Đồ án môn học thiết kế máy, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
15
download

Đồ án môn học thiết kế máy, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn kiểu và kết cấu điều khiển. Hệ thống điều khiển phải thoả mãn các yêu cầu sau: - Hệ thống điều khiển phải điều khiển nhanh nhằm mục đích rút ngắn thời gian điều khiển để tăng năng suất lao động. Song phải nằm trong phạm vi giới hạn vận hành của con người. - Điều khiển tin cậy và chính xác, thể hiện bằng các giải pháp kết cấu tạo điều kiện thuận lợi dễ nhớ cho ng-ời công nhân, đồng thời dễ lắp ráp và sửa chữa. - Điều khiển phải an toàn , nhẹ nhàng, dẽ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế máy, chương 7

  1. Ch-¬ng 7 TÝnh to¸n vµ chän kÕt cÊu hÖ thèng ®iÒu khiÓn 4.1 Chän kiÓu vµ kÕt cÊu ®iÒu khiÓn. HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph¶i ®iÒu khiÓn nhanh nh»m môc ®Ých rót ng¾n thêi gian ®iÒu khiÓn ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Song ph¶i n»m trong ph¹m vi giíi h¹n vËn hµnh cña con ng-êi. - §iÒu khiÓn tin cËy vµ chÝnh x¸c, thÓ hiÖn b»ng c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi dÔ nhí cho ng-êi c«ng nh©n, ®ång thêi dÔ l¾p r¸p vµ söa ch÷a. - §iÒu khiÓn ph¶i an toµn , nhÑ nhµng, dÏ thao t¸c, nªn bè trÝ tËp trung hÖ thèng tay g¹t ë vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt cho ng-êi sö dông - C¸c vÞ trÝ ®iÒu khiÓn ph¶i cã hÖ thèng ®Þnh vÞ Ta chän lo¹i cµng g¹t víi hÖ thèng ®Üa lç nh- m¸y t-¬ng tù 6H82 4.2 LËp b¶ng tÝnh vÞ trÝ b¸nh r¨ng t-¬ng øng víi tay g¹t: * §iÒu khiÓn hép tèc ®é : Ta cã: Sè l-îng tèc ®é z = 18 Ph-¬ng ¸n kh«ng gian 332 Ph-¬ng ¸n thay ®æi thø tù I-II-III Dùa vµo s¬ ®å ®éng vµ l-íi kÕt cÊu ta cã b¶ng ®iÒu khiÓn vÞ trÝ c¸c chèt trªn ®Üa lç cña hép tèc ®é nh- trang sau: 71 IV 38 47 Khèi C i7 26 Khèi B 82 i6 37 i4 i8 iiI 33 19 i5 18 39 36 N =7 (KW) n = 1440 28 iI i3 Khèi D (vßng/phót ) i2 I 54 16 19 22 Khèi A io i1 26
  2. Khèi A Khèi B Khèi C Khèi D 3(1) 3(3) 2(9) IV II III I n18 n®c * i0 * i3(A-G) * i6 (B-T)(C-P)* i8 (D-T) G +0 +0 T +0 0 + P +0 0 + T 00 ++ i8 n17 n®c * i0 * i2(A-P) * i6(B-T)(C-P)* i8(D-T) P ++ T 00 P ++ T 00 B¶ng ®iÒu khiÓn c¸c khèi b¸nh r¨ng trong hép tèc ®é: 00 ++ 00 ++ n16 n®c * i0 * i1(A-T) * i6 (B-T)(C-P)* i8(D-T) T 00 ++ T 00 ++ P ++ 00 T 00 ++ n15 n®c * i0 * i3(A-G) * i5(B-P)(C-P) * i8(D-T) G +0 +0 P ++ 00 P ++ 00 T 00 ++ n14 n®c * i0 * i2(A-P) * i5(B-P)(C-P) * i8(D-T) P ++ 00 P ++ 00 P ++ 00 T 00 ++ n13 n®c * i0 * i1(A-T) * i5(B-P)(C-P) * i8(D-T) T 00 P ++ P ++ T 00 Khèi B ++ 00 00 ++ n®c * i0 * i3(A-G)* i4(B-G)(C-T)* i8(D-T) G +0 G +0 +0 T 00 T i6 00 n12 +0 ++ ++ P G +0 T Khèi A +0 n®c * i0 * i2(A-P)* i4(B-G)(C-T)* i8(D-T) ++ 00 n11 00 ++ T 00 ++ i3 i5 n10 n®c * i0 * i1(A-T)* i4(B-G)(C-T) * i8(D-T) T 00 ++ G +0 +0 T 00 ++ T 00 ++ i2 n9 n®c * i0 * i3(A-G)* i6(B-T)(C-P)i7(D-P) G +0 +0 T 00 ++ P ++ 00 P +0 0 + i1 n8 n®c * i0 * i2(A-P) * i6(B-P)(C-T) * i7(D-P) P ++ 00 T 00 ++ P ++ 00 P +0 0 + P +0+ i4 n7 n®c * i0 * i1(A-T) * i6(B-T)( C-P)* i7(D-P) T 00 T 00 P ++ Khèi C ++ ++ 00 0 n6 n®c * i0 * i3(A-G) * i5(B-P)(C-P) * i7(D-P) G +0 +0 P ++ 00 P ++ 00 P +0 0 + n®c * i0 * i2 (A-P) * i5(B-P)(C-P) * i7(D-P) P ++ P ++ P ++ P +0+ n5 00 00 00 0 n4 n®c * i0 * i1(A-T) * i5(B-P)(C-P) * i7(D-P) T 00 ++ P ++ 00 P ++ 00 P +0 0 + n®c * i0 * i3(A-G) * i4(B-G)(C-T) * i7(D-P) G +0 G +0 +0 T 00 P +0+ Khèi D n3 +0 ++ 0 i7 n®c * i0 * i2(A-P) * i4(B-G)(C-T) * i7(D-P) P ++ G +0 +0 T 00 P +0+ n2 00 ++ 0 n®c * i0 * i1(A-T) * i4(B-G)(C-T) * i7(D-P) T 00 G +0 +0 T 00 P +0+ n1 ++ ++ 0
  3. VÞ trÝ cña c¸c khèi b¸nh r¨ng di tr-ît : Trªn trôc 1 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc (Khèi A) , cã 3 vÞ trÝ ¨n khíp lµm viÖc : Tr¸i ( A-T ) lµ ®-êng truyÒn i1 , Gi÷a (A - G) lµ ®-êng truyÒn i3 vµ Ph¶i ( A-P) lµ ®-êng truyÒn i2 iI T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa ®Òu kh«ng cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ i1 2 ®Üa ®Òu cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i1 I §Üa 1 §Üa 2 VÞ trÝ ¨n khíp tr¸i Chèt 1 T 00 ++ Chèt 2 iI i3 T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 vµ chèt 2 th× I trªn ®Üa 1®Òu cã lç cßn ®Üa 2 kh«ng cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i 3 §Üa 1 §Üa 2 Chèt 1 G +0 +0 Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp gi÷a
  4. iI T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa i2 ®Òu cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ 2 ®Üa I ®Òu kh«ng cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i2 §Üa 1 §Üa 2 VÞ trÝ ¨n khíp ph¶i Chèt 1 P ++ 00 Chèt 2
  5. Trªn trôc 3 cã khèi b¸nh r¨ng 3 bËc ta t¸ch ra lµm 2 khèi - khèi 2 bËc ( B ) vµ khèi 1 bËc (C) ®Ó dÔ bè trÝ tay g¹t, hai khèi B vµ C cã liªn quan víi nhau- khi khèi (B) ë vÞ trÝ lµm viÖc th× khèi (C) kh«ng lµm viÖc vµ ng-îc l¹i. Víi khèi B cã 3 vÞ trÝ : Gi÷a (B-G) lµ vÞ trÝ kh«ng lµm viÖc, Tr¸i (B-T) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i6 vµ Ph¶i (B-P) ) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i5 §Üa 1 §Üa 2 Chèt 2 Chèt 1 T 00 ++ iiI T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa ®Òu kh«ng cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ i6 iI 2 ®Üa ®Òu cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i6 VÞ trÝ ¨n khíp tr¸i §Üa 1 §Üa 2 Chèt 1 G +0 +0 Chèt 2 iiI T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 vµ chèt 2 th× trªn ®Üa 1®Òu cã lç cßn ®Üa 2 kh«ng iI cã lç, khèi B kh«ng lµm viÖc. VÞ trÝ kh«ng ¨n khíp
  6. §Üa 1 §Üa 2 Chèt 2 P ++ 00 Chèt 1 iiI T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa i5 ®Òu cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ 2 ®Üa iI ®Òu kh«ng cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i5 VÞ trÝ ¨n khíp ph¶i Víi khèi C cã 2 vÞ trÝ : Tr¸i (B-T) lµ vÞ trÝ kh«ng lµm viÖc vµ Ph¶i (B-P) ) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i4 §Üa 1 §Üa 2 Chèt 2 Chèt 1 T 00 ++ iiI T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa ®Òu kh«ng cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ i4 2 ®Üa ®Òu cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i4 iI VÞ trÝ tr¸i ¨n khíp §Üa 1 §Üa 2 Chèt 2 P ++ 00 Chèt 1 iiI T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa ®Òu cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ 2 ®Üa iI ®Òu kh«ng cã lç vµ khèi C kh«ng lµm viÖc. VÞ trÝ ph¶i kh«ng ¨n khíp
  7. Khèi b¸nh r¨ng 2 bËc (Khèi D) truyÒn tõ trôc 3 sang trôc 4 cã 2 vÞ trÝ: Tr¸i (D-T) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i8 vµ Ph¶i (D-P) lµ vÞ trÝ lµm viÖc víi ®-êng truyÒn i7 IV T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa i8 ®Òu kh«ng cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ iiI 2 ®Üa ®Òu cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i8 §Üa 1 §Üa 2 Chèt 1 T 00 ++ Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp tr¸i IV T¹i vÞ trÝ nµy, øng víi chèt 1 th× c¶ 2 ®Üa i7 ®Òu cã lç cßn øng víi chèt 2 th× c¶ 2 ®Üa iiI ®Òu kh«ng cã lç vµ cho ta ®-êng truyÒn i7 §Üa 1 §Üa 2 Chèt 1 P ++ 00 Chèt 2 VÞ trÝ ¨n khíp ph¶i Hµnh tr×nh g¹t cña c¸c tay g¹t øng víi tõng khèi: Víi khèi (A) LA = LAT+LAP =2L1 =2(2B1 +2f) Víi khèi (B) LB = LBT+LBP =2L2 =2(2B2 +2f) Víi khèi (C) LC = L2 =B3 +2f Víi khèi (D) LD = L3 = 2B4 +2f Gi¸ trÞ sÏ ®-îc tÝnh cô thÓ theo bÒ réng b¸nh r¨ng . Khi ®ã ta chän hµnh tr×nh g¹t nhá nhÊt lµm kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®Üa vµ ®-îc gäi lµ hµnh tr×nh c¬ së. C¸c hµnh tr×nh kh¸c lín h¬n sÏ ®-îc b¶o ®¶m b»ng c¸ch qua c¸c bé khuÕch ®¹i.
  8. TÝnh to¸n thiÕt kÕ ®Üa lç: * X¸c ®Þnh sè lç trªn tõng vßng trßn : C¸c ký hiÖu trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cho tõng khèi cã ý nghÜa nh- sau : 00 - chèt 1 kh«ng qua c¶ 2 ®Üa tøc lµ t¹i vÞ trÝ ®ã c¶ 2 ®Òu ®Üa ++ kh«ng cã lç - chèt 2 qua c¶ 2 ®Üa tøc lµ t¹i vÞ trÝ ®ã c¶ 2 ®Üa ®Òu cã lç +0 - chèt 1 chØ qua ®Üa 1 tøc lµ t¹i vÞ trÝ ®ã chØ cã ®Üa 1 cã lç +0 - chèt 2 chØ qua ®Üa 1 tøc lµ t¹i vÞ trÝ ®ã chØ cã ®Üa 1 cã lç ++ 00 - chèt 1 qua c¶ 2 ®Üa tøc lµ t¹i vÞ trÝ ®ã c¶ 2 ®Üa ®Òu cã lç - chèt 2 kh«ng qua c¶ 2 ®Üa tøc lµ t¹i vÞ trÝ ®ã c¶ 2 ®Üa ®Òu kh«ng cã lç Víi ý nghÜa cña ký hiÖu trªn b¶ng ®iÒu khiÓn nh- vËy, qua b¶ng ®iÒu khiÓn trªn ta dÔ dµng x¸c ®Þnh ®-îc sè lç trªn tõng vßng trßn cña tõng ®Üa nh- sau : Víi khèi A: øng víi chèt 1: Trªn ®Üa 1 cã 12 lç, cø c¸ch 1 vÞ trÝ kh«ng cã lç l¹i tíi 2 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç. Trªn ®Üa 2 cã 6 lç, cø c¸ch 2 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 1 vÞ trÝ cã lç. øng víi chèt 2: Trªn ®Üa 1 cã 6 lç, cø c¸ch 2 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 1 vÞ trÝ cã lç. Trªn ®Üa 2 còng cã 6 lç, cø c¸ch 2 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 1 vÞ trÝ cã lç. Víi khèi B:
  9. øng víi chèt 1: Trªn ®Üa 1 cã 12 lç, cø c¸ch 3 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 6 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç. Trªn ®Üa 2 cã 6 lç, cø c¸ch 6 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 3 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç. øng víi chèt 2: Trªn ®Üa 1 cã 12 lç, cø c¸ch 3 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 6 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç. Trªn ®Üa 2 cã 6 lç, cø c¸ch 6 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 3 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç. Víi khèi C: øng víi chèt 1: Trªn ®Üa 1 cã 12 lç, cø c¸ch 3 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 6 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç. Trªn ®Üa 2 còng cã 12 lç t-¬ng øng víi 12 vÞ trÝ cã lç trªn ®Üa 1. øng víi chèt 2: Trªn ®Üa 1 cã 6 lç, cø c¸ch 6 vÞ trÝ liªn tiÕp kh«ng cã lç l¹i tíi 3 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç. Trªn ®Üa 2 còng cã 6 lç t-¬ng øng víi 6 vÞ trÝ cã lç trªn ®Üa 1 .
  10. Víi khèi D: øng víi chèt 1: Trªn ®Üa 1 cã 9 lç liªn tiÕp nhau vµ 9 vÞ trÝ liªn tiÕp nhau kh«ng cã lç. Trªn ®Üa 2 còng cã 9 lç t-¬ng øng víi 9 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç trªn ®Üa 1. øng víi chèt 2: Còng nh- chèt 1, trªn ®Üa 1 cã 9 lç liªn tiÕp nhau vµ 9 vÞ trÝ liªn tiÕp nhau kh«ng cã lç. Trªn ®Üa 2 còng cã 9 lç t-¬ng øng víi 9 vÞ trÝ liªn tiÕp cã lç trªn ®Üa 1.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản