo sát của Bộ GD-ĐT đã cho thấy, hầu hết các trường không dành 70% thời<br /> gian cho thực hành nên sản phẩm ĐT không đáp ứng được yêu cầu thị trường. Cũng bởi thế mà có<br /> tới 50% số HS ra trường đang làm việc tại các doanh nghiệp cần phải đào tạo lại, cần phải được<br /> bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là về kĩ năng thực hành trong khoảng 1- 6 tháng tuỳ<br /> theo lĩnh vực ngành nghề và yêu cầu của cơ sở sử dụng lao động.<br /> + Động cơ người học thấp, nhìn chung xuất thân từ gia đình khó khăn về kinh tế và năng<br /> lực học vấn thấp, người học cần mảnh bằng hơn là tri thức, kĩ năng làm việc.<br /> Nguyên nhân chủ yếu khiến học sinh theo học tại các nhà trường GDNN là do trường ở gần<br /> nhà chứ không phải xuất phát từ sự nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nghề nghiệp và xu hướng nghề<br /> của bản thân.<br /> <br /> 16<br /> Đề xuất mô hình nhà trường giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế...<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1: Nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định chọn nghề của học sinh [6]<br /> <br /> <br /> 2.2. Một số đề xuất<br /> - Để khắc phục những bất cập nêu trên và có thể hội nhập quốc tế thì hệ thống GDNN nước<br /> ta nói chung và nhà trường GDNN nói riêng cần phải đổi mới dựa trên các định hướng cơ bản sau<br /> [2, 3]:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2: Sơ đồ cấu trúc hệ thống giáo dục kĩ thuật - nghề nghiệp mới<br /> <br /> 1) Đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội (nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng...) theo cơ<br /> cấu ngành nghề và các chuẩn mực trong tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia (loại ngành nghề và bậc<br /> trình độ). Gắn đào tạo với sử dụng nhân lực ở các cấp trình độ.<br /> 2) Mở rộng khung trình độ đào tạo nhân lực từ trình độ sơ cấp, trung cấp đến trình độ CĐ<br /> và đại học theo định hướng thực hành nghề nghiệp (bao gồm cả các loại hình trường CĐ, đại học<br /> địa phương, đại học chuyên ngành không có chức năng và định hướng đào tạo sau đại học).<br /> 3) Thống nhất các loại hình trường trung cấp (TCN và TCCN) thành loại hình trường trung<br /> học KT&NN và thống nhất loại hình trường Cao đẳng KT&NN (cộng đồng, nghề, kĩ thuật ...) với<br /> nhiều loại chương trình đào tạo theo các cấp trình độ nhân lực (sơ cấp, trung cấp, CĐ).<br /> 4) Thống nhất đầu mối quản lí hệ thống giáo dục KT&NN mới trực thuộc Chính phủ hoặc<br /> <br /> 17<br /> Đỗ Thế Hưng<br /> <br /> <br /> Bộ GD&ĐT/ Bộ LĐ-TB&XH. Thành lập Tổng cục Giáo dục KT&NN trên cơ sở hợp nhất Tổng<br /> Cục Dạy nghề và Vụ Trung cấp chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT)<br /> 5) Phù hợp với phân loại giáo dục quốc tế (ICED -UNESCO 1997 và 2011) và mô hình<br /> hệ thống giáo dục KT&NN (VTE - Vocational and Technical Education) ở các nước trên thế giới<br /> (Australia, Hà lan, Malasia, Hàn Quốc, Đài Loan..).<br /> - Mô hình hệ thống GDNN mới:<br /> - Mô hình các trường GDNN mới: Trung cấp Kĩ thuật và nghề nghiệp; CĐ Kĩ thuật và nghề<br /> nghiệp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3. Mô hình hệ thống nhà trường và các loại hình trường giáo dục KT&NN [4]<br /> <br /> <br /> 3. Kết luận<br /> Đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống GDNN là nhiệm vụ trọng tâm trong sự nghiệp đẩy<br /> mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ đó, trước hết cần xây dựng<br /> được mô hình cơ cấu hệ thống GDNN và mô hình nhà trường GDNN có thể khắc phục những bất<br /> cập hiện nay và đáp ứng với nhu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo<br /> duy trì một tốc độ phát triển công nghiệp cao theo hướng hiện đại trong quá trình hội nhập quốc<br /> tế. Mô hình nhà trường GDNN mà chúng tôi đề xuất là cơ sở cho sự thống nhất về trình độ đào tạo<br /> và chuẩn nghề nghiệp, đảm bảo được tính liên thông ở trong và ngoài hệ thống. Từ đó có thể xây<br /> dựng được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các mô hình quản lí phù hợp, thống nhất trong<br /> toàn hệ thống GDNN ở Việt Nam.<br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> <br /> [1] Phan Chí Thành, Đỗ Thế Hưng, 2012. Tìm hiểu mô hình GDNN ở một số nước và bài học<br /> kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, số 299, trang 11-14.<br /> [2] Nguyễn Đức Trí, 2011. Giáo dục nghề nghiệp - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. Nxb Khoa<br /> học và Kỹ thuật. Hà nội.<br /> <br /> 18<br /> Đề xuất mô hình nhà trường giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế...<br /> <br /> <br /> [3] Nguyễn Đức Trí (Chủ nhiệm đề tài), 2009. Cơ sở khoa học của việc điều chỉnh cơ cấu hệ<br /> thống giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH<br /> cấp Bộ, mã số B2007-CTGD-03, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.<br /> [4] Trần Trung, Nguyễn Đức Trí, Đỗ Thế Hưng, 2013. Đổi mới quản lí nhà trường giáo dục nghề<br /> nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế. Nxb Giáo dục Việt Nam.<br /> [5] Trần Trung, Đỗ Thế Hưng, 2012. Mô hình nhà trường trong hệ thống GDNN ở Việt Nam.<br /> Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 83, tr. 40 - 41, 55.<br /> [6] Trần Trung, Đỗ Thế Hưng, 2012. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong hệ thống<br /> GDNN ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 86, trang 37-41.<br /> [7] VCCI, 2011. Báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam. Nguồn:<br /> www.pcivietnam.org<br /> [8] Tom McArdler, 2006. Reforms of Technical and Vocational Education and Training in<br /> the World. Conclusion of the 15th Conference of IVETA in Moscow, Russia Republic<br /> 21-23/8/2006.<br /> [9] UNESCO - ILO: Technical and Vocational Education and Training for the Twenty-first<br /> Century: Recommendations 2002.<br /> [10] http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/188838/cang-tim-cach-phan-luong–hoc-sinh-cang–mat-hut.html,<br /> 30/7/2014.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> <br /> A proposal for a model of vocational education in Vietnam<br /> in the interest of international integration<br /> <br /> Our research team clarified the inadequacies of models of vocational education institutions<br /> in Vietnam in terms of practicality and by comparing them to vocational education systems of<br /> Australia, the Netherlands, Malaysia, South Korea and Taiwan. The inadequacies include: 1. An<br /> underestimate of social needs which includes models of organizations, finance and collaboration<br /> with the employment market; 2. Schools and society have not identified training standards<br /> or employment potential appropriate to each level of training which results in overlapping,<br /> complications and waste in areas of management, training and human resource management; 3.<br /> Interrelationships inside and outside vocational education system does not ensure quality and<br /> unsystematic; 4. State management and quality management from schools of vocational education<br /> system overlap; 5. The quality of training has not satisfied the needs of business or society.<br /> Arising from basic orientations toward a complete innovation for vocational education, two models<br /> of new vocational schools are proposed (a- technical and vocational schools, and b- technical<br /> and vocational colleges) to ensure consistency on different levels of training and professional<br /> standards, and to ensure an ability to circulate inside and outside the system. We should be able<br /> to design organizational structures, functions, tasks, and management models appropriate for and<br /> synchronous with the vocational education system in Vietnam.<br /> Keywords: Vocational education models of schools education system.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 19<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2